2017. február 2., csütörtök

Feladatunk betöltéséért.

A mai nap imádsága:

Uram! Kérlek segíts meg, hogy életemet teljességgel tudjam élni Általad, Érted, s Veled. ÁmenTi vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne az ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.
Máté 5,13-14

Az ízek világában egyedülálló és különleges helyet foglal el a sós íz. A múltban nagyon fontos kereskedelmi cikk volt, sokszor háborút is vívtak miatta. Az is szerepet játszott a só elterjedésében, hogy korán felismerték tartósító hatását,igy a szárított hús után a sózott hús következett az emberiség történetében. a keleti népek 8-10 ezer éve, a nyugat-európai népek 3-4 ezer éve termelnek sót. Héredotosz ókori történész az i.e. 450-es években tesz említést a sótermelésről. Leírása szerint az Egyiptomi sótelepek Thébától tíznapi járóföldre délre terültek el a sivatag homokja alatt. A homok alól kitermelt sót karavánok szállították szerte Afrikába, herkules oszlopáig, Szenegálba, Timbuktuba, Szudánba és más területekre. A só évezredeken át különleges érték volt és nagy megbecsülésnek örvendett. A sóval rendelkező népeknek a gazdagságot és a jólétet jelentette. Több kultúra a sót Isteni adománynak tekintette. Így Homérosz a sót Isteni ajándéknak, Platón Isteni Test-nek nevezte. A kínaiak nagy tiszteletben tartották Phélót, a sóistent. A rómaiak a sót a stratégiai javak közé sorolták, és az ellenségnek való sóeladást halállal büntették. A só miatt gyakran hadakoztak a különböző germán és kelta törzsek, majd a középkorban a burgundok és az allemanneniek. Ma már só nélkül nem is tudjuk elképzelni az ételeinket.

Egy kis "só-történelem" után megállapíthatjuk: a só nagy érték. Észrevétlen jelenléte az egészség biztosítéka. Amennyire bosszantó, olyannyire veszélyes is a túl kevés vagy túl sok só... Jézus a tanítványok, a követői világban betöltött szerepét a sóhoz (és a világossághoz is) hasonlítja, melyek nélkül összeomlana az élet. De hogyan értelmezhető, hogy a só elveszíti ízét? Ahogyan a cukor, úgy a só is "örök időkig" megőrzi tulajdonságait, hiszen ha megváltozna, akkor az anyagában kellene megváltoznia, viszont akkor már nem lenne az, ami. A só tehát megváltoztathatatlanul só marad, minden körülmények között. Ha megízetlenül, akkor vagy feloldódik, betöltve rendelt szerepét vagy éppen közömbössé válik más kémiai behatások miatt.

A só tehát az élet biztosítéka, nélküle nincs élet. Ez azt jelenti a keresztények számára, hogy nélkülük nincs Élet, de itt nem a biológiai, a vegetatív életről, hanem a teljes életről (dzóé) van szó, vagyis annak a felismeréséről, hogy a lét értelme és célja az Isten megismerése. Pál apostol a római levél elején írja: "...Isten örök hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható." A só ebben a megismerési folyamatban kiváltságos feladattal bír: ízt kell adnia. Nem konzerválnia kell, nem sóbálvánnyá kell merevítenie az életet, hanem benne feloldódnia, odaáldoznia magát, ahogyan a Krisztus példája, s a szeretet örök isteni parancsa azt diktálja szívünk mélyén.Gonoszság...


A mai nap imádsága:

URam! Nem tudom, hogy miért engeded meg, hogy ennyire gonoszok legyünk... Istenem, ne engedd, hogy a bűn elhatalmasodjon fölöttünk! Ámen


Az ország népe szívtelenül zsarol, és lelketlenül rabol, a nyomorultat és a szegényt elnyomják, a jövevényt pedig törvénytelenül zsarolják. Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállana a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Ezért kitöltöm rajtuk dühömet, megsemmisítem őket haragom tüzével, fejükre olvasom tetteiket! - így szól az én Uram, az ÚR.
Ez 22,29-31

Fenti mondatok Ezékiel próféta szájából/tollából nem éppen dicsérő szavak a választott népre nézve... Még mielőtt valaki elvétené a célt és azt mondaná: "Hát igen, megint ezek a zsidók!", jó ha tudatosítja magában; Izráel népének küzdelme Istennel nem a "választott nép" küzdelme (a kiválasztottság/elhívás, mint kategória csak magában a zsidóságon belül értelmezhető) hanem ennek a maroknyi népnek a történelmi példáján keresztül az "Ember", a mindenkori ember, Teremtőjével folytatott küzdelmének a bemutatása... S természetesen ez igaz viszont is - bár antropomorf a megfogalmazás -, Isten is tusakodik az emberrel. Erről tudósítanak a bibliai iratok, melyeknek kétségtelen ereje az őszinteségből fakad.

A Bibliát nem angyalok, hanem emberek írták. Érző, hús-vér emberek, akik létük értelmét Isten napról napra kiteljesedő megismerésében látták. "Kicsoda az Isten?" - ezt a kérdést, amióta gondolkodunk, próbáljuk megválaszolni. A különböző kultúrák különböző utakon keresték a megelégítő választ, s így az évezredeken átívelő sok-sok felismerés végül is mind egy etikai irányba mutat: az Isten szeretet. Nyilvánvalóan, egy adott kultúrkörben felnövekvő ember számára az a kiinduló pont, az lenne a természetes, hogy Isten a más kultúrájú/gyökerű ember számára is úgy legyen Isten "Isten", ahogyan számára is kultúrájából fakadóan magától értődően az, vagyis: aki zsidó, muzulmán vagy keresztény, az tud(hat)ja igazán, kicsoda az Isten valójában... A hamis feltételezés aztán hamis következtetésre juttathat: aki nem zsidó, aki nem muzulmán, aki nem keresztény az nemcsak hogy nem ismer(het)i az Istent, de éppen ezért "eredendő istentelenségében" nem lehet jó ember sem... Jóllehet a világnézet összefüggésben van a hittel, de nem a hit milyensége szavatolja az emberség minőségét, hanem az egyes ember szeretetre való készsége. (Karl Rahner - Anonim keresztényei!)

Ha megnézzük írott történelmünket, akkor hamar kiderül belőle, hogy az ember szeret a kulturáltság, a civilizáltság álarcában tetszelegni. Abban a pillanatban azonban, ahogy elveszíti a társadalom, az adott közösség az ellenőrző, s ezzel együtt megtartó szerepét - a lehullt álarc mögött felismerhető, hogy kicsoda az ember valójában... Elrettentő történetek megszámlálhatatlan sora tudósít háborús kegyetlenségekről, a nyers erőszak hétköznapivá válásáról, a túlélési ösztönök csöppet sem kedélyes, szalon-beszélgetésbe-illő borzalmairól.

A próféta azt hirdeti, Isten mindenkit megítél: zsidót és muzulmánt, hindut és keresztényt, hívőt és nem hívőt... Nincs tehát kibúvó, nincs magyarázkodás, cselekedeteink világosan beszélnek helyettünk! Nyugtatgatni magunkat mindig lehet, önigazságunkat alátámasztó érveket - még a Bibliából is(!) - mindig talál(hat)unk, de itt nem a mi jogos felmentésünkön, hanem Isten igazságos ítéletén van a hangsúly... Isten irgalmazzon nekünk!
Hit...

A mai nap imádsága:
Uram... Hiszek! Kérlek segíts hitetlenségemben! Ámen

Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között."
Mt 13,31-32

"Deus est totaliter aliter/az Isten egészen más" - vallották az óegyházi atyák. S ha az Isten valami egészen más, akkor miért ne lenne ez így az Ő Országával is? Fantáziadús elképzelések mennyországról és pokolról, a jutalom és a kárhozat helyéről - amióta csak gondolkodik az ember a létéről, s annak transzcendens okáról - akadnak bőséggel. De vajon melyik az igazi? Már kérdésfelvetés is hibás! Az igazság az, hogy Jézus is csak példázatokban beszélt, mert nem lehet a vaknak a színeket elmesélni, sem a süketnek a hangokat láttatni. Világokban, s világok között élünk, melyeket határok választanak el. Törvénye ez a Teremtőnek. Lehet érvényes repülőjegyem egy egzotikus országba, örülhetek is ennek az utazásnak akár minden egyes napon, de hogy valójában milyen is lesz, azt csak akkor kezdem megérteni, ha már a repülőn ülök, s készülődünk a leszállásra...

A kicsinyke mustármagot - mint a hit szimbólumát - mindannyian ott szorngatjuk a kezünkben, de megsejteni a benne rejlő lehetőséget csak akkor tudjuk, ha elvetjük. Azaz megengedjük Istennek, hogy beleszóljon az életünkbe, s nekünk ajándékozza a hitbeli növekedés csodáját. Nincs nagyobb kiváltság, mint átélni ezt, s örülni ennek! Ahogyan napról napra gyönyörködhetünk gyermekeink testi és szellemi gyarapodásának - s el sem tudjuk képzelni, hogy volt időszak, amikor ők nem voltak - ugyanilyen örömmel tölthet el bennünket Isten országának kiteljesedése is az életünkben. "Eljönnek az égi madarak és fészket raknak az ágai között", azaz a Szentlélek átjárja egész életünket, s bennünk lakozik az Isten Lelke, s hallhatjuk dalolását... A földi létünkben látni sosem fogjuk ezeket a "madarakat", legfeljebb életünk ágai mozdulnak meg néha-néha, s innen tudjuk: az előbb még ott ült, s most szállt el éppen...

Felhívni embertársaink figyelmét erre a világra - keresztény küldetésünk. Megtanítani gyermekeinknek a látás, s a láttatás művészetét az Isten világára/világában szülői felelősségünkből fakadó kötelességünk. "Isten országa nem evés és ivás" - mondja a Mester. Nem is lehet éppen ezért megfoghatóvá tenni. Átérezhetővé, felvillanthatóvá tenni felebarátunk szívében fölülről rendezett körülményekből fakadó bölcsességünk és alázatunk kérdése. Ezt a bölcsességet mindenki kérheti, kaphatja, s gyakorolhatja, amelyhez vezető egyetlen út mindenki számára csakis az ÚR félelme és szeretete.
Isten igéje...


A mai nap imádsága:

Uram! Taníts minket életünk végéig, hogy Benned és Általad megtaláljuk életünk értelmét! Ámen

   

"Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott." Majd emelt hangon hozzátette: "Akinek van füle a hallásra, hallja!"
Lk 8,5-8

Mikroprocesszorral és GPS-szel vezérelt vetőgépek világában, amikor a computer határozza meg az előző évek adott négyzetméterre eső termésátlagai alapján, hogy az adott magocskák milyen optimális távolságban legyenek egymástól, a Magvető példázata némi magyarázatra szorul... Azidőtájt még nem volt agyonnemesített, gémanipulált, vitaminzsákocskába bújtatott vetőmag, csak az előző évből félretett kenyérnekvaló gabona. Ha egy zsák búzából 8-10 zsáknyit érlelt a Mindenható, az már gondviselő jóságának a netovábbja volt... a harmincszoros-hatvanszoros - párhuzamos evangéliumokbéli - nemkülönben százszoros termés az irreális reménységek világát idézte. Azidőtájt még nem a haszonnak volt alárendelve az élet, "profitnak" a túlélést, a holnap megélését tartották.

A magvető "pazarlása" az élet bőkezűségét tükrözi. Oda is szór - ahol bizonnyal nem lesz termés, s ez nem oktalanság, hanem az élet tisztelete. Az az élet-esélyt mindenki meg kell hogy kapja... Ha nem így van, akkor az Isten alapvető törvényét hágják át.

Ez az egyik legismertebb újszövetségi példázat, az Isten igéjének terjedéséről-növekedéséről szól, hiszen a Magvető az Isten maga, a mag pedig az Ő Igéje: a tanítás. Nem mindenki érti ezt meg annyira, hogy életébe teljesen befogadva azt termést is hozzon. Egynegyed csupán! Idén húszéves lelkészi szolgálatom tapasztalása, hogy ez az egynegyed "bruttó" egynegyed csupán, valójában az csak 20%... S ha jól megnézzük: életünk egyötöde - jobb esetben - effektív, az orvosok egyötöde, a tanárok egyötöde, a kűművesek egyötöde, a papok egyötöde érti igazán a dolgát... Az emberek 80%-ának van szakmája - ha van! - s a maradék húsz százaléknak van hivatása...

A kulcsszó ez: hivatás. Pontosítva: el-hivatás! Aki nemcsak hallgatja Isten igéjét, de szívébe zárva azt cselekszi is. Ők azok, akik termést hoznak - nagyon sokat, túláradóan sokat, amit már nem is eredménynek, hanem áldásnak tartunk. Isten az Ő Igéjét nem szűnt meg vetni ma sem. Színből vagy szívből, de vetik... S akinek van "füle a hallásra" az megérti belőle, hogy az Isten tanítása az ÉLETRE hív, amely csak Őbenne teljesedik ki léleknyugtatóan igaz módon - s ezért harmónikusan szépen is.
Keserűség...


A mai nap imádsága:

Uram! Oly sok jóval ajándékoztál meg, s nem vettem észre, hogy mindenben a szolgálatra hívtál! Építés helyett romboltam, mert magamat fontosabbnak tartottam másoknál, ömzésem erősebb volt, mint szeretetem mások felé... Uram, Te mindent helyretehetsz az életemben, Te mindent megváltoztathatsz, még most is! Tedd alázatossá szívemet, hogy megnyíljak előtted, s megnyílhassak Szentlelked által mások felé is! Ámen


Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.
Zsid 12,15

Az emberiség baját mindig a keserűség okozta! Káin keserűsége miatt gerjedt haragra és ölt, Mózes elkeseredésében szólt indulatosan, s csapott a kősziklára, Saul megkeredett szíve tette őt alkalmatlanná a királykodásra, Sámson szerelmi bánatának keserűsége sok filiszteus vérét ontotta ki, s lehetne még folytatni...

De nemcsak a Biblia, az élet is hozza/mutatja számtalan borzalmas példáját. Elkeseredett férjek, megkeseredett feleségek milliói nyúlnak a pohár után, hogy az alkohol bódulatával vigasztalják magukat. Nemegyszer a mértéktelen italozás az oka a tragédiának is: autóbaleset, családi veszekedések, melyek gyilkosságba torkollanak! S ugyan kit vigasztal, ha a részegség elmúltával még be is ismeri a tettes, hogy nem is tudja hogyan fajulhatott el az egyszerű szóváltás halálos kimenetelű verekedéssé?

Japánban társadalmilag elfogadott, ha valaki azért követ el felelős beosztásában öngyilkosságot, mert nem tudta teljesíteni az elvárható kötelességét... Nálunk pedig a hitványok keserítik meg naponta milliók életét! Arra, hogy meglopják, megcsalják egymást az emberek, bizonyára van bocsánat a JóIstennél, de arra, ha valaki "megkeseríti a Szentlelket" - azaz káromolja - arra nincs! Ezért súlyosabb ítélet alá esnek azok, akik vezetői egy népnek, egy nemzetnek. Akiket Isten az Ő bölcs szándéka szerint tanítóul, például állított egy-egy közösség élére, s ezzel a hatalommal visszaéltek, azok ne csodálkozzanak, ha majd akkor és ott a külső sötétségben találják magukat. Akkor már hiába minden sírás és fogcsikorgatás! S még mielőtt valaki azt gondolná, hogy a pokol tüzének kínzó lángnyelvei majd csak a gazember politikusokat, harácsoló kapitalistákat, világot és természetet romlásba taszító lelketleneket nyaldossák, szeretném felhívni a figyelmet: mindenekelőtt azt kéri számon rajtunk az Isten, mennyire voltunk példái a mieinknek?

Ugyanis nem lehet jó miniszterelnök az, aki a magánéletében kudarcot kudarcra halmoz, nem lehet jó miniszter az, aki hitvány férj, s nem lehet másokat építő politikusnő az, aki hitvány feleség, csapnivaló családanya, s nem lehet jó pap, püspök sem az, aki a magánéletében önző és/vagy zsarnok. Ha emberségünkről van szó, akkor nincs "vagy-vagy" - csak "és-és"...

Korunk legnagyobb kórja a keserűség! Soha ennyi önértékelési zavarral küszködő gyermek és felnőtt még nem volt a földkerekségen, sem számszerűleg, sem arányaiban! Ennek elsődleges oka, hogy elfordult az ember Attól, Aki minden jónak a forrása, Aki nélkül az élet nem élet, csak vegetáció...
Létünk...

A mai nap imádsága:
URam! Hiába keresem létem végső okát, legvégül mindig Nálad kötök ki... Adj nekem bölcsességet és türelmet, hogy életemben az történjék, amit Te gondviselő Jóságodban eleve elrendeltél nekem! Ámen

    

"Én vagyok az Alfa és az Ómega" - így szól az ÚRIsten,
aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.
Jel 1,8

Martin Buber zseniális fordításában a "vagyok, aki vagyok" ismert, Hóreb-hegy-i, isteni (ön)kinyilatkoztatása így hangzik: "Vagyok, aki A Lét vagyok... akármilyen formában jelenjek is meg, mindig leszek." Ő az tehát, Aki miatt, Akiért van a mindenség, s Aki által lehetünk benne mi magunk is a létezés csodás tér-idő-folyamában. Az Isten tehát a Lét Istene - persze nem csak a keresztényeknél. Ahol magas kultúra kifejlődött, ott eljutottak odáig, hogy a Végső Ok, maga az Isten, Aki nélkül nincs semmi, ami létezik, sőt, elvonatkoztatásaik révén belátták, hogy vannak nem látható dolgok is, amik léteznek.

A Biblia, ez az ezerévet átívelő emberi alkotás az erejét abból nyeri, hogy akik írták, azok (többnyire!) az egyistenhitet vallották, Akinek hatalma mindenhol a világban megnyilvánul. A biblia bölcsességirodalma így számos gyönyörű gondolatot tár elénk, melyekkel rá akarja irányítani szívünket-lelkünket a Teremtő Istenre, hiszen az az ember tudja igazán tükrözni Isten teremtettségbeli akaratát, aki az élet minden területén ott látja, oda éli az Istent.

Isten mindenütt jelen van, de Őt mégis ki lehet iktatni abból az életből, aminek Ő maga az URa. Aki ezt mégis megteszi, az istententelenné válik, s olyat is képes megtenni, amit egyébként "úgy normálisan" nem tenne! Normális ember ugyanis az életért küzd, az életet szolgálja, s nem pusztítja azt. Normális ember nem csinál atombombát, normális ember nem barkácsol halálos vírusokat, normális ember nem piszkál bele önmaga genetikájába... Sajnos korunkat pontosan az jellemzi, hogy semmiféle határt nem vagyunk hajlandóak elfogadni, s ezért etikánkat is határok-nélküliség jellemzi: "Az én dolgom, kinek, mi köze hozzá?" Az öntörvényűség viszont elvakít, s súlyos következményeket indukálhat. Ha nincs határ, akkor idővel pusztulás áll elő. A rákos sejt is ilyen: osztódik, osztódik... nem "tudja", hol a határ!

A kérdés tehát mindig az, mit kezdek azzal a "tudással", hogy Isten a kezdet s vég, az "alfa és az ómega"? Mit kezdjek azzal a felismeréssel, hogy akármilyen formában is jelenik meg Isten, Isten mindig Isten marad? Az egyik lehetőség, hogy nem foglalkozom ezekkel a dolgokkal, mert annyi minden más, fontosabb dolog is van az életben - a többség (társadalom háromnegyede) ezt választja. A maradék egynegyed, a példázatbeli "jó föld" befogadja ezt az isteni tudást, s várja, hogy megtörténjen benne is a növekedés csodája. Érdekes módon, ahol kibontakozik az evangélium, s teret kap az isteni, ott az áldás sem marad el, lesz termés harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros is...
A hitet válaszd és fordulj segítségért


Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Filippi 4:6

Amikor egy nehéz élethelyzetben átéled, hogy igazán teher alatt vagy, a legjobb döntésed az lehet, ha Isten felé fordulsz. Ahogy a Máté 8-ban olvashatjuk, a tanítványok, amikor a tengeren hánykolódtak, tudták, hogy Jézus az, aki tehet valamit az életüket fenyegető vihar ellen.

A kétségbeejtő viharban reakciójuk az volt, hogy Jézustól kértek segítséget. „Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: ’Uram, ments meg minket, elveszünk!" (Máté 8:25).

Miért van az, hogy kivárjuk, míg tényleg nagy bajba nem kerülünk, mielőtt úgy gondolnánk, hogy most már imádkoznunk kell? A szorongásod legyőzésében kulcsfontosságú, hogy minél hamarabb kiálts segítségért. Hiszen Isten akar rajtad segíteni.

Ahelyett, hogy saját erődből próbálnád az életet élni és engednéd, hogy elárasszon az aggodalom, fordulj Istenhez. Ő azt szeretné, hogy az életedet úgy éld, hogy kapcsolatban vagy vele és másokkal, és beszélsz vele. Mert amikor egyedül próbálkozol, és sosem kérsz segítséget, az aggodalmaid megsokszorozódnak.

Lehet, hogy nehéz számodra beismerni, hogy mire van szükséged. Lehet, hogy azt gondolod, senkit nem érdekel. Lehet, hogy meg vagy arról győződve, hogy te tudod a megoldást, és senki más. Szerintem sok ember azért nem kér segítséget, mert nem akar senkinek sem a terhére lenni.

Istent nem zavarja, ha segítségért fordulsz hozzá. Az élet minden pillanatában készen áll arra, hogy megsegítsen.

„Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” Istent imádságban megszólítani, az egyedüli, leghatásosabb ellenszer az aggodalmaidra. Az életedet úgy éld, hogy ez mindig legyen előtted.

A mai igevers útmutatónk ebben.

1. … imádságban és könyörgésben mindenkor… Először is, neked kell megszólalnod. Ahogy elmondasz Istennek mindent, észre fogod venni, hogy az életedben a szorongás mértéke csökken.

2. … tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ez a második lépés. Az imáinkban gyakran elmesélünk Istennek mindent, beszélünk mindenki másról, de a saját szükségeinket nem tárjuk fel előtte. Mondd el neki, hogy mi az, ami miatt aggódsz!

3. … hálaadással… A hálaérzetnek van egy olyan tulajdonsága, hogy csillapítja az aggodalmat s békességre és elképesztő hitre nyit ajtót az életedben. Nem számít, hogy épp min mész keresztül, biztos, hogy volt korábban olyasmi, amire visszatekintve elmondhatod, „Istenem, hálás vagyok érte”. Kapaszkodj tehát ebbe.


Bízz Istenben, hogy adhat neked újabb (és újabb és újabb) esélyt!

"Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által." (Róma 5,1 Revideált Károli fordítás)


Ha olyan vagy, mint az emberek többsége, hasznodra válik egy új esély, hogy 2014-ben egészséges legyél. A 2012 decemberi Journal of Clinical Psychology (Klinikai Pszichológiai Szaklap) egyik beszámolója arról ad híradást, hogy az újévi fogadalmak közül az első számú a súlyfelesleg leadása volt. Az év végére, a válaszadóknak csak 8 százaléka teljesítette a fogadalmát - akár a kilók leadásáról, összeszedettségről, adósság rendezésről, vagy épp valami másról volt szó.

Ha esetleg nem jól sült el a fogadalmad, hogy egészséges leszel 2013-ban, 2012-ben, 2011-ben, vagy az elmúlt évtized minden évében, sose feledd, hogy Jézus teljesen kész újabb esélyt adni, ha elbukni látszol. Hálásak lehetünk azért, hogy az Ő irgalma megújul minden reggel - és minden új évben.

Jézus azt mondta: "Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot. Azért jöttem, hogy megmentsem." Ez azt jelenti, hogy Isten nem állt mögötted fejcsóválva, rosszallását kifejezve, amikor nem jött össze a legutóbbi diétád. Nem kell, hogy szégyenkezz a múltbeli sikertelen diétáid miatt. Isten nem szégyenkezik miattad.

Túl sok olyan ember van, aki úgy éli végig az életét, hogy bűntudata van, úgy érzi, hogy Isten elítéli és kritizálja. Nincs is vágy bennük, hogy időt töltsenek egy olyan kritizáló istennel, amilyet elképzeltek a fejükben, aki felől biztosak, hogy csalódott bennük.

Ha egészséges szeretnél lenni 2014-ben, ez olyan fajta gondolkozás, aminek nem kívánatos lesz az eredménye. Hogy egészséges legyél, el kell fogadd, hogy Isten mindenestül szeret téged, teljesen, és feltétel nélkül. Mert Jézus meghalt helyetted a kereszten, így teljesen elfogadott vagy Isten szemében - akárhány diétát is szúrtál el.

Róma 5,1 azt mondja: "Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által" (RK fordítás).

Isten szeretné neked a legjobbat adni 2014-ben - nem számít hányszor buktál el a múltban. A Biblia azt mondja, hogy ma az életedben teljes hozzáférésed van Istenhez és az Ő hatalmához, ha ismered. Nem kell addig várnod, amíg összeszeded magad. Minden megvan benned, hogy ma Isten gyermeke légy!

Hiszem, hogy 2014 számodra teljesen átformált lesz - beleértve a fizikai, értelmi, érzelmi, és szellemi életedet - ha teljes mértékig tudatában leszel annak, hogy Isten feltétel nélkül, folyamatosan, és végtelenül szeret téged.

A feltétel nélküli szeretet győztessé teszi a vesztest. Fogalmad sincs róla, hogy a te Mennyei Atyád hányszor akart feléd nyúlni és a karjába kapni, amikor úgy érezted, hogy elszúrtad!

Tehát ahogy várod, hogy 2014-ben egészséges legyél, fogadd be azt az igazságot, hogy Isten szeret téged a bukásaid ellenére. Arra vágyik, hogy veled járhasson abban, hogy megpróbálj egészséges lenni ebben az évben.

Ahelyett, hogy engednéd, hogy a múltbeli bukásaid meghatározzák az évedet, az az én imám az életedre, hogy értsd meg teljesen Isten feléd érzett hatalmas szeretetét. Imádkozom, hogy az ő szeretete, adja meg neked azt a hatalmat, hogy ebben az évben megtedd a hihetetlent is.

Beszéljünk róla:

* Hogyan engedted, hogy a múltbeli bukásaid meghatározzák a jövődet, különösen az egészséges életmóddal kapcsolatban?
* Mi nehezíti meg, hogy elfogadd Isten feltétel nélküli szeretetét az életedre?
* Számodra mit alakít át Isten feltétel nélküli szeretete?Isten azt akarja, hogy élvezd az életed


"Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk." (1 Timóteus 6:17.)


Lehet, hogy sok stresszes helyzet ér a jelenlegi gazdasági rendszer miatt, de Isten még mindig azt akarja, hogy élvezd az életed.

Keresztényként élvezheted az életet, mert a lelkiismereted tiszta. Élvezheted az életet, mert Isten szeretete miatt biztonságban vagy. Jól érezheted magad és nevethetsz a gyülekezetben. Élvezheted a barátaid társaságát, akik nem manipulálnak téged, mert Jézushoz hasonlóvá akarnak válni, és ez azt jelenti, hogy megtanulnak odafigyelni másokra.

Sajnos nagyon sok olyan ember van, akik nem akarják beengedni Istent az életükbe, mert félnek, hogy akkor fel kell adniuk mindent, ami élvezet az életben. Azt hiszik, hogy kereszténnyé válni olyan, mint amikor azt mondják, hogy vége a bulinak, hogy szelleminek lenni az nyomorúságos.

Az emberek fanatikusan keresik a szórakozási lehetőségeket, ami azt jelenti, hogy a csökkentett haszon törvénye alatt élnek. Vagyis több időt fordítanak, több pénzt költenek és több energiát fektetnek bele valamibe, amiből egyre kevesebb izgalmat nyernek. Körbenézve azt kérdezgetik "Most már jól érezzük magunkat?"

Az igazság az, hogy Isten "megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk" (1 Timóteus 6:17/b.).

Isten azt akarja, hogy élvezd az életet!

Beszéljetek róla:

* Miért akarja Isten, hogy élvezd az életed?
* Hogyan válaszolsz arra az igazságra, hogy Isten szeretete extravagáns, bőséges és meghaladja az értelmünket?


Szükséged van egy tervre


"A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut." (Péld. 21:5)

A csendesség hasonlít sok más tevékenységhez, amit teszel életed során - legalábbis egy szempontból. Ahhoz, hogy sikeres legyél benne, segít, ha van terved. A Biblia írja: "A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut." (Péld. 21:5)

Ha még sosem tartottál csendességet, lehet, hogy nincs egy jó, egyszerű terved hozzá. Az egyszerűség fontos minden terv esetében, amit alakítasz. Ha bonyolultra csinálod, akkor annál valószínűbb, hogy el fogsz térni tőle. A hatékony csendességhez mindössze egy Bibliára, egy füzetre és esetleg egy énekeskönyvre lesz szükséged.

Tehát hogy néz ki egy napi csendesség?

Először is: légy csendben az Úr előtt. A Biblia úgy hívja ezt, hogy várni az Úrra. Azzal kezded, hogy egyszerűen leülsz és csöndben maradsz. Ahogy ezt teszed, azon kapod majd magad, hogy leáll a motorod és megnyugszol.

Másodszor: imádkozz röviden. Kezdd meg egy rövid nyitó imával. Kérd Istent, hogy nyissa meg az elméd és vezessen. Kérd, hogy tisztítsa meg az elméd.

Olvass el egy részt az Igéből lassan. Itt kezdődik a párbeszéded Istennel. Ő elkezd beszélni hozzád az Igéjén keresztül, aztán te válaszolsz neki imában. Olvasd a Bibliát lassan. Ne próbáld túl gyorsan olvasni vagy túl sokat. Minél lassabban olvasod a Szentírást, annál inkább rá vagy kényszerítve, hogy gondolkodj el azon, amit olvasol.

Elmélkedj az olvasottak fölött. Tölts vele egy kis időt, hogy megemészted, amit Isten mond. Rágcsáld az Igét, mint ahogy a tehén rágcsálja a füvet. Mérlegeld és küzdj vele a gondolataidban. Sok nagyszerű módja van az Igén való elmélkedésnek. Találhatsz különféle ötleteket rá a könyvemben: Rick Warren's Bible Study Methods (egyelőre csak angolul jelent meg-ford. megj.).

Írd le, amit felfedezel. Mikor Isten beszél hozzád az Igéjén keresztül, törődj vele annyira, hogy leírod. Az írás késztet minket arra, hogy emlékezzünk rá, mit mondott nekünk Isten és megörökítsük a felfedezéseinket.

Imádkozz megint. Légy csendben. Kérd Istent, hogy mutassa meg neked a Szavát. Beszélgess vele arról, amit mondott neked. Mondd el neki, mit gondolsz arról, amit mond neked. Mesélj neki bármi egyébről, ami benned van.

Nem csak egy módja van annak, hogy tarthatsz csendességed, de ha követsz egy ehhez hasonló tervet, elindíthat téged egy eredményes áhítatos utazásra.

Beszéljetek róla
Gondoltál már valaha arra, hogy a csendességed egy intim beszélgetés Istennel?
Milyen dolgokat kell kiküszöbölnöd, hogy "csendben lehess"?
Angyalok

„…egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.” (Zsidók 13:2)
Ha arról beszélünk, hogy angyalok munkálkodnak köztünk, akkor azok, akiknek még nincs szellemi világosságuk, azt gondolják, hogy ez csak afféle vallásos érzelgősség. Azért van ez így, mert hagyják, hogy az értelmük közömbösítse hitüket.
Figyeld meg: 1) Az angyalok köztünk munkálkodásáról régóta tudunk. Egy angyal fogta be az oroszlánok száját, hogy Dánielt megvédje. Angyal járt Izráel serege előtt, hogy biztosítsa győzelmüket. Egy angyal jelent meg Pálnak a vihar idején, hogy tudtára adja, túl fogják élni a hajótörést. Egy angyal nyitotta ki a börtön ajtóit Péternek, hogy megmentse a kivégzéstől. 2) Angyalok vigyáznak ránk, és óvnak meg a veszélyektől. „Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon” (Zsoltárok 91:11). Ha most végiggondolod némely utadat, biztosan belátod, mennyire szükséged volt erre a védelemre! Egy idejében felfedezett rák vagy egy csodával határos megmenekülés – ez több mint puszta szerencse. Angyalok vigyáznak gyermekeinkre is. Jézus azt mondta: „Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát” (Máté 18:10). Most már tudod, hogy miért élnek túl gyermekek olyan dolgokat, amiktől a szülők halálra rémülnek. 3) Angyalok segítenek szükséghelyzetekben. „Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?” (Zsidók 1:14). Mindezek után gondolod, hogy Isten feloszlatta volna titkosszolgálatát? Gondolod, hogy ölbe tett kézzel üldögélnek munkanélküli segélyt várva? Nem, ők most is keményen dolgoznak. Lehet, hogy nem látod őket testi szemeiddel, de jótetteik körülvesznek minden nap.


CÉLOZZ, LŐJ, LŐJ ÚJRA MEG ÚJRA!

„Üss a földre!..." (2Királyok 13:18)

Amikor Izrael királyának egy jó haditervre volt szüksége, hogy legyőzhesse a szíriaiakat, Elizeus prófétához fordult, aki ezt mondta neki: „Fogj íjat és nyilakat! Ő ijat és nyilakat fogott a kezébe. Majd ezt mondta Elizeus Izrael királyának: Feszítsd ki kezeddel az íjat! Amikor kifeszítette a kezével, Elizeus rátette kezét a király kezére. Azután ezt mondta: Nyisd ki a keletre néző ablakot! A király kinyitotta. Elizeus ezt mondta: Lőj! Ő pedig lőtt. Akkor így szólt: Az Úr szabadításának a nyila ez, az Arámtól megszabadító nyíl, mert teljesen le fogod verni Arámot Aféknál! Azután ezt mondta: Fogd a nyilakat! Ő kézbe fogta. Ekkor így szólt Izrael királyához: Üss a földre! Ő ráütött a földre háromszor, azután megállt. Megharagudott rá ezért az Isten embere, és ezt mondta: Ötször vagy hatszor kellett volna ütnöd, akkor teljesen levernéd Arámot, de így csak háromszor vered meg Arámot." (2Királyok 13:15-19)

Mit kérsz ma Istentől? Hogy mentsen meg valakit, akit szeretsz? Hogy gondoskod­jon az anyagi szükségeidről? Hogy segítsen megszabadulni egy rossz szokástól? Hogy sikert adjon munkádban? Fedezd fel, mit ígért neked Igéjében, használd az ígéreteket nyilakként! Célozd meg velük problémádat, lőj, lőj újra és újra, amíg Isten cselekedni nem fog érdekedben. Ennek a régi történetnek van egy fontos tanulsága: vannak olyan helyzetek az életben, amikor a hit és a kitartás nem csupán a győzelmedet határozzák meg, de a győzelem nagyságát is. Tehát célozz, lőj, lőj újra meg újra!
Nehéz időkre való ige


„…Istenünk igéje örökre megmarad.” (Ézsaiás 40:8)

A következő néhány napban újítsuk meg gondolatainkat Isten néhány csodálatos ígéretével, melyeket Igéje által adott nekünk. Ne csak futólag olvassuk el őket; lassan dolgozzuk fel őket, mélyen átgondolva, átimádkozva és átismételve, engedve, hogy igazságuk megváltoztassa gondolkodásmódunkat, és erősítse hitünket. 1) „Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége…” (Ézsaiás 54:17 Károli). 2) „Veled van az Úr… nem kell többé veszedelemtől félned… ő erős, és megsegít… Elbánik majd elnyomóiddal abban az időben…” (Zofóniás 3:15-19 NIV). 3) „Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek az asszír királytól… Ővele emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban…” (2Krónika 32:7-8). 4) „Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig” (Zsoltárok 62:2-3). 5) „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:6-7). 6) „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban” (Róma 8:38-39).Kész vagy befogadni még többet Isten csodálatos ígéreteiből?

1) „Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet” (Zsoltárok 5:12). 2) „Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzi előled az ellenséget…” (5Mózes 33:27 NKJV). 3) „Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat” (Náhum 1:7 Károli). 4) „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak” (Ézsaiás 41:10). 5) „Jelenléteddel megvéded őket az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket a gonosztól” (Zsoltárok 31:20 NCV). 6) „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben” (Zsoltárok 23:6). 7) „… az Úr mellém állt, és megerősített… Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába…” (2Timóteus 4:17-18). 8) „Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak” (Zsoltárok 9:11). 9) „De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!” (Jeremiás siralmai 3:21-23). 10) „Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!” (Zsoltárok 4:8).


Íme még néhány csodálatos ígéret a Bibliából, melyekre támaszkodhatsz, amikor nehéz idők jönnek:
1) „Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon” (Zsoltárok 91:9-11). 2) „Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket” (Zsoltárok 34:8). 3) „Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem” (Zsoltárok 57:2). 4) „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti” (Zsoltárok 34:19). 5) „…az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel…” (1Péter 3:12). 6) „Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam… megmentett, mert gyönyörködik bennem” (Zsoltárok 18:16-19). 7) „Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom” (Mikeás 7:8). 8) „Bátor leszel, mert lesz reménységed. Nyugodtan és biztonságban pihensz. Semmitől sem félve fekszel le, és sokan fordulnak hozzád segítségért (Jób 11:18-19 TLB). 9) „Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint” (Efézus 3:20).

ŐSZINTE ÉRZELMEK


„Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: »Íme, mennyire szerette«” (János 11:35-36)
Vannak köztünk, akik olyanok, mint egy csukott könyv; az emberek soha nem fogják megtudni, mi van bennük. Jézus nem félt attól, hogy sebezhetővé válik, szabad folyást engedett könnyeinek barátja, Lázár sírjánál. Te ki tudod fejezni őszintén érzelmeidet? Szoktál beszélni a díjakról, amiket megnyertél, de hallgatsz az elhazudott könnyekről? Ha csak a sikerekről beszélsz, de nem mondod el, min mentél keresztül, amíg elérted őket, az emberek úgy fogják érezni, hogy ők sosem lesznek képesek eljutni odáig, ahova te eljutottál. Ezt szeretnéd? Jézus haragudott, amikor az erősek kihasználták a gyengéket; ezért is űzte ki a pénzváltókat a templomból. Sírt Jeruzsálem felett, mert tudta, milyen következményekkel jár az, hogy elutasítják őt. Itt nem elszabadult indulatokról beszélünk, vagy arról, hogy minden alkalommal könnyekben törjünk ki, amikor baj ér minket. Azonban ha nem vagy képes arra, hogy megfelelő mértékben együtt érző és őszinte legyél, akkor nem leszel hiteles az emberek szemében. A Biblia azt mondja: „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt… Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak” (Prédikátor 3:1,4). Ha kemény tudsz maradni, de arra nem vagy képes, hogy érzelmeidet kimutasd, az emberek talán csodálni fognak az elért eredményeidért, és követik útmutatásaidat, de távolságot fognak tartani. Te pedig magányos leszel. Ez azonban önkéntes száműzetés a magányba, amit magadnak okozol azzal, hogy nem vagy hajlandó megnyílni, és nem engeded be őket. Jézus őszintén kimutatta érzelmeit, neked is ezt kell tenned.

Vezetés üldöztetés által


„Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét.” (Apostolok Cselekedetei 8:4)

A Biblia azt mondja: „Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét.” (ApCsel 8:3-4) Hogyan növekedett az újszövetségi gyülekezet? Üldöztetés által. A nehéz időkre is igaz, és nem csak a jókra, hogy növekedést eredményeznek. Isten vezet bennünket az üldözés által. Néha azok, akik megtámadnak minket, Isten ügynökei, anélkül, hogy erről tudnának. Isten arra használja őket, hogy minket oda juttasson, ahol lennünk kell, aztán, mint József, évek múlva visszanézhetünk, és ezt mondhatjuk: „Ti rosszat akartatok vele, de Isten jót akart” (1Mózes 50:20 parafrázis). Sírunk amiatt, mert valaki becsapta az ajtót az orrunk előtt, de visszatekintve azt mondhatjuk: „ez volt a legjobb dolog, ami történhetett velem”.


A zsoltáros ezt írja: „…Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek” (Zsoltárok 84:12). Ha Isten megengedi, hogy nehéz időszakon menj keresztül, akkor ez bizonyára a javadra szolgál. Vagy esetleg mások javára, és te vagy az eszköz, melynek segítségével megvalósítja azt. Ha ezt megérted, akkor új dimenzió nyílik meg számodra az Istennel való járásban. De minden új dimenzió az ellenállás új szintjét hozza magával. Az ellenség nem fogja küzdelem nélkül feladni. Akár a családodért, akár az anyagi helyzetedért, akár az egészségedért, az üzleti ügyeidért vagy a szolgálatodért folyik a harc, számíts három dologra:

1) minél közelebb kerülsz a győzelemhez, annál erősebb lesz a harc;

2) nem a kényelmed számít, hanem az, amire elhívattál;

3) a győzelmedet Isten már előre elrendelte, tehát küzdj tovább!