2011. január 24., hétfő

Január 24.

Mint a világosság gyermekei

"8Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei." (Efézus 5,8)
Hasznos dolog néha visszatekinteni eltelt éveinkre, és megvizsgálni, hogyan alakult életünk. Szánjunk rá néhány percet! Az első állomás: "egykor sötétség voltatok". "Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők" (Tit 3,3). Ilyen volt az életünk addig, amíg nem találkoztunk Jézussal, a világ világosságával. Itt is álljunk meg egy percre! Milyen szép volt az első találkozás! Szabadulás, öröm, odaszánás, ígéretek jellemezték. Megváltozott az életünk, most már nem sötétség, hanem világosság vagyunk az Úrban. Fiak vagyunk és örökösök, munkatársai Istennek, és az igazság koronájának várományosai.
Az ige egy hirtelen, nagy horderejű felszólítással áll elénk ezek után: éljetek úgy! Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy néha óriási szakadék van életünkben az elmélet és a gyakorlat között. Ismerjük az igét, és tudjuk, hogyan kellene élni, de a gyakorlati megvalósítás óriási energiát igényel. Ezzel szembesülve készek vagyunk kompromisszumokat kötni. Megelégszünk az elméleti ismeretekkel, azt mondva, hogy úgyis a szív, a belső ember a fontos. Gondolkodjunk el rajta, hogy tudna ma a gyakorlati életünkben is megjelenni az a világosság, ami a szívünkben van? Ne feledjük, a szilárd hit a cselekedetekben is változást hoz! /FGy/

Akik nem vették komolyan a figyelmeztetést

"12Akkor ezt kérdezték a férfiak Lóttól: Ki van még itt hozzád tartozó? Vődet, fiaidat és leányaidat, meg mindenedet, ami a tied a városban, vidd el erről a helyről! 13Mert mi el fogjuk pusztítani ezt a helyet, mivel eljutott az ÚRhoz az a nagy jajkiáltás, amelyet okoztak. Az ÚR azért küldött bennünket, hogy elpusztítsuk a várost. 14Lót tehát kiment, és beszélt a vőivel, akik leányait el akarták venni, és ezt mondta: Keljetek föl, menjetek ki erről a helyről, mert az ÚR el fogja pusztítani ezt a várost. De a vőinek úgy tűnt, hogy csak tréfál. 15Amikor hajnalodott, így sürgették az angyalok Lótot: Kelj föl, fogd a feleségedet és itt levő két leányodat, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt! 16És amikor tétovázott, megragadták a férfiak a kezét, meg a feleségének és két leányának a kezét, mert az ÚR megszánta őt. Kivitték, és ott hagyták a városon kívül. 17Amikor vitték őket kifelé, ezt mondták: Mentsd az életedet! Ne nézz hátra, és ne állj meg sehol a környéken! A hegyre menekülj, különben elpusztulsz! 18De Lót azt mondta nekik: Ne oda, Uram! 19Ha már kegyelmes voltál szolgádhoz, és olyan nagy szeretettel bánsz velem, hogy meg akarod tartani az életemet, akkor ne kelljen a hegyre menekülnöm, mert utolér a veszedelem és meghalok. 20Itt van a közelben ez a kis város, hadd fussak oda! Bár kicsi, hadd meneküljek oda, hogy életben maradjak! 21Ebben a dologban is engedek neked - felelte. Nem pusztítom el azt a várost, amelyről beszéltél. 22De sietve menekülj oda, mert semmit sem tudok tenni, amíg oda nem érsz. - Ezért hívják azt a várost Cóarnak. 23A nap éppen fölkelt, amikor Lót Cóarba ért. 24Az ÚR pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az ÚRtól, az égből. 25Így pusztította el azokat a városokat és azt az egész környéket, a városok egész lakosságát, sőt a föld növényzetét is. 26Mögötte menő felesége azonban hátratekintett, és sóbálvánnyá lett." (1Mózes 19,12-26)
Sajnos nem mindenki rendelkezik Noé lelkületével, hogy azonnal megszívlelje, és engedelmeskedjék annak, amit Isten mond. Úgy látszik, hogy Lót és a családja megszerették Sodomát. Amikor azt a hírt kapták, hogy elpusztul a város, akkor különféle lelkülettel fogadták.
Lót vői tréfának vették a dolgot. Egy jót kacagtak rajta, és megegyeztek, hogy ez lesz az év vicce. Ma is vannak olyan emberek, akik tréfának veszik a Bibliát, a megtérést, riogatásnak vélik az örök kárhozat létezését. Saját ítéletüket írják alá ezzel a magatartással, mert nem tudják, hogy Isten teljes komolysággal kezeli a helyzetünket.
Lót maga határozatlan volt. Továbbadta az angyalok üzenetét, de ő maga sem indult el. Nem akart elveszni, de elmenni sem, ha nem feltétlenül szükséges. Lehet, hogy szerette volna először valami jelét látni a tüzes esőnek. A határozatlanság végzetes lehet. Légy kész az engedelmességre, amikor Isten szólít a megtérésre!
Lót feleségének a helyzete nagyon szomorú. Megszabadult Sodomából, majdnem célba is ért, de nem tudott végig engedelmes lenni. Hátranézett, hogy lássa, mi lett a szeretett várossal. Az ige mondja, "aki mindvégig kitart, az üdvözül" (Mt 24,13). /FGy/

2011. január 24. Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító A nap liturgikus színe: fehér

Szalézi szent Ferenc a reformáció korában a katolikus újjászületésért dolgozott. Jézus Krisztusról tett tanúságot és Isten szeretetét mutatta meg a világban.


Isten, újra és újra szövetséget kínált az embereknek, egészen addig, míg Szent Fiában új és örök szövetségre nem lépett az emberiséggel. Krisztus ennek a végső szövetségnek közvetítője, aki Egyháza alapjául az apostolokat tette. Mi már az új szövetségben az apostolokra és prófétákra épült Egyház tagjai vagyunk.Sales kastélyában, Annecy közelében született 1567-ben. Pappá szentelése után sokat dolgozott hazájában a katolikus újjászületésért. Mint genfi püspök igazi pásztora volt papjainak és híveinek, a hitre nevelte őket írásaival és munkásságával. Mindenkinek példaképül szolgált. Chantal Szent Franciskával 1610-ben megalapította a vizitációs apácák rendjét. Lyonban halt meg 1622. december 28-án. A mai napon emlékezünk annecyben történt örök nyugalomra helyezésére. (A papi zsolozsmából)

1567 augusztus 21-én született Sales városában, grófi családból. Tanulmányait Párizsban és Páduában végezte. Atyja hosszas ellenzése után 1593-ban pappá szentelték. Annecy-ben prépost lett, és püspöke utasítására 4 éven át Svájc déli határán missziós tevékenységet fejtett ki. Kb. 70 ezer kálvinistát térített vissza az Egyházba. 1599-ben Granier Annecy-i püspök segédpüspöke, majd 1602-ben utóda lett. Megszervezte a papnevelést, fellendítette a hitoktatást és a gyakori prédikációkat. Számos könyvet írt a lelki-életre nevelésről. Kiterjedt levelezést folytatott. Dijonban ismerkedett meg Chantal Szent Franciskával, akivel 1610-ben megalapították a Vizitációs rendet a betegek ápolására és az ifjúság nevelésére. 1622 december 18-án halt meg Lyonban.
Mint a szelídség és az apostoli szeretet példaképét ünnepli az Anyaszentegyház a szentmise Kezdőénekével:

Gondot viselek juhaimra - mondja az Úr,
és pásztort támasztok közöttük, hogy legeltesse őket:
Én, az Úr leszek Istenük!
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Keresztény életünk teljes elkötelezettséget kíván. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy egész lélekkel szolgáljuk Urunkat a szent áldozatban, sőt egész életünkben.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki körüljártál, hogy városokban és falvakban hirdesd az igét:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki szívesen meghallgattad mindazokat, akik Hozzád mentek:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki az önfeláldozó szeretetet adtad az Újszövetség parancsául:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, lelkünk örök Pásztorát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy adjon Egyházának tudós és szentéletű főpapokat és lelkipásztorokat.


   1. Növeld, Urunk, Egyházad tagjaiban a hitet, és az Isten igaz ismeretét.
   2. Adj önfeláldozó szeretetet az ifjak szívébe, hogy sokan meghallják és kövessék hívó szavadat.
   3. Tégy bennünket alázatossá és engedelmessé, hogy kövessük lelkipásztoraink irányítását.
   4. Adj bölcsességet lelkivezetőink szívébe, hogy életük példájával mutassák meg a nagyobb szeretet útját.
   5. A szentek közbenjárására add, hogy a győztes Egyház tagjai lehessünk mi is.


Urunk, Jézus Krisztus! Te isteni bölcsességeddel a szelídséget és apostoli buzgóságot elültetted Szalézi Szent Ferenc szívébe. Kérünk az ő érdemeiért és közbenjárására, támassz apostoli lelkületű hivatásokat Egyházadban, hogy minden embert Hozzád vezessenek. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, ki úgy akartad, hogy Szent Ferenc püspök a lelkek üdvösségére mindenkinek mindene legyen, engedd jóságosan, hogy testvéreinket szolgálva mi is tanúságot tegyünk gyengéd szeretetedről!

Példája: Állandóan tanulj, hogy jól végezhessed a munkádat!
Élete: 1567-ben született Savojában, Annecy közelében, Sales kastélyában. Szülei gondosan, sokoldalúan nevelték, egyszerűen öltöztették, fegyelmezett, őszinte, engedelmes viselkedésre szoktatták. Apja fényes politikus jövőt szánt neki, lovaglásban, vívásban és táncban is képeznie kellett magát.

Párizsban, majd Pádovában tanult, mindenütt szentéletű és bölcs lelki vezetők segítségét vette igénybe. Kiváló eredménnyel végezte be tanulmányait, ő azonban a világi karrier helyett a papságra vágyott.

Állhatatosságával elérte atyja beleegyezését, 1593-ban pappá szentelték, és már kezdettől a katolikus újjászületés (ellenreformáció) lelkes segítője volt. A pápa határozott parancsára vállalta el a püspöki kinevezést. Genfi püspökként mint igaz pásztor kormányozta papjait és híveit, írásaiban és egész életével a hit nevelője volt. Fáradhatatlanul dolgozott, hiába próbálták kímélni őt.

Híres műve a Filótea című könyv, a lelki élet egyik kiváló kézikönyve. Mindenkinek példaképül szolgált. 1610-ben a vizitációs apácák rendjének alapítója, Chantal Szent Franciskával. Megérte rendjüknek egész Franciaországban történt elterjedését

Lyonban halt meg 1622. december 28-án, hű lányai körében, halála előtt még misézett és prédikált nekik. Temetése január 24-én volt Annecyben. 1877-ben tette IX. Pius pápa egyházdoktorrá. A katolikus írók és újságírók védőszentje.       


A év, évközi idő, 3. hét, hétfő
Zsid 9,15.24-28

Így tehát egy új szövetség közvetítője: ő, aki halálával megszabadított az első szövetség alatt történt törvényszegésektől, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökség ígéretét. Mert Krisztus nem kézzel alkotott szentélybe lépett be, amely a valóságnak csak jelképe, hanem magába az égbe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék értünk; nem is azért, hogy gyakran föláldozza önmagát, mint ahogy a főpap évről-évre bemegy a szentélybe idegen vérrel; különben gyakran kellett volna szenvednie a világ kezdete óta; így pedig egyszer jelent meg az idők teljességében, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És ahogyan el van határozva, hogy az emberek egyszer meghaljanak, és utána következik az ítélet, úgy Krisztus is egyszer lett áldozattá, hogy sokak bűnét elvegye [Iz 53,12]; másodszor pedig bűn nélkül fog megjelenni az őt várók üdvösségére.
Mk 3,22-30

Az írástudók, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ekkor összehívta őket, és példabeszédekben ezt mondta nekik: ,,Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik önmagával, az az ország nem állhat fenn. És ha egy ház meghasonlik önmagával, az a ház nem állhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, nem maradhat fenn, hanem vége van. Senki nem mehet be az erősnek a házába és nem ragadhatja el a holmiját, ha előbb meg nem kötözi az erőst, csak akkor tudja kirabolni a házát. Bizony, mondom nektek, hogy minden vétket és káromlást, amellyel káromkodnak, megbocsátanak az emberek fiainak; de aki a Szentlélek ellen káromkodik, az nem nyer bocsánatot soha, hanem örök vétek fogja terhelni.'' Mert azt mondták: ,,Tisztátalan lélek van benne.''

2011. január 24. - Hétfo

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt
   híresztelték Jézusról: ?Belzebub szállta meg?, és: ?A gonosz lelkek
   fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.? Ám ő magához hívta őket, és
   példabeszédekben szólt hozzájuk: ?Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy
   ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család
   meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga
   ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem
   elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a
   holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már
   kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden
   bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a
   Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn
   terheli.? (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: ?Megszállta
   a tisztátalan lélek.?
   Mk 3,22-30


   Elmélkedés:
   Úgy tűnik, hogy Jézus csodái közül a legérdekesebbek, s talán a legnagyobb
   feltűnést keltőek az ördögűzések voltak. Az emberek megdöbbentek, amikor
   látták, hogy Jézusnak hatalma van a egyes személyeket fogva tartó gonosz
   lelkek felett, s képes kiűzni őket. Nem csoda, hogy foglalkoztatta őket a
   kérdés, hogy milyen erő birtokában képes erre Jézus. Ezekből a történetekből
   kiderül, hogy a gonosz tulajdonképpen Isten ellensége. Isten ugyanis
   üdvözíteni akarja az embereket, de a gonosz minden erejével igyekszik ezt
   megakadályozni, s hatalmat akar gyakorolni az emberek lelke felett. Éppen
   ezért nem csak Isten, hanem az ember ellensége is. Aki ezt felismeri, annak
   már könnyebb a döntés Isten mellett.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Házastársak imája
   Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor
   megismerkedtünk, és megszerettük egymást! Segíts mindig meglátni a jót a
   társamban és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat. Segíts
   kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni egymástól.
   Uram kezedbe adjuk házasságunkat!

24. hétfő: SZALÉZI SZENT FERENC

Zsid 9,15.24-28; Zs 97; Mk 3,22-30
    Krisztus egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bunét elvegye

Zsid 9,15.24-28

Így tehát egy új szövetség közvetítője: ő, aki halálával megszabadított az első szövetség alatt történt törvényszegésektől, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökség ígéretét. Mert Krisztus nem kézzel alkotott szentélybe lépett be, amely a valóságnak csak jelképe, hanem magába az égbe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék értünk; nem is azért, hogy gyakran föláldozza önmagát, mint ahogy a főpap évről-évre bemegy a szentélybe idegen vérrel; különben gyakran kellett volna szenvednie a világ kezdete óta; így pedig egyszer jelent meg az idők teljességében, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És ahogyan el van határozva, hogy az emberek egyszer meghaljanak, és utána következik az ítélet, úgy Krisztus is egyszer lett áldozattá, hogy sokak bűnét elvegye [Iz 53,12]; másodszor pedig bűn nélkül fog megjelenni az őt várók üdvösségére.

Zs 97

Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja. Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. Megemlékezett irgalmáról, Izrael házához való hűségéről. A föld minden határa látta Istenünk szabadítását. Ujjongjatok Istennek, minden földek, énekeljetek, örvendjetek, zengjetek! Zengjetek az Úrnak lanttal, lanttal és a zsoltár szavával; Trombitával és kürtszóval, ujjongjatok az Úr, a király előtt! Zúgjon a tenger s ami betölti azt, a földkerekség és lakói. Tapsoljanak a folyóvizek, és a hegyek is mind ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazságban ítéli meg a földkerekséget, és méltányosan a népeket.

Mk 3,22-30

Az írástudók, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ekkor összehívta őket, és példabeszédekben ezt mondta nekik: ,,Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik önmagával, az az ország nem állhat fenn. És ha egy ház meghasonlik önmagával, az a ház nem állhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, nem maradhat fenn, hanem vége van. Senki nem mehet be az erősnek a házába és nem ragadhatja el a holmiját, ha előbb meg nem kötözi az erőst, csak akkor tudja kirabolni a házát. Bizony, mondom nektek, hogy minden vétket és káromlást, amellyel káromkodnak, megbocsátanak az emberek fiainak; de aki a Szentlélek ellen káromkodik, az nem nyer bocsánatot soha, hanem örök vétek fogja terhelni.' Mert azt mondták: ,,Tisztátalan lélek van benne.'
Drága Uram, segíts, hogy minden nap egyre inkább a Te jelenlétedet keressem.
Töltsön el az irántad való szeretet.


Drága Urunk! Köszönjük, hogy életre hívsz, és biztatsz igéddel, hogy kegyelmet találunk érted és általad. Add, hogy bele merjünk kapaszkodni ígéretedbe, legyőzve kicsinyhitűségünket és elítélő szívünket. Vágyunk növekedni a bűnbocsánat örömében, s ezáltal a te, mások és önmagunk szeretetében. Kérünk, add, hogy kegyelmedből élő gyermekeidként a bűnbocsánat örömhírét közvetíthessük még sóvárgó testvéreink felé. Ámen.


Drága Urunk, segíts lelkesedéssel és szeretettel szolgálni másoknak! Segíts, hogy adni tudjak viszonzást nem várva! Ámen


Drága Urunk, szerető mennyei Édesatyánk. Kérlek segíts minket, hogy mindazokat a jó cselekedeteket, amelyet Te már előre elkészítettél nekünk, tudjuk a Te neved dicsőségére megtenni. Ámen


E mi tévelygő időnkben,
Szentlelkedet öntsd ránk bőven,
Hogy igédet s szentségidet
Tisztán megtartsák a hívek.


E világi jókban
Akinek van bősége
S nem könyörül azon,
Kinek nagy a szüksége,
Az rosszakarója
Felebarátjának
S megrontója az Úr
Szent akaratjának.


Ébreszd és erősítsd bennünk a hit éleslátását, hogy megláthassuk az erőtlenségben a te erődet, a bolondságban a te bölcsességedet, a gyalázatban a te dicsőségedet!


Édes Atyám a Jézus Krisztusban! Köszönöm, hogy nem méltatlanságomra tekintesz, hanem tudod, hogy kegyelmedre szoruló bűnös ember vagyok. Ámen /BM/

Tedd, amire elhívattál!

„…ajándékaink vannak… használjuk hát őket…” (Róma 12:6 NKJV)

Dr. Charles Swindoll írja a Growing Strong in the Seasons of Life [Megerősödni az életszakaszokban] című könyvében: „Egyszer az állatok úgy határoztak, tenniük kell valami jelentős dolgot annak érdekében, hogy az új világ problémáira megoldást találjanak. Így hát iskolát szerveztek. A tantervbe ilyen tárgyakat vettek fel: futás, mászás, úszás és repülés. Az adminisztráció megkönnyítése érdekében minden állat felvette mindegyik tantárgyat. A kacsa kiváló volt úszásból, sőt, jobb volt még az oktatónál is! Ám repülésből éppen csak átment, futásból pedig rettentően gyenge volt. Mivel olyan lassan futott, abba kellett hagynia az úszást, és bent kellett maradnia iskola után, hogy a futást gyakorolja. Ez annyira megviselte úszóhártyás lábait, hogy végül úszásból is csak átlagos lett. De az „átlagos” teljesen elfogadható volt, ezért senki sem aggódott miatta, kivéve a kacsát. A nyúl osztályelső volt futásból, de megrándult a lába, mert olyan sok pótórát kellett vennie úszásból. A mókus színjeles volt mászásból, de folyamatos frusztrációt okozott számára a repülésóra, mert a tanár arra kényszerítette, hogy a földről induljon felfelé, nem pedig a fa tetejéről lefelé… végül mászásból is csak hármast kapott, futásból pedig kettest. A sas problémás gyerek volt, szigorúan kellett fegyelmezni, mert szakadár volt. A sziklamászás órákon, mindenkit maga mögött hagyott, de ragaszkodott ahhoz, hogy a saját módszereit alkalmazva jusson fel a csúcsra!”

„Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgáljunk…” (Róma 12:6 NKJV). Amikor Isten ajándékait és kegyelmét adja neked egy bizonyos feladatra, add bele magad abba, a többit pedig engedd el!

MELEGET REMÉLVE

Sötét, ködbevesző ég, hómező és drótkerítés. Szibéria. A hadifoglyok kora hajnalban indulnak a munkába. Beleborzongok az elképzelt látványba, ahogyan a durva örök megszámolják a felsorakozott, rongyokba göngyölt, elfásult rabokat. Nagy kincs az újságpapír, amivel enyhíteni lehet a csontig hatoló hideget. Az egyik rabnak melegebb munkahely jutott, ahol felengedve, mélyen elaludt. Amikor estefelé ismét megszámolták a rabokat és egy hiányzott közülük, valamennyinek el kellett szenvednie a következményeket. Felfoghatatlan gyötrelmek olvashatók Szolzsenyicin könyvében.

De közöttünk is élnek testi-lelki melegség után vágyódó emberek. Naponta találkozunk velük. „(…) a szegények mindenkor veletek lesznek (…)” ­– mondta Jézus (Mt 26,11). Nem adhatunk mindenkinek, de ne fordítsuk félre fejünket: Úgyis csak elisszák! Lehet, de enniük is kell. Ítélkezünk felettük? Az egyedül Isten joga, mert csak ő tudja, honnan jöttek és hová tartanak. Közülük sokan kedves, segítő szavakat szeretnének hallani, hogy érezzék: ők is emberek.

Egy téli napon szakállas, ápolatlan férfi szállt fel a villamosra. Egyik kezében ócska, kitömött táskát, a másikban jókora fagyöngy-bokrocskát szorongatott. Arca, orra kipirult, valószínűleg nem csak a friss levegőtől. „Kezitcsókolom” – ült le velem szemben. Jó napot! Nehéz volt leszedni? – kérdeztem. Majdnem a fa tetejéig felmásztam érte – válaszolt, és beszélgetni kezdtünk. Több mindent megtudtam életéről a közös utazás alatt. Isten áldja! – köszöntem el leszállás előtt, mire ő váratlanul kezembe nyomta a fagyöngyöt: Magának adom! Zavartan nyúltam a pénztárcám után. Ajándék. Ne fizessen érte! – érintette meg a kezemet.

Csak pár jó szót szóltam, mégis én kaptam az alamizsnát. Otthon, a meleg kályhának támaszkodva, szégyenkezve adtam hálát Istennek mindazért a sok jóért, amivel megajándékozott.

* * *

HAJLÉK NÉLKÜL

Ott a kövön,

az aluljáróban,

fekszik egy hajléktalan.

Kidőlt fa

a lábak sűrű erdejében.

Gyökere beszakadt,

ágai véreznek.

gyümölcse holtan

született.Ott a kövön

az aluljáróban,

elnémult egy szív.

Nem keresi, nem reméli

sem a földi,

sem a mennyei honát.

Uram! Mit tegyek,

hogy enyhítsem

vigasztalan fájdalmát?

Gaál Éva / Budapest

Jézus tanácsa: „Aki kér tőled, adj neki (…)” (Mt 5,42)

A LÉLEK MEGVILÁGOSÍT

  "Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy." (Jn 12:35)
 
  Jézus mondja: "Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket." Gyűjts össze minden sugarat, ne menj el egy mellett sem! Járj a fényben! Valósíts meg minden igazságot, melyet az Úr megmutatott! Élj azok szerint a szavak szerint, melyek Isten ajkáról származnak, s így követni fogod Jézust, amerre jár! Amikor az Úr bizonyosságra bizonyosságot, fényre fényt ad, miért van az, hogy a lelkek bizonytalankodnak, hogy kövessék-e a világosságot? Miért utasítják el az emberek, hogy világosságban haladjanak a még nagyobb világosság felé?
  Az Úr nem tagadja meg Szentlelkét azoktól, akik kérik tőle. Amikor a lelkiismeret meggyőződésre jut, miért nem figyelnek Isten Lelkének hangjára, miért nem hallgatnak rá? Minden tétovázásunkkal és késlekedésünkkel olyan helyzetbe hozzuk magunkat, ahonnan egyre nehezebb lesz elfogadnunk a mennyei világosságot, míg végül lehetetlen lesz, hogy az intelmek és figyelmeztetések hassanak ránk. A bűnös egyre könnyebben és könnyebben mondja: "Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívatlak téged." (ApCsel 24:25)
  Tudom, milyen veszélyben vannak azok, akik visszautasítják, hogy az Istentől nyert világosságban járjanak. Szörnyű válságba sodorják ezzel önmagukat, és magukra maradnak, hogy a saját elgondolásaik szerint, saját útjukon járjanak. Lelkiismeretük egyre érzéketlenebbé válik. Isten hangja egyre távolabbról hallatszik, és a bűnös magára marad saját oktalanságaival. Makacsul visszautasít minden felhívást, figyelmen kívül hagy minden javaslatot és tanácsot, elfordul megmentésének minden - számára biztosított - eszközétől, és Isten küldöttének hangja már semmi hatással sincs gondolkodására. Isten Lelkének fékező ereje már nem hat rá, és elhangzik a kijelentés: "Bálványokkal szövetkezett, ... hagyd hát magára!" (Hós 4:17) Ó, milyen sötét, makacs és önfejű ez a függetlenség! Úgy tűnik, mintha a halál érzéketlensége ülte volna meg szívét. Ezen a folyamaton megy keresztül a lélek, ha visszautasítja a Szentlélek munkáját. (Review and Herald, 1897. június 29.)

2011. január 24. hétfő Timót napja 1286.

A mai nap meditációs fogalma:
Szabadság...

A mai nap imádsága:
URam! Add nekem szereteted szabadságát, hogy teljes életet élhessek, s hálaadással teljenek múlandó életem napjai! Ámen


Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Gal 3,28

Szabadság, egyenlőség, testvériség... Olyan fogalmak ezek, melyekért barikádokra mentek az emberek, sőt gyakran meg is haltak értük. Gyaníthatóan így lesz ez az idők végezetéig, hiszen az ember "szabadságra, egyenlőségre és testvériségre" teremtetett, s szépen élni, kiteljesedni csak akkor tudunk, ha Isten akarata és az emberi törekvésünk egy irányba halad. Igen kiábrándító azonban, amikor kiderül, bizony vannak "még egyenlőbbek", azaz: az egész világ egyenlőtlenségeken alapul. Nemcsak dúsgazdagok vannak, de a "civilizált" világunk megengedi, hogy a tudomány és technika évezredében is milliók haljanak éhen. Ugyanakkor vannak jóléti országok, ahol nem az éhség, hanem a túlfogyasztás szedi áldozatatit...

Az egész Földet uralma alá hajtó ember, fejlődésében még mindig csak ott tart, hogy az értéket csak pénzben tudja kifejezni. GDP-től visszhangzik a média, s eközben országok mennek tönkre, mert mindent alárendeltek a kamatlábaknak... Erre csak azt lehet mondani: a profit elvette az eszüket! Vannak ugyanakkor józanul gondolkodók, akik azt mondják, ha mindez így "fejlődik" tovább, akkor ökológiai katasztrófába sodorjuk Földünket. Éppen itt lenne tehát az ideje annak, hogy az életminőségünket ne a bruttó hazai termék (GDP) a kevesek kezében koncentrálódott javak összességével mérjük, hanem azzal, hogy mennyit fordítunk egészségügyre, oktatásra, kultúrára és szociális ellátásra... A keresztény ember nem naív - ez még jóideig várat magára!

Általánosan gyér érdeklődést (sajnos!) kiváltó ökumenikus imahét van mögöttünk, melynek központi témája igen érdekes volt: az első keresztény gyülekezetek élete. Testvéri szeretetben, s egyenlőségben éltek, mert számukra már-már csak az Isten országa létezett, az összes többi gyakorlatilag lényegtelenné vált. Abban hittek, hogy az "ÚR közel", s ha nem is hetek vagy hónapok múlva - de talán még ezt is lehetségésnek tartották -, mindenesetre nagyon hamar, akár egy-két éven belül visszajön a Krisztus, hiszen Ő maga mondta: "Nem múlik el ez a nemzedék, s visszajövök!"

Közben eltelt kétezer esztendő, s Krisztus még mindig nem jött vissza. Ez egyeseket szomorúsággal tölt el, de az evangélium fontos része, hogy Krisztus itthagyta tanítását, s az abból fakadó érték-látást. Övéi azóta is eszerint igyekeznek élni. Nem világuralomra törő egyházi szervezetben, hanem a legerősebb kötelékben, ahol még isteni értékek szabják meg a hétköznapokat: ez a keresztény család... cseppnyi menyország a földi élet tengerében. Ez az egyetlen hely, ahol még valóság lehet az egység, ha minden családtag szívében a krisztusi szeretet honol, azaz "Krisztusban vannak". Lehet ez a család zsidó vagy görög, gazdag vagy szegény, ők mégsem boldogtalanok, mert kincsüket nem múlandóságra ítélt vagyonban mérik, hanem az Isten mindennap megnyilvánuló gondviselő kegyelmében...

2011. január 24. hétfő

Isten megengedte, hogy a kígyó megkísértse Ádámot és Évát. Így megmutathatták, hogy odaszentelik-e szerető engedelmességben teljes szabad akaratukat Istennek, vagy önfejűségre adják magukat.
Sátán az ember teljes valóját a testét, a lelkét és a szellemét is megkörnyékezte.A megközelítés kívülről befelé történt:
először a testet, utána a lelket, végül a szellemet támadta meg.

A test: a fán jó étel volt, kívánatos.
A lélek: a szem kívánsága, a fa és a rajta levő gyümölcs kívánatos volt a szemnek.
A szellem: az élet kérdése, a fa bölcsé tesz, aki ismeri a jót és a gonoszt, a tudományt.

Ez az ige , ugyan úgy szólhatott volna Ádámnak is, mint ahogy szólt Izraelnek:

" Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és az utódaid is!
5 Mózes 30:19,

De szól a ma emberének is aki hitetlen, engedetlen, konok mert hallani sem akarja az igét. Legalább azt értené meg, " hogy élhess te és az utódaid is!" Az utódaid a lényeg, mert áldás helyett átok az amit örökölnek.

A Sátán és angyalai önmaguk belsejükből, a szívükből kísértettek meg. Az ember viszont kivülről a test kívánságaiból .
Míg Lucifer bűne a büszkeség, vágy önfejűség volt, addig az emberé a vágy, büszkeség, önfejűség.
Meg kell zaboláznunk a testünket, hogy vágyaink normális vágyak legyenek. Keresnünk kell Isten akaratát, hogy tudjon minket felruházni bölcsességgel és erővel. A böjt ebben segít, gyengíti a gonosz befolyását az életünknek ezen területén és erősíti a szellemünket, hogy Isten Szellemével tudjon egyesülni.

Január 24.

Az én eledelem az, hogy Annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem és az Ő dolgát végezzem.
János 4,34

Uram! Az első: a jóllakásról, gondoskodni - ez a közgondolkozás. Éltek már a földön emberek, akiket nem is érdekelt más. Sok véres háborúnak is ez volt a rúgója. Magam is naponként igen gondosan igyekszem kielégíteni ezt az életigényt. Nyilván nem ez az ember rendeltetése. Ha azt kérdezem: milyennek akarta látni Isten az embert, akkor kérdésemre választ úgy kapok, ha reád figyelek. Mostani szavadra is. Te a kenyérnél, jóllakásnál messze előbbre helyezted Isten akaratának a megvalósítását. Bármi is az ára ennek. Ezért olyan szép a Te életed. Isten akaratát követve tanítottál, gyógyítottál, szolgáltál, szenvedtél és haltál meg. Mindig Istenre figyelve, mindig mások érdekében.

Uram! Érzem: itt van a leglényegesebb eltérés a Te életfölfogásod és az én gondolkozásom között. Én mindenekelőtt magamra hallgatok. Féltékenyen megkapaszkodom abban, amim van. Belőle - még a legközelebb állóknak is - csak annyit engedek át, amennyit lehetetlen megtartanom. De ebben van az oka annak is, hogy a Te szép életeddel szemben miért annyira szánalmas az enyém. A szép élet kulcsa - az önmegtagadás.