2011. január 7., péntek

2011. január 7. Karácsonyi idő, Vízkereszt utáni péntek (Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes) A nap liturgikus színe: fehér

Hiszünk Isten Fiában, Jézusban, hisszük, hogy örök életünk van. Erről az örök életről akarunk tanúságot tenni a világban. Ezt az örök életet akarjuk építeni magunkban, amikor a pénteki bűnbánati napot megtartjuk.

Isten iránti szeretetünkből fakad az a bizalom, amellyel a leprás fordul Jézushoz. Ha akarod, megtisztíthatsz. Milyen sokszor imádkozzuk: legyen meg a Te akaratod. Mennyire tudom ezt komolyan venni?

Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes
Ünnepe: január 7.

Rajmund rendi elöljáróként vezette a rábízottakat. Kérjük Istent, hogy adjon ma is Egyházának jó vezetőket, akik Isten útján vezetik a keresztény népet, és tanúságot tesznek az Isten szeretetéről.

A Barcelona melletti Pennafort várában született 1175 körül. Az aragóniai királyi családdal rokonságban volt. Barcelonai kanonok lett. Bolognában jogot tanított. Belépett a dominikánus rendbe. Rómába rendelték, és ott IX. Gergely pápa káplánja és gyóntatója volt. Ő állította össze IX. Gergely pápa rendeleteinek gyűjteményét (Decretales). 1238-ban a rend főnökévé választották, de két év múlva lemondott. Nolascoi Szent Péterrel megalapította a Fogolykiváltók rendjét (Mercedariusok). Barcelonában halt meg 1275 január 6-án.

Reá emlékeztet a szentmise Kezdőéneke:

Az Úr lelke rajtam, mert fölkent engem,
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
és meggyógyítsam a megtört szívűeket.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével indítson minket is törvényei ismeretére, és a szeretet parancsának betöltésével eljuthassunk a szentek tudományára.


   1. Vonzz minket is, Urunk, követésedre és szolgálatodra.
   2. Add, hogy szeretetedet mindennél többre értékeljük.
   3. Ajándékozz meg bennünket igazi szabadsággal, hogy ne ragaszkodjunk túlzottan semmihez sem ezen a földön.
   4. Engedd, hogy igazi buzgóság töltsön el bennünket Egyházadért.
   5. Hivatásunk betöltésével vezess bennünket a szentek társaságába.


Urunk, Jézus Krisztus! Te minden hívedet szolgálatodra hívtad meg, de a földi tevékenységeket különböző módon jelölted ki. Kérünk, Szent Rajmund közbenjárására kegyelmeddel tölthessük be hivatásunkat, hogy a felebaráti szeretetben megnövekedve, eljuthassunk Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

            
1Jn 5,5-13

Ki más győzi le a világot, mint aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek az, aki tanúskodik arról, hogy a Lélek igazság. Mert hárman vannak, akik tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér; és ez a három egy. Ha az emberek tanúságát elfogadjuk, Isten tanúsága nagyobb. S Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett az ő Fiáról. Aki hisz Isten Fiában, az magában hordozza Isten tanúságát. Aki nem hisz a Fiúnak, hazugnak tartja őt, mert nem hisz abban a tanúságban, amelyet Isten tett az ő Fiáról. A tanúság pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő Fiában van. Akiben a Fiú van, annak van élete; akiben nincs Isten Fia, annak nincs élete. Ezeket azért írom nektek, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek Isten Fiának nevében, örök életetek van.
Lk 5,12-16

És történt, hogy amikor egy városban volt, íme, egy leprás férfi meglátta Jézust, arcra borult, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: ,,Uram! Ha akarod, te megtisztíthatsz engem.'' Ő pedig kezét kinyújtva megérintette őt, és szólt: ,,Akarom, tisztulj meg!'' Azonnal eltávozott róla a lepra. Erre ő meghagyta neki, hogy senkinek se szóljon, hanem ,,menj, mutasd meg magadat a papnak, és mutass be áldozatot tisztulásodért, amint Mózes rendelte, bizonyságul nekik.'' De a híre annál jobban elterjedt. Sok ember gyűlt össze, hogy hallják őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és ott imádkozott.

2011. január 7. - Péntek

Abban az időben, amikor Jézus az egyik városban tartózkodott, talált ott egy
   leprával borított férfit. Mihelyt a leprás meglátta Jézust, arcra borult
   előtte, és kérlelte: ?Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem.? Jézus
   kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt hozzá: ?Akarom, tisztulj
   meg!? Erre azonnal elhagyta őt a lepra. Jézus meghagyta neki, hogy senkinek
   se szóljon. ?Menj inkább ? mondta ?, mutasd meg magadat a papnak, és
   gyógyulásodnak bizonyságául ajánld fel tisztulásodért az áldozatot, amint
   Mózes rendelte!? A gyógyítás híre mégis egyre jobban elterjedt. A nép nagy
   tömegben tódult Jézushoz, hogy hallgassa, és betegségeiből gyógyulást
   nyerjen. Ő azonban inkább egy magányos helyre vonult vissza, hogy
   imádkozzék.
   Lk 5,12-16


   Elmélkedés:
   A gyógyulni vágyó leprás ember azt kéri Jézustól, hogy múljon el betegsége.
   Kérésével kifejezi, hogy hisz abban, hogy Jézus képes őt meggyógyítani.
   Bizonyára hallott már Jézus csodás gyógyításairól vagy találkozhatott
   olyanokkal, akik Őneki köszönhetően nyerték vissza egészségüket. Neki is
   ugyanaz a vágyam, mint minden más betegtársáé: szeretné, ha elmúlna
   betegsége, s ezzel megszűnne kitaszított és kiszolgáltatott helyzete. Kérése
   mégsem válik követeléssé, hiszen Jézus akaratától teszi függővé gyógyulását.
   Nem meglepő az, hogy a leprás a kifejezett tiltás ellenére is híreszteli a
   vele történteket, hiszen gyógyulása egészen megváltoztatja életét. Ha
   Jézustól kérjük lelkünk gyógyulását, igazi újjászületés lesz számunkra
   bűneink bocsánata.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Istenünk, aki a világ Ura és minden ember Atyja vagy, Fiad által arra
   tanítottál, hogy szeressük az ellenséget, tegyünk jót a bennünket
   gyűlölőkkel, és imádkozzunk üldözőinkért. Sokszor azonban a keresztények
   megtagadták az evangéliumot, és az erő logikáját követve megsértették a
   népek és csoportok jogait azáltal, hogy lebecsülték kultúrájukat és vallási
   hagyományaikat. Légy türelmes és irgalmas irántunk, és bocsáss meg nekünk!
   II. János Pál pápa

7. péntek (Penyafordi Szent Rajmund)

1Jn 5,5-13; Zs 147; Lk 5,12-16
    Akiben a Fiú van, abban van az élet

1Jn 5,5-13

Ki más győzi le a világot, mint aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek az, aki tanúskodik arról, hogy a Lélek igazság. Mert hárman vannak, akik tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér; és ez a három egy. Ha az emberek tanúságát elfogadjuk, Isten tanúsága nagyobb. S Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett az ő Fiáról. Aki hisz Isten Fiában, az magában hordozza Isten tanúságát. Aki nem hisz a Fiúnak, hazugnak tartja őt, mert nem hisz abban a tanúságban, amelyet Isten tett az ő Fiáról. A tanúság pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő Fiában van. Akiben a Fiú van, annak van élete; akiben nincs Isten Fia, annak nincs élete. Ezeket azért írom nektek, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek Isten Fiának nevében, örök életetek van.

Zs 147

Dicsérd az Urat, Jeruzsálem, Dicsérd Sion, Istenedet, Mert ő erőssé teszi kapuid zárait, megáldja benned fiaidat. Békességet ad határaidnak, és a búza javával lakat jól téged. Elküldi szavát a földre, igéi gyorsan futnak. Olyan havat ad, mint a gyapjú, és mint a hamut, szórja a zúzmarát. Mint a morzsát, úgy hullatja jegét, ki tudja hidegét elviselni? De ha elküldi igéjét, felolvasztja azokat, a szele fúj, és folynak a vizek. Kihirdeti igéjét Jákobnak, törvényeit és rendeleteit Izraelnek. Nem tett így egyetlen nemzettel sem, nem ismertette meg őket rendeleteivel. ALLELUJA!

Lk 5,12-16

És történt, hogy amikor egy városban volt, íme, egy leprás férfi meglátta Jézust, arcra borult, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: ,,Uram! Ha akarod, te megtisztíthatsz engem.' Ő pedig kezét kinyújtva megérintette őt, és szólt: ,,Akarom, tisztulj meg!' Azonnal eltávozott róla a lepra. Erre ő meghagyta neki, hogy senkinek se szóljon, hanem ,,menj, mutasd meg magadat a papnak, és mutass be áldozatot tisztulásodért, amint Mózes rendelte, bizonyságul nekik.' De a híre annál jobban elterjedt. Sok ember gyűlt össze, hogy hallják őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és ott imádkozott.
Atyám, hálát adok Neked, azért a bizonyosságért, hogy az az út, amelyen most kell járnom, számomra a legjobb, hiszen ha tudtál volna egy ennél jobb útról, szeretetedben azon vezettél volna engem. Ámen


Atyám hálát adok Neked, hogy a Te szíved jóság, és ami engem aggaszt, jóságod szerint jóra fordítod, mert gyermekednek mindent a javára munkálsz. Ámen


Atyám hálát adok Neked, hogy nehézségeim közepette is jóságod vesz körül és nem a bajok uralkodnak rajtam, hanem szereteted. Ámen
(Dr. Jurányi Róbertné)


Atyám hálát adok Neked, hogy Te, ha Hozzád imádkozom ínségemben, nem tudsz követ adni kenyér helyett, mert Te arra, mint szeretetteljes Atyám képtelen vagy. Ámen


Atyám! Köszönöm a te Fiadat, aki letörli minden könnycseppemet!


Atyám köszönöm Neked az elmúlt esztendőt! Köszönöm, hogy gondomat viselted, s velem voltál a mindennapi örömökben és fájdalmakban! Kérlek, legyél velem a következő esztendőben is! Vigyázz a lépteimre, töltsd be ajkamat nevetéssel, és hadd legyen részem a Te kegyelmedben és áldásaidban! Add, hogy mindig legyen időm az igéden való elmélkedésre, és a Veled való belsőséges együttlétre! Add, hogy a Te dicsőséged aranyozza be minden lépésemet! Köszönöm, hogy az új év egy új kezdet! Kérlek, tisztítsd meg a szívemet minden hamisságtól, minden hiábavalóságtól, s segíts, hogy tiszta legyen a szívem, s alázatos legyek minden helyzetben!
Legyen 2010 az aratás és a hálaadás éve. Kérlek, vezesd magadhoz az elveszetteket, s nyúlj ki értük a Te munkásaidon keresztül! Támassz minél több közbenjárót és imaharcost néped közül, hogy ebben az esztendőben még erőteljesebb legyen a munkálkodás az evangélium ügyében és a gonosz erők lerombolása végett! Adj a Krisztus testének egységet, összefogást, s add, hogy ez a nemzet szellemben és igazságban imádhasson Téged! Jézus nevében kértelek Ámen!
(Baksa Lívia)


Atyám, köszönöm neked, hogy minden napon megújul a Te kegyelmed! Köszönöm, hogyha hittel kérünk valamit, Te meghallgatod azt! Kérlek Téged, ez a kegyelmed és jóságod legyen velem s a többi diáktársammal is ebben a vizsgaidőszakban! Add nekünk, diákoknak az erő a szeretet és a józanság szellemét! S kérlek, újítsd meg a tanulásban megfáradtakat, adj nekünk jó felfogóképességet! Kérlek, a Te bölcsességed legyen velünk, mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgáknál! Köszönöm, hogy a Te dicsőséged megmutatkozik a tanulmányainkban is! Jézus nevében megáldom a tanáraimat, kérlek, add nekik is az agapé szeretetet, a könyörületességet, a türelmet és a kegyelmet! Tégy kedvessé előttük, s töltsd be minden szükségüket, s add, hogy Ők is eljussanak a Te megismerésedre! Köszönöm Neked áldozatos munkájukat, s köszönöm, hogy iskolába járhatok, hogy tanulhatok! Add, hogy soha ne nyűg legyen a tanulás, hanem olyan kötelességteljesítés, melynek végzésével Téged dicsérhetlek! Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen
(Baksa Lívia)


Atyám, mindennek Istene!
A Te közelséged csodálatos!Erre van szükségünk, ez az ami mindig hiányzik, még ha nem is tudjuk mire van szükségünk! Köszönöm, hogy Jézus Krisztus mindent eltűrt értünk. Segíts, hogy mindenki, aki most olvassa ezt az írást, Benned találja meg a boldogságot! Ámen
(Rodák Kinga)

Vigyázz, mire kötelezed el magad!

„Melyik a legnagyobb parancsolat?” (Máté 22:36 NIV)

Amikor Jézustól megkérdezték, hogy „Melyik a legnagyobb parancsolat?”, így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből… Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Máté 22:37-39). Legnagyobb elkötelezettségeinknek tehát ezen a két parancsolaton kellene alapulniuk. Az a baj, hogy mindenféle dolgokba belekeveredünk, melyek akadályozzák, hogy ezt tegyük. A Biblia azt mondja: „Aki katonai szolgálatot teljesít, nem bonyolódik civil ügyekbe, parancsnoka tetszését keresi” (2Timóteus 2:4 NIV). Más szavakkal: vigyázz, hogy mire kötelezed el magad! Háromféle elkötelezettség létezik:

1) Drámai elkötelezettségek. Például házasságkötés vagy házvásárlás. Sajnos nem vesszük számításba a rejtett költségeket. Amikor házat veszünk, csupán a plusz négyzetméterekre gondolunk, nem arra a többletidőre, amelyet minden nap elvesz a családunktól a munkahelyre való ingázás.

2) Rutin elkötelezettségek. Ezek evilági dolgoknak tűnnek, de ne becsüld alá erejüket! Bármelyik szülő, akinek a gyermeke valamilyen csapatban játszik, és edzésekre jár, tudja, hogy mennyi időt emésztenek el a rutin cselekedetek.

3) Ki nem mondott elkötelezettségek. Ezek olyan elkötelezések, melyeket magunknak teszünk, de legtöbbször nem tartjuk be. Az életben a drámai elkötelezettségek kapják a legnagyobb figyelmet, de végül a rutin elkötelezettségek azok, melyek irányítanak. Mivel sok van belőlük, és mindennapos dolgokról van szó, amelyek magukban olyan kicsinek tűnnek, hogy nem érezzük, ahogy nő a szakadék aközött, amiről azt mondjuk, hogy leginkább számít nekünk, és aközött, amit valójában kezdünk az életünkkel. Ezért Jézus így egyszerűsítette le: „Szeresd az Urat… és… szeresd felebarátodat…” (Máté 22:37-39). Ha ezzel a mércével méred az életedet, nagyobb esélyed van rá, hogy a megfelelő elkötelezettségek szerint élj.

LÁTHATATLAN, AKÁR A SZÉL

  "A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született." (Jn 3:8)
 
  A szél hallható a fák ágai között, susogtatja a leveleket és a virágokat; mégis láthatatlan, és senki sem tudja, honnan jön vagy hová megy. Ilyen a Szentlélek munkája a szívben. Nem lehet jobban megmagyarázni, mint a szél mozgását. Valaki lehet, hogy nem tudja megmondani megtérésének pontos idejét vagy helyét, vagy nyomon követni az összes körülményeket, ez azonban még nem bizonyítja, hogy az illető megtéretlen.
  Valaki által, aki éppoly láthatatlan, mint a szél, Krisztus állandóan munkálkodik a szívben. Lassan-lassan - talán az ember számára észrevétlenül - a reá tett benyomások a lelket Krisztus felé vonják. Ilyen élmények érhetik az embert, ha Róla elmélkedik, olvassa a Szentírást, vagy egy prédikátortól élőszóban hallgatja az igét. Egyszerre csak, amikor a Szentlélek határozottabban kérlel, a lélek boldogan adja át magát Jézusnak. Sokak szerint ez a hirtelen megtérés; valójában azonban Isten Lelke hosszan tartó munkájának eredménye; türelmet, időt igénylő folyamat.
  Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatóak, érezhetőek. Ugyanígy nyilvánvalóvá válik a Lélek szívben történő munkálkodása az olyan ember cselekedeteiben, aki átérezte a megmentő erőt. Amikor Isten Lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről; szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik. Senki sem láthatja a kezet, amely leemeli a terhet, nem láthatja a mennyei udvarokból alászálló fényt. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek. Ekkor az emberi szem számára nem látható hatalom új lényt hoz létre Isten képmására.
  Lehetetlen, hogy véges elme felfoghassa a megváltás művét. Titokzatossága meghaladja az emberi tudást, aki azonban átmegy a halálból az életre, az megérti, hogy ez isteni valóság. A megváltás kezdetét személyes tapasztalat révén ismerhetjük meg. Eredményei pedig kihatnak az örökkévalóságra. (The Desire of Ages, 172-173. oldal)

2011. január 7. Péntek

Krisztus isteni mivolta

Erkölcsi tulajdonságok.

A) Tökéletes szentség.
Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél , hogy elveszíts minket? Ismerlek téged ki vagy: az Istennek ama Szentje.
Lukács 4:34,

Ez aki mondta, egy tisztátalan démoni szellem volt, és még ő is elismerte Jézus Szentséges isteni mivoltát.

B) Tökéletes igazság.Ez a név csak Istenre alkalmazható. Nincs senki más aki tökéletes.
Ímé, ejőnnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.
Jeremiás 23,5


C) Tökéletes szeretet.
Az Istenség alapvető természetéhez tartozik a szeretet.
A miképpen az Atya is szeretett engem, én is így szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.
János 15:9,

D) Tökéletes hűség.
És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által.
Jelenések 1:5,

Jézus tisztasága és szentsége az Atyától ered, nincs benne semmi ami bűn, Ő maga a tökéletes szentség.

Január 7.

Imádkozzatok egymásért!

" 16Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." (Jakab 5,16)
Jézusról úgy tesznek bizonyságot az evangélisták, hogy sokat imádkozott. Minden munkáját megelőzte az Atyával való kapcsolat. Ha neki szüksége volt erre, mennyivel inkább nekünk. Saulról (Pálról) azt olvassuk: "mert íme, imádkozik" (ApCsel 9,11). Vajon addig soha nem tette? Lehet úgy is imádkozni, hogy azt ne hallják a mennyben? Bizonyára úgy van, hogy a damaszkuszi úton történt találkozás után Saul már másképp könyörgött! Emlékszem életem első ilyen imájára, amelynek következtében változás történt bennem. Szeretnék ma is hittel és meggyőződéssel imádkozni testvéreimért, a megfáradtakért, a betegekért, az elveszettekért. Az imádság létszükséglete hívő életünknek: segít a győzelmes életért vívott harcban.
Milyen jó, hogy Isten nekünk adta az imádság erejét, hogy általa megváltoztassuk a világot. Az első gyülekezet imádkozó gyülekezet volt. Szaporodtak is, Isten ereje munkálkodott közöttük. Valaki azt mondta: "a mai gyülekezetek elszáradnak lábaikon, mert nem élnek a térdeiken". Testvéreim, a Szentlélek az, aki segít abban, hogy éljünk az imádság nagy erejével az Isten dicsőségére. Legyünk imádkozó emberek! /KGy/


"Krisztus jó illata vagyunk"

" 12Amikor pedig megérkeztem Tróászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, 13nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. 14De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. 15Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között: 16ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? 17Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt Krisztus által." (2Korinthus 2,12-17)
Kérdezzük meg magunktól, mit munkál bennünk a Krisztus ereje! Pál örömmel beszámol arról, hogyan munkálkodott bennük és általuk az Úr. Megvizsgálva önmagadat milyen beszámolót tarthatnál a családodnak, testvéreidnek, mit munkált ki benned az Úr?
Ne felejtsük el, az Úr az, aki munkálkodik! Mi senkik vagyunk, érdemtelenek és bűnösök, mégis Isten az ő kegyelméből elvégzi, hogy az életünk jó illatú legyen, más szóval életünk vonzó és kívánatos legyen embertársaink előtt. Ilyen a te életed? Elmondhatjuk Pállal együtt: "Legyetek az én követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak" (1Kor 11,1).
A Biblia szerint a megváltozott emberből áradnia kell a krisztusi indulatnak, de nemcsak a vasárnapi istentiszteleten, hanem mindenütt, ahol jelen van. Akiben Krisztus ereje van, az diadalmaskodik a gonosz erői felett. Sokan megérzik az általunk árasztott illatot. Felelősek vagyunk azért, hogy Isten dicsőségére éljük az életünket. Fájdalmas és szomorú, hogy élnek olyan "keresztyének", akik a halál illatát terjesztik! Ezek gyalázatára vannak Istennek és az ő népének. Ezek azok, akik "a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják". Vigyázz, nehogy azok között légy! Jöjj Krisztushoz, és engedd, hogy az ő jelenlétében járjon át téged a Lélek ereje, hogy legyen életed jó illatú! /KGy/

Január 7.

Nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai.
Lukács 2,49

Uram! Bibliámban följegyzett első megszólalásodkor mondottad ezt. Gyermekszájjal. Életed reggeli óráján. És mégis úgy hat a szavad, mint egész további életed fölirata, vagy jelmondata. Egyetlen akaratot tudtál magad fölött: mennyei Atyádét. Mindig. Tudtad: az evangéliumot kell hirdetned. Tudtad: fájdalmas keresztséggel kell megkeresztelkedned. Tudtad: addig kell munkálkodnod, amíg nappal van. És tudtad: föl kell menned Jeruzsálembe. A keresztfára. Atyádnak ezt az akaratát nem érezted tehernek. Nemakartad magadat kivonni alóla soha. Ezért nem is akadályozhatott meg teljesítésében sem a szülői féltő aggodalom, sem a tanítvány szeretetének rövidlátása, sem ellenfeleid ármánykodása, sem a népszerűség, sem az elhagyatottság. Anyád - Mária - ezeket a szavakat szívében megtartotta. A gyermekéhez ragaszkodó szenvedélyes anyai akarat elfelejthetetlen tanítást kapott gyermekszájadról.

Uram! Te tudod, milyen erővel tart engem saját akaratom. Ez nem mindig egyezik Isten akaratával. Nem kellene ezt követnem, mert ha követem, bukásomat okozza.Hadd tartsam meg szívemben én is gyermekszavaidat, ésazok szerint foglalkozzam azokkal, amik a Te mennyei Atyád és az én mennyei Atyám dolgai.