2011. március 1., kedd

2011. március 1. - Kedd

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt,
   és ezt mondta Jézusnak: ?Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk
   téged.? Jézus így válaszolt: ?Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem
   és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját,
   gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont,
   testvért, anyát, apát, gyermeket és földet ? bár üldözések közepette ?,
   az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből
   utolsók, az utolsókból pedig elsők.?
   Mk 10,28-31


   Elmélkedés:
   A tegnapi evangéliumban megismert gazdag ifjú nem volt képes lemondani
   földi javairól, hogy Jézust kövesse. Szomorúan elmegy, mert nem tud
   mindent otthagyni. A szomorúság bizonyára nem csak az ő, hanem Jézus
   szívét is eltöltötte. Hiába a pillanatnyi lelkesedés, a vallásos
   neveltetés, a gazdagság és a vagyonban való bővelkedés olyan akadály,
   amelyet nem tudott leküzdeni.
   Ezzel szemben a mai evangéliumban feltűnnek az apostolok és a
   tanítványok, akiknek a nevében Péter megkérdezi Jézustól, hogy mi lesz
   a jutalmuk nekik, akik mindent elhagytak, hogy kövessék a Mestert.
   Jézus nem csupán túlvilági jutalmat ígér követőinek, hanem azt, hogy
   már ebben a világban, a földi életben mérhetetlenül többet kap a
   tanítvány, mint amennyi áldozatot hoznia kell. Az örök élet ráadás
   minderre.
   Ifjúként vagy idősebbként, mi is Jézushoz fordulunk: mit kell tennem,
   hogy elnyerjem az örök életet? Jézus pedig meghív a tökéletes életre.
   Vállalom-e a lemondást a nagyobb jó érdekében, vagy szomorúan távozok?
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
   kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
   rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
   el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
   hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
   vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
   Téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!

2011. március 1. A év, évközi idő, 8. hét, kedd A nap liturgikus színe: zöld

Mindannyian adósai vagyunk Istennek. Ajándékozó jóságáért a legértékesebb emberi tulajdonságot adhatjuk neki, a szeretetet. Szeretetünk az engedelmességben és Isten parancsainak megtartásában válik teljessé.

1Pét 1, 10-16
Meg van írva: szentek legyetek, amint én is szent vagyok!

Mk 10, 28-31
Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők.


Mindannyian adósai vagyunk Istennek. Ajándékozó jóságáért a legértékesebb emberi tulajdonságot adhatjuk neki, a szeretetet. Szeretetünk az engedelmességben és Isten parancsainak megtartásában válik teljessé.Forrás: Magvető lista magveto@katolikus.hu

(vö. Mt 19,27-30; Lk 18,28-30)

Az evangéliumi részlet mindhárom szinoptikus evangélistánál megtalálható. Előzményként elhangzik a gazdag ifjú története a tevés hasonlattal, majd az üdvözülésre vonatkozó kérdés-felelet.

Mk-nál és Lk-nál Péter csak kijelenti, hogy ők mindent elhagytak és követték Jézust. Mt szerint a jutalomra, sorsukra is rákérdez, és erre reagál Jézus. Mt-nál külön is választható a válasz két része: először az apostolokra vonatkozó ígéret hangzik el, utána a többi krisztuskövető jutalmát részletező felelet, amely némi változtatással Mk-nál és Lk-nál is megtalálható. A ház, szülő, házastárs, gyermek és föld elhagyásának motívumai: Mt- Krisztus nevéért, Mk-Krisztusért és az evangéliumért, Lk-Isten országáért. Ebből az következik, hogy ezek ekvivalensek, tehát amit Krisztus nevéért, ill. az evangéliumért teszünk, Isten országáért tesszük. A jutalom mértéke Mt-nál és Mk-nál százannyi, Lk-nál pedig "sokkal több". Az örök életet mindhárom evangélium említi. A jutalmazás idejének megjelölésekor Mk és Lk kiemeli, hogy már most, ebben a világban történik, az örök életet pedig az eljövendő világban kapjuk. Máténál a részletet a szőlősgazdáról szóló példabeszéd követi, és csak utána szól arról, amire a másik két evangélista rögtön rátér: Jézus harmadszor is megjövendöli szenvedését. Érthető, hogy Máté tovább foglalkozik a jutalom témájával, hiszen nála szerepel Péter erre vonatkozó kérdése.

Mi tagadás, emberek lévén magáért a munkáért nem lelkesedünk. De amint felcsillan előttünk a jutalom reménye, felvillanyozódunk, és erőinket összeszedve hajlandók vagyunk küzdeni. Isten ismeri az ember szívét, hiszen Ő alkotta. Tudja, hogy cél és értelem kell neki, mert anélkül nem "működik". Ezért Fia által elmondja nekünk, mi a jutalom, ha az Ő nyomában járunk, Őt követjük.

A jutalom egy része már a földön a miénk. De vajon észrevesszük-e a sok-sok ajándékot a nagy munkálkodásban? A festő is néha hátrébb lép, hogy megszemlélje, amit alkotott. Mi is gyönyörködjünk néha abban, amit már sikerült az életben "megfestenünk", és vegyük észre, ha valamit elrontottunk! Ilyen megállások idején mindig bontsuk ki az érkezett égi ajándékcsomagot, melyben mindig egy-egy újabb színt találunk, amivel tovább alkothatunk az Isten dicsőségére! Ha javítófestékre bukkanunk a csomagban, akkor adjunk hálát, mert korrigálhatjuk a hibákat a képen.

Jó festegetést mindenkinek!

Bangó M. KláraForrás: Bárdosy Éva


    Járd át egész életünket, kenyérkereső munkánkat, minden emberi kapcsolatunkat Lelkeddel, tégy szentté minden profán dolgot! Hallgass meg, Urunk!
    Segíts ma is valamiképp megfelelni az életszentségre szóló meghívásnak! Hallgass meg, Urunk!
    Erősítsd meg a hűségben egyházadat! Vezesd püspökeinket és papjainkat Lelked által, hogy szíved szerinti pásztorok legyenek! Add meg a nagylelkűek és hűségesek jutalmát nekik már itt a földön! Hallgass meg, Urunk!
    Váljék szokásunkká a megfontolt döntés! Hogy döntéseink akaratoddal megegyezzenek, és a célhoz közelebb vigyenek mindnyájunkat! Hallgass meg, Urunk!
    Szoktasd hozzá szívünket a szabadsághoz! Segíts, hogy semmihez se ragaszkodjunk, de sose jutalom fejében akarjunk a nyomodban járni! Hallgass meg, Urunk!
    Adj a betegeknek és övéiknek elegendő hitet, hogy valóban akarják a gyógyulást! Erősítsd hitüket és reménységüket, hogy bizalommal bízzák rád magukat! Hallgass meg, Urunk!
    Gyógyítsd meg a gyászolókat is, azoknak pedig, akiket gyászolnak, add meg, az örök boldogságot! Hallgass meg, Urunk!
       
Sir 35,1-12

Aki megtartja a törvényt, gyakran áldoz; békeáldozat, ha valaki ügyel a parancsokra, és távol tartja magát minden gonoszságtól. Vétségért engesztelő áldozat és bocsánatkérés a bűnért, ha valaki jogsértéstől tartózkodik. Lisztlángot áldoz, aki szeretetet tanúsít, és hálaáldozatot mutat be, aki alamizsnát osztogat. Az Úrnak tetsző adomány: otthagyni a gonoszságot, és engesztelés a bűnökért: tartózkodni a jogsértéstől. Ne jelenj meg az Úr színe előtt üres kézzel, mert Isten parancsa miatt kell történni mindezeknek. Az igaz áldozata juttat zsíros húst az oltárra, és gyönyörűséges illat az a Magasságbeli színe előtt! Kedves az igaz áldozata, meg nem feledkezik az Úr az ő emlékeztető áldozatáról. Jó lélekkel tiszteld Istent, és ne vonj el semmit kezed adományából! Minden adományodnál vidám legyen arcod, és örömmel ajánld fel tizedeidet! Úgy adj a Magasságbelinek, ahogy ő ad neked, add jó lélekkel, amennyire kezedből telik.
Mk 10,28-31

Ekkor megszólalt Péter: ,,Íme, mi mindent elhagytunk és követtünk téged!'' Jézus azt felelte: ,,Bizony, mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit értem és az evangéliumért, százannyit kap már most, ebben a világban: házakat, testvéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és földeket, bár üldözések között; az eljövendő világban pedig az örök életet. Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.''

1. kedd

Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28-31
    Az Úrnak tetszô áldozat: elhagyni a gonoszságot

Sir 35,1-12

Aki megtartja a törvényt, gyakran áldoz; békeáldozat, ha valaki ügyel a parancsokra, és távol tartja magát minden gonoszságtól. Vétségért engesztelő áldozat és bocsánatkérés a bűnért, ha valaki jogsértéstől tartózkodik. Lisztlángot áldoz, aki szeretetet tanúsít, és hálaáldozatot mutat be, aki alamizsnát osztogat. Az Úrnak tetsző adomány: otthagyni a gonoszságot, és engesztelés a bűnökért: tartózkodni a jogsértéstől. Ne jelenj meg az Úr színe előtt üres kézzel, mert Isten parancsa miatt kell történni mindezeknek. Az igaz áldozata juttat zsíros húst az oltárra, és gyönyörűséges illat az a Magasságbeli színe előtt! Kedves az igaz áldozata, meg nem feledkezik az Úr az ő emlékeztető áldozatáról. Jó lélekkel tiszteld Istent, és ne vonj el semmit kezed adományából! Minden adományodnál vidám legyen arcod, és örömmel ajánld fel tizedeidet! Úgy adj a Magasságbelinek, ahogy ő ad neked, add jó lélekkel, amennyire kezedből telik.

Zs 49

Ászáf zsoltára. Szól az Úr, az istenek Istene, és szólítja a földet napkelettől napnyugatig. Felragyog Sionból ékes szépséggel az Isten. Jön íme, Isten, íme, jön a mi Istenünk és nem hallgat: színe előtt emésztő tűz, körülötte hatalmas förgeteg. Szólítja onnan felülről az eget s a földet, hogy népe fölött ítélkezzék: ,,Gyűjtsétek elém szentjeimet, akik az áldozatban szövetségre léptek velem.' Igazságát hirdetik az egek, mert Isten tart ítéletet. ,,Halljad én népem, hadd beszéljek, Izrael, hadd tegyek bizonyságot ellened: Én Isten, a te Istened vagyok. Nem áldozataidért perelek veled, hisz égő áldozataid folyton előttem vannak. Nem veszek el házadból fiatal bikákat, sem nyájaidból kecskebakokat. Mert enyém az erdő minden vadja, az állatok ezrei a hegyekben. Ismerem az ég minden madarát, és ami csak mozog a mezőn, az enyém. Ha éheznék, nem kellene neked szólnom, mert enyém a földkereksége, s mindaz, ami betölti. Eszem-e én a bikák húsát, iszom-e én a kecskebakok vérét? Dicséretet mutass be áldozatul Istennek, és teljesítsd fogadalmaidat a Fölségesnek; Hívj segítségül a szorongatás napján: megmentelek, és te dicsérni fogsz engem.' A bűnöshöz azonban így szól az Isten: ,,Miért beszélsz te parancsolataimról, s miért veszed szádra szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a fegyelmet, és hátad mögé veted szavaimat. Ha tolvajt láttál, vele tartottál, házasságtörőkkel közösködtél. Szád gonoszságot árasztott, és nyelved csalárdságot szőtt. Leültél és testvéred ellen beszéltél, és gáncsot vetettél anyád fia elé. Így cselekedtél, s mivel én hallgattam, azt hitted, hogy olyan vagyok, mint te. Pedig perbeszállok veled és mindezt felhozom ellened. Értsétek meg ezt ti, akik megfeledkeztek Istenről, nehogy védtelenek legyetek, amikor elragadlak titeket! Aki a dicséret áldozatát mutatja be, az tisztel engem, és aki bűntelenül jár az úton, annak mutatom meg Isten üdvösségét.'

Mk 10,28-31

Ekkor megszólalt Péter: ,,Íme, mi mindent elhagytunk és követtünk téged!' Jézus azt felelte: ,,Bizony, mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit értem és az evangéliumért, százannyit kap már most, ebben a világban: házakat, testvéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és földeket, bár üldözések között; az eljövendő világban pedig az örök életet. Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.'
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy az örök életet adod nekünk. Élő reménységet adj szívünkbe, hogy bátran megálljunk a hitben minden baj és kísértés közepette. Hogy amikor újra eljössz, elnyerjük az igazság koronáját az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.


Hálát adunk Neked minden napért, amivel még megajándékozol bennünket. Kérlek Uram, adj nekünk alázatos szívet, hogy a betegségekben az ápolásban is a Te igédben bízva készülni az örök hazába Ámen
(Vné Anikó)


Hálát adunk Úr Jézus, hogy ismerhetünk, és jöhetünk hozzád, mert te vagy az egyedüli, aki megoldhatod az életünket. Hadd tudjunk hozzád kiáltani, Téged kérni, várni. Cselekedd meg bennünk, amiért ide hoztál. Áldj meg minket nevedért. Ámen.


Hálát adunk Uram a ma reggelért, minden eddigi szavadért. És hálát adunk azért, amit most fogsz mondani. Kérünk, nyisd meg a fülünket, szívünket. Segíts, hogy értsünk. Nagyon kérünk, Uram, hogy végy el minden akadályt, ami akadályozna abban, hogy megértsük Igédet, és az abban hozzánk szóló szavadat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Ámen.


Hálát adunk Uram amiért felhívod  figyelmünket arra, hogy a szeretetnél nincs nagyobb parancsolat. Jézus nevében imádkozunk minden emberért, hogy győzzön, a szeretet a földön.Ámen...


Hálát adunk Uram, az egész hét minden szaváért, amit hozzánk szóltál. Köszönjük Igédet, köszönjük, amit megérthettünk belőle. Áldunk azért, hogy még ma is szólni kívánsz. Kérünk, Urunk, hadd érjen egészen a szívünkig, és hadd maradhasson meg bennünk az igéd. Ámen.


Hálát adunk Uram az Igéért, amin keresztül már eddig beszéltél velünk. Segíts, hogy most is megértsük mondanivalódat. Úr Jézus, hadd jusson ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig szavad. Ámen.


Hálát adunk Uram az új napért, az új reggelért. Köszönjük, hogy kérhetünk, áldj meg minket, hogy megérthessük igédet. Hadd halljunk szót a szádból. Áldj meg minden mondatot, amelyen keresztül beszélsz hozzánk. Légy közöttünk, neved dicsőségére. Ámen.

SZENT ILLAT

  "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek." (Jn 15:16)
 
  Annak érdekében, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk, legtöbb előjogunkat és lehetőségünket lelki szempontból kell értelmeznünk. Félre kell tennünk minden közönségességet, büszkeséget, világiasságot és naponta isteni segítséget kell kapnunk. Ha lelkileg növekszel, fel kell használnod minden eszközt, melyet az evangélium biztosít, és készen kell állnod arra, hogy a Szentlélek befolyása által elérd a kegyességet; mert a mag láthatatlan és természetfeletti erők által fejlődik zöld fűből érett gabonává.
  Közvetlenül elárultatása és keresztre feszítése előtt Jézus a Szentlélek ígéretével vigasztalta tanítványait. Milyen gazdag ígéreteket kaptak az isteni befolyás és képviselet e tanítása által, hiszen a Szentlélek áldása minden más áldást maga után von. A Szentlélek rálehel arra a lélekre, aki alázattal hagyatkozik hitének szerzőjére és bevégzőjére, Krisztusra; s az ilyen hívő gyümölcsöt fog teremni az örök élet számára. Befolyása jó illat lesz, Jézus neve pedig zene lesz fülének, dallam a szívének.
  A keresztény ember élet illata lesz az életre mások számára, habár meglehet, hogy nem tudja megmagyarázni tapasztalatának titkát; de azt tudja, hogy amikor felhők és sötétség vették őt körül és kiáltott az Úrhoz, a sötétség eloszlott s lelkének templomát békesség és öröm töltötte be. Tudja, milyen az, amikor Isten megbocsátó szeretete megnyilatkozik szívében és tapasztalja a békét, mely minden értelmet felülmúl; tudja, milyen az, amikor köszönet, hála és imádat tör fel a lélekből iránta, aki szeretett minket és saját vérével mosta le bűneinket. Békessége van Jézus Krisztus által, és öröme a Szentlélekben. Egységben van Krisztussal, lelke telve van az Ő akarata iránti elkötelezettséggel, szívében őrzi a mennyet, míg a végtelen szeretet kebelén nyugszik. Az ilyen keresztények sok gyümölcsöt fognak teremni Isten dicsőségére. Helyesen mutatják be Isten jellemét és teszik nyilvánvalóvá tulajdonságait a világ előtt. (Signs of the Times, 1893. április 3.)

Becsületesség

„Adj nekem igazat, Uram, hiszen igaz és feddhetetlen vagyok!” (Zsoltárok 7:9)
Chuck Swindoll mondja el az alábbi történetet egy férfiról, aki sült csirkét vásárolt magának és a vele lévő hölgynek. A kiszolgáló tévedésből a napi bevételt tette a sült csirke helyett a csomagba. Swindoll ezt írja: „Mikor a piknikező helyre értek, akkor vették észre, hogy egészen mást kaptak, mint csirkét: több mint 800 dollárt! A férfi ekkor váratlan dolgot tett: gyorsan visszatette a pénzt a papírzacskóba, visszaugrott az autójába, és visszament a gyorsétterembe. Addigra az üzletvezető már őrjöngött. »Mr. Becsületesség« kiszállt az autóból, besétált az étterembe, és rögtön hőssé lett. »Szeretném, ha tudná, hogy én egy csirkevacsorát kértem, és ezt kaptam helyette« – mondta. Az üzletvezető magán kívül volt az örömtől. Azt mondta: »Betetetem a képét a helyi újságba. Ön a legbecsületesebb ember, akiről valaha hallottam.« A férfi erre gyorsan így válaszolt: »Ó ne, kérem, ne tegye!« – majd közelebb hajolva ezt suttogta: »Tudja, a hölgy, akivel jöttem… nos… ő nem az én feleségem, hanem valaki másé.«” Pál ezt írja: „Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel…” (Efézus 6:14). Arról a bőr derékövről beszél itt, amit a római katonák hordtak a derekukon, mely védte ágyékukat, és melyen fegyvereiket, a tőrt és a kardot hordták. Ez az öv tartotta össze a katona tunikáját is, így az nem gyűrődött össze, és nem akadályozta a katonát a mozgásban. Amikor a lelki fegyverzetről van szó, a becsületesség véd meg téged, és tart össze mindent. Ha nem vagy feddhetetlen a nagy és kis dolgokban egyaránt, akkor el fogod veszíteni a csatát. Becsület nélkül minden darabokra hullik.

2011. március 1. kedd

JÉZUS HIVATÁSA A MENNYEI GYŰLÉSEN:

Milyen hivatást tölt be Krisztus a mennyben? Krisztus ülése nem semmittevés, hanem egy mindenre kiterjedő irányítás.

Krisztus értünk jelenik meg Isten jelenlétében.
Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké..
Zsidók 6:19-20,

Királyi papként az Atya jobbján ül.  
Zsoltárok 110:1-5

Jelenlétével betölti a világegyetemet, többé nincs földrajzilag behatárolva.
Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.
Máté 18:20

A mennyben és a földön is gyakorolja hatalmát.
Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Máté 28:18,

Mennyei vezetőként irányítja testét, az egyházat.
  Az ő lábai alá vettetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.
Efezus 1:22-23,

Ajándékokat s szolgálatokat ad az egyháznak.  (Lásd: Róma12:1-6,)

Szellemét mindenekre kiönti, legyen az zsidó vagy nem zsidó. (Lásd: Jn 7:37,)

A mennyei és a földi megváltottak imádatát az Atya Istenhez viszi. (Lásd: Jn 4:20-24)

A Szent Szellem ereje által hitet, megtérést hoz, és meggyőz a bűnről.  (Lásd: ApCsel 5:31,)

A paradicsomban fogadja azokat a szenteket, akik meghaltak.
Az én Atyám házában sok hajlék  van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?
János 14:2,

Igazgatja Isten országának tevékenységeit a földön élő nemzetek között, megfékezi a Sátánnak és országának működését addig, amíg az egyház befejezi munkáját.  (Lásd: Ef 1:20-23,)

A mennyben marad és ülésezik addig amíg a megprófétált dolgok meg nem valósulnak, azután visszatér.

..hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig amíg, a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái  szája által.
ApCsel  3:20-21,

Március 1.

Imádság az igehirdetőkért

"18Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért; 19és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, 20amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell." (Efézus 6,18-20)
Pál a kolosséiakat arra tanította, hogy nem szünetelhet az imádságban a hálaadás.
Most arra tanít, hogy nem szünetelhet a könyörgés az összes szentekért, még akkor sem, ha Isten minden lelki fegyverzetét magukra öltötték. A gonoszság lelkei ellen folytatott csatában túl nagy az összefüggés az imádság és a csata kimenetele között. Pál ezt ugyanúgy felfedezte, mint Áron és Húr az Amálék elleni harcban, akiknek volt szemük meglátni, hogy mitől győz vagy veszít Izrael, aztán úgy cselekedtek, hogy győzzön.
A győzelemért használni kell a Lélek kardját, az Isten igéjét is. Az igehirdetők nem maguktól tudnak életet prédikálni. Istentől lehetséges, hogy a torkukban megtartás, üdvösség van. Ő tud adni szavakat és bátorságot.
Néha forgatom a Bibliát, és nem kapok üzenetet, máskor a Lélek adja az ő üzenetét. Ilyenkor érzem kiszolgáltatottságomat, függőségemet. Magamtól is taníthatnék valamit, de a szentek veszíteni fognak. Adassék hát nekem, hogy amikor szóra nyitom a számat, az igét szóljam!
Nem szünetelhet a könyörgés az összes szentekért és az igehirdetőkért, hogy a szentek győztesek lehessenek. /KoB/

Józsué és Káléb hite

"1Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. 2Izráel fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség: Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában! 3Miért akar bevinni minket az ÚR arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? 4Majd ezt mondták egymásnak: Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba! 5Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izráel közösségének egész gyülekezete előtt. 6De Józsué, Nún fia és Káléb, Jefunne fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat, 7és ezt mondták Izráel fiai egész közösségének: A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld. 8Ha az ÚR kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. 9Csak az ÚR ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az ÚR velünk van! Ne féljetek tőlük! 10De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Akkor megjelent az ÚR dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izráelnek," (4Mózes 14,1-10)
Miközben meg akarták kövezni Józsuét és Kálébet a hitükért azok, akik nem tudtak hinni, ők más véleményen voltak, mert más lélekből fakadt üzenetük. Máshogy látták ugyanazokat az anákokat. Káléb most azt mondta, hogy az Úr beviszi őket, óriások ellenére is. Később bizonyíthatta is, hogy mi van a szívében.
Isten ígéretet tett: beviszem arra a földre, ahol járt. A más lelkűek közül senki sem fogja meglátni azt a földet.
Számon tartotta az ígéretet, és amikor a fiatalabbak ereje elfogyott, ő örült. Amikor csatába mentek - és voltak, akik elestek -, ő Istent ünnepelte. "Harcba vonulok, és visszatérek" (Józs 14,11).
Mi volt a hitetlenség és a hit eredménye? Negyvenöt évvel később a hatszázezer férfiből ott állt egymás mellett a két legöregebb, és örökségükről beszélgettek.
Dávid sok évvel később kikérdezett egy eldobott szolgát. "...elhagyott az uram, mert három napja megbetegedtem. Mi törtünk be... Káléb déli vidékére, és mi perzseltük fel Ciklágot" (1Sám 30,13). Még Dávid idejében is tudta mindenki - még az ellenség is -, hogy valamikor a legöregebb ember foglalta el azokat a területeket. /KoB/
Kotán Béla

2011. március 1. kedd

El ne hajoljatok Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedvén kárt ne okozzon. (Zsidó 12:15)


Én zsörtölődős tudok lenni, szívesen odamondogatom otthon mindazt a rosszat, amit észreveszek. Még ha szálka méretű is, de úton-útfélen belebotlok a rosszba. Sokszor összehúzott szemöldökkel megfürdök a panaszokban. Mintha a hétköznapok teremnének bennünk valamilyen rettenetes gyökeret, amely először láthatatlan, aztán egyre erősebb és valósabb szagot és ízt áraszt. Ami ott, az áldás helyén megkeseríti az életünket. A kegyelemtől ilyenkor nem elszakadunk, hanem elhajlunk. Kezeket érzek a torkomon, fojtogatnak. Nincs levegőm. Beakadtam a hínárokba és húznak lefele az indák, és lassan elmerülök.
Egy csepp tintát rácsöppentek egy itatós papír közepére, és nem sokára egy hatalmas folt lesz belőle. Megkeseredek, savanyú leszek, és mintha egyedül nem lenne kiút. A gonosz alattomos módon alulról rontja le azt, ami szép. Észre sem vesszük és már csak a rosszat látja a szemünk.

/Fekete Ágnes/

Március 1.

Valahol csak prédikálják ezt az evangéliomot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére.
Márk 14,9

Uram! Egészen hihetetlennek látszott ez a kijelentésed, amikor a kis betániai otthonban kimondottad. Az egész világ ugyan miért emlékeznék meg ennek a szegény falusi asszonynak a cselekedetéről? És mégis így történt. Nem csoda, hiszen Te ígérted így. Ha egyáltalában lehetséges volna az egész világból számbavenni mindazt a szeretet-áldozatot, amelyhez az idők folyamán az indítást ez a kis történet adta, akkor tágulna igazán nagyra a szemünk. Amióta egyházad itt él a földön, azóta az önfeledt szeretetet képviselő emberek sora sohasem szakadt meg. A sor élén áll ez az asszony.

Uram! Mindez azért történt így, mert Te Mária ajándékát elfogadtad. Látom: a döntő sohasem az, amit én teszek. A kérdés ez: Te elfogadod-e? Nem az a fontos, amit én véghezviszek, hanem a fontos mindig az, amit az én fölhasználásommal Te akarsz véghezvinni. Ilyen módonmind a mai napig is megtörténhet, ami akkor történt:egy kis hétköznapi ember életéből áldás fakadhat. Hadd legyek ilyen!

2011. február 28. hétfő

El ne hajoljatok Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedvén kárt ne okozzon. (Zsidó 12:15)


Ha hátra tekintek életemben, akkor hihetetlen áldást látok. Annyi ajándékot kaptunk az életben, hogy szinte érthetetlen. Távolról nézve termékeny búzamező az, mely egyébként rögös is, gazos is. Kegyelemben élünk. Az ember sajnos kísértésben is él, azért, hogy kiessen ebből a kegyelemből. A jó unalmas a gyarló ember számára. Vágyak születnek bennünk, egész korunk erről szól, hogy szomjúságot szeretnének bennünk gerjeszteni. Nem benned, nem körülötted van a boldogság kulcsa, mondják, hanem valahol máshol van. Ha elutazol egy távoli, romantikus szigetre, ha veszel egy tárgyat, ami még nem a tied, ha megeszel valamit, amit még nem kóstoltál, akkor az majd jó lesz neked. El onnan ahol vagy. Sokan, rengetegen felülnek ezekre a hullámokra, és tékozló fiúként eltávolodnak az áldás helyéről. Aki kalandra vágyik, elkóborol. De a legtöbb ember nem kalandor. A legtöbb ember számára ez az ige festi le leginkább azt, ahogy elhagyjuk a kegyelmet. Maradunk otthon, de felnő bennünk valami keserűség, mint egy gyökér, és megkeseríti az egész életünket. Mivel nem akarunk és nem tudunk elfutni onnan, ahol maradni kényszerülünk. Mint a tékozló fiú bátyja, az atyai házban maradt testileg, de a boldogság és a lelke messze szárnyal.

/Fekete Ágnes/