2011. január 15., szombat

2011. január 15. A év, évközi idő, 1. hét, szombat (Remete Szent Pál) A nap liturgikus színe: zöld

Csábító, hogy küzdelmünket egészen másra hagyjuk, és nem tegyünk erőfeszítést a sikerért. Csábító, hogy mindent Istenre hagyjunk, és magunk csak várjuk a sült galambot. Isten segítsége nem marad el, ha az ember alázattal kéri, és minden tőle telhetőt megtesz.

A thébai remeték atyja. A Déciusz-féle üldözéskor (250) a thébai hegyek közé menekült, és ott egy sziklabarlangban hatvan évig élt minden embertől távol: elmélkedésben és önmegtagadásban, míg 113 éves korában a 96 éves Remete Szent Antal rá nem talált. Legendás életének történetét Szent Jeromos írta le. Holttestét 1381-ben Nagy Lajos királyunk megkapta Velencétől, és a budaszentlőrinci pálos kolostorban helyezték el, amely a Remete Szent Pálról nevezett Pálos rend központi háza volt.
Méltán alkalmazható reá a Zsoltáros szava:

Az igaz ember virágzik, mint a pálma,
megsokasodik, mint Libanon cédrusa.
Az Úr házában vert gyökeret,
Isten házának csarnokaiban.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Mindannyian sajátos hivatást kaptunk az Úrtól. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy maradék nélkül tölthessük be hivatásunkat.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki szegénységben jöttél a világra:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki teljes függetlenséget kívánsz követőidtől:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Országodba hívtál minden jószándékú embert:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Imádkozzunk, Testvéreim, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, hogy gyújtsa meg szívünkben a mennyek Országa titkai iránti érdeklődést és vonzódást.


   1. Add, Urunk, hogy egész érdeklődésünket kitöltse a mennyei titkok ismeretének vágya.
   2. Adj erőt, hogy szabadok legyünk a földiek vonzásától.
   3. Adj kitartást, hogy állhatatosan törekedjünk az égiek felé.
   4. Add, hogy az emberi véleményektől függetlenül, mindvégig megmaradjunk a jóban.
   5. Add, hogy a lélek elmélyedő vágya kiteljesedjék az Isten-látás szemléletében.


Urunk, Jézus Krisztus! Te mindenkit magadhoz akartál vonzani, hogy az örök élet igazságaira tanítsad. Kérünk, add, hogy Remete Szent Pál közbenjárására és példájára, a lelkieket mi is mindennél többre értékeljük, és a mennyeiek szemléletében elnyerjük a bölcsesség ajándékát Tőled, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, ki az első remetét, Szent Pált, aki e világ zűrzavarából visszavonult a pusztai magányba, a mai napon vetted föl az angyalok társaságába, kérünk, közbenjárására tisztíts meg a világ minden szennyétől, és mennyei ajándékoddal szentelj meg minket! (Régi pálos misekönyvből.)
Élete: Szent Jeromos írja róla, hogy Egyiptomban, gazdag családba született, szüleit fiatalon, már 15 évesen elveszítette. 249 körül a Décius-féle üldözés elől a thébai hegyek közé menekült, mert a vértanúsághoz nem érzett magában elegendő erőt, ugyanis sógora a vagyon megszerzése érdekében fel szándékozott jelenteni őt..

Itt az emberektől távol, a pusztában egy barlangban élt, sokat böjtölt, sok önmegtagadást vállalt, sokat imádkozott és elmélkedett. Szándéka volt az üldözés időszaka után visszatérni szülőföldjére, de megszeretve a magányt, meg az állatokat, ott maradt a pusztában, összesen kilencven évet élt itt.

Közelében más remeték is éltek, de nem tudott róluk. Nem sokkal halála előtt, álmában kapott jel hatására találkozott Remete Szent Antallal. 340 táján halt meg. Szent Antal temette el Pált, a legenda szerint két oroszlán ásta ki számára a sírgödrét.

Testét 1169-ben Tébából Konstantinápolyba vitték, 1240-ben pedig onnan a velenceiek vitték el városukba. 1381-ben Velencéből Nagy Lajos uralkodása idején a pálosok budaszentlőrinci kolostorába került.

Az ő nevét vette fel a pálos rend, az egyetlen magyar alapítású, Boldog Özséb által alapított szerzetesrend. Remete Szent Pált és történetét a budapesti Egyetemi Templomban a pálosok által készített képek, szobrok, faragványok ábrázolják. A templom berendezését és díszítését a pálosok készítették.

Az imádság a keresztény ember életformája. Jézus példát adott, hogy kell egyedül lennem Istennel, csendben, magányban. A remeték egész életükre vállalják ezt az életformát. Nekünk a városban kell megtalálnunk időnként pusztai magányunkat.

           
Zsid 4,12-16

Mert Isten szava eleven és hatékony, áthatóbb minden kétélű kardnál, behatol az értelemnek és a léleknek, az ízeknek és velőknek elágazásaihoz, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Semmiféle teremtmény nem láthatatlan a színe előtt, sőt, minden mezítelen és nyitott annak a szeme előtt, akinek elszámolással tartozunk. Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, tartsunk ki a hitvallás mellett. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűnt kivéve. Járuljunk ezért bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk az alkalmas időben való segítségre.
Mk 2,13-17

Ezután megint kiment a tenger mellé. Az egész tömeg hozzá sereglett, és tanította őket. Amint továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát a vámnál ülni, és megszólította: ,,Kövess engem!'' Az fölkelt, és követte őt. Mikor később asztalhoz ült ennek a házában, sok vámos és bűnös telepedett le Jézussal és tanítványaival együtt; sokan voltak ugyanis, akik követték őt. Az írástudók és a farizeusok, azt látva, hogy a vámosokkal és bűnösökkel eszik, megkérdezték tanítványait: ,,Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?'' Jézus meghallotta és azt mondta nekik: ,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.''

2011. január 15. - Szombat

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy
   sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám
   mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
   ?Kövess engem!? Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
   Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival
   együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda
   is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus
   együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel
   fordultak a tanítványokhoz: ?Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a
   vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?? Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta
   nekik: ?Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én
   nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.?
   Mk 2,13-17


   Elmélkedés:
   A tegnapi evangélium már előrevetítette, hogy Jézus küldetése elsősorban a
   bűnösökhöz szól, akinek a megtérését Isten akarja. A lelkek gyógyítása és a
   bűnösök visszavezetése számára a legfontosabb. Tanítása természetesen
   mindenkinek szól, egészségeseknek és betegeknek egyaránt, de az utóbbiaknak
   nagyobb szükségük van Jézusra, a lelkek gyógyítójára. Jézus azért jött el a
   világba, hogy a bűnösöket a bűnbánat útjára hívja.
   Önmagunkra vonatkoztatva a történet tanulságát, az a kérdés merül fel
   bennünk, hogy vajon lelkileg egészségesek vagy betegek vagyunk? Soha ne
   gondoljuk túlzott elbizakodottsággal, hogy már tökéletesek vagyunk a lelki
   életben és nincs szükségünk sem a megtérésre, sem Jézusra. Jézus csak akkor
   tudja elkezdeni lelkünk megtisztítását, ha beismerjük bűneinket. Ne féljünk
   a bűnbevallástól, mert ez indít el bennünket Isten felé!
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Szeretlek, Istenem, mert te mindenek előtt voltál a világon.
   Szeretnem kell téged, mert saját kezeddel formáltál meg engem.
   Szeretlek téged, Istenem, mert azért alkottál, hogy szeresselek.
   Uram, Istenem, szeretlek téged, mert te előbb szerettél engem!
   Mily boldogtalan voltam, amíg nem követtelek!
   Mily boldog leszek, ha egészen neked adom magam!
   Add, hogy csak érted éljek, és téged szeresselek!

15. szombat (Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)

Zsid 4,12-16; Zs 18B; Mk 2,13-17
    Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez

Zsid 4,12-16

Mert Isten szava eleven és hatékony, áthatóbb minden kétélű kardnál, behatol az értelemnek és a léleknek, az ízeknek és velőknek elágazásaihoz, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Semmiféle teremtmény nem láthatatlan a színe előtt, sőt, minden mezítelen és nyitott annak a szeme előtt, akinek elszámolással tartozunk. Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, tartsunk ki a hitvallás mellett. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűnt kivéve. Járuljunk ezért bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk az alkalmas időben való segítségre.

Zs 18B

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. Ezt harsogja az egyik nap a másiknak, erre tanítja az egyik éj a másikat. Nem sustorgással, nem dadogással, hogy ne lehetne érteni őket: az egész földre elhat szózatuk, s a földkerekség határaira szavuk. Bennük ütötte fel a napnak sátrát, s az, mint a vőlegény, kilép nászházából, mint a hős, ujjongva indul neki útjának. Az ég egyik szélén kel föl, és útja annak másik széléig jut el, és nincs, aki melege elől elrejthetné magát. Szeplőtelen az Úr törvénye, felüdíti a lelket, az Úr rendelete megbízható, bölcsességet ad a kisdedeknek. Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet, világos az Úr parancsa, felvilágosítja a szemet. Az Úr félelme tiszta, örökkön-örökké megmarad, igazak az Úr ítéletei, egytől-egyig igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, és megannyi drágakőnél, édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél. Szolgád meg is tartja őket, megtartásuk jutalma bőséges. Ki veszi észre a vétkeket? Tisztíts meg titkos bűneimtől, és a kevélységtől mentsd meg szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor szeplőtelen leszek, s a nagy vétektől tiszta maradok. Hadd legyen kedves előtted szám beszéde, és szívem elmélkedése mindenkor. Uram, én segítőm, én üdvözítőm!

Mk 2,13-17

Ezután megint kiment a tenger mellé. Az egész tömeg hozzá sereglett, és tanította őket. Amint továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát a vámnál ülni, és megszólította: ,,Kövess engem!' Az fölkelt, és követte őt. Mikor később asztalhoz ült ennek a házában, sok vámos és bűnös telepedett le Jézussal és tanítványaival együtt; sokan voltak ugyanis, akik követték őt. Az írástudók és a farizeusok, azt látva, hogy a vámosokkal és bűnösökkel eszik, megkérdezték tanítványait: ,,Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?' Jézus meghallotta és azt mondta nekik: ,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.'
De, Uram,
hogyan is merhetnék én
Teveled követségben járni?
Hogyan is képzelhetném,
hogy hiteles lenne a hitvallás azon a szájon,
mely ezerszer tagadott meg Téged?
Ez vagyok én, Uram!
Íme én, az ember.
De Te más vagy!
Akinek kezében
nem emberi mértékű a mérce.
Aki megszólító, elhívó,
küldetést adó Úr vagy.
Értem, az emberért.
Hogy a napok és évek sora,
Veled, életté legyen.
Ámen!
/Hajdú Zoltán Levente/


Dicséret, dicsőség
A menny és föld Istenének,
Örökkön-örökké
Zengjen néki hálaének;
Ki egyedül Úr a világon.
Felül van minden változáson,
Fejünkre áldás tőle szálljon!


Dicséret és köszönet minden percben, Jézusnak a Legszentebb Oltáriszentségben!


Dicsérünk és magasztalunk Téged Istenünk azért, mert soha nem fáradsz bele a problémáinkba! Akármikor, akármilyen gondunkkal, keserűségünkkel felkereshetünk. Add, hogy ne legyünk restek megtenni egy lépést irányodba, hiszen Te egy hatalmasat léptél minden ember felé Fiad, Jézus Krisztus által. Hálásan köszönjük a Krisztusban beteljesedett ígéreteidet és az általa tett újabbakat is. Add, hogy ezekre építsük életünket! Ámen


Dicsőítelek és magasztallak győztes és diadalmas Urunk, aki élő és hatalmas Isten vagy, a világmindenség Ura, Úr vagy élet és halál fölött, mindent a kezedben tartasz és bölcsen igazgatsz mindeneket. Egyedül te vagy Szent, te vagy Igazság, nálad van az Életnek forrása. Csak arcra borulni tudunk előtted, amikor meglátjuk porszem voltunkat, bűneinket, gyöngeségeinket. Köszönjük, hogy megláthatjuk a Te nagy kegyelmedet és szeretetedet is. Olyan jó, Uram, hogy Te a teremtés és megváltás jogán magadénak mondasz bennünket! Ez ad nekünk reménységet, bizodalmat, biztonságot és örvendező életet, hogy a Győztes oldalán élhetünk napról-napra. Hálatelt szívvel indulunk naponként a szolgálatodba, bizonyságot tenni Rólad. Ámen


Dicsőítessék az Atya és a Fiú mindörökké. Ámen.


Dicsőítünk és magasztalunk Istenünk Fiadért, Jézusért, akinek értünk vállalt kereszthalála által életre gyógyítasz bennünket. Olyan jó olvasni igédben, hogy Te megsebzel, de meg is gyógyítasz, megversz, de be is kötözöl. Tőled jövő gyógyulásért könyörgünk nemzetünk számára is. Láttasd meg bűneinket, indíts alázatos bűnbánatra, hogy letehessük azokat és tudjunk Rád figyelni, a Te szavadra, hangodra, vezetésedre. Szólj hozzánk, Urunk! Ámen.


Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amint kezdetben, most és mindörökkön örökké.

TÜZES NYELVEK

  "És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok." (ApCsel 2:3-4)
 
  Ha alázatos és nyitott lélekkel kutatod a Szentírást, erőfeszítéseid bőségesen megtérülnek. "Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg." (1Kor 2:14) A Bibliát ima kíséretében kell tanulmányozni. Dávidhoz hasonlóan kell imádkoznunk: "Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát." (Zsolt 119:18) Egyetlen ember sem nyerhet betekintést Isten Szavába a Szentlélek megvilágosító tevékenysége nélkül. Ha azonban Isten előtt betöltjük helyünket, akkor fényének gazdag, tiszta sugarai ránk fognak áradni.
  A korai tanítványok tapasztalata is ez volt. A Szentírás leírja, hogy "mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok." (ApCsel 2:1-4) Isten kész ugyanezt az áldást ránk árasztani, ha komolyan kérjük.
  Miután kitöltötte Lelkét a korai tanítványokra, az Úr nem zárta be a mennyei erőforrást. Mi is megkaphatjuk áldásainak teljességét. A menny telve van Isten kegyelmének kincseivel, és akik hittel jönnek Istenhez, igényelhetik mindazt, amit Ő megígért. Ha nem kaptuk meg ezt az erőt, az lelki levertségünk, közönyünk és tunyaságunk miatt van. Törjünk hát ki a külsőségekből, és támadjunk fel halott állapotunkból!
  Nagy munkát kell napjainkban elvégeznünk, és mi még félig sem ismertük fel, hogy mit akar az Úr tenni népéért! Beszélünk az első angyal üzenetéről, a második angyal üzenetéről, és úgy gondoljuk, hogy valamennyire értjük a harmadik angyal üzenetét is. De nem szabad megelégednünk jelenlegi tudásunkkal! Kéréseink hittel és bűnbánattal szálljanak fel Isten elé azért, hogy megértsük a titkokat, melyeket Isten tudatni akar szentjeivel. (Review and Herald, 1889. június 4.)

Hogyan tudunk győzedelmeskedni nehéz időkben?

„…Ne nyugtalankodjék a ti szívetek…” (János 14:27)

Jézus azt mondta: „…az én békességemet adom néktek… Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27 Károli). Húzd alá ezt a szót: „Ne”! Nem tudod befolyásolni azt, ami körülötted zajlik, de Jézus azt mondja, hogy azt, ami benned történik, irányítani tudod. Hogyan? Úgy, hogy a következő két dolgot teszed:

1) Isten Igéjével töltöd meg a gondolataidat. Jézus azt mondta: „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot” (János 16:33). Gondold át újra, hogy mi a fontos számodra, és szánj időt Isten Igéjének olvasására minden nap! Használd, alkalmazd minden körülményre, és támaszkodj rá a nehéz időkben. Csodálkozni fogsz az eredményen!

2) Imádkozol a helyzetért, aztán hagyod bizalommal Isten kezében. Íme egy imádság, ami segíthet: „Uram, úgy tűnik, minden kezd darabokra hullani körülöttem. Mindenki akar egy darabot belőlem. Messze túl sok a tennivaló, és sosincs elég időm, hogy megtegyem. A fejem tele van mindenféle szeméttel, és a szívem majd megszakad. Uram, hol vagy? Úgy érzem magam, mint a tanítványok a viharban, és a hullámok túl nagyok nekem. Kiáltásom ugyanaz, mint az övéké: »Valaki ébressze már fel Jézust – mindjárt megfulladok!« Békesség Fejedelme, szükségem van rád. Atyám, te, aki soha nem szunnyadsz, és nem alszol, vegyél gondjaidba! Hadd találjak benned nyugalmat, egy nyugodt helyet, ahol fejemet a mellkasodra hajthatom, hallhatom szerető szívdobbanásaidat, és biztonságban érezhetem magam, tudva, hogy a dolgokat javamra intézed. Így imádkozom hittel Jézus nevében. Ámen.”

2011. január 15. szombat

Ádám és Jézus, valamint a hívők és hitetlenek összehasonlítása.

          Hitetlenek:                                                                   Hívők:

Ádámban = emberek fiai                                          Krisztusban= Isten fiai
Természetes születés                                              Szellemi születés
Bukott emberi természet                                         Bukott emberi természet-isteni természet részesei
Bűnös hajlam                                                          Bűnös hajlam- legyőzi
Bűn alapelve uralkodik benne                                    A bűn alapelve el lesz törölve a megfelelő időben
Belülről és kivülről jövő kisértések                 Ugyanaz- de megerősítve a győzelemre a  Szent Szellem által
Bűnben születtek                                                   Bűnben születtek, de újjászületnek
Nem lakozik semmi jó a testben (esetleg a lélekben)    Krisztus , a dicsőség reménysége benne van
Régi teremtés a szülőktől                                         Új teremtés a régi teremtésben
Bűnös emberi lét                                                    Megváltott emberi lét
A bűn halálba viszi                                                   Legyőzi a bűnt az életre

A kisértés jelentése és természete. ( A kisértés = kipróbálás, megpróbálás,)

Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza.
Galata 6:4-5

Vagyis minden kisértés ami győz felettünk, meg lesz ítélve.

Boldog ember az, aki a kisértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megigért az őt szeretőknek.
Jakab 1-12

Mert mindenki a saját kivánságától vonzva és csalogatva esik kisértésbe. Azután a kivánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesdve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.
Jakab 1:14-17,

Bár Isten megpróbálja a szentjeit, a célja, hogy a megerősödés.
Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet! Mert hűséged szemem elött van, igazságod szerint járok-kelek.
Zsoltárok 26:2-3,

Boldog ember az aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint,....mondja a dicsőités szövege, és vegyük ezt komolyan.

január 15.

Már tanítóknak kellene lennetek

"12Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre." (Zsidók 5,12)
Életünkben viszonylag jól behatárolt időszakok követik egymást. A csecsemő, óvodás vagy kisiskolás korszakok nem tarthatnak akármeddig. Az ifjúkor után pedig óhatatlanul következik a felnőttkor, a teljes felelősségvállalásnak az időszaka. Egy felnőtt embertől a társadalom elvárja, hogy dolgozzon, terheket viseljen, sőt másokról is gondoskodjon. Természetesen a testi fejlődésünket követi az étkezésünk változása is. A felnőttek is isznak tejet, de mellette sok más táplálékra is szükségük van, hogy egészségesen éljenek.
Az ige szerint a lelki életben egy súlyos veszély, hogy megrekedünk a fejlődésben. Ahelyett, hogy érett, másokat tanító és másokról gondoskodó lelki felnőttekké válnánk, vágyunk vissza abba a korba, amikor rólunk gondoskodtak, és nekünk csak tanulnunk kellett. Azt várjuk, hogy a gyülekezet, a lelkipásztor, a vezetők minél jobban és igényesebben szolgáljanak ki bennünket. Legyen mindig könnyen emészthető, egyszerű lelki táplálék! Még jól is érezzük magunkat ebben a lelki kiskorúságban, mert felelősséget nem vállalunk, de mindenről megvan a véleményünk. Ez rendkívül kényelmes hozzáállás - de beteges!
Isten országában is elvárás, hogy növekedjünk lélekben! Ez pedig azt jelenti, hogy elkezdünk felnőtt módjára munkát és felelősséget vállalni, mindenki a képességei szerint. /PZs/
Paróczi Zsolt


Az igaz áldozat reménye

"1Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az ÚR, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! - mondja a Seregek URa. 2De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. 3Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az ÚR Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az ÚRnak. 4És olyan kedves lesz az ÚRnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. 5Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen és a hamisan esküvők ellen; azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem! - mondja a Seregek URa. 6Én, az ÚR, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok!" (Malakiás 3,1-6)
Az igaz áldozat legnagyobb akadálya a bűnös élet. Ezt figyelhettük meg Kain esetében is. Isten népének szintén meg kellett értenie, hogy az áldozatok mennyisége, a szertartások ünnepélyessége nem takarja el a hűtlenséget, hamisságot és elnyomást. Az Isten előtti kedves áldozat kulcsa a töredelmes, bűnbánó lélek (Zsolt 51,19). Ez is csak azért lehetséges, mert olyan Urunk van, aki nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen (Ez 18,23). Az igaz áldozat reménysége a mennyei Atya jóságán alapszik. Ő készítette elő korszakokon át a megváltás csodáját. Egyszülött Fia áldozata által tisztította meg népét, és benne kötött új szövetséget az emberekkel.
Az Úrnak nincs szüksége arra, hogy megváltozzon, mert ő tökéletesen szent. Nekünk viszont annál inkább (örök)létszükségletünk a megtérés, hogy ne csak Jézus Krisztus áldozata legyen igaz, hanem a miénk is kedves legyen Isten előtt. "Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!" (2Kor 6,2) Ha a Mindenható ennyi mindent megtett értünk, bűnösökért, mennyivel inkább tartozunk mi azzal, hogy megtisztulva odaszánjuk életünket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek (Róm 12,1). Áldott legyen a mi Urunk és Megváltónk! /PZs/
Paróczi Zsolt

Január 15.

Adj innom.
János 4,7

Uram! Fáradt vándorként, a déli forróságtól eltikkadva telepedtél le Jákób kútja mellé. Adott-e neked ez az asszony végül is innod, azt nem tudom. Mindenesetre vonakodott, ezt látom. De világosan áll előttem lelkigondozásod csodája. Keresve is nehezen lehetett volna alkalmatlanabbnak látszó embert találni evangéliumod elfogadására. Megváltó szereteted azonban itt is megtermette gyümölcsét. Ennek az asszonynak a lelkében "örök életre buzgó víznek kútfejét" nyitottad meg. Az ember fukarsága és a Te bőkezűséged között mindig is ez az arány. Az emberi szeretetlenséget mindig ilyen nemesen szégyeníti meg a Te szerelmed.

Uram! Hasonló lelkigondozásodat én már régidő óta tapasztalom. Ami lelki élet megmozdul bennem, azt neked köszönhetem. Ha most akaratod elbocsát erre az új napomra, taníts fölfigyelnem mai szavadra: "Adj innom". Van egy igen komoly hangú példázatod (Máté 25,31-46), melyben megtanítasz arra, miképpen teljesíthetem ezt a nagy kívánságodat. Add: ne vonakodva tegyem. És segíts valóban megtennem.