2011. február 19., szombat

2011. február 19. A év, évközi idő, 6. hét, szombat A nap liturgikus színe: zöld

Zsid 11,1-7
Mk 9,1-12
Mester, olyan jó itt lenni

Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárát vallja? A mai társadalomban az érvényesülést tekintve nagy lehetőségek vannak, de csak keveseknek adatik meg. Sokan hajtanak ezért, a mai korszellem és a reklámok csak az anyagi javak megszerzését szuggerálják az emberbe.

A mindennapos megélhetésért, vagy épp az érvényesülésért gyakran hátra szorulnak az egyéb értékek: a természetfölötti, de a humán értékek is. Sok ember Isten- és egyházkapcsolatát, de még a családi életét is megrontja, sőt, tönkre teszi a világ megnyerése".

Felül kellene vizsgálni értékrendünket, értékítéletet: kit, mit tartunk a legfontosabbnak az életben. Legalább magunknak válaszoljunk erre őszintén.

           
Zsid 11,1-7

A hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk. A régiek erről tettek tanúságot. A hit által ismerjük meg, hogy a világot Isten igéje alkotta, s a nem látható dolgokból lett mindaz, ami látható. Mivel hitt, azért mutatott be Ábel nemesebb áldozatot Istennek, mint Káin [Ter 4,4], így bizonyságot nyert arról, hogy igaz, mert Isten tanúságot tett az ő ajándékai mellett; s hite által még holta után is beszél. Mivel hitt, azért ragadtatott el Hénok, hogy halált ne lásson; nem találták, mert Isten elragadta őt. Elragadtatása előtt ugyanis bizonyságot nyert, hogy Istennek tetsző volt. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni [Ter 5,24G], mert aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza az őt keresőket. Mivel hitt, azért épített Noé isteni félelemmel bárkát családja megmentésére, miután kinyilatkoztatást kapott a még nem látható dolgokról, [Ter 6,13-22]; s hite által elítélte a világot, és az igazságosság örököse lett, amely hitből fakad.
Mk 9,2-13

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, őket külön fölvitte egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. A ruhái fényesek lettek és ragyogó fehérek, mint a hó, ahogy semmiféle festő a földön nem tudná megfehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés Mózessel; Jézussal beszélgettek. Ekkor megszólalt Péter, és azt mondta Jézusnak: ,,Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.'' Nem is tudta, mit mond, mert teljesen meg voltak rettenve. Erre felhő szállt alá, beborította őket, és a felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok'' [Iz 42,1; MTörv 18,15]. Mire körülnéztek, már senki mást nem láttak a közelükben, csak Jézust egymagát. Mikor a hegyről lejöttek, meghagyta nekik, hogy amiket láttak, senkinek el ne beszéljék mindaddig, amíg az Emberfia fel nem támad a halottak közül. Ők a dolgot magukban is tartották, de egymás között arról tanakodtak, hogy mit jelent az: ,,amikor halottaiból feltámad''. Aztán megkérdezték tőle: ,,Miért mondják a farizeusok és az írástudók, hogy Illésnek előbb el kell jönnie?'' Ő így felelt nekik: ,,Illés, amikor eljön, először helyreállít mindent [Mal 3,23-24]; az Emberfiáról pedig meg van írva, hogy sokat kell szenvednie és gyalázatot kell tűrnie. Mondom azonban nektek, hogy Illés már eljött, és azt cselekedték vele, amit akartak, amint írva volt felőle.''

2011. február 19. ? Szombat

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és
   egyedül velük ment föl egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük.
   Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem
   képes így a ruhát kifehéríteni. Akkor megjelent nekik Illés és Mózes,
   és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: ?Mester! Jó
   nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek
   egyet és Illésnek egyet!? Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak
   ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat
   hallatszott: ?Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!? Mire
   körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
   A hegyről lejövet Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el
   senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A
   parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet
   az, hogy feltámad a halottak közül. Azután megkérdezték tőle: ?Miért
   mondják az írástudók, hogy előbb el kell jönnie Illésnek?? Ezt
   válaszolta: ?Igen, előbb eljön Illés és mindent helyreállít. De az is
   meg van írva az Emberfiáról, hogy sokat kell szenvednie és megvetésben
   lesz része. Azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de kényük-kedvük
   szerint bántak vele, ahogy előre megírták róla.?
   Mk 9,2-13


   Elmélkedés:
   Az elmúlt napok evangéliumaiban láttuk, hogy az apostolok számára
   mennyire érthetetlen volt Jézusnak az a kijelentése, hogy a messiásnak
   szenvedni kell és meg fog halni. E jövendölés bizonyára kissé
   megrendítette őket a hitükben. A szenvedést és a halált ugyanis úgy
   értékelhették, hogy Jézus küldetése kudarcba fog fulladni, s emiatt
   csüggedés vehetett erőt rajtuk.
   A színeváltozás hegyén most Jézus megmutatja, hogy mi fog következni a
   halála után. Bepillantást enged egy rövid időre a mennyországba a három
   apostolnak. Az Atya tesz Jézus mellett tanúságot, amely megerősíti a
   kiválasztottakat abban a hitben, hogy az isteni üdvözítő terv, amelynek
   része a Jézus halála is, meg fog valósulni. A hegyen Jézus megmutatja
   isteni dicsőségét, amely aztán feltámadásában szintén megmutatkozik
   majd húsvét hajnalán.
   Minden ember útja bizonyos áldozatokon és szenvedéseken keresztül vezet
   a dicsőséges feltámadásra.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Istenünk, köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként
   Simon Péter bárkájába. Istenünk, Te tudod, mennyit fáradozunk, milyen
   kudarcokat élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire
   eredménytelennek érezzük. Hozzánk is szólsz Jézus által, miként
   Péterhez: vessétek ki a hálót halfogásra. Magunktól már sokszor
   feladtuk volna. Add, hogy sose vonakodjunk Jézus szavának
   engedelmeskedni! Add, hogy az Ő szavát követve megtapasztalhassuk az Ő
   életet átalakító erejét. Add, - hogy elhagyva mindent, ami fölöslegesen
   megköt minket, - szabadon követhessük Jézust!

19. szombat

Zsid 11,1-7; Zs 144; Mk 9,2-13
    Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta

Zsid 11,1-7

A hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk. A régiek erről tettek tanúságot. A hit által ismerjük meg, hogy a világot Isten igéje alkotta, s a nem látható dolgokból lett mindaz, ami látható. Mivel hitt, azért mutatott be Ábel nemesebb áldozatot Istennek, mint Káin [Ter 4,4], így bizonyságot nyert arról, hogy igaz, mert Isten tanúságot tett az ő ajándékai mellett; s hite által még holta után is beszél. Mivel hitt, azért ragadtatott el Hénok, hogy halált ne lásson; nem találták, mert Isten elragadta őt. Elragadtatása előtt ugyanis bizonyságot nyert, hogy Istennek tetsző volt. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni [Ter 5,24G], mert aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza az őt keresőket. Mivel hitt, azért épített Noé isteni félelemmel bárkát családja megmentésére, miután kinyilatkoztatást kapott a még nem látható dolgokról, [Ter 6,13-22]; s hite által elítélte a világot, és az igazságosság örököse lett, amely hitből fakad.

Zs 144

Dicséret. Dávidtól. Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom nevedet örökkön örökké. Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr és méltó a dicséretre, nagysága fölfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri alkotásaidat és hirdeti hatalmadat. Elmondják szentséged fölséges dicsőségét, elbeszélik csodáidat. Elmondják félelmetes erődet, és hirdetik nagyságodat. Megemlékeznek túláradó jóságodról, igazságodat ujjongva ünneplik. Irgalmas az Úr és könyörületes, hosszantűrő és nagyirgalmú. Jó az Úr mindenkihez, és könyörületes minden teremtményéhez. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és áldjanak szentjeid. Országod dicsőségét hirdessék és beszéljék el hatalmadat, hogy megismertessék az emberek fiaival hatalmadat, és országodnak fölséges dicsőségét. A te országod örökké tartó ország, és uralmad nemzedékről nemzedékre fönnáll. Hűséges az Úr minden igéjében, és szentséges minden tettében. Fölemel az Úr mindenkit, aki elesik, és minden elnyomottat fölsegít. Mindeneknek szemei tebenned bíznak, Úristen, mert te adsz nekik eledelt. Alkalmas időben. megnyitod kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal. Igazságos az Úr minden útjában, és szent minden művében. Közel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják, akik segítségül hívják őt igazságban. Teljesíti akaratát azoknak, akik őt félik, meghallgatja könyörgésüket és megszabadítja őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de elpusztítja mind a bűnösöket. Hirdesse szám az Úr dicséretét, és minden élő áldja szent nevét örökkön-örökké.

Mk 9,2-13

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, őket külön fölvitte egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. A ruhái fényesek lettek és ragyogó fehérek, mint a hó, ahogy semmiféle festő a földön nem tudná megfehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés Mózessel; Jézussal beszélgettek. Ekkor megszólalt Péter, és azt mondta Jézusnak: ,,Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.' Nem is tudta, mit mond, mert teljesen meg voltak rettenve. Erre felhő szállt alá, beborította őket, és a felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok' [Iz 42,1; MTörv 18,15]. Mire körülnéztek, már senki mást nem láttak a közelükben, csak Jézust egymagát. Mikor a hegyről lejöttek, meghagyta nekik, hogy amiket láttak, senkinek el ne beszéljék mindaddig, amíg az Emberfia fel nem támad a halottak közül. Ők a dolgot magukban is tartották, de egymás között arról tanakodtak, hogy mit jelent az: ?,,amikor halottaiból feltámad?''. Aztán megkérdezték tőle: ,,Miért mondják a farizeusok és az írástudók, hogy Illésnek előbb el kell jönnie?' Ő így felelt nekik: ,,Illés, amikor eljön, először helyreállít mindent [Mal 3,23-24]; az Emberfiáról pedig meg van írva, hogy sokat kell szenvednie és gyalázatot kell tűrnie. Mondom azonban nektek, hogy Illés már eljött, és azt cselekedték vele, amit akartak, amint írva volt felőle.'
Uram, köszönöm, hogy számtalanszor megtapasztalhattam, hogy mikor minden pénzem elfogyott valahogy vagy valahonnan midig megérkezett az a pénzösszeg, amire éppen szükségünk volt. Uram kérlek segíts meglátni és helyesen mérlegelni azt, hogy éppen hova kell a segitség. Köszönöm, hogy Rád mindig lehet számítani. Ámen


Uram köszönöm, hogy tapasztalhatom a Te irántam való hűségedet. Segíts, hogy én is hűséges lehessek Hozzád. Ámen

Uram köszönöm, hogy Te a támaszt, a bölcsességet, a jó döntést jelented a mi számunkra. Segíts, hogy ne mellőzzünk, hanem tiszta hittel tudjunk mindig Reád támaszkodni. Ámen


Uram köszönöm, hogy Te az engedelmesség útját jártad, és ezzel példát mutattál nekünk. Segíts, hogy én is tudjak az engedelmesség útján haladni, hadd legyen kész a szíven a Te útmutatásaidra. Ámen


Uram köszönöm, hogy Te mindig önvizsgálatra hívsz, mielőtt cselekednél. Segíts tudjam meglátni a bűneimet. Add a te Szentlelked erejét, hogy legyen elég akaratom , hogy változtatni is tudjak rajta. Ámen


Uram köszönöm, hogy Te mindig támaszt nyújtasz nekem. Segíts, hogy maradéktalanul tudjak bízni Benned. Bocsásd meg eddigi kicsinyhitűségeimet és idegeskedéseimet. Ámen


Uram köszönöm, hogy Te nagyon szeretsz minket. Köszönöm, hogy a Te szeretetedből meríthetünk, táplálkozhatunk. Segíts, hogy e szeretet sugározzon az arcunkon, beszédünkön. Ámen


Uram, köszönöm, hogy van támaszom, köszönöm, hogy elfogadsz, annak ellenére, hogy nyomorult és szegény vagyok. Kérlek ne vess el a bűneim miatt. Tekints minden bajbajutottra, aki Hozzád esedezik. Ámen

KRISZTUS ÉRTELME VAN BENNÜNK

  "Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van." (1Kor 2:16)
 
  Amikor az embert meggyőzi az igazság, akkor elkezdődik benne a jellem átalakulása. Tudása egyre növekszik, miközben Isten engedelmes gyermekévé válik. Isten értelme és akarata lesz az ő akarata is, és mivel állandóan Istentől kér tanácsot, egyre jobban megismeri Őt. Értelme általános fejlődésnek indul, mert azt maradéktalanul a Szentlélek irányításának rendelte alá.
  Ez nem egyoldalú nevelés, mely egyoldalú jellemet eredményez; hanem ilyképpen harmonikus, sokoldalú jellem alakul ki. Az erőtlen és határozatlan jellemben megnyilvánuló gyengeségeit legyőzte, és a folyamatos odaszentelődés és kegyesség olyan közeli kapcsolatba hozza az embert Jézus Krisztussal, hogy Krisztus értelmében részesül. Eggyé lesz Krisztussal, elvei tiszták és erősek, felfogóképessége éles lesz. Ez az a bölcsesség, mely Istentől, minden világosság és tudás forrásától származik.
  Isten kegyelme kiáradt azokra az alázatos, engedelmes, lelkiismeretes lelkekre, akik hasonlítottak az igazság Napjához. Megnövelte értelmi képességeiket, és a leglenyűgözőbb módon - folyamatos engedelmesség és gyakorlás által - erősítette meg azokat, akik arra vágytak, hogy adottságaikat - bármilyen kevés legyen is az - a Mester szolgálatában hasznosítsák; és növekedjenek a kegyelemben és Jézus Krisztus megismerésében, s a jó cselekedetek bőséges gyümölcseit teremjék Isten dicsőségére. A tudáshoz és a magas követelményekhez ragaszkodó emberek tehát megtanulhatják a legdrágább leckéket a "tudatlanok" elveiből és példáiból - ahogy a világ hívná őket. De ha mélyebb betekintésük lenne, láthatnák, hogy a legmagasabb rangú iskolában szerezték tudásukat: Jézus Krisztus iskolájában... Isten Igéjének megnyitását az emberi képességek figyelemre méltó növekedése követi; az Isten Igéjében való elmélyülés tehát azt jelenti, hogy szívünkbe hívjuk az isteni igazságot, hogy a Szentlélek munkája által tisztítsa meg és tegye újjá lelkünket. (Review and Herald, 1887. július 19.)

Együttérzés

„Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre…” (Zsoltárok 41:1)
A Biblia egyik központi témája az együttérzés. „Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” (Jakab 2:15-17). Bizonyos emberek kevésbé hajlamosak az együttérzésre, mint mások. Például:
1) a nagy álmodozók nem akarnak beleszólni mások terveibe.
2) A szorgalmasok, akiknek munkaerkölcse ilyen gondolkodásmódba torzult: „én keményen megdolgoztam azért, amim van, nekik is ezt kellene tenniük”.
3) Az ítélkezők, akik feltételezik, hogy mások csakis azért jutottak szerencsétlen sorsra, mert azt aratják, amit vetettek.
4) A bizonytalanok, akik úgy érzik, ha segítenek másokon, azzal saját maguk kerülnek majd szűkös helyzetbe.
5) Azok, akik még nem értették meg az Ige világosságában, hogy Isten megígérte, hogy megjutalmazza az együttérzést: „Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr… megőrzi, és életben tartja, boldog lesz a földön; nem engedi át ellenségei dühének… enyhülést ad betegágyán, jobbulást ad neki” (Zsoltárok 41:1-3). Jézus azt mondta: „…amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Máté 25:40). Teréz anya mondta: „Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedetedet, mégis tégy jót! A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót! A legjobbat add a világnak abból, amid csak van, bár valószínűleg nem lesz elég, mégis add a tőled telhető legjobbat! A végső elszámolás úgysem közted és az emberek között lesz, hanem közted és Isten között.”

2011. február 19. szombat

Pál a Korinthusiakhoz írt levelében, a 15. a feltámadásról tanít.

Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.
1Korinthus 15:20-23,

Pál úgy érvelt, hogy minden hit és prédikálás hibavaló és a tanítványok hamis tanúk, ha Krisztus nem támadt fel. A halottaknak nincs reménysége ha nincs feltámadás.

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.
Róma 10:9,


    Isten feltámasztotta Jézust a halálból mert engedelmeskedett Isten akaratának, hogy bizonyítsa istenségét,
    hogy betöltse a háromnapos periódus jelét,
    hogy Fejedelemmé és Üdvözítővé legyen, az egyház feje legyen,
    hogy bemerítsen a Szent Szellembe,  Főpap legyen, hogy Ő legyen a szószólónk, közbenjárónk,
    hogy az aratás zsengéje legyen,
    hogy bírája legyen az emberiségnek.
    De elsősorban, hogy megmentsen minket, és legyőzze az ellenséget az ördögöt.


Mert ahogyan Jónás  három nap és három éjjel volt a hal gyomrában , úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel.
Máté 12:38,

"Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem."
János 2:19,

Amikor a zsidók jelt kívántak tőle ő így felelt nekik, és az ő sírban töltött  időre gondolt. Micsoda bizonyítékok állnak rendelkezésre a bibliában az Ő istenségét tekintve. Hisz ki tudná előre mi is történik vele. Elképesztő a hitetlenek elnyomása, mert a józan ész ezt mind fel tudja fogni, de akiket a gonosz elhomályosít azok nem értenek semmit.
Hála és dicséret nekünk akik el vagyunk híva, és boldogok lehetünk mert meg vagyunk elégítve a Szent Szellem által.

Február 19.

Naomi és Ruth

"2Azt mondta egyszer a móábi Ruth Naominak: Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedni valaki után, akinek megnyerem a jóindulatát! Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom!" (Ruth 2,2)
A kalászszedegetést Ruth kezdeményezte, nem Naomi. Ruth észrevette a szükséget, és kérte, hogy mehessen a mezőre. Kész volt szolgálni Naomi otthonában. Nem kellett kényszeríteni, unszolgatni, feddeni vagy fenyegetni, hogy segítsen otthon. Nem is adta át másnak ezt a munkát, hanem önkéntesen jelentkezett. Bárcsak többen lennének ilyenek a gyülekezeteinkben! Sokan látják ugyan a szükséget, de segíteni már nem képesek, hanem képmutatóskodva panaszkodnak, és másoktól várják el a szolgálatot.
Ruth egy kéréssel fordul Naomihoz: engedélyt kér tőle a szolgálatra. Ruth tisztelte és becsülte az anyósát. Szép példa áll itt a fiatalabbak előtt, ahogy az idősek felé viszonyulniuk kellene. Pedig Ruth elmehetett volna e kérés nélkül is a mezőre. De mennyivel szebb így, hogy előbb Naomitól engedélyt kért. Ez rámutat a köztük fennálló jó és egészséges kapcsolatra, amely példát hagy maga után sok család számára. A családtagoknak közölniük kell egymással, hogy merre járnak, mit tesznek - még akkor is, ha nem kell rá külön engedély. Ez ápolja az egységet és a kölcsönös megbecsülést a családban! /PF/

Áldottak, akik az Úrban halnak meg

"13És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: "Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket". " (Jelenések 14,13)
A legbölcsebb dolog, amit az ember tehet, hogy bölcsen él és bölcsen hal meg, kegyesen él és boldogan hal meg. Bűnös természetünk miatt mi nem akarunk sem bölcsen élni, sem bölcsen meghalni. Nem tetszetős az embernek itt hagyni e világot a maga romlottságával együtt. Ezt azonban nem lehet elkerülni. Ősszel, amikor látjuk az első leveleket lehullani a fákról, következtetünk, hogy idővel az összes többi levél is lehull. Minden temetés emlékeztet bennünket arra, hogy a mi eltávozásunk napja is közel van. És csakis az Úrban meghaltak lehetnek boldogok. A hívő ember számára az a legrosszabb, amit ez a világ adhat, hogy hamarabb a mennybe segíti őt. Az emberi természet azonban olyan nehezen hiszi el, hogy a halottak boldogok lehetnek, hogy külön hangnak és szózatnak kell érkeznie a mennyből, amely közli ezt velünk. Sőt parancs van rá: "Írd meg!" Mit? Boldogok... Még a Szentlélek is megerősíti. A halál egy hívő ember számára nemcsak a nyomorúság és a szenvedés végét jelenti, hanem a dicsőség és boldogság kezdetét is. "Mint a fű, a rét virága, úgy elmúlik e világ, én az égi honba vágyom, hol nem hervad a virág" (HH-R 230). /PF/


Február 19.

"Az Urat, a te Istenedet imádd és csak néki szolgálj!"
Máté 4,10

Uram! Az ószövetség törvényét idézted. Ott, a pusztán az Isten ellen lázadó kísértőnek adtad tudomására: ez a törvény örökérvényű és nincs hatalom, mely megdönthetné. Istent kell szolgálnia még a gonosznak is, minden lázadozása ellenére is. Amint Isten örök végzését szolgálta akkor is, amikor ott a pusztában megkísértett. Minden fogvicsorító gyűlölködés ellenére mindmáig is áll a törvény: Istent kell imádni és néki szolgálni. Idézed ezt a törvényt azoknak is, akik nem rosszindulatú ellenfelek, csak azt hiszik: Isten szolgálata időtékozlás. Ennek a félreértésnek mi - ma élő híveid - is okai vagyunk. Azt a téves hitet keltjük sokszor az emberekben, mintha Isten imádata és szolgálata földi kötelességeink elhanyagolását jelentené, a keresztyén élet pedig tétlenség volna.

Uram! A magad életpéldáját világoltasd előttem. Te azzal imádtad Atyádat, hogy életedet adtad az emberért. E földön pedig azért lettél a legnagyobb, mert mindenkinek szolgáltál. Ne engedj se kísértőid, se a közömbösök táborában rostokolnom. A Te magyarázatod szerint engedd megértenem az örök törvényt: "Az Urat, a te Istenedet imádd és csak néki szolgálj!"

2011. február 18. A év, évközi idő, 6. hét, péntek A nap liturgikus színe: zöld

Szíven kell üssön időnként a bűnbánati imában, hogy mulasztással is vétkezhetünk. Kérdezzük meg ma magunktól, hogy mindent megtettünk-e önmagunk és mások boldogulásáért, az Isten ügyében való előrehaladásért.


    Ter 11, 1-9
    Az egység, az egy akarat sok mindent megold.
    Jak 2,14-26
    Mk 8, 34-9,1
    Aki követni akar, vegye fel keresztjét minden nap.

    Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosaknak kegyelmet ad. Ha az ember istenné akar lenni, biztos, hogy saját pusztulásának útjára lépett. De aki alázatosan Krisztus nyomába szegődik, az eljut az örök életre.

    Hívek könyörgése:


        Jézusunk! Erősíts meg a hűségben és a hitvalló életben, ne kelljen minket nagyon szégyellned mennyei Atyánk előtt! Hallgass meg, Urunk!
        Hogy keresztünket hordozva se tévesszük szem elől a jócselekedetek fontosságát! Hallgass meg, Urunk!
        Igazi szegénységünk igazolhassa a világ előtt, hogy az egyház nem a gazdagok világának magasságából mond szépeket a szegényeknek, hanem küldetése sürgeti a velük való szolidaritásra! Hallgass meg, Urunk!
        Őrizz meg minket a Veled versenyre kelő gőgös nagyravágyástól, legnagyobb ellenségünktől! Csak a te akaratod szerinti egységre törekedjünk mindig! Hallgass meg, Urunk!
        Hogy egyre mélyebben átérezzük a Jézus tetteivel és áldozatával igazolt tanítást a kereszthordozás és az evangéliumért elveszített élet értékéről, elkerülhetetlenségéről! Hallgass meg, Urunk!
        Adj örök nyugodalmat az elhunytaknak, engedd, hogy eljussanak a beteljesedett élet örökké tartó, teljes boldogságába! Hallgass meg, Urunk!
           
Ter 11,1-9

A föld akkor még egy ajkú és egyazon beszédű volt. Amikor azonban Keletről elköltöztek, Sineár földjén egy mezőségre bukkantak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: ,,Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki tűzben!'' Aztán felhasználták a téglát építőkőnek, az aszfaltot meg habarcsnak, és azt mondták: ,,Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot! Érjen a teteje az égig, hogy híressé tegyük nevünket, és szét ne szóródjunk az egész földre!'' Az Úr ekkor leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet építettek az ember fiai, és azt mondta az Úr: ,,Íme, egy ez a nép, és egyajkú az egész: ezzel az alkotással kezdik, s ezentúl nem fognak elállni szándékaiktól, amíg meg nem valósítják azokat tettekkel. Gyertek tehát, szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás szavát!'' Így el is szélesztette őket onnan az Úr az egész földre, s ők abbahagyták a város építését. Azért nevezték el tehát azt Bábelnek, mert ott zavarodott össze az egész föld nyelve, s onnan szélesztette el őket az Úr a föld egész színére.
Mk 8,34 - 9,1

Azután magához hívta a tömeget a tanítványaival együtt, és azt mondta nekik: ,,Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert aki szégyell engem és az én igéimet ebben a parázna, elfajult és bűnös korban, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.'' Ezután így folytatta: ,,Bizony, mondom nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.''

2011. február 18. - Péntek

Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így
   szólt hozzájuk: ?Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye
   föl keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét,
   elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét,
   megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is,
   de a lelkének kárát vallja? Mit is adhat az ember cserébe a lelkéért?
   Aki e hűtlen és bűnös nemzedék előtt szégyell engem és tanításomat, azt
   az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a
   szent angyalokkal.? Aztán még hozzáfűzte: ?Bizony mondom nektek, a
   jelenlévők közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten
   hatalomban eljövő országát.?
   Mk 8,34-9,1


   Elmélkedés:
   Jézusnak a mai evangéliumban mondott beszédét akkor értjük meg, ha
   figyelembe vesszük, hogy közvetlenül szenvedésének megjövendölése után
   mondta ezeket. Saját sorsa után arról beszél, hogy milyen sors vár
   tanítványaira és mindazokra, akik követik őt. A Krisztus-követő emberek
   számára is kereszthordozást jelent az élet, amelynek végső célja az
   örök élet elnyerése. Hiába teszünk bármit, ha az nem a Jézus iránti
   huségünkből fakad és nem az üdvözölés a célja. Életünk értelmét és
   célját Krisztus életében ismerhetjük fel, aki lemondott életéről, és
   meghalt értünk. Vallási életünkben az elsődleges szempont mindig a
   saját lelkünk üdvössége. De mégsem marad a vallásosság ?magánügy?,
   hiszen késznek kell lennünk arra, hogy hitünket megvalljuk a világ
   előtt. E tanúságtétel lehet az egyik mércéje annak, hogy mennyire
   vesszük komolyan Jézus követését és mennyire köteleztük el magunkat
   mellette. Az örök élet dicsőségébe a hűségesek juthatnak el.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is! Uram, hiszek irántam való
   jóságodban és szeretetedben. Biztosan tudom, hogy Te gondoskodsz rólam.
   Sok kegyetlenség van a világban. De a világ minden természetes
   összefüggésével együtt egy magasabb hatalomnak van alávetve. Hiszem,
   hogy Te vagy a világ Ura és Teremtője. Hiszem, hogy minden a Te
   kezedben van, minden ember, én is. Te Atyánk vagy, és szeretsz
   mindannyiunkat. Köszönöm, hogy Te vagy az állandó változásban az élet
   nyugvópontja, amelyhez tarthatom magam. Köszönöm, hogy szilárd életem
   van Benned, és így a jövőm nincs a véletlenre bízva.

18. péntek (Boldog Fra Angelico)

Ter 11,1-9; Zs 32; Mk 8,34 - 9,1
    Összezavarta az Úr az egész föld nyelvét

Ter 11,1-9

A föld akkor még egy ajkú és egyazon beszédű volt. Amikor azonban Keletről elköltöztek, Sineár földjén egy mezőségre bukkantak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: ,,Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki tűzben!' Aztán felhasználták a téglát építőkőnek, az aszfaltot meg habarcsnak, és azt mondták: ,,Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot! Érjen a teteje az égig, hogy híressé tegyük nevünket, és szét ne szóródjunk az egész földre!' Az Úr ekkor leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet építettek az ember fiai, és azt mondta az Úr: ,,Íme, egy ez a nép, és egyajkú az egész: ezzel az alkotással kezdik, s ezentúl nem fognak elállni szándékaiktól, amíg meg nem valósítják azokat tettekkel. Gyertek tehát, szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás szavát!' Így el is szélesztette őket onnan az Úr az egész földre, s ők abbahagyták a város építését. Azért nevezték el tehát azt Bábelnek, mert ott zavarodott össze az egész föld nyelve, s onnan szélesztette el őket az Úr a föld egész színére.

Zs 32

Örvendezzetek igazak, az Úrban, igaz emberekhez illik a dicséret! Áldjátok az Urat lanttal, zengjetek neki dalt tízhúrú hárfával! Daloljatok neki új éneket, ujjongó szóval ügyesen zsoltárt énekeljetek neki! Mert igaz az Úr igéje, és minden tette hűséggel teli. Az igazságot és a törvényt szereti; Az Úr irgalma betölti a földet. Az Úr szava alkotta az egeket, szájának lehelete minden seregüket. A tenger vizeit mintegy tömlőbe gyűjtötte, az örvényeket tárházakba helyezte. Félje az Urat az egész föld, remegjen előtte a földkerekség minden lakója! Mert ő szólt, és meglettek, parancsolt, és létrejöttek. Felforgatja az Úr a nemzetek szándékait, elveti a népek gondolatait. De megmarad az Úr terve mindörökre, szíve szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet tulajdonául kiválasztott! Letekint az Úr az égből, mind látja az emberek fiait. Hajlékából nézi a föld megannyi lakóját. Egytől-egyig ő alkotta szívüket, ismeri minden tettüket. Nem szabadítja meg a királyt a nagy sereg, s a hőst nem menti meg nagy ereje. Nem nyújt neki a ló biztos segítséget, nem szabadítja meg hatalmas ereje. De íme, nézi az Úr szeme azokat, akik félik őt, akik remélik irgalmát, és megmenti a haláltól lelküket, s éhínség idején is táplálja őket. Lelkünket az Úr hordozza, ő segít meg s oltalmaz minket. Valóban, benne örvend a szívünk, és szent nevében reménykedünk. Legyen, Uram, irgalmad rajtunk, amint benned bizakodunk!

Mk 8,34 - 9,1

Azután magához hívta a tömeget a tanítványaival együtt, és azt mondta nekik: ,,Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert aki szégyell engem és az én igéimet ebben a parázna, elfajult és bűnös korban, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.' Ezután így folytatta: ,,Bizony, mondom nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.'
Uram kérlek tedd, hogy egyre többen megtaláljanak Téged, hogy életük legyen. Segítsd az embereket, hogy megláthassanak Téged, mint egyedüli forrását az életnek. Kérünk vigasztald a gyászolókat.Ámen


Uram, köszönöm, hogy Nálad van a gyógyulás lehetősége. Tisztíts ki álnokságaimból. Ámen


Uram, köszönöm, hogy olyan békét akarsz adni nekem, amit nem boríthat fel semmi. Szeretnék ennek a békének örök hordozója lenni. Segíts, hogy ne tévesszem szem elől azt az utat, ami a Te akaratodat jelzi.


Uram, köszönöm, hogy a Te kegyelmed körül vesz, mert ha saját életemet nézem, csak azt láthatom, hogy kegyelemre szorult ember vagyok, saját erőmből gyarló és esendő. Köszönöm, hogy mégis azért hívtál el, hogy világosság legyek. A Te Szentlelked támogatását kérem ebben a munkában. Ámen


Uram köszönöm, hogy a Te Szentlelkeden keresztül ma is szólsz hozzám. Segíts, hogy a különböző hangok közül, amelyek rám áradnak fel tudjam ismerni a Te hangodat. Kérlek segíts, hogy kész legyek a te szavad teljesítésére. Ámen


Uram köszönöm, hogy a tieidet megvéded a Te Szent Lelkeddel. Segíts, hogy ez minden szorult helyzetben biztatás és remény legyen a számomra. Köszönöm, hogy nem hagysz magamra harcaimban. Ámen


Uram köszönöm, hogy előttem ragyoghat a Te irántunk való szereteted. Bocsáss meg, hogy tele vagyok szeretetlenséggel sokak iránt. Segíts abban a harcban, amiben le kell győznöm önmagam, ahhoz, hogy másokat szeretni tudjak. Ámen


Uram, köszönöm, hogy minden feledékenységem ellenére, mégis mindig könyörülsz rajtam. Segíts, hogy mindig Te legyél az első az életemben. Ámen

Pihenés

„…A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával… és megpihent…” (1Mózes 2:2)
Ha a munkánkra jobban odafigyelünk, mint saját magunkra, akkor jó esély van arra, hogy már nem leszünk itt, hogy befejezzük. Ahhoz, hogy a legjobb hatásfokkal tudjunk dolgozni, meg kell tanulnunk szünetet tartani. Miért buknak el a nagyok? Mert nem értik meg a pihenés fontosságát! A Teremtés könyvében ezt olvassuk: „…Isten befejezte munkáját… és megpihent…” (1Mózes 2:2 NKJ). Isten pihent – akkor mi miért nem tesszük? Két oka van. Egyik, hogy olyan célokat tűztünk ki magunk elé, amiket nem Isten adott. Jézus azt mondta: „…az én igám boldogító, és az én terhem könnyű” (Máté 11:30). Ha valami folyamatosan túl nagy és túl nehéz, meg kell kérdeznünk: „Valóban erre hívott el Isten?” Isten akarata egészen új távlatokra tágítja hitünket, és képességeinket új szintre emeli, de nem fogja lerombolni egészségünket, lelkünk nyugalmát vagy a családunkat. A másik ok, hogy elveszítjük a távlatot. Beszűkül a látóterünk, és nem tudjuk helyesen megítélni a dolgokat. Felborul az értékrendünk. Azt mondjuk: „a családomért teszem mindezt”. De vajon felmerült-e már benned, hogy a családod esetleg szívesebben venne többet belőled, és kevesebbet más dolgokból? Nem szoktuk megadni nekik ezt a választási lehetőséget, igaz? A személyes megerősödés azzal kezdődik, hogy felismerjük: amink van, az elég, és elkezdjük átvenni az irányítást az életünkben afölött, hogy mi történik, és mikor történik. Ha bűntudatunk van amiatt, hogy pihenünk, meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat! A zsoltáros ezt írja: „Füves legelőkön nyugtat engem… Lelkemet felüdíti…” (Zsoltárok 23:2-3 KJV).
A lelki, fizikai és érzelmi megújulás a pihenéssel kezdődik. Tehát tanuljunk meg szünetet tartani anélkül, hogy lustának, felelőtlennek vagy eredménytelennek éreznénk magunkat.

KRISZTUSI JELLEM

  "Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben." (Kol 3:3)
 
  Jézus a tökéletes minta. Ahelyett, hogy énünknek kedveznénk és saját utunkat járnánk, törekedjünk arra, hogy visszatükrözzük az ő képmását. Ő kedves és udvarias, együttérző és gyengéd volt. Hasonlítunk hozzá ilyen vonatkozásban? Törekszünk-e arra, hogy életünk jó cselekedetektől illatozzék? Szükségünk van Krisztus egyszerűségére. Félek, hogy sok esetben a kemény, érzéketlen lelkület keríti birtokába szívünket, mely teljesen eltér az isteni mintától. Azt az örök érvényű alapelvet - hogy szeressük egymást, ahogy Krisztus is szeretett minket -, melyet sokan nagy becsben tartottak, s erényként tanítottak, mindenkinek ma is helyre kell állítania.
  Nem elég, hogy csupán megvalljuk hitünket; a látszólagos beleegyezésnél valami többre van szükség. Valóban meg kell ismernünk és őszintén át kell élnünk az igazság alapelveit, ahogy azok Jézusban megnyilatkoznak. A Szentléleknek kell bennünk munkálkodnia, és ítélőképességünk központjába kell állítania ezeket az alapelveket, hogy megismerhessük erejüket és élő valósággá válhassanak életünkben. Az elmének engedelmeskednie kell a szabadság királyi törvényének, annak a törvénynek, melyet Isten Lelke a szívünkbe vés és világosan megértet velünk. A bűn kiűzése a lélek feladata, melyet úgy végez el, hogy munkára szólítja legnemesebb erőit. Az egyetlen szabadság, melyet a véges ember élvezhet, hogy összhangba kerül Istennel, teljesíti a kívánalmakat, melyek az embert az isteni természet részesévé tehetik, s így megmenekül a romlástól, mely a testi vágyak miatt van a világban...
  Az emberi természetet megrontotta és eltorzította a bűn. Ez a természet teljesen különbözik az első emberétől, aki Teremtője kezéből került ki. Jézusnak az a szándéka, hogy elvegye az ember fogyatékosságát és bűnét, s cserébe saját jellemének hibátlanságát és szépségét ajándékozza neki. Azt teszi, hogy az igazság által helyreállítja a lelket. A rossz választás nem tudja a helyreállításnak ezt a munkáját elvégezni, ezért lennie kell lelki látásunknak, hogy különbséget tudjunk tenni igazság és hamisság között, s ne essünk bele az ellenség tőrébe. (Review and Herald, 1885. november 24.)

2011. február 18. péntek Bernadett napja 1305.

A mai nap meditációs fogalma:
Épülés...

A mai nap imádsága:
URam! Engedd, hogy csiszolódjam, s mindazokkal, akiket gondviselő jóságoddal mellém rendeltél emelkedhessem Feléd! Ámen


Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá.
1 Pt 2,5a

Lelketlen, mint a kő... ezt a kifejezést még csak értjük, de hogyan lehet egy kő "lelki"? Ahogyan óriási kövekből összeáll egy épület - legyen az vár vagy katedrális, melyeket évszázadok múltán is megcsodálunk -, ugyanígy építkezik lelkünk is. Itt azonban a kövek nem levegőből, álmokból vagy ígéretekből vannak - a légkövekből ugyanis csak légvárakat lehet építeni -, hanem valóságos élményekből. Kicsi és nagy élmény, mélytudatba-raktározott vagy tudatos memóriánkban állandóan forgatottról is legyen szó, minden velünk megesett történésnek van érzelmi homokszeme, kövecskéje, kavicsa vagy sziklatömbje. Ezekből áll össze életünk. A habarcs, ami összeköti őket az élet titka, az Isten kegyelme.

Ahogyan a kövekből összeáll egy épület vagy templom, ugyanígy épülnek a közösségek, beleértve a gyülekezeti közösségeket is. Ahány ember, annyiféle kő, azaz annyiféle ember-építőanyag létezik. Vannak olyan emberek, akik lelki stabilitásukkal, mint hatalmas teherhordó kövek mások életét is megtartják, megint mások inkább hasonlíthatóak gótikus katedrálisok mérműves ablakaihoz, melyeken áttör az isteni kegyelem fénye, hogy beragyogja az egész (élet)teret.

Ami egyszer belekerült életünk házába élmény-kődarabként, az onnantól kezdve építőelemként benne is marad. Nem dobhatjuk félre, nem tagadhatjuk, ott van. Egyet tehetünk, átválogatjuk, átdolgozzuk/átértékeljük, s megfelelő helyre rakjuk őket. Ezt nevezzük lelki életnek. Ha nem tesszük ezt meg, élményeink nem illeszkednek egymáshoz, akkor izegnek-mozognak, s nem terhelhetők életházunk falai. Aki nem él lelki életet, az lelketlen. A lelki élet nemcsak azt jelenti, hogy életünk dolgait egymáshoz illesztjük, hanem azt is, hogy faragtatjuk magunkat a legnagyobb szobrásszal, a JóIstennel. Nem véletlenül mondja ősi szólásunk: "Embert faragunk belőled!" Ezt csak az ÚRIstennel, s azzal a közösséggel együtt tudjuk elérni, melyet Ő hívott létre, s tart meg.

Ha nem faragjuk egymást, ha nem csiszolódunk össze, akkor szétcsúsznak az emberéletek kövei, s nincs épület, nincs közösség. A csiszolódás pedig kooperációt jelent. Ha nem kooperál egyik ember a másikkal, akkor nagy bajok alakulnak ki. Együtt kell működnie férjnek és feleségnek, diáknak és tanárnak, papnak és gyülekezetnek. Enélkül nincs eredmény, nem épül a közösség! Bőven vannak, akik életük dele (35-40 év) után sem értik meg, hogy az élet alapja az együttműködés: Istennel és emberrel. Aki Teremtő Atyával kooperál, az tud eredményesen (gyümölcsöt teremve) élni, mert Isten segedelmével ügyesen improvizál, szeretettel prezentál, s hitelesen kommunikál...

2011. február 18. péntek

AZ ÚJSZÖVETSÉGI KÖNYVEK.

Az evangéliumi könyvek  Jézus születésének, életének és szolgálatának történelmi bizonyítékait tartalmazzák, a levelek pedig ugyanezt értelmezik.
Érdemes megjegyezni, hogy a világ a kereszten látta utoljára Krisztust,  vagyis halálában. Sok művész is csak így ábrázolja, pedig ő feltámadt. Csak a tanítványoknak és a kiválasztott tanúknak jelent meg. Sok ember aki nem ismeri a bibliát kérdezi is, ki látta őt feltámadni?
Jézus feltámadott teste minden hívő feltámadt testének a mintája.

Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki  az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.
Filippi 3:20-21,

A hitetlenség egy nagyon erős és gonosz szellem, már abban az időben is uralta az embereket hát akkor, hogyne uralná most is.


Miközben beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: " Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsátok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok nekem van." És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük: "Van-e itt valami ennivalótok?" Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette és szemük láttára megette.
Lukács 24:36-43, Addig míg Jézus az ő Szelleme által el nem távolította a szemükről a hályogot nem , értették meg a jövendölések  értelmét. Ma is így van ez, hogy melyik embernél mikor hull le a hályog az értelmekről és a szemekről, azt csak az Úr tudja. Hogy én is és még sok testvér miért lett két három alkalom alatt hívő, az is egy titok, bár én csak magamról tudok beszélni. Megtérésem előtt már kerestem az Urat, mert mindig olyan filmeket néztem amiben a szellemvilágnak nagy szerepe volt.  Nagyon örvendeztem, ha valamiben Jézusról hallhattam. És az ige ezt mondja " Aki keres talál." Mert az Úr a gondolatainkat is ismeri és az ő érzékeny érzékszervei  meghallják azokat akiknek hiányzik ő.

Február 18.

Testvérek vagytok ti

"26Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, békességre intette őket, és ezt mondta: Férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást?" (Apostolok cselekedetei 7,26)
A legnyilvánvalóbb jele annak, hogy hívők vagyunk, ha szeretjük egymást! Az Úr Jézus ezt nevezi meg jelként a világ előtt az övéire nézve (Jn 13,35). Ezt cselekedve egyszerre három áldás birtokába juthatunk: az Úr látni fogja bennünk halálának a gyümölcsét; mi magunk is tudni fogjuk, hogy hozzá tartozunk; de ami a legfontosabb: a világ is tudni fogja, hogy mi Isten gyermekei vagyunk! Az első keresztyének annyira gyakorolták ezt, hogy a pogány világ ámulattal nézett össze. Tertullianus feljegyzi egy pogány hivatalnoknak az akkori hívők iránti csodálatát: nézzétek, mennyire szeretik egymást! Ennek gyakorlása a világ csodája ma is, hiszen az ember bűnesete óta a földön a szeretetlenség uralkodik. Ha őszinték vagyunk magunkkal szemben, be kell vallanunk, hogy nagyon messzire sodródtunk ettől a szeretettől. Számtalan keresztyén közösséget a vita, a neheztelés és a szakadás lelkülete jellemez. Ezért is van távol tőlünk az imádkozás, a megújulás, az ébredés lelkülete. Nem kapjuk, mert az Úr olyan mértékben adja, amilyen mértékben a világ látja a szeretetet köztünk. "Föl mindnyájan, testvérek, Legyünk egy szív, egy lélek! Mert imánk csak így jut el Urunk kegytrónjához fel." (HH-R 228) /PF/

Áldott, aki ismeri Krisztust

"13Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: "Kinek mondják az emberek az Emberfiát?" 14Ők így válaszoltak: "Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." 15Erre megkérdezte tőlük: "Hát ti kinek mondotok engem?" 16Simon Péter megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." 17Jézus így válaszolt neki: "Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. 18Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. 19Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is."" (Máté 16,13-19)
Ez a vallástétel azért fontos, mert benne Péter két nagyon fontos dolgot mond: azt, hogy Jézus a Messiás, és azt, hogy ő Isten Fia, nemcsak egy ember. Ez egy olyan eget rengető és igaz vallástétel volt, hogy még az Úr Jézus is megvallotta: ez több, mint amit Péter általában mondani szokott. Sőt hozzátette: "Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám" (17. v.). Péter mondata tehát egy mennyei kijelentés eredménye volt. Ma is fontos ez a vallástétel. Aki meg akarja érteni az evangéliumot, annak tudnia kell, hogy Jézus, az Isten Fia, egy az Atyával. Hiszen Jézus munkája és kereszthalála, valamint annak az eredménye és a hatása attól függ, hogy kicsoda ő valójában. Ha csak ember, akkor a halála nem ér többet, mint bármilyen más embernek a halála. De mivel ő Isten is, ezért a halála végtelenül sokat ér. Látod-e ezt? Valóban elhiszed-e ezt az Úr Jézusról? Ha igen, azért hiszed el, mert Isten neked is megjelentette, mint annak idején Péternek. Boldog lehetsz, hogy ilyen áldott vagy! /PF/

Február 18.

Megmondatott: "Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"
Lukács 4,12

Uram! A pusztai kísértés alkalmával az Ördög nem ferdítette el Isten ígéretének szó szerinti szövegét. Hitelesen idézett. Nem volt még a világon senki, aki olyan rendíthetetlen bizalommal épített Isten ígéretére, mint Te. Mégis teljes határozottsággal elutasítottad az Ördög rábeszélését. Mert Isten ígéretét megszólaltató szava kísértés volt.

Uram! Ennek okát láttasd meg velem tisztán. Ha az egész Bibliámat nagyítóüveggel vizsgálom is végig, nincs benne egyetlen olyan ígéretem Istentől, mely védelmét biztosítja számomra arra az esetre, ha önfejűen választott utamon bajba jutok. Még kevésbé, ha ellenségének a zsoldjába állok. Ellenkezőleg: lépten-nyomon figyelmeztet az engedetlenség igen súlyos következményeire. De, ha Őt szolgálva kerül az életem szédítő szakadék szélére - nemcsak templomtorony mélységű szakadék szélére, hanem az élet és halál között tátongó mérhetetlen szakadék szélére is -, akkor nem kell rettegnem, mert bizonyosan kiadja parancsát az angyalainak, és azok készen hordoznak engem is. Így taníts Igédet megértenem.