2011. február 26., szombat

2011. február 26. A év, évközi idő, 7. hét, szombat A nap liturgikus színe: zöld

Sir 17,1-15

Isten az embert földből teremtette, a maga képére alkotta, és úgy rendelte, hogy ismét azzá változzék. Felruházta őt a magáéhoz hasonló erővel, meghatározta napjai számát és idejét, s uralmat adott neki minden fölött a földön. Félelmetessé tette őt minden élő előtt, hogy uralkodjék az állatokon és a madarakon. Hozzá hasonló segítőt teremtett belőle, és adott nekik megfontolást és nyelvet, szemet és fület, szívet adott nekik a gondolkodásra, és betöltötte őket bölcs okossággal. A szellem tudásával látta el őket, értelemmel töltötte be szívüket, és megmutatta nekik, mi a rossz és mi a jó. Szemét a szívükbe helyezte, hogy megmutassa nekik művei nagyságát, ők pedig magasztalják a szent nevet, dicsekedjenek csodáival, és beszéljék el művei nagyságát. Ezenfelül tudást adott nekik, s az élet törvényét adta nekik örökrészül. Örök szövetségre lépett velük, kijelentette nekik a jogot és az ő törvényeit. Látta szemük az ő dicső fenségét, és hallgatta fülük az ő fölséges hangját. Azt mondta nekik: ,,Óvjátok magatokat minden gonosztól!'' És parancsokat adott nekik, mindenkinek a társára nézve. Útjaik előtte vannak mindenkor, és nincsenek elrejtve szeme elől. Fejedelmet rendelt minden nép fölé, de Izrael az Úrnak lett nyilvánvaló örökrésze.
Mk 10,13-16

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket; de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik: ,,Hagyjátok a kisgyerekeket, hadd jöjjenek hozzám, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda.'' Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.

2011. február 26. ? Szombat

Abban az időben: Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a
   kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta
   ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: ?Engedjétek hozzám jönni a
   gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.
   Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
   gyermek, nem megy be oda.? Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét
   rájuk téve, megáldotta őket.
   Mk 10,13-16


   Elmélkedés:
   Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket ? mondja Jézus az apostoloknak,
   akik távol akarták tartani Mesterüktől a gyermekeket, aztán hozzáteszi,
   hogy ilyeneké az Isten országa.
   A történet tehát egyrészt azt tanítja, hogy Jézusnak a legkisebbek
   számára is van mondanivalója és nekik is felkínálja barátságát,
   másrészt az Isten országát keresők számára ad pontos útmutatást. A
   mindent ajándékként elfogadó gyermeki lelkülettel ismerhetjük fel Isten
   országát. A hatalomra vagy a rangra való törekvés viszont könnyen
   elválaszthat tőle.
   A történetet azonban félreérti, aki azt gondolja, hogy a lelki életben
   megállhatunk valamiféle gyermekes szinten és nem kell tovább haladnunk
   és fejlődnünk. A mai rész folytatása ugyanis a gazdag ifjúval
   folytatott párbeszéd (ez lesz a hétfői evangélium), amelyből kiderül
   majd, hogy az ifjú gyermekkorától minden törvényt megtartott, de
   Jézusnak ez nem elég, hanem a tökéletességre való törekvést állítja elé
   megvalósítandó célként. Ezen az úton kell nekünk is állandóan előbbre
   haladni.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Szeretlek Jézusom imádásra méltó Arca! Imádlak és szeretlek Téged
   lelkem minden erejével. Alázattal kérlek, hogy Isten képét állítsd
   helyre bennem. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem! Ne vess el engem
   színed elől! Minden Általad történjék bennem, Érted, ó Jézusom, a Te
   dicsőségedre, Irántad való szeretetből.

26. szombat

Sir 17,1-15; Zs 102; Mk 10,13-16
    Isten az embert földbôl teremtette, s a maga képére alkotta

Sir 17,1-15

Isten az embert földből teremtette, a maga képére alkotta, és úgy rendelte, hogy ismét azzá változzék. Felruházta őt a magáéhoz hasonló erővel, meghatározta napjai számát és idejét, s uralmat adott neki minden fölött a földön. Félelmetessé tette őt minden élő előtt, hogy uralkodjék az állatokon és a madarakon. Hozzá hasonló segítőt teremtett belőle, és adott nekik megfontolást és nyelvet, szemet és fület, szívet adott nekik a gondolkodásra, és betöltötte őket bölcs okossággal. A szellem tudásával látta el őket, értelemmel töltötte be szívüket, és megmutatta nekik, mi a rossz és mi a jó. Szemét a szívükbe helyezte, hogy megmutassa nekik művei nagyságát, ők pedig magasztalják a szent nevet, dicsekedjenek csodáival, és beszéljék el művei nagyságát. Ezenfelül tudást adott nekik, s az élet törvényét adta nekik örökrészül. Örök szövetségre lépett velük, kijelentette nekik a jogot és az ő törvényeit. Látta szemük az ő dicső fenségét, és hallgatta fülük az ő fölséges hangját. Azt mondta nekik: ,,Óvjátok magatokat minden gonosztól!' És parancsokat adott nekik, mindenkinek a társára nézve. Útjaik előtte vannak mindenkor, és nincsenek elrejtve szeme elől. Fejedelmet rendelt minden nép fölé, de Izrael az Úrnak lett nyilvánvaló örökrésze.

Zs 102

Dávidtól. Áldjad, lelkem, az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el jótéteményeit. Ő megbocsátja minden gonoszságodat, ő meggyógyítja minden betegségedet; Ő megóvja életed a pusztulástól, ő irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged. Ő kielégíti javaival kívánságodat: mint a sasé, visszatér ifjúságod. Igaz dolgokat cselekszik az Úr, és igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette Mózessel útjait, Izrael fiaival cselekedeteit. Irgalmas és könyörületes az Úr, hosszan tűrő és nagyirgalmú. Nem tartja meg haragját mindenvégig és nem fenyeget örökké. Nem bűneink szerint bánt velünk, és nem fizetett meg nekünk gonoszságainkért. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy az ő irgalma azok számára, akik őt félik. Amilyen messze van kelet a nyugattól, olyan messzire veti tőlünk gonoszságainkat. Mint ahogy az atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik. Mert ő ismeri létrejöttünket, és megemlékezik arról, hogy porból vagyunk. Olyan az ember élete, mint a fűé: kivirul, mint a mező virága, de ráfúj a szél, és nincs többé, s a helyét sem ismerik. De az Úr kegyelme öröktől fogva és örökké kíséri azokat, akik őt félik, s igazsága azok unokáit, akik megtartják szövetségét, és gondosan teljesítik parancsolatait. Az Úr az égben állította fel trónusát, és királysága mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai mind, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek szavát, mihelyt parancsának hangját meghalljátok. Áldjátok az Urat, seregei mind, szolgái, akik akaratát megteszitek. Áldjátok az Urat, művei mind, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat!

Mk 10,13-16

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket; de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik: ,,Hagyjátok a kisgyerekeket, hadd jöjjenek hozzám, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda.' Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.
Hála Uram jóságodért, hála Neked, amiért nem hagysz magamra akkor sem, amikor én hátat fordítok Neked, s nemet mondok a hívásodra... Ámen


Hálánkkal dicsőítünk, Urunk Istenünk, legyen áldott a Te szent neved. Ámen.


Hálás szívvel fogadom
Isten ajándékát,
Hisz érdemül nem kapom
Mit a kegyes ég ád;
Nincs nekem
Érdemem,
Amiben van részem
Kegyelméből vészem.


Hálás szívvel köszönöm meg jó Atyám nagy kegyelmedet es szeretetedet, melyet a karácsonyi ünnepléskor és a mai napon is megtapasztaltam. Ó, nyisd meg máskor is szíveinket, hogy gyönyörködhessünk, és jóleső hálaadással köszönjük meg minden helyzetben ezt a kimondhatatlan érzést. Könyörgök a gyülekezetünk minden tagjáért, hogy a karácsonyi fény minden nap ott világítson életükön. Ámen (L.M.)


Hálás vagyok Istenem, hogy felismertetted velem azt, hogy tévútra kerültem. Köszönöm, hogy igéddel figyelmeztetsz, hogy valóban a legnagyobb felforgatók közé kerültem. Köszönöm a békességet, melyet adsz, és köszönöm a kis betegséget, amivel meg tudtál állítani. Te vagy az egyetlen Ura az életemnek és senki és semmi nem kerülhet föléd Úr Jézus. Köszönöm, hogy a leglehetetlenebb körülmények között is kinyilvánítod szeretetedet felém is. Most annyit kérek csupán, hogy ebben a "tétlen" időszakomban Te add Nekem a békességedet Uram, mert tudom, hogy amit a kezedből adtál, azt senki el nem veheti tőlem, csak türelemre van szükségem, míg elcsitul a vihar és elesnek a gonoszok és felforgatók. Imádkozom értük is Uram, hiszen nem tudják, hogy mit cselekednek. Ámen


Hálát adok Atyám, hogy felölthettem Krisztust,
-Aki bennem él,
-Aki minden vétket elfedez,
-Aki az én pajzsom,
-a Tőle kapott fehér ruha pedig engem felékesít.
Hálát adok, hogy áldást kaptam, és áldás lehetek mások számára.
Ámen
(Szalma Józsefné)


Hálát adok Istenem hogy szolgálatodba fogadtál és tehetek valamit én is terveid véghezvitelében.Köszönjük, hogy békében tehetjük ezt, és imádkozunk azokért a testvéreinkért akik megpróbáltatásban végzik ezt a munkát. Segítsd meg őket Uram, ámen!


Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. (Zsolt 118,21)

MEGSZABADULNI A BŰN ÁTKÁTÓL

  "Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet." (Róm 6:22)
 
  Az Úr azt szeretné, ha népének egészséges hite lenne, s nem tagadnák meg az üdvösség nagy ajándékát, melyet oly készséggel kínál fel nekik. Ne higgyük azt, hogy majd valamikor a jövőben nagy munka fog folyni értünk, hiszen a munka már befejeződött. A hívőt nem arra szólítják fel, hogy békéljen meg Istennel, mert ezt soha sem kell megtennie és nem is tudná megtenni. El kell fogadnia Krisztust, az ő békességét, mert Krisztussal együtt jár Isten és a békesség is. Krisztus véget vetett a bűnnek, annak nehéz átkát saját testén hordozta a fán, és megszabadította az átoktól azokat, akik hisznek benne, mint személyes Megváltójukban. Ő véget vet annak, hogy a szívet a bűn hatalma irányítsa, s így a hívő élete és jelleme Krisztus igaz jelleméről tehet bizonyságot.
  Jézus elküldi Szentlelkét azoknak, akik kérik tőle; mert szükséges, hogy minden hívő megszabaduljon a szennytől éppúgy, mint a törvény átkától és kárhoztatásától. A Szentlélek munkája és az igazság megszentelő ereje által a hívő alkalmassá válik a mennyek országára, mert Krisztus és az ő igazsága munkálkodik bennük és rajtuk. E nélkül egyetlen léleknek sincs joga a mennyhez. Nem tudnánk élvezni a mennyországot, ha nem készülnénk fel annak szent légkörére a Lélek befolyása és Krisztus igazsága által.
  Annak érdekében, hogy a menny polgárai lehessünk, be kell töltenünk a törvény követelményeit: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat." (Lk 10:27) Ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha hitben megragadjuk Krisztus igazságát. Krisztust szemlélve élő és ható elvek töltik be szívünket, a Szentlélek végzi munkáját, s a hívő fejlődhet a kegyelemben, az erőben s jellemében. Átalakul Krisztus képmására, míg lelki fejlődése eléri a Krisztus Jézusban való érett férfiúság mértékét. Így vet véget Krisztus a bűn átkának, és szabadítja meg a hívő lelket annak befolyásától és hatásától. (Selected Messages, 1. kötet, 394-395. oldal)

Érzelmi bezárkózás

„Jerikó gondosan bezárkózott…” (Józsué 6:1 katolikus fordítás)
A Biblia ezt mondja: „Jerikó pedig be- és elzárkózott… se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki” (Józsué 6:1 Károli). Hallottál már valaha a „Jerikó szindrómáról”?
Azt nevezik így, amikor érzelmileg teljes bezárulsz. Félsz attól, hogy közeledj mások felé, vagy hogy bárkit is közel engedj. Falat építettél, így többé nem tudnak bántani. Vigyázz, mert ez a fal be is börtönözhet téged, és mindenki mást az életedben. Házasodhatsz Jerikóban, kimondhatod az esküt, viselheted a ruhát, felhúzhatod a gyűrűt, elmehetsz nászútra, de még mindig ott magasodnak a falak. Így talán arra gondolsz: „Ha elhagy, akkor sincs nagy baj. Van egy bankszámlám, amiről nem tud. Van egy tartalék tervem arra az esetre, ha ez nem működne.” Jézus azt mondta: „a férfi… összekapcsolódik feleségével” (Máté 19:5 NLT). De hogyan tudnál összekapcsolódni, ha nem vagy elérhető a keserűség, félelem és bizalmatlanság fala miatt? „A szeretet… türelmes… nem rója fel a rosszat… A szeretet soha el nem múlik…” (1Korinthus 13:4-8) A szeretet nem fog működni, ha aszerint a filozófia szerint élsz: „Keresd a legjobbat, de számíts a legrosszabbra”. Itt az ideje egy ördögűzésnek! Ki kell űznötök a múlt kísérteteit, ha szeretnétek, hogy legalább valami reménye legyen az igazi közös jövőtöknek. Megbocsátani, amikor mélyen megbántottak, az egyik legnehezebb dolog, de meg kell bocsátanod újra meg újra, míg a neheztelés többé már nem uralkodik rajtad.
Péter azt kérdezte Jézustól: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?” Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is” (Máté 18:21-22). Ne emlegesd fel többé a múltat, hanem add az Úrnak! Ő a falak lebontója, a kommunikáció helyreállítója, a tisztelet felépítője és a megtört szívek és megtört kapcsolatok gyógyítója.
Ha engeded, Ő segíteni fog, hogy újra élj, és újra szeress.

2011. február 26. szombat

     Prófétaként Krisztus Isten szava és igazsága.
     Papként Krisztus a megbékéltető, a közvetítő, szószóló és közbenjáró.
     Királyként Krisztus a világegyetem uralkodója.
     Bíróként Krisztus megítéli és megjutalmazza az emberiséget.
     Úrként Krisztus a trónon ül és Ő a felmagasztalt Isten-ember, aki méltó minden dicséretre, hódolatra és imádatra.

 Mint egy próféta úgy jött, most mint Papként  és Királyként uralkodik, másodszor pedig Bíróként fog eljönni.

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és ezt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, földalattiaké: és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Filippi2:9-11,

Február 26.

Örömében nem nyitotta ki a kaput

"13Amikor megzörgette a bejárati ajtót, odament egy Rodé nevű szolgálóleány, hogy megtudja: Ki az? 14Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt." (Apostolok cselekedetei 12,13-14)
A szolgálatnak vannak kiváltságos pillanatai! Ilyen, amikor az Úr csodájáról elsőnek értesülhet a hívő lélek. Mint Rodé, amikor szolgálólány voltából adódóan kötelességtudóan otthagyja az imádkozó gyülekezetet, hogy ajtót nyisson a zörgetőnek. Az ajtóban pedig rádöbben Isten csodálatos hatalmára, imameghallgató kegyelmére. Így most ő, a szolgálólány lehetett első tanúja Isten csodájának, és lehetett annak hírnöke, hogy a könyörgő ima hálaadássá és Isten magasztalásává alakuljon az imádkozó gyülekezetben.
Minden hívő ember ezzel a reménységgel végezheti napról napra munkáját. Ő lehet az első, aki Isten hatalmáról tanúskodhat, aki először láthatja meg egy-egy helyzetben Isten jóságát. S ez a remény a monoton, unásig ismételt vagy nagy megterhelést okozó munkákban is örömöt és izgalmat adhat. A hitben nyitott szem teheti boldoggá az embert, és különlegessé a hétköznapok munkáját!
Nyitott-e a szemed, hogy meglásd, nyitott-e a füled, hogy meghalld, nyitott-e a szíved, hogy befogadd Isten mai csodáját? /UG/


Az állhatatosság egy fontos láncszem

"3De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, 4az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; 5a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." (Róma 5,3-5)
Manapság az emberek az instant dolgokat kedvelik. "Legyen minden azonnal, de ha mégsem, akkor rögtön!" A türelmetlenség miatt pedig sorra veszíti a világ az ízeit, a színeit, a formáit, és mindent, ami egyedi, amihez idő kell. Az elveszített világ helyett pedig készít magának újat. Olyat, ami gyors, ami azonnal elérhető, s ami pont olyan, amire neki van szüksége, hogy neki magának nehogy változni, változtatni kelljen. S mert megteheti, beletesped a változatlanságba. Pedig az élet végtelenül változatos! De szépségét felfedezni idő kell. Kitartás, állhatatosság. Fáradság és olykor könnyek.
Nem az idő, nem a türelem, nem a ragaszkodás, nem a fájdalom az, ami önmagában képes feltárni a titkot. "A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét." (5Móz 29,28) Ez az az állhatatosság, amely elhozza a megoldást: az, amelyik az élő Istenhez köt bennünket. Nem azonnal és nem fájdalom nélkül. De sehogyan máshogy át nem élhető gyönyörűséggel, örök életre szólóan! /UG/

Február 26.

Minden lehetséges a hívőnek.
Márk 9,23

Uram! Nagy szó. Ha bibliaolvasásom közben találkoztam vele,rendszerint fölszakadt a lelkemből a sóhajtás: ha így tudnék hinni! Ne engedj ma csak sóhajtoznom, hanem segíts elmélyednem abba a történetbe, amelynek során ezt mondtad. Egy apának mondtad. Ki tudja, ki mindenkihez elvittemár beteg fiát. Tanítványaidig is eljutott.Újra csalódott. Ilyen eredménytelen küzdelmek emlékével állt előtted. Így hallotta szavadat. Mi dolgozhatott benne, azt csak furcsa ellentmondással teli válaszából sejtem meg: "Hiszek Uram! Légysegítségül az én hitetlenségemnek!" Szavát én zűrzavarosnak hallom. Te kivetted igaz tartalmát.Olyan embert láttál magad előtt, aki nem vágyódott, hogy a Te szavad megbukjék, hazugságnak bizonyuljon, hanem aki teljes odaadással a Te beszéded igazságáért küzdött. Nagy dolog volt, amikor gyermeke végül meggyógyult. Még nagyobb dolog volt, amikor kételkedését maradéktalanul szétszórta a Te nyilvánvaló hatalmad. Ez a hit segített rajta.

Uram!Szavad igazságát: "Minden lehetséges a hívőnek" -sokan megtapasztalták azóta. Ilyen hitért engedj küzdenem. Igazságra törekvő hitért.