2011. január 21., péntek

2011. január 21. Szent Ágnes szűz, vértanú A nap liturgikus színe: piros

Ágnes fiatalon vállalta a vértanúságot. Bízott Istenben, és ez a bizalom győzelmet hozott. Istenben való bizakodásunk meghozza a győzelmet, ha nem is mindig látható formában, ha nem is mindig e földi keretek között.

Isten ígéretének örökösei lettünk. Mint az ígéret örököseinek nem szabad elfáradnunk, hogy ellanyhulnunk a szeretet cselekedeteiben. Mi már nemcsak az ígéret reményében élünk, hanem a tapasztalás bizonyosságával valljuk, hogy utunk abba a szentélybe vezet, ahová már a fő, Krisztus belépett.
forrás: Hankovszky Miklós
Előkelő római családból született. Szüzességi fogadalmat tett, és ezért visszautasította a prokonzul fiának házassági ajánlatát. A prefektus először tisztaságától akarta megfosztani a Circus Agonialis mellett. A ruháitól megfosztott Ágnest leomló haja megvédte, ezért máglyahalálra ítélték. Mivel onnan is sértetlenül került vissza, lefejezték 258 január 21-én.
Mennyei születésnapját ünnepelve imádkozzuk a szentmise Kezdőénekét:

Örvendjünk, vigadjunk,
mert a Mindenség Ura
szent és dicsőséges szüzet tüntetett ki szeretetével.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Az állhatatos hitvallás tesz kedvessé minket Isten előtt. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy szakítva a hétköznapi élet bűnös cselekedeteivel, állhatatossá váljunk a hitvallásban.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki példát adtál az önátadó szeretetre:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki minden kegyelmet megadsz a Benned hívőknek:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki boldognak mondtad a tisztaszívűeket:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, a szüzesség kedvelőjét, vonzzon minket is példájával a tiszta és áldozatos életre.


   1. Olts szívünkbe, Urunk, Irántad égő szerelmet, hogy testünk-lelkünk önátadásával szeressünk Téged.
   2. Adj bátorságot, hogy az üldözések, meg-nem-értések, gúnyolódások ellenére is megmaradjunk szeretetedben.
   3. Teremts belénk alázatos szívet, hogy vonzó legyen tisztaságunk.
   4. Add, hogy parancsaid megtartásában a szeretet növekedését és ne a kereszthordozást lássuk.
   5. Add nekünk a tisztaszívűek boldogságát, hogy mi is megláthassuk Istent.


Urunk, Jézus Krisztus! Te vállaltad az emberi sorsot, és mindenben hasonlóvá akartál lenni hozzánk, a bűnt kivéve. Kérünk, add, hogy mérhetetlen szeretet-sugárzásodat Szent Ágnes szűz és vértanú példájára tökéletes szeretet-önátadásunkkal viszonozzuk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Mindenható, örökkévaló Isten, aki a gyöngéket választod ki a világból, hogy az erőseket megszégyenítsed, engedd jóságosan, hogy akik szűz vértanúd, Szent Ágnes ünnepét üljük, mindig érezzük, hogy Nálad oltalmába vesz minket!

Példája: Élj mindég tisztán, tarts ki igazságod mellett, imádkozz mindenkiért, még ellenségeidért is!
Élete: Születéséről, családjáról nincs adatunk. 13 éves volt, amikor a római városparancsnok pogány fia szenvedélyes szerelemmel próbálta megközelíteni. Ágnes az ékes szavak hallatán megvallotta, hogy ő már eljegyezte magát egy más Jegyessel.

A fiú és atyja nem tudta elképzelni, ki lehet a titokzatos vetélytárs. Gazdag ajándékokkal, ékszerekkel próbálták Ágnest elhódítani, majd az újabb kudarc után ádáz dühvel kezdtek kutatni az ifjú után, aki Ágnest rabságában tartja. Végül Ágnes nyíltan meg kellett vallja: Jézus Krisztus a jegyese.

Dioklecián császár keresztényüldöző parancsát próbálta ekkor a dühös városparancsnok felhasználni. Keményen megfenyegette Ágnest, de az nem ingott meg. Nem volt hajlandó beállni Veszta-istennő papnői közé sem. Ezután tisztaságától akarták megfosztani, de csodálatos fény védte meg, a városparancsnok fia pedig holtan rogyott a földre. A parancsnok könyörgött fia életéért. Ágnes imádkozott, ekkor a fiú feltámadt, és az eddig pogány ifjú a keresztények Istenét kezdte hirdetni a nép között. A pogány papok boszorkánysággal vádolták Ágnest.

A városparancsnok az előzmények után már semmit sem mert tenni, hanem inkább egy főtisztre bízta Ágnes ügyét, aki gyorsan máglyahalálra ítélte a leányt. A tűz azonban nem ártott neki. A főtiszt ekkor tőrrel ölte meg Ágnest. Ez 304-ben történt.

Sok csodás gyógyulás történt Ágnes közbenjárására. Konstancia, Nagy Konstantin császár leánya is Ágnes sírjánál gyógyult meg, ezután megtért, megkeresztelkedett, a sír fölé templomot emeltetett kolostorral, abban élt szüzességben.       


A év, évközi idő, 2. hét, péntek
Zsid 8,6-13

Ő azonban most annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel kiválóbb szövetségnek közvetítője, amely kiválóbb ígéreteken alapul. Mert ha az az első kifogástalan lett volna, bizonyára nem lett volna szükség másikra. Ezért inti őket, és mondja: ,,Íme, jönnek napok -- mondja az Úr --, amikor új szövetségre lépek Izrael házával és Júda házával, nem aszerint a szövetség szerint, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen megfogtam kezüket, hogy kivezessem őket Egyiptom földjéről. Mivel ők nem maradtak meg szövetségemben, én is megvetettem őket -- mondja az Úr. -- Ez az a szövetség, amelyet Izrael házával kötni fogok azok után a napok után -- mondja az Úr: -- Elméjükbe adom törvényeimet, s a szívükbe írom azokat; én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor senki sem fogja majd tanítani a felebarátját, és senki sem mondja a testvérének: ,,Ismerd meg az Urat!'', mert mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig; s én megbocsátom gonoszságaikat, és bűneikre többé már nem emlékezem'' [Jer 31,31-34]. Amikor ,,új''-ról beszélt, az előzőt elavulttá tette. Ami pedig elavul és megvénül, közel jár az enyészethez.
Mk 3,13-19

Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket ő akart, és azok odamentek hozzá. Kiválasztott tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy prédikálni küldje őket. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; ezenkívül Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanérgesznek, azaz mennydörgés fiainak nevezett el; és Andrást; Fülöpöt, Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont, és az iskarióti Júdást, aki elárulta őt.

2011. január 21. - Péntek

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket
   kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele
   tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek
   gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki:
   Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab
   testvérét ? akiket Boanergesznek, vagyis ?mennydörgés fiainak? hívott.
   Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot,
   Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később
   elárulta őt.
   Mk 3,13-19


   Elmélkedés:
   A tanítványok nagyobb köréből Jézus egy új családot alkot, létrehozz az
   apostolok szűkebb körét. Embereket keres, akik elfogadják személyét, és
   ugyanakkor ő is magához tartozónak fogadja el őket. Az apostolság alapja a
   személyes kapcsolat Jézussal, amely ettől a pillanattól kezdve alapvetően
   meghatározza a Mester és szűkebb tanítványi körének viszonyát. Olyanokat
   választ, akik ettől kezdve mindig vele vannak, állandóan hallják tanítását
   és mindig tanulnak.
   Jézus nem vizsgálja a kiválasztott személyek múltját. Ehelyett inkább a
   jövő felé néz, és olyanokat választ, akikre majd később, amikor már nem lesz
   övéivel, az egyház vezetését rábízhatja. Olyanokat hív az apostoli életre,
   akiket majd elküldhet, hogy hirdessék evangéliumát és tanúságot tegyenek
   feltámadásáról.
   Jézus minket is a vele való egészen közvetlen, személyes kapcsolatra hív,
   hogy a tőle való sajátos tanulást követően a világba küldjön minket, mint
   tanúságtevőket.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Atyánk és Istenünk! Örömmel köszönjük meg Neked, hogy mindig, mindenhol és
   minden kultúrában vannak és voltak olyanok, akik imádsággal fordulnak
   Hozzád. Mindenekfölött köszönjük Fiadnak, Jézus Krisztusnak a példáját és
   tanítását, aki arra hívott minket, hogy imádságban várjuk az Ő országának
   eljövetelét. Taníts bennünket jobban imádkozni. Taníts bennünket együtt
   imádkozni, hogy mindig felismerjük vezetésedet és bátorításodat örömünkben
   és bánatunkban a szentlélek ereje által. Ámen.
   Imádság az ökumenikus imahét (2011. január 16-23.) 6. napjára

21. péntek: SZENT ÁGNES (Szent Meinrád)

Zsid 8,6-13; Zs 84; Mk 3,13-19
    Szívükbe írom törvényem, és Istenük leszek

Zsid 8,6-13

Ő azonban most annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel kiválóbb szövetségnek közvetítője, amely kiválóbb ígéreteken alapul. Mert ha az az első kifogástalan lett volna, bizonyára nem lett volna szükség másikra. Ezért inti őket, és mondja: ,,Íme, jönnek napok -- mondja az Úr --, amikor új szövetségre lépek Izrael házával és Júda házával, nem aszerint a szövetség szerint, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen megfogtam kezüket, hogy kivezessem őket Egyiptom földjéről. Mivel ők nem maradtak meg szövetségemben, én is megvetettem őket -- mondja az Úr. -- Ez az a szövetség, amelyet Izrael házával kötni fogok azok után a napok után -- mondja az Úr: -- Elméjükbe adom törvényeimet, s a szívükbe írom azokat; én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor senki sem fogja majd tanítani a felebarátját, és senki sem mondja a testvérének: ?,,Ismerd meg az Urat!?'', mert mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig; s én megbocsátom gonoszságaikat, és bűneikre többé már nem emlékezem' [Jer 31,31-34]. Amikor ,,új'-ról beszélt, az előzőt elavulttá tette. Ami pedig elavul és megvénül, közel jár az enyészethez.

Zs 84

A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára. Megkegyelmeztél országodnak, Uram, véget vetettél Jákob fogságának. Megbocsátottad néped vétkét, betakartad minden bűnét. Visszatartottad nagy haragodat, elfordítottad felindulásod hevét. Állíts helyre minket, szabadító Istenünk, s fordítsd el rólunk haragodat! Vagy örökre haragszol ránk, és kiterjeszted haragodat nemzedékről nemzedékre? Ugye felénk fordulsz és életre keltesz minket és néped örvendezhet majd tebenned? Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat, és szabadításodat add meg nekünk. Hadd halljam meg, mit szól hozzám az Úr Isten, hisz ő békét hirdet nemzetének, szentjeinek, s mindazoknak, akik megtérnek szívükben. Bizony, közel van üdvössége azokhoz, akik félik őt, hogy dicsőség lakozzék országunkban. Az irgalom és az igazság egymásra lelnek, csókot vált az igazságosság és a béke. Hűség sarjad a földből és igazság tekint le az égből. Valóban, az Úr megadja kegyelmét, és földünk megtermi gyümölcsét. Igazságosság jár előtte, s követi az úton lépteit.

Mk 3,13-19

Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket ő akart, és azok odamentek hozzá. Kiválasztott tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy prédikálni küldje őket. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; ezenkívül Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanérgesznek, azaz mennydörgés fiainak nevezett el; és Andrást; Fülöpöt, Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont, és az iskarióti Júdást, aki elárulta őt.
Drága Mennyei Édesatyám a Jézus Krisztus által! Hálásan köszönöm Neked, hogy a nevem fel van írva az Élet könyvébe. Könyörgöm Hozzád gyermekeimért, unokáimért, akik szemmel láthatóan a pusztulás felé rohannak, mert a kényelmes, széles úton járnak, és a világ csábításainak engednek. Nem hagyják magukat " meggyőzni". Tudom, hogy az én erőm oly kevés, és nem biztos, hogy én vagyok ebben a dologban a Te eszközöd Uram. Könyörgöm, végezd el Szentlelked által bennük, hogy hagyják magukat Isten megbocsátó szeretete által az élet útjára vezetni, illetve visszavezetni. Engedjék, hogy megtisztítsd, megerősítsd, meggyógyítsd és meggazdagítsd az életüket. Jézus Krisztus nevében kérlek: Ámen
(Szalma Józsefné)


Drága Mennyei Édesatyám! Áldalak és magasztallak az Igékért. Az ígéretekért, melyekkel szólsz, vigasztalsz, és erősítesz. Bocsásd meg engedetlenségemet. Bocsáss meg, ha nem mindig figyelek Rád. Bocsáss meg, ha a magam esze és feje vezetésére hallgatok. És köszönöm, hogy ilyenkor mindig figyelmeztetsz és megmutatod a hibám. Köszönöm, hogy nem hagysz ennek ellenére sem egyedül. Hálás a szívem, hogy a mérhetetlen szereteted és kegyelmed által válik élhetővé a mégoly nehéz is. Köszönöm, hogy Te erőn felül nem próbálsz. Erőt adsz a nyomorúságban. Megváltó Úr Jézus Krisztus könyörögj értem az Atyánál. Ámen


Drága Mennyei Édesatyám az Úr Jézus Krisztus által! Hála telt szívvel jövök eléd. Hálát adok az éjszaka nyugalmáért, a reggeli csendért, csendességért és a drága Igédért. Köszönöm, hogy nem vagyok idegen és jövevény, hanem polgártársai lehetek a szenteknek, és a Te házad népe lettem. Köszönöm, hogy ennek a háznak Jézus Krisztus a sarokköve, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik Benned, a Te Szentlelked által. Kegyelmedbe ajánlom szeretteimet, a rám bízottakat, hogy ők is ott lehessenek a Te házadban. Hiszem, Uram, hogy megadod! ÁMEN
(Szalma Józsefné)


Drága Mennyei Édesatyám! Hálatelt szívvel köszönöm, hogy közösségben lehetek Veled, hogy imádságban fordulhatok hozzád, hogy kitárhatom a szívemet, a legbelsőbb félelmeimet, vágyaimat. Megoszthatom veled az örömeimet és a terheimet, és bizton tudom, Te meghallgatsz. És azt is köszönöm, hogy Te segítesz elhordozni őket. Ó Uram kérlek, hadd maradjak meg ebben a közösségben. Ne engedd, hogy meglankadjon a Rád figyelésem. Kérlek arra is Uram, hogy segíts. Ne csak a magam életére nézzek, de vigyem eléd a családom, a közösségem, a környezetem dolgait, hogy áldásodat Ők is megtapasztalhassák. Előre is hálás vagyok jótéteményeidért, a kegyelmedért. Jézus érdeméért, könyörülj rajtunk Istenünk. Ámen


Drága Mennyei Édesatyám! Hálatelt szívvel köszönöm, hogy Teremtőm, Uram, vagy. Köszönöm, hogy tudhatom, nem vagyok gazdátlan árva. Bizonyos lehetek abban, hogy életem irányítása jó kezekben van. Nem kell aggódnom sem a máért, sem a holnapért, teljesen Rád bízhatom az életem minden területét, és bocsásd meg, ha néha mégis megfeledkezem erről. Meghallgatásodért könyörgöm, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen


Drága Mennyei Édesatyám! Köszönöm a reggelt, köszönöm, hogy felébredhettem, köszönöm, hogy élek, és veled élhetek, és köszönöm a veled élés békességét. A csendességért, a veled való közösség öröméért, és az igei tanítástért hálás a szívem. Kérlek uram, hogy most, amikor elindulok a világba, Te légy a vezetőm, Te adj útmutatást a mai napomra is. Add, hogy ne tévedjek el, a Te utadról ne térjek le, hogy a világ zűrzavara ne tudja elhomályosítani rád figyelésemet. Kérlek Uram, óvd meg szeretteimet is. Jézus érdeméért kérem. Ámen


Drága Mennyei Édesatyám! Köszönöm a mérhetetlen kegyelmet, és a türelmedet, amellyel hozzám hajolsz. Köszönöm, hogy Te napról napra velem vagy, foglalkozol velem, tanítasz és nevelsz. Köszönöm, hogy örömeimet és bánataimat eléd vihetem, csakúgy, mint a környezetemben élőket is. Kérlek, Uram áldj meg minket Jézus érdeméért. Ámen


Drága Mennyei Édesatyám! Köszönöm az életemet. Köszönöm, hogy Veled élhetek, hogy tudhatom Te vagy, szeretsz, vezetsz és óvsz. Köszönöm, hogy nem hagytál meghalnom a bűnben. Köszönöm, hogy megszabadítottál, és hogy az óta is folyamatosan megtartasz a kegyelmedben. Hálás a szívem az ajándékaidért, és a mostani nehézségért is. Jó tudni azt Uram, hogy Te nem hagysz el a bajban sem. Igéddel bátorítasz, és Jézusban testvéreket adsz mellénk, hogy imádságos szívvel hordozhassuk egymást. Kérlek Uram, Szentlelkeddel támogass minket. Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg imáinkat. Ámen

A család és a barátok ellenére

„…ezért küldettem.” (lukács 4:43)

Miután hazatérve hűvös fogadtatás várta, Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában” (Márk 6:4). Más helyeken hősnek tartották, de itt nem. „…hozzátartozói… azt mondták: magán kívül van” (Márk 3:21). Mégis, hogyan kezelte Jézus a családját?

Nem próbálta meg befolyásolni a viselkedésüket, de azt sem engedte, hogy az ő viselkedésük irányítsa őt. Szerette őket, de nem várta el, hogy mindig egyetértsenek vele. Nem duzzogott miatta és nem torolta meg, ha megsértették. És nem azt tartotta élete küldetésének, hogy megpróbáljon a kedvükre tenni. Ha a családod megnehezíti számodra, hogy az Urat szolgáld, figyelj meg három dolgot Jézus életében:

1) Felismerte, hogy lelki családja biztosítani tudja számára mindazt, amit testi családja nem tudott nyújtani. Ezért van szükségünk arra a támogatásra és stabilitásra, amit a helyi gyülekezet közössége tud adni.

2) Nem engedte, hogy a családja nehézkes hozzáállása háttérbe szorítsa Istentől kapott elhívatását. Lehet, hogy a családod nem ért meg, vagy nem ért veled egyet, de nem engedheted, hogy ez visszatartson attól, amire Isten elhívott, hogy tedd.

3) Nem hagyta, hogy a tömeg véleménye irányítsa döntéseit. Kapernaum egész lakossága „…megkereste őt, odamentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük” (Lukács 4:42), de Jézus ellenállt a tömeg hullámverésének azáltal, hogy élete céljának sziklájához horgonyozta magát – hogy Isten országát építse, és ne a magáét. Képzeld el, milyen az, amikor egy egész város azt akarja, hogy maradj, de te elmész. Lehetséges, hogy ennyi ember mind tévedjen? Igen. Jézus Isten akaratát követte, és neked is ezt kell tenned!

A LÉLEK KÖZÖTTÜNK VAN

  "Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk." (1Jn 4:13)
 
  Bár Isten Lelkét nem láthatjuk, de tudjuk, hogy emberek, akik törvényszegéseik és bűneik miatt halottak voltak, bűntudatra ébredtek és megtértek az ő munkája által. A gondatlan és az akaratos komollyá lett. A megkeményedett szívű ember megtért bűneiből, a hitetlen hívővé vált. A hazárdjátékos, a részeges és a kicsapongó állhatatos, józan és tiszta lett. A lázadó és csökönyös pedig szelíddé és Krisztushoz hasonlatossá vált. Amikor látjuk ezeket a jellembeli változásokat, biztosak lehetünk abban, hogy az egész embert Isten átalakító hatalma változtatta meg. A Szentlelket nem látjuk, de munkájának bizonyítékai szemmel láthatók azok megváltozott jellemében, akik egykor megátalkodott és makacs bűnösök voltak. Ahogy az erős szél is a magas fákat koronájuknál fogva a földre dönti, úgy tud a Szentlélek is munkálkodni az emberi szívekben, de a véges ember nem tudja ezt az isteni munkát megérteni.
  Isten Lelke az egyes emberekben különbözőképpen nyilvánul meg. Van akit Isten Igéjén keresztül a Szentlélek közeledése mintegy remegéssel tölt el. Meggyőződése olyan erős lesz, hogy úgy tűnik, a hurrikán és az érzések tömkelege tombol a szívében, és egész lénye összeroskad az igazság átalakító ereje hatására. Amikor a megtérő lélek elnyeri az Úr bocsánatát, telve lesz buzgalommal, Isten iránti szeretettel, komolysággal és energiával, s az életadó Lelket, melyet befogadott, nem tudja elnyomni. Krisztus az örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne. Szerető érzései olyan mélyek és áthatóak lesznek, amilyen bánata és gyötrelme volt. Lelkéből a nagy mélység szökőárjához hasonló hálaadás és dicséret tör elő. Hála és öröm, így visszhangozva a mennyei hárfák örömhangjait. El kell mondania tapasztalatát, de nem valami pontos, közönséges, kitervelt módon. Lelke Jézus Krisztus érdemei által felszabadult, és egész lényét megrázza a felismerés, hogy Isten megváltotta Őt. (Review and Herald, 1896. május 5.)

2011. január 21. péntek Ágnes napja 1285.

A mai nap meditációs fogalma:
Alkohol...

A mai nap imádsága:
URam! Szabadságot adtál, s mi szabadosságá változtattuk. Lehetőséget adtál, s mi visszaéltünk vele. Egészséget adtál, s mi beteggé tettük magunkat... URunk! Kegyelmezz nekünk, hogy el ne vesszünk - örökre! Ámen
   

Nóé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetkőzött a sátrában.
1 Móz 9,20-21

Ősrégi történet - ősrégi probléma... Amióta ember az ember, azóta kísérletezik bódító szerekkel is. Gyaníthatóan nem a kísérletező kedve, sokkal inkább az elveszített paradicsomi harmónia, annak olykor kínzó hiánya motiválja ebbéli tevékenységét. Sokféle olvasata van ennek a történetnek... Van, aki azt az üzenetet véli kihallanai belőle, lám Noé is csak ember volt, s nincs ebben semmi kivetni való, hogy egy kicsit többet ivott a kelleténél. Van, aki mélységesen elítéli, hogy Noé nemcsak levetkőzött a sátrában - gyaníthatóan nagy meleg volt, no meg a bor is fűtötte belülről -, de ki is vetkőzött magából. Gyaníthatóan emiatt mentek be hozzá a fiak: Sém, Chám és Jáfet. Sém és Jáfet elfedezik apjuk bűnét, a legkisebbik Chám viszont ütközik a nyomorúsággal, hogy nemző apja önmaga paródiája. Amikor Noé kijózanodik, akkor Chámot megátkozza - ne szépítsük a dolgot, ez tipikusan alkoholista magatartás: a másikban keresni, s megtalálni a hibát...

A zsidók a kóser bort Noéig, a kóser pálinkát Salamonig vezetik vissza. Tény, hogy az alholos italok, a különféle erjesztések és párlatok a gasztronómiai kultúra részévé váltak -, ha nem is mindenütt, hiszen köztudottan a muszlimoknál vallási okokból tilos az alkoholfogyasztás.

A szeszesital fogyasztásra vonatkozó adatok ellenére azonban komoly aggodalomra ad okot, hogy 1995-re a 0-64 éves férfiak körében 1970-hez képest kilencszeresére, az ugyanezen korosztályba tartozó nők körében nyolcszorosára növekedett a krónikus májbetegség és májzsugor okozta halálozás. Az egy főre jutó elfogyasztott tiszta alkohol mennyisége az ezredfordulóig csökkent, majd beállt valamivel 11 liter fölé. Jelenleg 11,2 literes fogyasztásunkkal az élvonalba tartozunk (az élen Luxemburg áll tizenöt liter feletti eredményéve).

Az etilalkohol fogyasztása először "jó bulinak" tűnik: megemelkedik a dopamin-, és a szerotoninszint, vagyis jókedvünk lesz, a szervezetben található gamma-amino-vajsav nyugtató hatása növekszik, ezenkívül az alkohol gátolja a memóriáért felelős NMDA-receptorokat, hogy az egészre másnap ne nagyon emlékezzünk. Mindezt nagyjából az egy ezrelékes véralkoholszintig élvezhetjük, ami utána jön, az már egyáltalán nem kellemes: hányás, egyensúlyzavar, később tudatzavar alakul ki, akár fél liter vodkától pedig meg is lehet halni. Volt már rá példa.

A WHO globális megoldást sürget az alkoholizmus visszaszorítására, hiszen nem csak a halálozási statisztikákat lehetne kozmetikázni egy határozott fellépéssel: Európában a gyilkosságok és az erőszakos cselekedetek 40 százalékában áll alkoholos befolyásoltság a háttérben. Rengeteg autós gázolás történik ittas vezetők miatt, de a szempontok között meg kell említeni a nem várt terhességek, ezáltal az abortuszok magas számát, és a helytelen gyermeknevelés következményeit: az európai gyermekek 5-9 százaléka él az alkoholfüggőség miatt hátrányos helyzetű családban. A legjobb stratégia, ha a nők 55, férfiak 35 éves korukig absztinens életmódot választanak, ez előtt ugyanis az alkoholnak több a káros, mint az előnyös hatása: az alkohol védelmet jelent a szívkoszorúér-megbetegedésekkel szemben, ezek pedig inkább idős korban jelentenek veszélyt.

Míg az alkohol egyénre gyakorolt hatása viszonylag jól kiszámítható: az egyik elálmosodik, a másik vigyorog, a harmadik kötekedik, eladdig a drogok, a szer hatása meglehetősen rapszódikus. De ez egy másik, igen nagy, még az alkoholizmusnál is nagyobb probléma. A pszichoaktív szerek fogyasztását sokféleképpen igyekeznek megmagyarázni, egyet azonban fontos megjegyezni: ezek fogyasztása nem genetika vagy betegség, hanem emberség kérdése. A kérdések kérdése tehát nem az, hogy iszom-e vagy sem, hanem az, hogy ember akarok-e maradni vagy sem? A keresztény ember megtalálta rá a választ, s tudja, hogy a válaszok és megoldások nem a pohár alján, hanem a JóIstennél vannak, az istenképűség szeretetben való megélésében...

2011. január 21. péntek

Amikor Jézusra tekintünk, mint az újszövetségi közbenjárónkra, felfedezhetjük, hogy szolgálata túlhalad minden ószövetségi közbenjárót.

Egy bűntelen, és isteni-emberi közbenjáró.Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud  érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nemcsak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: " Az én fiam vagy, ma nemzettelek téged."Ahogyan másutt is mondja: "Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint."
Zsidók 5:1-6,

Jézus ismerte az emberek nehézségeit, irgalmas és hű főpap volt. Emberi természete is meg tudott indulni és kegyelmes tudott lenni az emberekhez.Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.
Zsidók 2:17-18,

Számomra az a szó, hogy "testvéreihez" sokat mondó, mert a testvéreinek tart minket a mi megváltó Urunk.
Az ószövetségi közbenjáró szolgálatban más volt az áldozat és más az áldozó.
Krisztusban, mint Isten - Emberben a kettő eggyé lett, így tökéletesen be tudta tölteni a törvényt.
Krisztus a felajánló és a felajánlott, az áldozó és az áldozat, a pap és az ajándék.

Január 21.

Kész vagyok az evangéliumot hirdetni

"15Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok." (Róma 1,15)
Azt jelenti tehát ez, hogy Pál apostol felvette lábaira a "békesség evangéliuma hirdetésének készsége" saruját (Ef 6,15). Kész volt bárhova elmenni azért, hogy ott is hirdethesse az evangéliumot. Rómába is nagyon szeretett volna elmenni, Hispániába is (a mai Spanyolország területe) a római misszióállomás kialakítása után (Róm 15,23-24). A missziós álmok megvalósítása és különböző missziói utak tervezése esetében is igaz az, amit Pál apostol az adakozás készségével kapcsolatosan így írt a korinthusiaknak: "Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is!" (2Kor 8,11)
Az evangélium hirdetéséhez megtért, újjászületett szív kell. Egy elveszettekért aggódó, fájdalmas, szomorú szívre van szükségünk, és nem szabad beletörődnünk elveszett állapotuk véglegességébe! A lélekmentéshez minden áldozatra képes buzgóságnak kell jellemeznie bennünket! Teljes hit és meggyőződés legyen bennünk arról, hogy az evangélium megmenti és üdvözíti az abban hívőket, mert az Istennek ereje az üdvösségre, bármit is mondanak a csúfolódó, hitetlen és istentelen elveszett emberek (Róm 1,16)! Meg vagy győződve arról, hogy érdemes ma is hirdetni az evangéliumot? /SzT/
Szlovák Tibor


Nem született nagyobb nála

"7Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról: "Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nádszálat látni? 8Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. 9De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt - mondom néktek - prófétánál is nagyobbat. 10Ő az, akiről meg van írva: Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. 11Bizony, mondom néktek: nem támadt asszonytól születettek között nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. 12Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. 13Mert minden próféta és a törvény János idejéig prófétált. 14És ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt." (Máté 11,7-14)
Bemerítő Jánosról nem kevesebbet állított az Úr Jézus, mint azt, hogy nem született nála nagyobb ember a földön. Eléggé különleges állítás ez. Voltak a történelemben sokkal befolyásosabb emberek, akiknek nagyobb hatalmuk volt az egyszerű, teveszőr csuhába öltözött, aszketikus életmódot folytató embernél! Nem úgy kell értenünk ezt, hogy Jézus nem vette figyelembe a János utáni nemzedékek nagy fiait, akik azóta beírták nevüket nagybetűvel a világ történelemkönyvébe. Nem erről van szó, hanem arról, hogy Jézus itt elsősorban üdvtörténeti szempontokat helyezett előtérbe. Így igaz, hogy János nemcsak kortársai között, hanem az egész üdvtörténet legnagyobb emberi alakja (Jézus kivételével). Nagyobb, mint a királyok palotáiban dőzsölő egyének. Nagyobb, mint Mózes, a törvényadó. Nagyobb, mint a próféták. Azért, mert ő mutatta meg a messiás személyét az embereknek! Jézus állításának van egy bennünket is érintő része, mert azt mondta, hogy aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb Jánosnál. Mi már abban az üdvkorszakban élünk, amelynek kezdetét János bejelentette. Örülj, mert Jánosnak igaza volt! Jézus által Isten országának gyermeke lehetsz akkor is, ha e földön egy jelentéktelen kisember vagy. /SzT/
Szlovák Tibor

Január 21.

Akarom! Tisztulj meg!
Lukács 5,13

Uram! Ez a nyomorult bélpoklos ember nyitott ajtón zörgetett. Ha nem akartad volna a betegek gyógyulását, bűnfekélytől szenvedők tisztulását, akkor nem jöttél volna közénk. A mennyei Atya megváltó szeretetét hoztad el és magadra vállaltad ennek az akaratnak minden következményét. És jöttél azzal a hatalommal, amelynek természeti elemi erők, betegségek, bűn és halál szótlanul engedelmeskedtek. Nem kísérlem meg képzeletben kiszínezni ennek a szerencsétlen embernek az elfolyt éveit. Felelősségét sem kutatom. Egyet viszont teljes bizonyossággal föltételezhetek: ez az ember keresett olyan embereket, akik segíthetnének rajta. Olyat bizonyosan talált is, aki akart rajta segíteni. Csak olyat nem, aki tudott is. Ezért nem szabadult bajától. Célját akkor érte el, amikor veled találkozott.

Uram! Minden színezgetés nélkül nyers valóság: minden embertársammal együtt rajtam van a bűn lelki poklossága. Részint olyan okból, amiről nem tehetek. De tagadhatatlan a saját felelősségem is. Bajomból nincsen más szabadulásom, csak ha Te megtisztítasz. Ezt is jól tudom. Te meg is tudsz tisztítani és meg is akarsz. Csak egy a szükséges: hozzád kell találnom.