2011. január 20., csütörtök

2011. január 20. A év, évközi idő, 2. hét, csütörtök (Szent Sebestyén vértanú, Szent Fábián pápa, vértanú, Boldog Özséb, pálos rendalapító) A nap liturgikus színe: zöld

Jézus a főpapunk, aki keresztáldozatával bemutatta a legnagyobb áldozatot, és újra és újra tudatosítja bennünk, hogy hazavár országába, hogy mindenkit üdvözíteni akar. Az üdvösség útját járjuk, kegyelmi erejével akarunk napról napra megerősödni.
A szentek emléknapjai között ezen a napon legyen különösen is imaszándékunk a keresztények egysége!

Zsid 7, 25-8,6
Jézus Krisztus mindörökre üdvözíti azokat, akik eléje járulnak.
Mk 3, 7-12
Jézus sokakat meggyógyított.

A hét a keresztény egység imahete. Az egységért végzett Szentmise könyörgésével imádkozzunk ezen a napon különösen is a kereszténység egységéért.

Könyörgés:

Mindenható örök Isten, te összegyűjtöd, ami szétszóródott, éés az egybegyűjtött nyájat védelmezed. tekints jóságosan azokra, akiket azegy keresztség megszentelt, hogy a hit teljességében és a szeretet kötelékében is eggyéváljanak.


Az Újszövetség mindent megújít. A régi szertartások helyébe állította Krisztus keresztáldozatát, és az ároni papság helyébe Krisztus örök főpapságából részesíti azokat, akiket az oltár szolgálatára lefoglalt. Ezeket helyezte a hívek élére, hogy jó példával előljárjanak és mint az újszövetség sáfárai az engedelmesség útjára tanítsanak.

Diokleciánusz császár kedvelt tisztje (a praetoriánusok I. kohorszának centuriója) volt. Keresztény hite miatt a császár egy réten fához köttette, és saját katonáival nyilaztatta. Egy keresztény matróna, Iréne ápolta. Felgyógyulása után szemrehányást tett a császárnak kegyetlensége miatt, ezért az súlyos dorongokkal agyonverette. Holttestét a római szennyvízcsatornába dobták. Lucina nevű matróna - látomása révén - rátalált, és a Via Appián temettette el. Ezen a helyen áll a róla elnevezett Szent Sebestyén bazilika. Vértanúságának erejét csodáljuk a szentmise kezdőénekével: " Ez a szent haláláig küzdött Istenének törvényéért, nem félt a gonoszok szavától, mert életének alapja szilárd kőszikla volt."
Bűnbánati cselekmény

Testvéreim! Krisztusból merítettek erőt a szent vértanúk, hogy állhatatosak maradjanak a szenvedésekben. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel szorosan kapcsolódjunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz.
Jézus Krisztus, Aki erőt öntesz a hitvallókba, hogy hűségesek maradjanak: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki elvetted a félelmet az örök élet reményével: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megígérted, hogy a Téged megvallókat magadénak vallod Atyád előtt: Uram, irgalmazz!

Hívek könyörgése

Imádkozzunk, Testvéreim, a vértanúk Királyához, erősítsen meg bennünket az Iránta való szeretetben, hogy a szent vértanúk erejével tehessünk tanúságot Róla.

Növeld, Urunk, szeretetünket, hogy a pogány korszellem ellenére is ragaszkodjunk Hozzád.
Adj igazi bátorságot, hogy vállalni tudjuk hitünkért a megpróbáltatásokat és üldözéseket.
Engedd, hogy tanuljunk Tőled: szelídek és alázatos szívűek legyünk.
Oltsd lelkünkbe az irgalom lelkületét, hogy meg tudjunk bocsátani ellenségeinknek.
Vezess bennünket, Urunk, a földi életből a szentek társaságába.

Urunk, Jézus Krisztus! Te engedelmességeddel a szeretet legragyogóbb példáját adtad, és megihletted a vértanúk lelkét az önmagát feláldozó szeretetre. Kérünk, Szent Sebestyén vértanúd közbenjárására növeld bennünk is Irántad az önfeláldozó szeretetet. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Jól csak a szíveddel látsz, tanítja a róka a Kis Herceget. Isten a szíveket vizsgálja, ismeri szándékainkat, erőnket és gyengeségünket. Bizalommal álljunk elé a mai napon is.

forrás: Hankovszky Miklós
Ősi római családból származott. 236-ban választották pápává. Origenész tőle kért feloldozást az irataiban előforduló tévedésekért. Fábián pápa rendezte a keresztény temetőhelyeket. Oratoriumokat emeltetett föléjük, és a diakónusok felügyeletére bízta azokat. Déciusz császár alatt szenvedett vértanúhalált 250-ben. A Kallixtusz katakombában temették el, ahol megmaradt a sírköve is.
Kiválasztottságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:

Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr,
megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmével.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Szüntelenül hangzik felénk is a kérdés: Szeretsz-e engem? Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy szeretet-vallomásunk őszinte és igaz lehessen.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki az apostolokra alapoztad Egyházadat:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki minden embert meghívtál Titokzatos Tested, az Egyház közösségébe:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a bűnbocsánatot és Szent Tested titkát Egyházadra bíztad:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, a Pásztorok Pásztorát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy szent, és önmagukat is feláldozó főpapokkal és papokkal kormányozza Egyházát.


   1. Adj, Urunk, új papi hivatásokat, akik egész létükkel szolgálnak Neked.
   2. Őrizd meg, Urunk, a hit tisztaságát, hogy eljuthassunk az igazi világosságra.
   3. Add, hogy a lelkipásztorok önfeláldozó munkája megőrizze a hívek egységét.

   4. Add, Urunk, hogy mindig buzgón ragaszkodjunk templomunkhoz; szívesen fenntartsuk és szépítsük.
   5. Szent főpapjaink és lelkipásztoraink vezetésével végy minket Országod dicsőségébe.


Egyházadnak legfőbb Pásztora, Urunk, Jézus Krisztus! Kérünk, vezess bennünket Helyetteseiddel az igazság útján, hogy az igaz hitben megnövekedve, irányításoddal eljussunk a megdicsőült Egyházba. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, ki papjaidnak dicsősége vagy, kérünk, add, hogy Szent Fábián vértanúd segítő közbenjárására a hitben és méltó szolgálatodban mi is előbbre haladjunk!

Példája: Segíts a rászorulókon, tehetséged szerint.
Élete: 236-ban választották Róma és az Egyház püspökévé, egy aránylag békés korszakban (Maximinusz császár halála után). Megszervezte a szegénygondozást, hét diakonus közt osztva szét a területet. Elrendelte a vértanúakták összegyűjtését.

A Décius-féle üldözés idején, 250-ben szenvedett vértanúságot, az új terror első áldozatai közt volt, amint Szent Ciprián írja.

A Callixtus katakombában temették el.


Boldog Özséb, pálos rendalapító
Ünnepe: január 20.Előkelő szülők gyermeke
volt. Pappászentelése után nemsokára esztergomi kanonok
lett. 1246-ban lemondott méltóságáról és a pilisi
erdőségben remetéskedett. Csodás látomása után a
környékbeli remetéket maga köré csoportosította.
Ezeknek lelki vezetőjük lett, majd idővel
Pilisszentkereszten templomot és kolostort építve,
megvetette a Remete Szent Pálról elnevezett Pálos rend
alapját 1250-ben. Ő lett az első főnökük, és a pilisi
kolostorból kormányozta szerzetét. 1270-ben halt meg.
Remete-életének
hálaadását mondja el a szentmise Kezdőéneke:

Az Úr az én örökségem
és osztályrészem.

Te adod ezt nekem, Uram.

Kiváló sorsban részesültem,

örökségem drága nekem.

FELHÍVÁS A
BŰNBÁNATRA

Testvéreim! Mindannyian sajátos hivatást kaptunk
az Úrtól. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és
bánjuk meg bűneinket, hogy maradék nélkül tölthessük
be hivatásunkat.
KYRIE-LITÁNIA

Jézus Krisztus, Aki szegénységben jöttél a
világra:

Uram, irgalmazz!

Jézus Krisztus, Aki teljes függetlenséget kívánsz
követőidtől:

Krisztus, kegyelmezz!

Jézus Krisztus, Aki Országodba hívtál minden
jószándékú embert:

Uram, irgalmazz!
EGYETEMES
KÖNYÖRGÉSEK

Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust,
hogy irgalmas szeretetével adjon új szenteket hazánknak
és Egyházának.


   1. Adj, Urunk, új
      hivatásokat, akik életük példájával tanítanak
      az akaratod szerinti életre.

   2. Növeld bennünk az
      örök élet megismerésének vágyát, hogy a
      magány perceit gyümölcsözően használjuk fel.

   3. Add, hogy a lélek
      csendjében meghallhassuk a Szentlélek indításait.

   4. Add, hogy akik életüket
      Neked adták, állhatatosak maradjanak
      önátadásukban.

   5. Add, hogy földi
      pályafutásunk után szent őseink társaságában
      kapjunk helyet.


Urunk, Jézus Krisztus! Te
elhoztad nekünk az örök életre szóló örömhírt:
kinyilatkoztatást a mennyei Atya szeretetéről. Kérünk,
érintsd meg szívünket, hogy Boldog Özséb példájára
megszeressük a magány beszédes csendjét, és
kinyilatkoztatásod igazságait. Aki élsz és uralkodol,
mindörökkön örökké.

       
Zsid 7, 25-8,6

Így örökre üdvözítheti is azokat, akik általa Istenhez közelednek, hisz mindenkor él, hogy értük közbenjárjon. Illő volt ugyanis, hogy ilyen főpapunk legyen: szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és fölségesebb az egeknél; akinek nincs arra szüksége, hogy mint a papok, minden nap először a saját vétkeikért mutasson be áldozatot, azután a nép vétkeiért, mert ő ezt egyszer s mindenkorra megtette, amikor önmagát feláldozta. A törvény ugyanis gyarló embereket rendel papokká; az eskü szava pedig, amely a törvény után jött, az örökké tökéletes Fiút [Zsolt 2,7; 110,4]. Mindabból azonban, amit mondani akarunk, ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a Fölség trónjának jobbján ül az egekben [Zsolt 110,1], mint a szentély szolgája és az igaz sátoré, amelyet nem ember, hanem az Úr épített [Szám 24,6G]. Mivel minden főpapot az ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, hogy neki is legyen valamije, amit bemutat. Ha ő a földön volna, nem is volna pap, mert ezek a törvény szerint mutatnak be áldozatokat, az égi dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten Mózesnek megmondta, mikor a sátrat készítette: ,,Nézd -- mondta --, készíts mindent arra a mintára, amelyet neked a hegyen megmutattam!'' [Kiv 25,40] Ő azonban most annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel kiválóbb szövetségnek közvetítője, amely kiválóbb ígéreteken alapul.
Mk 3, 7-12

Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idúmeából, a Jordánon túlról. Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt. Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: ,,Te vagy az Isten Fia.'' Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne árulják el őt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése