2017. november 24., péntek

?Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái... mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, de mindennel bírók.?
(II.Kor. 6:4, 10)


?Legyen a keresztény alázatos, de ne legyen szomorú, és ne becsülje le önmagát. Mindenkinek az a kiváltsága, hogy olyan életet éljen, amelyet Isten helyeselhet és megáldhat. Nem mennyei Atyánk akarata az, hogy állandóan az elítélt ember gyászos hangulata nehezedjék ránk. Nem a lehorgasztott fej és a túl gyakori befelé fordulás a bizonyítéka az igazi alázatosságnak. Jézus által mindannyian megtisztulhatunk. Szégyen és lelkismeretfurdalás nélkül állhatunk a törvény elé. ťNincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerintŤ (Rm. 8:1).

Jézus Krisztus által Ádám elbukott fiai ismét ťIsten fiaiŤ-vá lehetnek. ťA megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyelli őket atyjafiainak hívniŤ (Zsid. 2:11). A kereszténynek a hit, és az Istenben való öröm életét kell élnie. ťMindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünkŤ (I.Jn. 5:4). Jól mondta Nehémiás: ťAz Úrnak öröme a ti erősségtekŤ (Neh. 8:10). Pál pedig így nyilatkozott: ťÖrüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!Ť ťMindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátokŤ (Fil. 4:4; I.Thessz. 5:16?18).?

(Nagy küzdelem, Újkori ébredések c. fejezetből)


Más urad lett

Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.   — Róma 6,14.
A mai szöveg egy másik fordítása így szól: „Mert a bűn nem fog uralkodni felettetek.” A bűn és a sátán egymással felcserélhető fogalmak. Ezért így is olvashatnánk ezt a verset: „Mert a sátán tirajtatok nem uralkodik”, vagy “a sátán nem fog uralkodni felettetek.”
Annak oka, hogy a sátán nem uralkodhat feletted, a Kolossé 1,13-ban található meg — az Atya kiszabadított téged a sátán hatalma és uralma alól. Abban a pillanatban, hogy újjászülettél és új teremtménnyé lettél Krisztus Jézusban, Jézus lett a te Urad. Most már Ő uralkodik feletted; a sátán többé nem urad. A sátán többé nem uralkodhat feletted.
Amikor újjászülettél, a sátán uralma véget ért feletted — és Jézus uralma kezdődött meg feletted! És mindaz, ami a sátántól van — a betegség, a gyengeség, a rossz szokások vagy bármi más — többé nem uralkodhat feletted!


Ne ismételgess imádságodban!

Ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok. Ezek azt gondolják, hogy az bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.
(Máté 6, 7)

Az imádkozásban való bőbeszédűség vagy szószaporítás mélyen megrögzött pogány szokás. Nemcsak az ima lélektelen mondogatására utal ez, hanem arra, hogy mindig ugyanazokat a szavakat ismétlik. Azt gondolják, hogy három Miatyánkkal többet érnek el Istennél, mint eggyel. Ez pogány babonaság. Baál papjai is azt kiáltozták órákon át: „Baál, hallgass meg minket!" Illés imádsága viszont rövid, tömör, de nagy hatású volt. Mindig az élő Isten előtt állt, szívét felemelte hozzá mielőtt egy szót is szólt volna. „Isten az égben van, te pedig a földön, azért a te beszéded kevés legyen" (Préd 5, 2). Méltatlanul bánunk Istennel, ha mindig ugyanazt mondogatjuk, úgy kiáltozunk, mintha nagyothallana. Ő tudja, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk tőle. Akarja ugyan, hogy kérjük és mondjuk el neki, mire van szükségünk, de az olyan imádság, amely mindig ugyanazokat a szavakat ismétli, nem tetszik neki.

Viselkedjünk méltó tisztelettel a leghatalmasabb Úrral szemben. Ne akarjunk erőszakoskodni vele, ne támadjunk imádságunkkal! A folytonos „Uram" vagy „Megváltóm" mondogatása is visszaélés szent nevével. Minden okunk megvan rá, hogy megalázkodjunk imádságainkkal elkövetett bűneink miatt. Persze ebből nem következik az, hogy a legrövidebb imádság a legjobb. Jézus maga is órákon, sőt éjszakákon át imádkozott. De az Ő imádsága Isten jelenlétében való csendes elmélyülés, imádatteljes várakozás volt és nem semmitmondó szószaporítás, ami üresen kong, nincs benne mélység és élet. Vannak imádságok, amelyekkel Istent ki akarják oktatni, mintha Ő nem ismerné nyomorúságainkat és a segítés módját. Ő tudja, mire van szükségünk. - A hamis imádságok is sértik Isten fülét. Különösen nyilvános imádságoknál fennáll az a veszély, hogy dicsérő szavak, könyörgések hangzanak el, de a szív kegyelemért kiált a saját maga számára, mert megbocsátatlan bűnök terhelik a lelkiismeretet. Sokszor a magasztalás helyett azt kellene mondanunk: „Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" - Az Istennek tetsző igazi imádság felülről kapott ajándék. Magunktól nem is tudunk helyesen imádkozni. Ezért beszél az Ige az „imádság Lelkéről", mint az imádkozás nélkülözhetetlen előfeltételéről. Uram, taníts minket imádkozni!Ragyogjon az életed

Légy példa a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, szellemben, hitben, tisztaságban.
– 1 Timótheus 4:12

 A világnak szüksége van arra, hogy jó példákat lásson. Látniuk kell, hogy a hívők szeretetben, tisztaságban és hitben járnak otthon, az iskolában és az üzleti életben.

Pál apostol arra buzdít bennünket a Róma 12:17-ben, hogy a tisztességre legyen gondunk minden ember előtt. Máshol azt tanítja az Ige, hogy tartózkodjunk a gonosz minden megnyilvánulásától. Tehát ha Isten útjain jársz, ne csak fél lábbal járj azon, figyelve, mi az a minimális elkötelezettség, amivel még megúszhatod. Teljes szívvel járj az Ő útjain. Úgy viselkedj, hogy egyértelmű legyen, keresztény vagy. Hadd lássa a környezeted a szeretetedet, a hitedet és a tisztaságodat minden helyzetben.

A példa, amit mutatsz, sokkal többet ér, mint a szavaid. Amikor a fiunk, John, kicsi volt, a nagyszüleinknél időztünk. John a nagypapámmal aludt, és éjjel felkeltette őt. „Papa, fáj a fülem. Imádkoznál érte?” A nagyszüleim olyan gyülekezetben nőttek fel, ahol nem hittek a gyógyulásban. Nem tudom, Papa imádkozott-e, de nem működött. John felkelt, és azt mondta: „Az anyukámmal fogok aludni. Ha ő imádkozik, akkor mindig elmúlik.” Körülbelül 18 évvel később mesélte el Papa ezt a történetet.

Látod, olyan példát mutattam a hitről és szeretetről, ami megmaradt John emlékezetében. Amikor a gyermekeid növekednek, részben talán elfelejtik, amiket tanítottál, vagy úgy tesznek, mintha nem érdekelné őket Isten dolgai. De soha nem felejtik el azt a példát, amit mutatsz.

A munkahelyeden, az iskoládban, vagy a lakóhelyeden az emberek talán visszautasítják, amit mondasz, vagy vitatkoznak veled. De soha nem fogják cáfolni vagy elfelejteni a szeretetedet.

Ne hagyd, hogy a jelentéktelen kis bűnök és szellemi kompromisszumok elhomályosítsák a példát, amit másoknak mutatsz. Legyen gondod a tisztességre minden ember előtt, és hadd ragyogjon rajtad keresztül Jézus világossága.

Igei olvasmány:  Róma 12:9-21TÖREKVÉSÜNK IRÁNYVONALAI

"Íme, mint a szolgák szemei uruk kezére, ...úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre" (Zsolt 123,2).

Ez a vers leírja, milyen a teljes ráhagyatkozás Istenre. Mint ahogyan a szolgák szeme mesterük kezére néz, úgy nyugszik meg a mi szemünk Urunk kezén és így ismerjük fel az Úr karját (Ézs 53,1). Szellemileg léket kapunk, ha tekintetünket levesszük Őróla. A hajótörést nem annyira külső nehézségek okozzák, inkább a képzelődésünk. A kelleténél jobban nyújtózkodtunk, lábujjhegyre állva próbáltunk Istenhez hasonlóvá lenni, ahelyett hogy alázatos emberek maradtunk volna. A valóságban pedig mégsem tudunk eléggé igyekezni.

Ha például válságba kerülsz, amikor bizonyos szellemi döntésre jutottál Isten előtt és ott van benned a Szent Szellem bizonyossága, hogy minden rendben van, de ahogy telnek a hetek és az évek, lassanként arra a következtetésre jutsz: "Belátom, talán mégis egy kicsit nagyhangú voltam." Jönnek barátaid, észemberek és azt mondják: "Ne légy bolond! Mi már akkor tudtuk, amikor szellemi ébredésedről beszéltél, hogy csak átfutó lelkesedés fogott el, nem maradhatsz meg ebben a feszültségben, ezt Isten sem várja tőled." Te pedig ezt mondod: "Igaz, lehet, hogy túl sokat vártam." Alázatosan hangzik ez a kijelentés, de a valóságban azt jelenti, hogy már nem hagyatkozol Istenre, a közben támadt világi véleményekre figyelsz. Fennáll az a veszély, hogy már nem bízol benne és nem Őrá emeled a szemed. Csak amikor Isten hirtelen megállít, akkor ébredsz rá, milyen kifosztott vagy. Ha léket kaptál, javítsd ki azonnal! Ismerd be, hogy valami közéd és Isten közé tolakodott és hozd rendbe azonnal.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése