2011. január 3., hétfő

2011. január 3. Karácsonyi idő, Vízkereszt utáni hétfő A nap liturgikus színe: fehér

Isten iránti szeretetünk megadja az erőt ahhoz, hogy felismerjük, mi az igazán helyes, mi az Isten szerint való. Isten szeretete az igazi világosság a világban.

Fogadjunk el mindent, ami az Istentől való, de ami nem azt határozottan utasítsuk el.
Ezzel a mondattal lehetne összefoglalni a mai olvasmányokat.
Mai világunkban egyre nehezebben ismerjük fel, hogy mi az, ami Istentõl van és mi az, ami nem. Hiszen a gonosz nagyon tetszetõs és vonzó külsõvel jelentkezik elõttük, és ezzel könnyen csapdába ejt.
Mondhatnánk úgyis, hogy ami értékes, azt értéktelennek látjuk, ami értéktelen azt pedig értékesnek mutatja a világ.
A rendszeres lelkiismeretvizsgálat és önismeret segít, hogy eligazodjuk az élet útvesztõiben.
Isten lelkünkbe oltotta azt a képességet, hogy felismerjük mi a rossz és mi a jó, a helyes. Próbáljuk sokkal határozottabban észrevenni a jót, hogy ezáltal csökkenjen a rossz, az értéktelen.
           
1Jn 3,22 - 4,6

és bármit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami kedves előtte. És az ő parancsa az, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait, az őbenne marad, ő pedig bennünk. Hogy pedig ő bennünk marad, azt a Lélektől tudjuk meg, amelyet nekünk adott. Szeretteim! Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta áradt ki a világba. Erről ismerhetjük meg Isten Lelkét: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben eljött, Istentől van. És minden lélek, amely nem vallja Jézust, nem Istentől van. Az Antikrisztusé az, akiről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Ti Istentől vagytok, fiacskáim, azokat pedig legyőztétek, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ők ebből a világból valók, azért erről a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk; aki nincs Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság Lelkét és a tévelygés lelkét.
Mt 4,12-17.23-25

Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost kiszolgáltatták, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengermenti Kafarnaumban, Zebulon és Naftali határában, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: ,,Zebulon földje és Naftali földje, a tengeri út, a Jordánon túl, a pogányok Galileája; a nép, amely sötétségben ült, nagy fényt látott, s akik a halál országában és árnyékában ültek: fény virradt rájuk'' [Iz 8,23; 9,1]. Ekkor kezdte Jézus hirdetni és mondani: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.'' Jézus ezután bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt a nép között. Eljutott a híre egész Szíriába, és odavitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak, akiket különféle betegségek és kínok gyötörtek, az ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és a bénákat, ő pedig meggyógyította őket. Nagy tömeg követte őt Galileából és a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

2011. január 3. - Hétfő

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették,
   visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban
   telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás
   próféta mondott:
   ?Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke,
   a pogányok Galileája:
   A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
   és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.?
   Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: ?Térjetek meg, mert
   elközelgett a mennyek országa!? Bejárta egész Galileát. Tanított a
   zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép
   körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában.
   Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és
   bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat
   is, és o mind meggyógyította őket. Nagy népsereg követte Galileából,
   Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.
   Mt 4,12-17. 23-25


   Elmélkedés:
   Jézus születése után harminc évvel járunk. Az Úr immár nem gyermek, hanem
   felnőtt férfi, akinek szavára adnak az emberek, s most megkezdi működését a
   nép körében. Tevékenységének két fő eleme a tanítás és a gyógyítás.
   Mindkettő arról tanúskodik, hogy isteni képességekkel rendelkezik. Jézus
   ugyanis nem úgy tanít, mint korának más írásmagyarázói, s az emberek azonnal
   megérzik a szavaiban rejlő isteni igazságot és erőt. Gyógyításai szintén azt
   jelzik, hogy olyan hatalommal rendelkezik, amelynek egyetlen ember sincs a
   birtokában. Jézus elkezdi azt, amiért az Atya elküldte, az emberek
   üdvösségének szolgálatát. Engedem-e, hogy bennem is elkezdődjön kegyelmének
   működése?
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Uram, vigyél el oda, ahova akaratod szerint mennem kell! Hadd találkozzam
   azokkal, akikkel akaratod szerint találkoznom kell!. Add tudtomra azt, amit
   akaratod szerint mondanom kell! És add, hogy ne legyek akaratod akadálya!
Add Uram, hogy ma minden gondolatom, szavam és tettem a Te útmutatásodat kövesse. Testvért lássak mindenkiben, bármilyen nehéz is.
(Zs.G.)


Add, Uram, hogy ne csak olvassam igédet, de értsem is, és eljusson hozzám üzenete! Ámen.


Add Uram, hogy tudatában legyek, hogy miket kaptam Tőled és hálás legyek értük.
Add, hogy áldásaidat mindig megosszam másokkal.


Add Urunk, hogy hálásan tudjunk gondolni a mai napra, amit megadtál nekünk és köszönjük,hogy szereteted mindig mindenhol velünk van. Hálaimánk szívünkből szálljon hozzád. Ámen


Adj nekem, Istenem, gyermeki szívet, hogy higgyek, gyöngéd szívet, hogy szeressek; erős szívet, hogy bátran cselekedjem! Adj gyermeki hitemhez biztonságérzetet, nyugalmat, a szerető gyöngédséghez tisztaságot és bensőséget, a férfias tetterőhöz alázatosságot és bizakodást! Ha mindezt megadtad nekem, ezzel már elég gazdag vagyok, s minden imámat meghallgattad.


Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje; adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje; adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje; adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló bölcsességet; add, hogy életem Előtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon; és adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson.
(Aquinói Szent Tamás)


Adj Uram humorérzéket, hogy jókedvű lehessek, hogy megértsem, ha csupán viccről van szó. Add, hogy érjenek kis örömök az életben, s ezeket tudjam megosztani másokkal. Adj tiszta lelket, érzékenyt minden iránt, ami tiszta és nemes. Olyan lelket, mely a gonosz láttán nem retten meg, hanem keresi az eszközöket mindent újra helyrehozni. Olyat, mely nem nyafog, és sosem panaszkodik. S végül add, hogy jó legyen az emésztésem, de legyen is mit emésztenem.
(Mórus Tamás)


Adj Uram több türelmet, és bölcsességet az élethez minden embernek.

A LÉLEK TERMÉSZETE: TITOK

  "Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad." (Jn 14:17)
 
  Nem szükséges magyaráznunk a Szentlélek mibenlétét. Jézus azt mondja, Ő a Vigasztaló, "az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik". Világosan kijelenti továbbá, hogy a Szentlélek, miközben az embereket minden igazságra elvezeti, "nem ő magától szól". (Jn 15:26; 16:13)
  A Szentlélek lényege: titok. Emberek nem fejthetik meg, mert Isten nem nyilatkoztatta ki előttük. Kutatásra hajlamos elmék összehozhatnak bibliaszövegeket és alapul vehetik emberi magyarázataikhoz, de az ilyen nézetek elfogadása nem fejlesztheti a gyülekezetet. Olyan titkokat illetőleg, amelyek az emberi értelmet meghaladják, hallgatni - arany.
  Jézus a Szentlélek hivatását ezekkel a szavakkal vázolja: "És az, mikor eljő, megfeddi (oktatja) a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében." (Jn 16:8) A Szentlélek meggyőz a bűnről. Ha a bűnös átadja magát a Lélek megelevenítő befolyásának, akkor megtérésre jut és felismeri az isteni követelmények iránti engedelmesség fontosságát.
  A megtérő bűnösnek, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, a Szentlélek kinyilatkoztatja Isten Bárányát, aki hordozza a világ bűneit. "Az enyémből vesz, és megjelenti néktek" - mondotta Jézus. "Az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek." (Jn 16:14; 14:26)
  A Szentlelket Isten adta megújító erőként, hogy hathatóssá tegye a Megváltó halála által szerzett üdvösséget. Igyekszik az emberek figyelmét állandóan arra a nagy áldozatra irányítani, melyet Krisztus hozott a golgotai kereszten. Bemutatja Isten szeretetét a világ előtt és a bűneiről meggyőzött lélek számára hozzáférhetővé teszi a Szentírás értékeit. (The Acts of the Apostles, 51-52. oldal)

2011. január 3. hétfő Genovéva, Benjámin napja 1271.

A mai nap meditációs fogalma:
Életünk...

A mai nap imádsága:
URam! Sokszor elégedetlenkedem sorsommal, s méltatlankodom életem alakulása miatt. Add, hogy Benned nyugalmat találjak, s bizonyságot tudjak tenni szeretetedről! ÁmenMert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.
Róm 3,23

Nem vagyunk tökéletesek... No, ezt eddig is tudtuk, hogy ti. a teremtés eredeti rendjétől nap mint nap elhajlunk: szóban, cselekedetben és mulasztásban. Egyszer jobban, egyszer kevésbé, így aztán meglehetősen ritka azon pillanatoknak a száma, amikor megcsillan rajtunk az Isten dicsősége. Ilyenkor mondjuk: Átéltem az Isten kegyelmét! Megcselekedtem a jót - nem is tudom miért -, igazán nem belső késztetésből, hanem azért, mert a Gondviselés-rendezte körülmények erre ösztönöztek. Nem etikai érzékem kiválósága okán, hanem Isten kegyelme révén részévé váltam az eseményeknek, s munkálkodott rajtam keresztül a Lélek... Nos, ezek a pillanatos élmények/megtapasztalások azok, melyekért érdemes élni. Ezeken keresztül tisztít minket Teremtőnk, nevel és növel.

Híjával vagyunk Isten dicsőségének, de olykor mégis részesülhetünk benne. Ez az evangélium, a jó hír. Sokan vannak a világban, akik szélsőségesen látják az emberi létet, s a harmadik évezred elején is visszatükrözik azt a középkori nézetet, miszerint a földi élet nem más, mint siralomvölgy! Ha Isten eredeti elképzelése szerint nyomorúságot, szenvedést akart volna, akkor nem paradicsomot teremtett volna, hanem kénköves tűzzel kínzó poklot...

Az emberiség eddigi történelmét vizsgálva - sajnos úgy néz ki, arra a megállapításra kell jutunk -, hogy a poklot mi emberek teremtjük magunknak, s nem is olyan rossz hatásfokkal! Hiszen egyik ember a másik életét életre szólóan képes megkeseríteni, sőt alapjaiban tönkretenni... mi ez, ha nem maga a pokol? Az is elég "ördögi", hogy az Istentől jövő élet naponta felkínálkozó, természetszerűleg dinamikus, de árnyalataiban is csodálatos szépsége, s az egymásra-odafigyelés és -segítés helyett az emberek jelentős része - hívők is - csak magukkal foglalkoznak, s önző módon a bűneikkel *szöszmötölnek, ahelyett, hogy az arra fordított időt a jó megcselekvésére használnák!

    * Luther Márton ágostonrendi szerzetesként a legkisebb vétkeit is élet-halál kérdésnek vélte - s emiatt rettenetesen sokat gyötrődött, szenvedett -, mire Johann Staupitz, a rendi elöljárója azt mondta egyszer: "Ejnye, ejnye Márton testvér, csak képzelődsz! Ezek mind csak baba-bűnök (Puppen-Sünde) s, a mi Urunk Jézus Krisztust is csak képzelt Megváltónak hiszed!"

Ezévi Útmutatónk ajánló soraiban Gáncs Péter püspök urunk ezt írja: "A kereszténység ugyanis nem dualista vallás, mi nem két egyenrangú hatalom, a jó és a rossz antagonisztikus harcát hirdetjük... Pál apostollal együtt hisszük, hogy a jó a rosszat nemcsak legyőzheti, de akár meg is győzheti." Azaz: nem a gonosz uralmát, hanem a Jó győzelmét kell(ene) hirdetnünk, szóval is meg cselekedettel is. Igen, híjával vagyunk Isten dicsőségének, de olykor - Jézusért - mégis birtokolhatjuk. A kegyelem idejét ezért illene jól felhasználnunk, mert Isten szeretete ugyan végtelen, de a mi életünk véges! A Végtelenség vonzását azonban csak akkor értjük meg, ha szeretjük az Istent, s a felebarátot, azaz szeretjük az Isten-adta Életet, visszatükrözve benne az Isten szeretetét...

2011. január 3.Hétfő

A megtestesülés okai.

Megszilárdítani az ősatyáknak adott megváltói ígéretet.

Isten ígéretekről szóló szövetségeket kötött a pátriárkákkal: Ádámmal, Nóéval, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal.
Ezek a szövetségek megváltásról szólnak az asszony magván , az Úr Krisztuson keresztül, mind a zsidóknak, mind a pogányoknak.
Krisztus a megtestesülés által tudta ezeket az ígéreteket betölteni.

Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.
1 Mózes 3:15 ( Mondta ezt az Úr a kígyónak.)

...és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.
1 Mózes 22:18, ( Mondta az Úr Ábrahámnak)

Ezért maga az Úr fog néktek jelt adni: Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el
Ézsaiás 7:14, ( ígérte ezt Júda királyának )

Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve.
Máté 1:1, ( mondja az Úr mindenkinek)

Mert mondom: Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az Atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dícsőítsék az Istent, ahogyan meg van írva.
Róma 15:8-9,

Január 3.

Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet.
Máté 5,5

Uram! Ha azt nézem, ami közvetlenül a szemem előtt játszódik le, akkor az ellenkezőjét látom annak, amit Te mondasz. Egyes emberek hatalmaskodásának és nemzetek erőszakosságának vagyok szemtanúja. Törekvésük érvényesül. A föld gazdagsága és a külső tekintély reájuk száll. Szememet megtéveszti a perc mérlegállása. De a kor, melyben élünk, még a hit nélkül valókat is elővigyázatosságra intette. Kevés nemzedék látta olyan világosan a hatalmaskodók bukását, mint a mienk. Akkor lettek semmivé, amikor - sok erőszak árán - dicsőségük csúcsfokára kapaszkodtak föl.

Uram! Rád figyelő lelkemmel szeretnék a Te igéd mellett megállni. Mert megtanultam, hogy a Te ajkadról az idők múlásával dacoló örök igazság igéi hangzanak. Te pedig félreérthetetlenül a szelídeknek ígérted a földet. Adj erőt ebben megfogóznom még a legnagyobb erőszak láttán is. Taníts meg csak neked hinnem, még ha nem látja is szemem a Te igazságod érvényesülését. Egy vágyam van: veled maradni - Uram.

2011. január 2. Karácsonyi idő, Vízkereszt, Urunk megjelenése (Nazianzi Szent Gergely püspök, egyháztanító, Nagy Szent Vazul püspök, egyháztanító) A nap liturgikus színe: fehér

A mai napon vízkereszt vasárnapja van, Urunk megjelenésének ünnepe. Ezen a napon illetve ehhez az ünnephez kapcsolódva végzi az Egyház a vízszentelés szertartását, és a házszenteléseket. Urunk megjelenését ünnepeljük. Már egyszer megünnepeltük karácsonykor, de akkor az ő rejtett megjelenését a betlehemi istálló magányában, ahol csak a pásztorok találtak rá. Most mindannyiunk számára megjelenik, az egész nagyvilágnak. Ezt jelenti a bölcsek látogatása, s ahogyan ők megtalálták értelmükkel és hitükkel Jézus Krisztust, úgy velük együtt mi is megtaláljuk, és meghívjuk otthonukba a házszenteléskor, hogy maradjon velünk egész évben. De vajon eddig meghívtuk-e már igazából lelkünk otthonába Jézust, számítottunk-e rá mindenben, vagy csak akkor folyamodtunk hozzá, mikor baj ért bennünket, s amikor ő kért tőlünk valamit Egyháza által, akkor csak megtűrt személy volt életünkben, akinek szavait nem kell komolyan venni.
Ezekkel a gondolatokkal vizsgáljuk meg lelkiismeretünket...


Nazianzi Szent Gergely püspök, egyháztanító
Ünnepe: január 2.

A keleti egyház mindkét szentje messze időkre megvilágította a keresztény hitet. Társak voltak az igazság kutatásában, a szentségre való törekvésben, egyenlők a püspöki méltóságban, és most a megdicsőült szentek között is társak. Kortársak voltak, és Kisázsiában születtek: Vazul Caesareában, Gergely Nazianzban. Szüleik is, testvéreik is a szentek között vannak.

Konstantinápolyban találkoztak, és ott szövődött barátságuk. 370-ben mindketten püspökök lettek: Vazul Caesareában, Gergely Szozimában. Vazul kitűnt élet-szentségével, írói és szónoki tehetségével, kormányzati bölcsességével. 378. január 1-én halt meg 49 éves korában. Barátja, Gergely, az aszkéta életben és tudásában, szónoki képességével tűnt ki. Megválasztották konstantinápolyi pátriárkának, de lemondott erről a tisztségről. 390-ben halt meg.
Mindkettőjük életszentségét, hatalmas tudását és a keresztény tanításban való állhatatosságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:

Az igaz ember bölcsességet beszél,
nyelve helyesen szól,
szívében Isten törvénye lakik.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Az igazi tudás közelebb vezet bennünket az igaz Isten-ismerethez. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel eljussunk a helyes Isten-ismeretre.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk Isten örök bölcsességét:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki kinyilatkoztattad a mennyei Atya titkát:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Egyházadra bíztad az örök élet igéit:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük esdeklő imánkkal Urunkat, Jézus Krisztust, adjon Egyházának szentéletű és tudós papokat és főpapokat, akik életük példájával vezetik a rájuk bízott híveket.


   1. Add, Urunk, hogy a szentek ösztönző példáját gyermeki lélekkel kövessük.
   2. Add, hogy minden eszmeáramlatban állhatatosak maradjunk a hitben.
   3. Add, hogy hitünkből fakadóan, tevékeny legyen a felebaráti szeretetünk.
   4. Add, Urunk, hogy serények legyünk, ha jót kell tenni.
   5. Add, hogy szentjeid példája életszentségre vezessen minket.


Urunk, Jézus Krisztus! Te irgalmasan megadod azoknak, akik hittel ragaszkodnak Hozzád, az igazság fényét és az életszentséget. Kérünk, Szent Vazul és Szent Gergely példájára és közbenjárására vezess el a szeretet tökéletességére és a teljes igazságra. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.


Istenünk, ki Nazianzi Szent Gergelyt azért adtad Egyházadnak, hogy példája és tanítása világosságul szolgáljon, kérünk, engedd, hogy igazságodat alázatosan megtanuljuk és hűséges szeretetben tettekre is váltsuk!

Példája: Értékes barátokat keress, de te is kincs legyél másoknak!
Élete: 330-ban született Nazianz mellett, apja a keresztény közösség püspöke volt. Athénben tanult, itt ismerkedett meg Nagy Szent Vazullal (Bazileiosz). Tudása gyarapítása érdekében sokat utazott.

Barátját, Vazult még a remeteségbe is követte. 361-ben pappá, majd 372-ben püspökké szentelték. Kitünően küzdött az ariánusok ellen. 381-ben Konstantinápoly püspökévé választották. A széthúzások miatt le kellett mondania és visszatért Nazianzba.

389. vagy 390. január 25-én halt meg, Írásai, levelei és versei az ókeresztény irodalom értékes darabjai.

Kiváló tanítása és ékesszólása miatt "Teológusnak" is nevezik.


Nagy Szent Vazul püspök, egyháztanító
Ünnepe: január 2.

A keleti egyház mindkét szentje messze időkre megvilágította a keresztény hitet. Társak voltak az igazság kutatásában, a szentségre való törekvésben, egyenlők a püspöki méltóságban, és most a megdicsőült szentek között is társak. Kortársak voltak, és Kisázsiában születtek: Vazul Caesareában, Gergely Nazianzban. Szüleik is, testvéreik is a szentek között vannak.

Konstantinápolyban találkoztak, és ott szövődött barátságuk. 370-ben mindketten püspökök lettek: Vazul Caesareában, Gergely Szozimában. Vazul kitűnt élet-szentségével, írói és szónoki tehetségével, kormányzati bölcsességével. 378. január 1-én halt meg 49 éves korában. Barátja, Gergely, az aszkéta életben és tudásában, szónoki képességével tűnt ki. Megválasztották konstantinápolyi pátriárkának, de lemondott erről a tisztségről. 390-ben halt meg.
Mindkettőjük életszentségét, hatalmas tudását és a keresztény tanításban való állhatatosságát magasztalja a szentmise kezdőéneke:
Az igaz ember bölcsességet beszél, nyelve helyesen szól, szívében Isten törvénye lakik.

Urunk, Jézus Krisztus! Te irgalmasan megadod azoknak, akik hittel ragaszkodnak Hozzád, az igazság fényét és az életszentséget. Kérünk, Szent Vazul és Szent Gergely példájára és közbenjárására vezess el a szeretet tökéletességére és a teljes igazságra. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Istenünk,ki Nagy Szent Vazult azért adtad Egyházadnak, hogy példája és tanítása világosságul szolgáljon, kérünk, engedd, hogy igazságodat alázatosan megtanuljuk és hűséges szeretetben tettekre is váltsuk!
Példája:
Tanulj, hogy rendíthetetlen és megingathatatlan légy!
Élete:
Valószínüleg 330-ban született, a cezáreai
Kappadókiában. Neve eredetileg görögösen Bazileiosz
volt. Családjában hat szent is volt: édesapja, édesanyja
(Emmélia), nagyanyja valamint testvérei: Makrina, Gergely
és Péter. Apja a város jónevű ügyvédje, szónoka volt.
Vazul Konstantinápolyban, majd Athénben tanult, itt
ismerkedett meg kiváló barátjával, későbbi társával, Nazianzi
Gergellyel.
Húszéves elmúlt, amikor megkeresztelkedett. Keresztségét
olyan komolyan vette, hogy szerzetbe akart vonulni.
Meglátogatta az akkoriban már virágzó
szerzetes-közösségeket Szíriában, Palesztínában és
Egyiptomban. Hazatérve megalapította a bazilita-rendet, a
bensőségesebb, közös életre vágyók számára.

Ő maga példát mutatott társainak, a liturgiában, a
közös munkában, a tanulásban és az önfegyelmezésben.
Küzdöttek az arianizmus ellen. 364-ben pappá szentelték
Vazult, majd 370-ben Cezárea püspökévé lett. Az
ariánussá lett császár Vazult is meg akarta nyerni a
tévtanításnak, eredménytelenül, küldötte, Modesztusz
nem tudta őt megnyerni.

Vazul püspök 379. január 1-én halt meg.

           
Iz 60,1-6

Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s a lányaidat ölükben hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul. Mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Midián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak és az Úr dicsőségét zengik.
Ef 3,2-3a.5-6

Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból ismertem meg a titkot, mint föntebb röviden megírtam. amelyről korábban nem tudtak az emberek úgy, ahogy most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és részesei az ígéretnek, az evangélium révén.
Mt 2,1-12

Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: ,,Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.'' Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. ,,Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.'' Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: ,,Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.'' Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

2011. január 2. ? Vasárnap, Urunk megjelenése (Vízkereszt)

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme,
   napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: ?Hol van a zsidók
   újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk
   előtte.? Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész
   Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte
   tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak: ?A judeai
   Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Juda földje, bizony nem
   vagy a legkisebb Juda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem,
   aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.? Erre Heródes titokban magához
   hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének
   idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: ?Menjetek, tudakozódjatok
   szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is
   elmegyek, hogy hódoljak előtte!?
   Ok pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag,
   amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház
   fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek.
   Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre
   borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat
   adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak,
   hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.
   Mt 2,1-12


   Elmélkedés:
   A jelet követve
   A legenda szerint a németországi városban, az ezeréves rózsáról híres
   Hildesheimben élt valamikor egy gyönyörű leány. Mivel a munkához nem nagyon
   értett, minden szabadidejében a zongora mellé ült, hogy játsszon és
   énekeljen. Ahogy felnőtt, szépségének és csodálatos énekének híre messzi
   földre jutott. A vándorok és zarándokok, akik Hildesheimbe érkeztek, hogy
   megnézzék a székesegyház mellett a híres rózsát, ha tehették, nem
   mulasztották el megnézni a csodaszép lányt is. Sokan szerették volna
   feleségül venni, de o nem engedett kérőinek. A leány aztán beleszeretett egy
   fiúba, aki hamarosan megkérte kezét. Az apa azzal egyezett bele, hogy a fiú
   előbb tegyen szert vagyonra és legyen jó állása. A fiú egy január eleji
   napon a templomban meghallgatta a prédikációt, amely a napkeleti bölcsekről
   szólt. Gazdagok, tehetősek lehettek, ha aranyat, tömjént és mirhát, tehát
   nagyon értékes ajándékokat tudtak magukkal vinni. Ettől kezdve a fiú
   gondolatai állandóan csak a három királyon jártak. Előkelő ruhában,
   koronával a fejükön képzelte el őket, s gondolataiban mindhárman aranyat
   cipeltek. Később pedig varázslóknak képzelte őket, akik mindent arannyá
   tudnak változtatni. Vágyott a királyok aranyára, hogy feleségül vehesse a
   leányt. A történetnek szomorú vége lett: a fiú megőrült, beleőrült az arany
   utáni sóvárgásba és bolondok házába került. Amikor a leány értesült erről,
   bánata hamarosan a sírba vitte.
   Ez a kis történet azt igazolja, hogy a háromkirályokról, pontosabban a
   napkeleti bölcsekről szóló evangéliumi elbeszélés az évszázadok során
   mennyire megmozgatta az emberek fantáziáját, ugyanakkor figyelmeztet minket
   arra is, hogy helytelen, kapzsi képzelődéseink rossz útra vezetnek minket. A
   mai napon, Urunk megjelenésének ünnepén, amelyet a magyar hagyomány
   Vízkeresztnek nevez, Szent Máté evangéliumából olvastuk fel a távoli
   keletről útnak induló és a különös égi jelet követő bölcsek történetét. A
   szöveg nem beszél királyokról, hanem bölcseket említ, de a gazdag ajándékból
   következtetünk arra, hogy uralkodók lehettek. Az evangélista azt se jelöli
   meg, hogy szám szerint hányan voltak, csak a három ajándékból következtetünk
   arra, hogy talán éppen ennyien lehettek. Szintén a későbbi hagyománynak
   köszönhető, hogy a Gáspár, Menyhért és Boldizsár névvel emlegetjük őket.
   De mivel valójában nem ezek a részletek a lényegesek, érdemes visszatérnünk
   az eredeti evangéliumi szöveghez, amely fontos tanulságokat rejt számunkra.
   A bölcsek egy csillagot, egy csillag fényét követve jutnak el először
   Jeruzsálembe, majd onnan Betlehembe, a kis Jézushoz. A csillagot tehát
   isteni jelnek, követendő jelnek tekintik, s ez a felismerés, ez a hit segíti
   őket, hogy eljussanak céljuk, megtalálják a keresett gyermeket. Útjuk vége
   felé közeledvén, szinte közvetlenül a célba érkezés előtt több dolog is
   megállásra készteti őket. Egy időre eltűnik előlük a csillag. A
   nagyvároshoz, Jeruzsálemhez érkezve akár azt is gondolhatták volna, hogy
   célhoz értek, e hely méltó egy király születéséhez, de ok mégsem hitték ezt,
   hanem tovább akartak menni. És ott van Heródes király gonosz szándéka, amely
   szintén megakadályozhatta volna őket abban, hogy elérjék céljukat. De az a
   tény is megállíthatta volna őket, hogy az írástudók, akik a prófétai
   jövendölésekben megtalálták, hogy az új királynak Betlehemben kell
   megszületnie, e nagyszerű dolog felfedezését követően nem tesznek egyetlen
   lépést sem, nem indulnak el, mert talán maguk sem hisznek abban, hogy az o
   idejükben teljesednek be a jövendölések.
   A kitartó keresés, a kitartó előrehaladás hozza meg a fáradozás jutalmát
   számukra: megtalálják a Gyermeket és kifejezhetik hódolatukat Isten Fia
   előtt. Az előttünk álló esztendőben ez a kitartás vezessen minket is, hogy
   az isteni útmutatást követve előrehaladjunk lelkiekben és szüntelenül
   közeledjünk Jézushoz, aki életünk Ura és Királya. Ne szédítsen meg minket a
   királyok aranya! Figyeljünk a Gyermekre, a kis Jézusra, aki mennyei
   kincseket ad mindannyiunknak!
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus! Betlehemi csillagod fénye töltse be szívünket és világítsa meg
   életutunkat! Téged keresünk, feléd indulunk, hozzád szeretnénk eljutni,
   kifejezzük hódolatunkat előtted, akiben felismerhetjük Isten Fiát és
   Megváltónkat. A hit fénye oszlassa el félelmeinket, szüntesse meg
   aggodalmainkat, hogy bátran haladjunk feléd és az örök élet felé!

2011. január 02.

Annyira nem szabad elfeledkeznünk Isten jelenlétéről, amennyire nem felejthetünk el lélegezni.
Add, hogy lássak. Ne fussak meg gyáván a feladat elől, amit te adtál, s ami én magam vagyok. Ámen.


Add jó Urunk, hogy őszinte szívvel és ne megszokásból, vagy ránk erőltetett környezeti „kényszerből” keressünk Téged, hogy napi kapcsolatot tudjunk kialakítani Veled, s így Te jól tarthass minket a kopár földön is! Ámen (Csatári Anikó)


Add meg nekem, hogy a Szentlélek irányítson a másokkal való ügyeimben.
Add meg nekem, hogy a beszéd ajándékát szeretettel használjam.


Add, Uram hát megfontolnom
Földi sorsom
És eszembe hadd veszem:
Mily rövid e földi élet
S az ítélet
Mily váratlan itt leszen.


Add Uram, hogy a békesség ereje legyen velünk mindig a Lélek által, mert gyermekeink jövőjéért, és a te országodért küzdünk! Ámen
(Peternics Mihály)


"Add Uram, hogy jó lehessek,
Soha ne gyűlöljek, csak szeressek!
Virágot lássak télben, hóban,
Ne higgyek a rosszban, csak a jóban!

A kenyérnek falatját megbecsüljem,
A szenvedők könnyét letöröljem.
A holnaptól sohase féljek,
Az embernek jobb jövőt reméljek!

Uram, ki fönt vagy a Mennyekben,
Add, hogy higgyek Benned rendületlen,
Hogy mindig őszintén jó lehessek,
Soha ne gyűlöljek, csak szeressek."


Add, Uram, hogy le tudjak mondani vasról és fáról azért, hogy meg tudd nekem mutatni, mire jó az arany és ezüst. Ámen.


Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen az igazság - csak az igazság -
befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet,
ami fölemel!

A VIGASZTALÓ

  "De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek." (Jn 16:13)
 
  Hogyan tudnánk megállni a megpróbáltatás idején, ha nem értjük Krisztus szavait? Jézus meghagyta: "Ezeket beszéltem néktek, amíg veletek valék. Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek." (Jn 14:25-26) A Szentlélek az, aki eszünkbe juttatja Krisztus szavait. Krisztus tanítványaival folytatott utolsó beszélgetése témájául a Szentlélek szolgálatát választotta. Az igazság széles távlatait nyitotta meg előttük. Nekik hit által be kellett fogadniuk Jézus szavait, és a Vigasztaló Szentlélek lesz az, aki majd eszükbe juttatja mindazokat.
  Krisztus ezen ígérete alapján követői abban találták meg a vigasztalást, hogy az isteni befolyás az idők végéig velük lesz. A ma embere azonban nem fogadja el, sőt el sem hiszi ezt az ígéretet, ezért nem is értékeli azt, így az egyház tapasztalatában sem látható ennek teljesedése. Isten Lelke ajándékának ígéretére kevés figyelmet fordít az egyház. Nincs hatással az emberekre, és ennek következménye csak az lehet, ami várható is: lelki szárazság, lelki sötétség, lelki hanyatlás és halál. Az emberek elméjét és lelkét jelentéktelen dolgok foglalják el, de az isteni erőt - mely szükséges az egyház növekedéséhez és jólétéhez, s amely minden más áldást is magával hozna, ha befogadnák - nélkülözik, bár Isten végtelen bőségben adná. Amíg az egyház megelégszik kis dolgokkal, addig alkalmatlan arra, hogy megkapja Isten hatalmas ajándékait. De miért nem éhezzük és szomjazzuk a Szentlélek ajándékát, hiszen csak ez által tarthatja Isten tisztán szívünket? Az Úr terve szerint az isteni erőnek együtt kell működnie az emberi erőfeszítéssel.
  Ez mindazt magába foglalja, amire a kereszténynek szüksége van ahhoz, hogy megértse a Szentlélek ajándékának jelentőségét az Úr Jézus második eljövetelét megelőző időben. Beszéljünk róla, imádkozzunk érte, prédikáljunk róla; mert az Úr sokkal jobban kívánkozik arra, hogy nékünk adja a Szentlelket, mint ahogy a szülők vágynak arra, hogy jó ajándékokat adjanak gyermekeiknek. (Review and Herald, 1892. november 15.)

2011.Január 2. Vasárnap

Krisztus Istenként, függő ember lett.

Szolgai formát vett fel, mégis Isten volt és teljes mértékben függött az Atyától és a Szent Szellemtől.
A Fiú teljes mértékben magára vette az emberi lét teljes korlátait, és gyakorolta a saját akaratának teljes feladását.
Jézusnak nem kellett volna az éhségtől, szomjúságtól, kimerültségtől, bánattól, és a haláltól szenvednie, de sohasem használta isteni kiváltságait, hogy enyhítse az emberi természetnek eme gyengeségeit.
Ez az önmegalázás nem ráerőltetett volt, s nem az akarata ellen történt, hanem az örökkévaló Istenség szeretete kényszerítette Jézust, hogy elhozza a bukott ember számára a megváltást. Krisztus örömmel cselekedte az Atya akaratát.

Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk: semmi sem hasonlítható hozzád: hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám.
Zsoltárok 40:6,   ( Károli)

Akkor mondanám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon  rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
Zsidók 10:7,  (Károli)

Ez a szeretet amit irántunk emberek iránt tanúsított, az Atyától származik,  a hármas isteni egységben  győztek a halál felett, legyőzték a Sátánt és seregeit. Nekünk csak át kell venni ezt az örökséget és folytatni a harcot, hogy az emberek megismerjék az üdv tervet.

Január 2.

Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Máté 5,4

Uram! Édesanyámhoz akkor kerültem legközelebb, amikor sírtam. Ha fájt valamim, ő jóságosan elcsitított. Szeretete eloszlatta és megszűntette fájdalmamat. Boldognak éreztem-e akkor magamat - nem tudom. De azt bizonyossággal tudom: jó volt a közelléte és vigasztalást éreztem. Most a messziből visszatekintve vallom: akkor voltam igazán boldog.

Uram! Azóta sok minden történt velem. Találkoztam Bibliám ilyen üzenetével: "Elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én terólad el nem feledkezem" (És. 49,15). Az ilyen bibliai igék igazságát megtapasztaltam. Mert Isten mindig akkor volt legközelebb hozzám, amikor rámnehezedett az élet próbája. Küzdelmeim, fájdalmaim, könnyhullatásom idején éreztem legkézzelfoghatóbban Isten vigasztaló jelenlétét. Sohase engedj kételkednem Isten közelségében. Könnyfátyolos szemem ellenére is - Uram - a hitnek ezzel a vigasztalásával tégy boldoggá.

2011. január 1. ? Szombat, Szuz Mária, Isten Anyja (Újév)

A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a
   jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már
   korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok
   elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott
   rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent
   mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre
   megmondták nekik. Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A
   Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja
   méhében megfogant volna.
   Lk 2,16-21


   Elmélkedés:
   Az anyaság titka
   A karácsony előtti napokban útközben a rádiót hallgatva megdöbbentem, amikor
   egy idős néni betelefonált a műsorba, hogy segítsenek neki, mert nincs
   tűzifája és karácsonykor meg fog fagyni. A műsorvezető hölgy udvariasan
   megkérdezte tőle, hogy vannak-e gyermekei és tudnának-e ok esetleg ebben a
   gondban segíteni? Az idős asszony azt válaszolta, hogy három gyermeke is
   van, de messze laknak és nincs idejük neki segíteni. Velem együtt a
   műsorvezető is megsajnálta a kétségbeesett telefonálót, de azért még
   megkérdezte, hogy mégis milyen messze laknak a gyermekek? Nagyon messze, 30
   kilométerre ? hangzott a válasz. Erre a feleletre a rádiós hölgy alig tudta
   leplezni felháborodását, mert az még talán érthető lett volna, hogy az
   ország két legtávolabbi pontjáról a gyerekek nem tudnak azonnal segíteni
   édesanyjuknak, de hogy egy fél órás utat sem tudnak megtenni, az már
   elképzelhetetlen. Talán ennyire nem szeretik, nem tisztelik édesanyjukat a
   gyerekek? Vagy csak a néni túlozta el egy kicsit a problémáját?A beszélgetés
   nem folytatódott, ezért nem derült ki, hogy mi lehet az eset hátterében.
   Egy másik példa: Két vagy három esztendővel ezelőtt egy fogyatékos ember
   indított bírósági eljárást, amelyben kártérítést követelt azért, hogy
   egyáltalán megszülethetett. Úgy gondolta, hogy az orvosoknak még a születése
   előtt észre kellett volna venniük, hogy ő várhatóan sérült lesz,
   figyelmeztetniük kellett volna anyját és nem szabadott volna engedniük, hogy
   világra jöjjön. Az eset egészen az osztrák Legfelsőbb Bíróságig jutott,
   amely kártérítést ítélt meg az illetőnek. A bírósági döntés óriási
   felzúdulást váltott ki, még az osztrák püspökök is megszólaltak az ügyben, s
   velük együtt számos közéleti személyiség és szervezet. Azzal mindenki
   egyetértett, hogy a fogyatékkal élőknek nyújtson segítséget, anyagi
   támogatást az állam, de azzal már nem, hogy még ezen felül kártérítést
   adjanak valakinek azért meg megszületett. Mindenki így érvelt: egy gyermek
   születése nem káresemény, hogy kártérítés járna érte, de még egy fogyatékkal
   született személy születése sem tekinthető káreseménynek.
   Csak két szomorú példát említettem, de sajnos folytathatnánk a sort ezekhez
   hasonló történetek sokaságával, amelyek mind azt bizonyítják, hogy korunkban
   mennyire eltorzult az édesanyák megbecsülése és az anyaság iránti tisztelet.
   Mennyire elkeserítő, amikor a fiatal lányok, akár házasságban élnek, akár
   nem, fenyegető veszélynek élik meg, hogy gyermeket várnak és meg akarnak
   szabadulni tőle. Ok valóban ?terhesek?, mert teherként élik meg születendő
   gyermeküket. Mennyivel szebb volna, ha minden várandós édesanya érezné és
   őszintén mondaná, hogy ?áldott állapotban? van. Mennyivel szebb volna, ha
   ok, születendő gyermekük édesapja és egész családjuk Isten áldásának
   tekintenék a gyermeket!
   A mai napon Szűz Máriát, mint Isten anyját ünnepeljük, s ez a nap
   ráirányítja figyelmünket most, a Család évében az anyaság titkára, az anyai
   hivatásra és az édesanyák tiszteletére. Miután a karácsony ünnepe során a
   betlehemi jászolban fekvő kis Jézust szemléltük, most az o édesanyjára
   tekintünk, aki minden édesanya számára példakép és mindannyiunk édesanyja.
   Mária életéből tanulja meg minden földi édesanya, hogy az anyaság az élet
   szolgálatát jelenti, hiszen egy új élet adásával válik valaki édesanyává.
   Ugyanakkor egy életen át tartó szolgálatot jelent az anyai hivatás, amely
   magába foglalja a gyermekek testi és lelki nevelését. Minden édesanya Mária
   hitével figyeljen Istenre és az o szeretetével gondoskodjon gyermekéről.
   Szűz Mária, Isten anyja mutasson utat minden embernek Jézus felé, s ugyanazt
   tegye minden édesanya is: gyermekük iránt érzett szeretetük legszebb jele az
   legyen, hogy elvezetik ot Jézushoz.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Mária, minden édesanyának példaképe! Az édesanyákért és gyermekeikért
   fordulunk hozzád mai imánkkal. Te jól tudod, hogy az emberi kapcsolatokat
   mennyire meggyengíti a bűn és az önzés, s emiatt mennyire sérülékeny és
   törékeny a szeretet. Segítsd az édesanyákat a gondoskodó szeretetben, a
   gyermekeket pedig a tiszteletben, hogy kialakuljon napról napra erősödjön
   köztük a szeretet, a ragaszkodás, a törődés és a bizalom. Segíts minden nőt,
   hogy anyaságban, az anyai hivatásban keresse és találja meg élete
   boldogságát!

2011. január 1. Szűz Mária, Isten anyja A nap liturgikus színe: fehér

Karácsony nyolcada, Jézus névadása. Mária, Jézus édesanyja, az Isten Fiát szülte, ezért Isten anyja. Őt köszöntjük ezen a napon, és Kérjük, segítsen az egész év során, hogy Fiával járhassuk utunkat.

A keresztény ókorban a gondviselõ Isten megengedte, hogy az eretnekségek támadásai csiszolják a kinyilatkoztatásból megismert igazságokat. Az efezusi zsinaton az Atyák megfogalmazták és hittételként kihirdették: mivel a Boldogságos Szûz Mária Jézus Édesanyja, Krisztus Istensége miatt a Boldogságos Szüzet megilleti az Istenanya cím. Urunk, Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta. Méltó, hogy az egész esztendõt az Õ anyai gondoskodásába ajánljuk.
Gyermeki lélekkel köszöntjük a szentmise Kezdõénekében:

Üdvözlégy, Isten Anyja!
Tõled született a Király!
Aki uralkodik égen és földön mindörökké.
FELHÍVÁS A BÛNBÁNATRA
Testvéreim! A tisztaszívûek Isten áldásában részesülnek. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bûneinket, hogy elnyerhessük egész életünkre az áldást.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki áldássá lettél minden ember számára:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki testvérünk akartál lenni, hogy mi Isten gyermekei legyünk:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akinek nevében üdvösséget talál minden ember:
Uram, irgalmazz!
DICSÕSÉG
AZ OLVASMÁNYHOZ (Szám 6, 22-27)
Az áldás mindig az életet gyarapítja, ezért az áldás Istentõl származik, Isten gondviselõ jóságának megnyilatkozása. Áldani csak az tud, aki Istentõl megkapta hozzá a hatalmat: hogy közvetítse Isten szeretõ jóságát.
A SZENTLECKÉHEZ (Gal 4, 4-7)
Jézus Krisztus egy akart lenni közülünk, hogy a Törvény alattvalóit a Törvény szolgaságából kimentse. Ezért lett Õ a Törvény alattvalója, és így tett bennünket Isten gyermekeivé, hogy bátran szólíthassuk Istent Atyánknak.
AZ EVANGÉLIUMHOZ (Lk 2, 16-21)
Amikor Isten ad nevet, a névadással kijelöli a hivatást, a megnevezett belsõ lényegét. Az angyali közvetítéssel a világra születõ Egyszülött Fiának a Jézus nevet adta a mennyei Atya, mert küldetése az volt, hogy a világ Üdvözítõje, Szabadítója legyen.
HITVALLÁS
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Az új esztendõ elsõ napján kérjük gondviselõ mennyei Atyánkat, hogy az Istenanya közbenjárására szent áldása kísérjen bennünket az egész esztendõben.


   1. Add, Urunk, hogy Szûzanyánk közbenjárására eredményes legyen Szentséges Atyánknak, fõpásztorainknak és papjainknak apostoli munkája.
   2. Add, Urunk, hogy az emberiség felismerje a Boldogságos Szûz istenanyai méltóságát, és gyermeki bizalommal forduljon Hozzá.
   3. Add, hogy akik az Isten Anyja által megkaptuk Krisztust, erõs hittel és áldozatos szeretettel tanúsítsuk, hogy gyermekei vagyunk.
   4. Add, hogy egyházközségünk minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szûz anyai pártfogását.
   5. Add, Urunk, hogy lelki válságban küzdõ híveid a Szûzanya közbenjárására megtalálják a Hozzád vezetõ utat.


Gondviselõ Atyánk! A Boldogságos Istenanya személyében hatalmas pártfogót adtál gyermekeidnek. Add, kérünk, hogy akik Fiadnak hûséges hívei akarunk maradni, mindhalálig élvezzük Szûz Anyjának hathatós segítségét. Krisztus, a mi Urunk által.


Istenünk, ki a boldogságos Szûz Mária szûz anyasága által adtad az örök üdvösséget az emberi nemnek, kérünk, engedd, hogy érezhessük annak közbenjárását, aki által eljött hozzánk az élet Szerzõje, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Története: Õsi idõk óta tisztelik a Boldogságos szûzanyát az "Istenszülõ" címmel (Lumen Gentium 66.).

II. János Pál pápa írja: "Máriát maga az Isten vezette be a Megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének egyedülálló volta. Nem csak az emberi történelemben egyedülálló és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem abban is egyedülálló, - és ez a megváltás mélységéhez és magasságához tartozik - hogy soha nem tapasztalt módon válik részesévé Mária, anyasága révén, annak az üdvözítõ tervnek, amely a Megváltás misztériumában vált valóra.

Régen ezen a napon Szûz Mária születését ünnepelték, a 8. századi római Breviárium szerint. Mária, Isten Anyja ünnepét a keleti szertartású keresztények közül a bizánciak, a keleti és nyugat-szír keresztények december 26-án, a koptok január 16-án ünneplik.       


Karácsonyi idő, Szűz Mária, Isten anyja
Szám 6,22-27

Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: ,,Szólj Áronhoz és fiaihoz: Így áldjátok meg Izrael fiait és ezt mondjátok nekik: ,,Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és kegyelmezzen néked, fordítsa feléd arcát az Úr, s adjon békét tenéked!'' Így hívják le nevemet Izrael fiaira, és én megáldom őket.''
Gal 4,4-7

De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: ,,Abba, Atya!'' Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten által.
Lk 2,16-21

Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. Amikor meglátták őket, elbeszélték nekik, amit a gyermek felől hallottak. És mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak azon, amiről a pásztorok beszéltek nekik. Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében. A pásztorok pedig visszatértek, magasztalták és dicsérték Istent mindazokért a dolgokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy megmondták nekik. Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott.

2011. január 01.

Soha ne felejtsétek el az Üdvözítő szavait: „Gyermekem, ha követni akarsz, vedd fel keresztedet, és kövess engem” Ne egy napig, ne egy hétig, ne egy éven át, hanem egész életedben!
A beszéd óriási ajándék.
Bárcsak kedvesen élnék vele.
Bárcsak vigyáznék, hogy ne ejtsek ki durva és sebző szavakat, és hogy ne haragból szóljak.


A Gondviselő
Köszönöm a boldogságot édes Istenem,
Hogy így kézen fogva jársz énvelem.
Csak én nem látom, sokszor bőkezű kedved
Mi a mennyei ajándékkosárhoz enged.
Már itt, a különös múlandóságban
Hempereghetek kegyelmed árjában,
Mondod: „Ember talmi örömök után futsz”
Későn eszmélek, el sem bírom, mit adni tudsz.
Sokszor orrom előtt van bölcs válaszod
S én világtalanul tapintom tanácsod,
Mert szívem bezárom lustán, bután
Hogy majd rájöjjek sok év után
Öledbe fogsz, drága Uram
Gyöngéden ringatsz, míg tart földi utam.


A halk és szelíd hangok
vonzottak mindig engem,
csak hallatukra támadt
visszhang az én szívemben.

Üzenetekre várok
ma is a földi zajban,
mint ballagó zarándok,
s Igék áldása rajtam.
/Füle Lajos: A halk és szelíd hangok/


A jövőbe ha néz szemünk,
Ködbe borul utunk,
Csak te tudod jó Istenünk,
Hová s merre jutunk.


A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram halld meg hangomat!


A mi Urunk Jézus Krisztus szent szenvedése, ments meg minket!


A szent Isten egyetlenét
Íme jászolba fekteték.
Ember romlandó testibe
Öltözött az örök ige.


A te nevedért világgal együtt
Kerget a sátán, ime mindenütt;
Nincs maradásunk e földön nekünk,
Ha te meg nem szánsz, kegyes Istenünk.

A LÉLEK ÍGÉRETE

  "És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké." (Jn 14:16)
 
  Amikor Jézus megígérte tanítványainak a Szentlelket, tanítói működésének befejezéséhez közeledett. Ott állt a kereszt árnyékában, a bűnteher súlyának teljes tudatával, amit neki, mint Bűnhordozónak kellett viselnie. Azonban mielőtt feláldozta magát, kioktatta tanítványait a legfontosabb, legtökéletesebb adomány felől, melyet követőinek adni akart. Olyan adományról, mely kegyelmének határtalan segélyforrását tárja fel előttük. "És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad." (Jn 14:16-17) Az Üdvözítő ezzel utalt a jövőre, amikor eljő a Szentlélek, mint földi képviselője, és hatalmas munkát végez. Annak a sok rossznak és gonoszságnak, mely évszázadokon át halmozódott fel, az ember ezentúl a Szentlélek isteni ereje által álljon ellen.
  A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem korra, sem fajra. Krisztus kijelentette, hogy Lelkének szent befolyásában követői a világ végezetéig részesülnek. Pünkösd napjától mind a mai napig el is küldte a Vigasztalót mindazoknak, akik életüket Krisztus szolgálatára szentelték. Mindazokhoz, akik Krisztust elfogadták Üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek, mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot Megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a Lélek segítségét nagymértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt. Angyalok és emberek előtt bizonyították be a megváltó Szeretet átformáló hatalmát. (The Acts of the Apostles, 47-49. oldal)

2011 Január 1. Szombat

Jézus Krisztusnak a mi Urunknak voltak erkölcsi tulajdonságai is. Ezekből a tulajdonságokból sem üresítette ki magát.

 Szentség:
 És elálmélkodának az ő tanításán: mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
Márk 1:22,

És mondá: Ah! mi dolgunk van  nékünk veled, Názáreti Jézus? Tudom ki vagy te: az Istennek Szentje.
Márk 1: 24,
Az emberek érezték, a démonok pedig tudták, hogy Szent Ő.

A mennyben pedig egyfolytában éneklik:Szent, Szent, Szent az Úr, a mindenható Isten.
Jelenések 4-8,

Igazság:
Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságúl,  szentségül és váltságúl:
1 Korinthus 1:30,

Ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
1 János 2:1,
Kicsoda olyan Isten, mint te, a ki  megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban.
Mikeás 7:18,

Szeretet:
Jézus Krisztus a tökéletes szeretet volt. Ez magában foglalja a jóságot, a kegyelmet, az irgalmat, a könyörületességet és a kedvességet, melyek mind Isten szeretetének jellemzői.

De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett.
Efézus 2:4,

Mert úgy szerette Isten e világot , hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten  az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
János 3:16-17,

Hűség:Jézus Krisztus a megbízhatóság megtestesítője.

Felele pedig Jézus, és monda nékik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a Fiú is cselekszi.
János 5:19,
Egyek az Atyával.

És akármit kértek majd  az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőitessék az Atya a Fiúban.
János 14:13,

JANUÁR 1., SZOMBAT

„A jövő a béke emberéé”
Zsoltárok 37,35–40
Az év első igei üzenete azt kéri tőlünk, hogy emeljük fel tekintetünket, és nézzünk fel oda, ahonnan az áldások érkeznek. Igaz, hogy a jelenben élünk, de nem a mának. A földön is azt az embert tartják bölcsnek, aki a jövőt szem előtt tartva teszi meg a jelen lépéseit. Ha nincs vetés, elmarad az aratás is. Isten országában hasonló törvényszerűségek működnek. A békesség fog békét teremni. A jövő ugyanis a béke emberéé. Sajnos ma sem ritka látvány az erőszakos bűnös, aki másokon átgázol és önmagának él. Fájó, hogy ilyen emberek látható módon gazdagodnak és befolyásos helyekre kerülnek. A bizonytalanoknak csábító lehet ez az életforma, az Úrban bízókat pedig nagyon el tudja keseríteni. Ezért fontos felnéznünk Megváltónkra, hogy le tudjuk tenni a ránk nehezedő terheket és a bennünket megkörnyékező bűnt, és kitartóan, hittel végig tudjuk küzdeni az előttünk álló évet (Zsid 12,1–4). Istentől ígéretünk van arra, hogy segítséget kapunk a szükség idején, ha hozzá menekülünk. Kérjünk most erőt Jézus Krisztustól, hogy ez az esztendőnk a benne való megerősödés ideje legyen! Könyörögjünk éberségért, hogy feddhetetlenek és becsületesek maradhassunk a csábítások ellenére is! /PZs/
„Itt van már az óra”
Róma 13,11–14
Tegnap megvizsgáltuk magunkat, talán bűnbánatot tartottunk, szomorkodtunk a mulasztásaink miatt, hálát adtunk már megtanult dolgokért, és könyörögtünk erőért, hűségért a következő évhez. Ma eljött a „következő év” első napja – ideje valóra váltani fogadkozásainkat, nekifeküdni a következő versenypályának, és futni a cél felé, harcolni a végsőkig! Van, aki talán így gondolkodik: nem szokásom a versenyzés, amúgy sem vagyok egy harcos típus, én majd szép csöndben túlélem ezt az évet is, csak arra kell vigyáznom, ne kövessek el túl nagy hibákat. Testvéreim, itt van már az óra, hogy fel kell ébrednetek az álomból! Isten üzenete nem a túlélés, hanem a harc: „Vegyétek fel a világosság fegyvereit”! Miért? Mert „ellenségetek mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el..., álljatok meg tehát a hitben szilárdan” (1Pt 5,8–9)! A jelzett igeszakasz nem pogányokhoz, hanem egy gyülekezethez szól! Részegeskedés, kicsapongás, viszálykodás, irigység, bűnös kívánságok ébresztése – mielőtt ezekben a bűnökben másokat elítélnénk, vizsgáljuk meg önmagunkat is! Messze kerüljük el azokat a helyzeteket, amelyek vonzzák a kísértéseket! Itt az idő! AMindenható minket választott gyermekeinek. Ez a kegyelem, éljünk vele! /PZs/

Január 1.

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa.
Máté 5,3

Uram! Azt kínálod az embernek, amire legjobban éhezik: a boldogságot. Mégis egész tömeg emberrel együtt magam is legtöbbször boldogtalanság miatt sóhajtozom. Az oka? Mostani szavad fölvilágosít felőle. Gazdagságomban kéjelgek. Megvan a magam útja, melyről azt hiszem, a legbölcsebben választottam meg. Büszke vagyok műveltségemre, mellyel magamat embertársaim fölé emelem. Van napi, havi, évi, vagy egész életre szóló tervem, amelynek megvalósítása érdekében minden erőmet mozgósítom. Vannak elveim - értük kiállni életem értelmének vélem. Egyszóval: gazdagnak tudom magamat. S eközben úgy járok, mint a gyermek: két kezében színes kavicsokat szorongat, és ezért porba ejti a pirosarcú, ízes almát.

Uram! Mutasd meg nekem boldogságom útját. Most, amikor imádkozó szívvel figyelek szavadra. Te azt mondod: szegénynek kell lennem, ha a menny boldogságát már e földön ízlelni akarom. Taníts meg: megüresített kézzel - persze, még inkább: megüresített szívvel - Istentől várnom, amit Ő kínál nekem kegyelméből ma is. Segíts arra az útra, amelyet Ő nyit meg előttem. Indíts arra a szolgálatra, amelyet az Ő akarata parancsol nekem. Szegénységemben taníts meg mindent tőle kérnem a mai napra és egész földi életemre, és tőle várnom a menny boldogságát.