2011. január 20., csütörtök

2011. január 20. A év, évközi idő, 2. hét, csütörtök (Szent Sebestyén vértanú, Szent Fábián pápa, vértanú, Boldog Özséb, pálos rendalapító) A nap liturgikus színe: zöld

Jézus a főpapunk, aki keresztáldozatával bemutatta a legnagyobb áldozatot, és újra és újra tudatosítja bennünk, hogy hazavár országába, hogy mindenkit üdvözíteni akar. Az üdvösség útját járjuk, kegyelmi erejével akarunk napról napra megerősödni.
A szentek emléknapjai között ezen a napon legyen különösen is imaszándékunk a keresztények egysége!

Zsid 7, 25-8,6
Jézus Krisztus mindörökre üdvözíti azokat, akik eléje járulnak.
Mk 3, 7-12
Jézus sokakat meggyógyított.

A hét a keresztény egység imahete. Az egységért végzett Szentmise könyörgésével imádkozzunk ezen a napon különösen is a kereszténység egységéért.

Könyörgés:

Mindenható örök Isten, te összegyűjtöd, ami szétszóródott, éés az egybegyűjtött nyájat védelmezed. tekints jóságosan azokra, akiket azegy keresztség megszentelt, hogy a hit teljességében és a szeretet kötelékében is eggyéváljanak.


Az Újszövetség mindent megújít. A régi szertartások helyébe állította Krisztus keresztáldozatát, és az ároni papság helyébe Krisztus örök főpapságából részesíti azokat, akiket az oltár szolgálatára lefoglalt. Ezeket helyezte a hívek élére, hogy jó példával előljárjanak és mint az újszövetség sáfárai az engedelmesség útjára tanítsanak.

Diokleciánusz császár kedvelt tisztje (a praetoriánusok I. kohorszának centuriója) volt. Keresztény hite miatt a császár egy réten fához köttette, és saját katonáival nyilaztatta. Egy keresztény matróna, Iréne ápolta. Felgyógyulása után szemrehányást tett a császárnak kegyetlensége miatt, ezért az súlyos dorongokkal agyonverette. Holttestét a római szennyvízcsatornába dobták. Lucina nevű matróna - látomása révén - rátalált, és a Via Appián temettette el. Ezen a helyen áll a róla elnevezett Szent Sebestyén bazilika. Vértanúságának erejét csodáljuk a szentmise kezdőénekével: " Ez a szent haláláig küzdött Istenének törvényéért, nem félt a gonoszok szavától, mert életének alapja szilárd kőszikla volt."
Bűnbánati cselekmény

Testvéreim! Krisztusból merítettek erőt a szent vértanúk, hogy állhatatosak maradjanak a szenvedésekben. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel szorosan kapcsolódjunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz.
Jézus Krisztus, Aki erőt öntesz a hitvallókba, hogy hűségesek maradjanak: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki elvetted a félelmet az örök élet reményével: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megígérted, hogy a Téged megvallókat magadénak vallod Atyád előtt: Uram, irgalmazz!

Hívek könyörgése

Imádkozzunk, Testvéreim, a vértanúk Királyához, erősítsen meg bennünket az Iránta való szeretetben, hogy a szent vértanúk erejével tehessünk tanúságot Róla.

Növeld, Urunk, szeretetünket, hogy a pogány korszellem ellenére is ragaszkodjunk Hozzád.
Adj igazi bátorságot, hogy vállalni tudjuk hitünkért a megpróbáltatásokat és üldözéseket.
Engedd, hogy tanuljunk Tőled: szelídek és alázatos szívűek legyünk.
Oltsd lelkünkbe az irgalom lelkületét, hogy meg tudjunk bocsátani ellenségeinknek.
Vezess bennünket, Urunk, a földi életből a szentek társaságába.

Urunk, Jézus Krisztus! Te engedelmességeddel a szeretet legragyogóbb példáját adtad, és megihletted a vértanúk lelkét az önmagát feláldozó szeretetre. Kérünk, Szent Sebestyén vértanúd közbenjárására növeld bennünk is Irántad az önfeláldozó szeretetet. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Jól csak a szíveddel látsz, tanítja a róka a Kis Herceget. Isten a szíveket vizsgálja, ismeri szándékainkat, erőnket és gyengeségünket. Bizalommal álljunk elé a mai napon is.

forrás: Hankovszky Miklós
Ősi római családból származott. 236-ban választották pápává. Origenész tőle kért feloldozást az irataiban előforduló tévedésekért. Fábián pápa rendezte a keresztény temetőhelyeket. Oratoriumokat emeltetett föléjük, és a diakónusok felügyeletére bízta azokat. Déciusz császár alatt szenvedett vértanúhalált 250-ben. A Kallixtusz katakombában temették el, ahol megmaradt a sírköve is.
Kiválasztottságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:

Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr,
megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmével.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Szüntelenül hangzik felénk is a kérdés: Szeretsz-e engem? Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy szeretet-vallomásunk őszinte és igaz lehessen.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki az apostolokra alapoztad Egyházadat:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki minden embert meghívtál Titokzatos Tested, az Egyház közösségébe:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a bűnbocsánatot és Szent Tested titkát Egyházadra bíztad:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, a Pásztorok Pásztorát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy szent, és önmagukat is feláldozó főpapokkal és papokkal kormányozza Egyházát.


   1. Adj, Urunk, új papi hivatásokat, akik egész létükkel szolgálnak Neked.
   2. Őrizd meg, Urunk, a hit tisztaságát, hogy eljuthassunk az igazi világosságra.
   3. Add, hogy a lelkipásztorok önfeláldozó munkája megőrizze a hívek egységét.

   4. Add, Urunk, hogy mindig buzgón ragaszkodjunk templomunkhoz; szívesen fenntartsuk és szépítsük.
   5. Szent főpapjaink és lelkipásztoraink vezetésével végy minket Országod dicsőségébe.


Egyházadnak legfőbb Pásztora, Urunk, Jézus Krisztus! Kérünk, vezess bennünket Helyetteseiddel az igazság útján, hogy az igaz hitben megnövekedve, irányításoddal eljussunk a megdicsőült Egyházba. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, ki papjaidnak dicsősége vagy, kérünk, add, hogy Szent Fábián vértanúd segítő közbenjárására a hitben és méltó szolgálatodban mi is előbbre haladjunk!

Példája: Segíts a rászorulókon, tehetséged szerint.
Élete: 236-ban választották Róma és az Egyház püspökévé, egy aránylag békés korszakban (Maximinusz császár halála után). Megszervezte a szegénygondozást, hét diakonus közt osztva szét a területet. Elrendelte a vértanúakták összegyűjtését.

A Décius-féle üldözés idején, 250-ben szenvedett vértanúságot, az új terror első áldozatai közt volt, amint Szent Ciprián írja.

A Callixtus katakombában temették el.


Boldog Özséb, pálos rendalapító
Ünnepe: január 20.Előkelő szülők gyermeke
volt. Pappászentelése után nemsokára esztergomi kanonok
lett. 1246-ban lemondott méltóságáról és a pilisi
erdőségben remetéskedett. Csodás látomása után a
környékbeli remetéket maga köré csoportosította.
Ezeknek lelki vezetőjük lett, majd idővel
Pilisszentkereszten templomot és kolostort építve,
megvetette a Remete Szent Pálról elnevezett Pálos rend
alapját 1250-ben. Ő lett az első főnökük, és a pilisi
kolostorból kormányozta szerzetét. 1270-ben halt meg.
Remete-életének
hálaadását mondja el a szentmise Kezdőéneke:

Az Úr az én örökségem
és osztályrészem.

Te adod ezt nekem, Uram.

Kiváló sorsban részesültem,

örökségem drága nekem.

FELHÍVÁS A
BŰNBÁNATRA

Testvéreim! Mindannyian sajátos hivatást kaptunk
az Úrtól. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és
bánjuk meg bűneinket, hogy maradék nélkül tölthessük
be hivatásunkat.
KYRIE-LITÁNIA

Jézus Krisztus, Aki szegénységben jöttél a
világra:

Uram, irgalmazz!

Jézus Krisztus, Aki teljes függetlenséget kívánsz
követőidtől:

Krisztus, kegyelmezz!

Jézus Krisztus, Aki Országodba hívtál minden
jószándékú embert:

Uram, irgalmazz!
EGYETEMES
KÖNYÖRGÉSEK

Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust,
hogy irgalmas szeretetével adjon új szenteket hazánknak
és Egyházának.


   1. Adj, Urunk, új
      hivatásokat, akik életük példájával tanítanak
      az akaratod szerinti életre.

   2. Növeld bennünk az
      örök élet megismerésének vágyát, hogy a
      magány perceit gyümölcsözően használjuk fel.

   3. Add, hogy a lélek
      csendjében meghallhassuk a Szentlélek indításait.

   4. Add, hogy akik életüket
      Neked adták, állhatatosak maradjanak
      önátadásukban.

   5. Add, hogy földi
      pályafutásunk után szent őseink társaságában
      kapjunk helyet.


Urunk, Jézus Krisztus! Te
elhoztad nekünk az örök életre szóló örömhírt:
kinyilatkoztatást a mennyei Atya szeretetéről. Kérünk,
érintsd meg szívünket, hogy Boldog Özséb példájára
megszeressük a magány beszédes csendjét, és
kinyilatkoztatásod igazságait. Aki élsz és uralkodol,
mindörökkön örökké.

       
Zsid 7, 25-8,6

Így örökre üdvözítheti is azokat, akik általa Istenhez közelednek, hisz mindenkor él, hogy értük közbenjárjon. Illő volt ugyanis, hogy ilyen főpapunk legyen: szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és fölségesebb az egeknél; akinek nincs arra szüksége, hogy mint a papok, minden nap először a saját vétkeikért mutasson be áldozatot, azután a nép vétkeiért, mert ő ezt egyszer s mindenkorra megtette, amikor önmagát feláldozta. A törvény ugyanis gyarló embereket rendel papokká; az eskü szava pedig, amely a törvény után jött, az örökké tökéletes Fiút [Zsolt 2,7; 110,4]. Mindabból azonban, amit mondani akarunk, ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a Fölség trónjának jobbján ül az egekben [Zsolt 110,1], mint a szentély szolgája és az igaz sátoré, amelyet nem ember, hanem az Úr épített [Szám 24,6G]. Mivel minden főpapot az ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, hogy neki is legyen valamije, amit bemutat. Ha ő a földön volna, nem is volna pap, mert ezek a törvény szerint mutatnak be áldozatokat, az égi dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten Mózesnek megmondta, mikor a sátrat készítette: ,,Nézd -- mondta --, készíts mindent arra a mintára, amelyet neked a hegyen megmutattam!'' [Kiv 25,40] Ő azonban most annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel kiválóbb szövetségnek közvetítője, amely kiválóbb ígéreteken alapul.
Mk 3, 7-12

Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idúmeából, a Jordánon túlról. Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt. Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: ,,Te vagy az Isten Fia.'' Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne árulják el őt.

2011. január 20. - Csütörtök

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz.
   Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg
   a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság
   csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz
   végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy
   bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami
   bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább
   megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust,
   leborultak előtte, és így kiáltoztak: ?Te vagy az Isten Fia!? Ő azonban
   szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.
   Mk 3,7-12


   Elmélkedés:
   Az evangéliumi leírás szerint tömegesen érkeznek Jézushoz az emberek. A
   betegekkel tett csodák híre hamar elterjedt az emberek között, és egyre
   többen keresik Jézust. Vajon mi vezeti ezt a nagy tömeget? Bizonyára sokakat
   a különleges tetteket végrehajtó személy iránti kíváncsiság, a csodavárás,
   vagy a betegeket a gyógyulás vágya. Úgy tűnik, hogy Jézus ekkor, nyilvános
   működésének kezdetekor, még nem engedi, hogy az evilági dolgokban remélő
   tömegek megismerjék személyének titkát, ezért azoknak, akik felismerik, hogy
   ő az Isten Fia, megtiltja, hogy elmondják ezt.
   Jézust igazán megismerni, s benne felismerni az Isten Fiát, nem adatik meg
   mindenkinek, csak keveseknek. Ha csak a kíváncsiság vezet minket hozzá, a
   tömeghez tartozunk, amely csak a külső cselekedeteket látja. Ha az örök élet
   vágyával közeledünk hozzá, és mennyi Atyánkat szeretnénk megismerni általa,
   megtapasztalhatjuk a keveseknek megadatott belső kegyelmeket.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Reménység Istene! dicsőítünk Téged az úrvacsora, az eucharisztia
   ajándékáért, ahol a szentlélek által újra és újra találkozunk Fiaddal, Jézus
   Krisztussal, a mennyből alászálló élő kenyérrel. Bocsásd meg
   érdemtelenségünket, töredezett életünket, egyenlőtlenségeinket és a
   megosztottságba való beletörődöttségünket. Urunk azért imádkozunk, hogy hozd
   el azt a napot, amikor egész egyházad közösen töri meg a kenyeret. s amíg
   ezt a napot várjuk, hadd tanuljuk meg újra és újra ? az eucharisztia által
   formált népként ? szolgálni a világot. ezt kérjük Jézus nevében. Ámen.
   Imádság az ökumenikus imahét (2011. január 16-23.) 5. napjára
Drága Mennyei Atyám! Köszönjük a kegyelmet, hogy nem kell nagymértékű üldöztetéseket, bebörtönzéseket, kínzásokat elszenvednünk a hitünkért. Éppen ezért adj még több bátorságot, hogy bárhova visz utunk, mindig bátran tudjunk bizonyságot tenni Jézus nevéről! Nekünk, megadatott az, hogy bármikor olvashatjuk a Te igédet, míg más helyeken sok hívő csak álmodozott/álmodozhat az üldöztetések miatt a Biblia olvasásáról. Bocsásd meg, hogy bár nekünk van Bibliánk, mégis sokszor inkább a világ dolgaival foglalatoskodunk, és túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy időt szánjunk az olvasására és Rád Uram! Kérlek, ébreszd fel ugyanazt a vágyakozást Igéd iránt a szíveinkben, amit azok éreztek/éreznek, akiknek tiltva volt/van a Szentírás olvasása, és nem tudtak/tudnak hozzá jutni Bibliához. Valamint kérlek, adj erőt, ezeknek a hitük miatt üldöztetést, bántalmazást elszenvedő keresztyéneknek, hogy mindvégig állhatatosak maradjanak. Csillapítsd fájdalmaikat és szenvedéseiket, légy velük és bátorítsd őket a nehéz pillanatokban. Ugyanakkor teremts lehetőséget számukra, hogy azok felé, akik üldözik, bántalmazzák őket, irgalmasságot gyakorolhassanak, és bizonyságot tehessenek a Te neved mellett, és ezáltal csak úgy, mint Pál, ők is abbahagyhassák a keresztyének üldözését, és Hozzád térhessenek! Tedd kedvessé gyermekeidet üldözőik szemében, hogy szolgálhassanak feléjük. Hiszen maga Jézus tanít minket arra, hogy áldjuk azokat, akik bántanak minket. Ezért legyenek áldottak az üldözők és a bántalmazók, és Jézus nevében kérlek, teremts nekik is lehetőséget a megtérésre és a bűnbánatra, és nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki még elveszetten kóborol valahol a világban. Ámen! (B. L.)


Drága Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy egész évben vezetted és megtartottad életemet, hogy növekedhettem Benne és Általad. Kérlek, bocsásd meg, ha nem hallottam meg szavad, ha nem cselekedtem mindenben szándékod szerint. Kérlek, segíts, hogy Hozzád méltón élhessek, és így hirdethessem a világnak megváltó dicsőséged! Ámen


Drága Mennyei Atyám! Köszönöm Neked szerető gondviselésedet,s mielőtt szánkon volna a kérő szó, Te már pontosan tudod, mire van szükségünk! Köszönöm, hogy a győzelem zászlaját adtad a kezükbe, hogy azt lobogtathassuk és tűzhessük ki életünk minden területére! Kérlek, segíts minket használni ezt a zászlót, hogy soha senki se téphesse ki a kezünkből, hogy ne a körülményeinkre tekintsünk, hanem győztesként tudjuk lobogtatni minden helyzetben! Köszönöm, hogy olyan Mennyei apukánk van, aki a földi édesapánknál leírhatatlanul jobban szeret minket! Köszönöm, hogy a Mennyei család gyermekei lehetünk! Köszönöm, hogy addig formálsz minket, amíg hétszer tisztított ezüstökké nem válunk. Ahogy a fazekas az agyagot, Te is úgy munkálsz meg minket, s egyenként formálsz minden kis agyagedényt, míg el nem érik a Neked tetsző formát! Tied minden dicsőség, Jézus nevében. Ámen (Baksa Lívia)


Drága mennyei Atyánk adj nekünk szerető szívet a meg nem tért szeretteinkért, ismerőseinkért, adj bölcs beszédet  hozzá!. Ámen.


Drága Mennyei Atyánk! Köszönöm, hogy napról napra velünk vagy, megtartod életünk és építed a hitünk. Kérlek, tölts el bennünket, hogy teljes egészében Benned élhessünk, és mindenben szándékod, Igéd szerint gondolkozzunk, járjunk, cselekedjünk. Ámen


Drága Mennyei Atyánk! Köszönjük neked a Napi Igét! Köszönjük tanításodat, útmutatásodat! Tégy minket Uram alkalmassá, hogy megérthessük és meg is tarthassuk Igédet! Kérlek, áldd meg az Ige hirdetőjét és olvasóját is! Köszönjük, hogy szólhatunk hozzád és Te meghallgatsz minket! Ámen! (K.J.)


Drága mennyei Atyánk, lelkészeinkért imádkozom, hogy a nyájat azon az úton vezesse, melyet elkészítettél számunkra. Vezessen bennünket a tiszta vizű forrásokhoz, és üde legelőkre, hogy biztonságban élhessünk. Erősítsd meg Őket, hogy bölcsen és jól végezhessék szolgálatukat. Ámen


Drága mennyei Atyánk! Nehéz tiszteletet adni azoknak, akikről úgy érezzük, hogy ellenünk cselekednek. Mégis tiszteljük a Te akaratodat és bízunk abban, hogy minden rossz és hibás döntést, melyet vezetőink elkövetnek, helyre fogod állítani. Bocsáss meg ha tiszteletlenek voltunk velük szemben,ha szüleinknek ellent szóltunk, gyermekeinket hibás módon neveltük, a szegényeket, elesetteket lenéztük. Bocsáss meg azért amiért előbbre helyeztük magunkat származásunk miatt, és esetleg megvetettük a tudatlan, egyszerű embereket. Segíts abban, hogy más vallások követőit ne ellenségként kezeljük, hanem olyan emberekként, akik eltévedtek és a széles úton járnak a keskeny helyett, és nekünk kell megmutatni nekik a helyes utat. Adj nekünk Uram helyes vezetést hibáink felismerésére és azok elhagyására. Segíts minket abban, hogy tiszteletben tudjuk tartani a Te törvényeidet, parancsolataidat, és áldásodban élhessünk. Jézus nevében, ámen.

Nehéz döntések

„Velem van az Úr, nem félek…” (Zsoltárok 118:6)

A Biblia hősei nem voltak tökéletesek. Személyiségük is sokféle volt. De volt bennük valami közös: hajlandóak voltak nehéz döntéseket hozni. Figyeld meg:

1) A nehéz döntések kockázattal járnak. Amikor 1940-ben a Szovjetunió lerohanta Lettországot, az Egyesült Államok rigai alkonzulja aggódott amiatt, hogy az Amerikai Vöröskereszt készleteit a városban kifoszthatják. Engedélyt kért Washingtonból arra, hogy a vöröskereszt fölé kitűzhesse az amerikai zászlót, hogy ezzel elrettentse a fosztogatókat. „Ilyen lépésre korábban nem volt precedens” táviratozott vissza a külügyminiszter. Amikor az alkonzul megkapta az üzenetet, ő maga mászott fel, és tűzte ki az amerikai zászlót, majd táviratozott a Külügyminisztériumba: „A mai naptól van rá precedens, megteremtettem.”

2) A nehéz döntések igazi jellemet igényelnek. Chuck Swindoll írja: „A bátorság nem korlátozódik csupán a csatamezőkre, a veszélyes sportokra vagy arra, hogy elkapod a házadba törő tolvajt. A bátorság igazi próbái sokkal csendesebbek. Olyan belső próbák ezek, mint hűnek maradni, amikor senki sem figyel, elviselni a fájdalmat egy üres szobában, egyedül maradni, amikor mindenki félreért.” Akár egy családot, akár egy üzletet, akár egy gyülekezetet vezetsz, a panaszkodásra való kísértés könnyen jön. Adj hálát Istennek a nehéz időkért! Éppen a nehéz idők miatt vagy odahelyezve – hogy vezess. Ha minden jól menne, rád nem lenne szükség. Amikor nehéz döntéseket kell hozni, ezekben a szavakban találhatsz biztonságérzetet: „Velem van az Úr, nem félek…” (Zsoltárok 118:6)

A LÉLEK SEGÍT ABBAN, HOGY ISTEN GYERMEKEIVÉ LEGYÜNK

  "Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." (Róm 8:14)
 
  Úgy jelent meg Krisztus az emberek között, mint Isten követe. Úgy beszélt, mint akinek hatalma van, erőteljes kifejezésekkel jellemezte önmagát, híveitől feltétlen hitet és engedelmességet követelt. Mi mint nép, az ő Igéjében lefektetett alapelvekre építjük hitünket. Odaszántuk szívünket és lelkünket az élő Igének való engedelmességre, és arra, hogy követjük az "Így szól az Úr" szavát.
  Jelenlegi és jövőbeli reménységünk is a Krisztussal és Istennel való kapcsolatunktól függ. Pál apostol mély értelmű szavakkal erősíti meg hitünket ebben a vonatkozásban. Azoknak, akiket Isten Lelke vezérel, akiknek szívében Krisztus kegyelme lakozik, ezt írja: "Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg." (Róm 8:16-17) "Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!" (15. vers)
  Krisztus arra hívott el, hogy jöjjünk ki a világból és különüljünk el attól. Arra hívott el, hogy szent életet éljünk, hogy szívünk folyamatosan Istenhez vonzódjék, és életünkben szüntelenül jelen legyen a Szentlélek. Aki igazán hisz Krisztusban, azon meglátszik, hogy szeretetének kegyelme lakik szívében. Aki valaha elidegenedett Istentől, az most a vele való közösségről tesz bizonyságot, s akin valaha érzéki természete uralkodott, most azon az isteni jellemvonások láthatók.
  Isten gyermekeinek az igazság munkásaivá, állandó Istent-keresőkké és akaratának állandó cselekvőivé kell válniuk. Ez teszi őket teljessé Krisztusban. Angyalok, emberek és az el nem bukott világok lakói előtt kell bizonyítaniuk, hogy életük Isten akaratával megegyezik, s hogy ők országa alapelveinek hűséges megvalósítói. A Szentlélek - aki hit által lakik szívükben - közösségbe hozza őket Krisztussal és egymással, és megtermi bennük a szentség drága gyümölcseit. (Review and Herald, 1909. augusztus 19.)

2011. január 20. csütörtök Fábián, Sebestyén napja 1284.

A mai nap meditációs fogalma:
Gazdagság...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy megtehessem a jót másokkal, ahogyan Te is gondviselő szereteteddel jót teszel velem naponta! Ámen


Jézus így válaszolt az ifjúnak: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben."
Mt 19,21

"Kedves Jézus! Szeretnék tökéletes lenni -, de nem ilyen áron!"... Bizonnyal akadnak ma is jószándékú gazdag ifjak, akik tökéletesedni kívánnak, mert a nagy vagyon önmagában nem biztosítja azt, amire minden ember vágyik -, de a többségük gyaníthatóan a fenti mondattal, keserű szájízzel, szomorúan elballagnának, ha a Mester követésre hívná el őket...

Sok rossz prédikátor támadta és támadja ma is a gazdagságot, mintha az az ördögtől magától származna, pedig Jézus nem a gazdagság ellen prédikált, hanem a hamis reménységre hívta fel a figyelmet - az ember ugyanis igen nagy hajlandósággal bír, hogy a múlandót az Elmúlhatatlan elé tegye. Gazdagság és Jézus követése - elméletileg - nem egymást kizáróak, de a gyakorlat, a tapasztalás arra tanít, hogy a kettő együtt igen nagy ritkaság. Mi lehet ennek az oka?

Mindenekelőtt az az általánosan elterjedt nézet, hogy a gazdagság boldogít, hiszen aki gazdag, az elismert, az független, annak önértékelését nem zúzzák szét a kudarcok, ellenben öntudatát erősítik a sikerei... Hiába a manapság oly divatos életfilozófia, mely mindenek elé helyezi a sikert, a gazdasági eredmények önmagukban még nem generálnak megelégedettséget. Elégedetté tehet a vagyon, de a megelégedettséghez harmónia szükségeltetik, ami nem képzelhető el a lélek nyugalma nélkül...

Lelkünk márpedig sehol máshol, csakis Istennél nyugszik meg. Ezért vonzotta a názáreti poroslábú Vándorprédikátor a gazdagokat is. Ezért a nyugalomért fordított hátat a gazdagságnak Assi leggazdagabb posztókereskedőjének fia is, hogy Isten-felfedezésének örömét boldogan mások elé élje... Eredményesen, hiszen a harmadrendiekkel együtt a világon ma mintegy húszmillióan(!) vallják magukat ferencesnek. Ez a tény nem jelenti azt, hogy csak mezítlábas szegénységben lehet Istent megtalálni és szolgálni, éppen ellenkezőleg! Isten azért engedi meg a jólétet, hogy ezen keresztül is jót tehessen egyik ember a másikkal, s hogy ember és ember között lélekemelő találkozások jöhessenek létre.

Ha azonban valaki vagyonát - beleértve a szellemieket is, hiszen egyre inkább afelé halad a világ, hogy tudást csak pénzen lehessen megszerezni -, csak önmagának akarja megtartani, s abból nem kíván részesíteni másokat, akkor nem csak Isten akaratára mond nemet, de kizárja magát annak lehetőségéből is, hogy harmóniába kerüljön a világgal, önmagával, s természetesen a JóIstennel...

2011. január 20. csütörtök

Krisztus közvetítői szerepe.

Izraelben az első közvetítő Isten és emberek között Mózes volt. Majd utasította őt Isten, hogy kenje fel testvérét Áront a főpapi tisztségre. Egész Izraelnek a főpapon keresztül kellett  közeledni Istenhez. Áron a hósenen levő tizenkét kövecske által a tizenkét nemzetséget képviselte Isten előtt.

Újszövetségi kijelentések:

A közbenjáró a Szent Írásban mindig Krisztusra vonatkozik. A közbenjáró szó jelentése = összekötő, követ, békéltető.

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát  mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében.
Timóteus 2:5-6,

Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie: mert a végrendelet csak halál esetén érvényes: amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül.
Zsidók 9:15-18,

Az írás teljesen világosan elmagyarázza, hogy miért is kellett  bekövetkeznie Jézus  halálának.
A testamantum szó jelentése, végrendelet.

Január 20.

Gyötrődés és szorongás a gyülekezetért

"4Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongás között, sok könnyhullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős énbennem irántatok." (2Korinthus 2,4)
Van-e a lelkipásztornak "pásztori szíve"? Pál apostolnak az volt. Sok-sok idézetet lehetne felsorolni leveleiből - és nem csak az úgynevezett pásztori levelekből (1-2Tim és Tit) -, amelyek azt bizonyítják, hogy milyen sokat aggódott, tusakodott, imádkozott, követeket küldött, híreket elemzett, leveleket írt stb. a gyülekezetek gondjaival, ügyeivel, állapotával kapcsolatosan, amikor már nem lehetett közöttük. Amíg pedig közöttük szolgálhatott, addig éjjel-nappal értük fáradozott. Nem is tudjuk elképzelni, hogy mit jelenthetett, amikor azt mondta: "és ezenkívül még ott van... az összes gyülekezet gondja!" (2Kor 11,28). Lelkipásztoroknak, presbitereknek, diakónusoknak és a gyülekezet minden szolgálattevőjének ilyen pásztori szívvel kell rendelkezniük! Akik könynyen elfogadják a szakadásokat, elszakadnak maguk is saját gyülekezetüktől, s ezt még meg is magyarázzák "bibliai alapon", azoknak nincs pásztori szívük! "Hát részekre szakítható-e Krisztus?" - kérdezi Pál éppen a korinthusiakat (1Kor 1,13). Pásztori szív, erős testvéri szeretet, együtt érző és együtt szenvedni tudó lelkület, Krisztus testének megbecsülése (lKor 11,29), a gyülekezetben mások önmagunknál különbnek tartása, ezek jelzik azt, hogy valakinek van valami biblikus fogalma az újszövetségi gyülekezet lényegéről! /SzT/
Szlovák Tibor
 

Hamis közeledés Istenhez

"13Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, 14azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad. 15Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az ÚR elől! Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják: Ki lát minket, ki ismer bennünket? 16Micsoda fonákság! Egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának: Nem ő alkotott engem?! Mondhatja-e a fazék a fazekasnak: Nem ért a dolgához?!" (Ézsaiás 29,13-16)
Az Istenhez való hamis közeledés meghatározását találjuk pontosan megfogalmazva mai igénkben. Hamisan közeledik Istenhez az olyan ember, aki "csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem"! Az Istenhez való hamis közeledés másik jellemzője az, ha csak betanult emberi parancsolatok puszta betartásából áll valakinek az istentisztelete. Így az nem egyéb puszta vallásgyakorlásnál! Az is jellemzi valakinek Istenhez való hamis közeledését, ha "el akarja titkolni tervét" Isten elől. Azt gondolják, ha sötétben hajtják végre gonosz tetteiket, azt Isten úgyse látja! Erre az a próféta válasza, hogy micsoda fonákság ez. El lehet azt képzelni, hogy az Isten, aki alkotója minden embernek - hiszen ő a fazekas, mi pedig az agyagedényei vagyunk, melyeket ő készített -, ne ismerné titkos terveinket és dolgainkat?
Az Újszövetség is idézi e fenti ige két részletét. Az Úr Jézus szerint a farizeusok által kialakított, hagyományok betartására alapozott törvényvallást találóan jellemzik Ézsaiás szavai (Mt 15,8-9). A Római levél pedig a fazekas szuverén tervezői, kivitelezői és használói jogát igazolja az agyag és fazekas egymáshoz való hatalmi viszonyának említésével (Róm 9,20-22). Tegyük őszinte szívvel, cselekedetekkel és valósággal, amit Jakab ajánl: "Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok" (Jak 4,8). /SzT/
Szlovák Tibor

Január 20.

    Azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.
    Lukács 19,10Uram!
A földi igazságszolgáltatás szorgalmasan keresi a bűnöst. Ha keresése eredményes, akkor kiszabja rá büntetését.
A bűnöst még nagyobb gonddal csak Te keresed. Egyenesen azért jöttél a földre. A menny igazságával keresed. S ha nyomorában megtalálod, akkor csodálatos szereteteddel átveszed bűnét magadra - halálra méltó bűnét is -, és ráadod a Te mennyei szent igazságodat. Nem Zákeus esetében tetted ezt egyetlenegyszer, hanem mindenkivel, aki téged befogad magához.

Uram!
Olyan drága nekem ez a Te igéd. Új bizalmat kelt bennem, valahányszor bűneimmel viaskodom.
Kérlek ezért: óvj meg engem a kegyességnek attól a fölfuvalkodottságától, amellyel magamat a szentség fényében vélem látni és nem akarom tovább vállalni igaz nevemet a bűnös nevét. Azért óvj meg ettől, mert ez a képmutatásom a lakat, mely elzárja előled szívem ajtaját. Te csak oda tudsz és oda akarsz betérni, ahol valakinek a lelke bűnei közül hozzád kiált szabadításért.
Térj be hozzám, Jézusom!