2017. december 11., hétfő

Egy hatalmas terv!

    És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.             — 1Mózes 3,15.
Az ember elbukott. Istennek azonban volt egy terve — egy hatalmas terve — a megváltás! Isten felelősséget vállalt az ember törvényszegéseiért és megváltotta őt a sátán hatalmából. Istennek volt egy terve arra, hogy visszaadhassa az életet az embernek. Isten terve lehetővé tette, hogy az ember természete — visszaváltozván — harmóniába kerüljön Isten természetével.
Isten nem hagyta figyelmen kívül az ember törvényszegéseit. Az igazságosság megkövetelte, hogy a bűnéért járó büntetés ki legyen fizetve — de az ember maga nem volt képes ezt kifizetni. Így, mivel az ember nem tudta önmagát megváltani, Istennek gondoskodnia kellett egy megváltóról.
Épphogy elbukott az ember, ellensége, a sátán hatalma alá kerülvén, Isten máris kezdte előre szólni az Ő tervét arról, aki Eljövendő. Ez az Eljövendő, az asszony magva (mert prófécia adatott, hogy egy asszony gyermeket fog szülni a természetes nemzés rendjétől függetlenül) fogja megtörni a sátán uralmát az ember felett! Ez az Eljövendő fogja megszabadítani az embert! Ez az Eljövendő fog a kígyó fejére taposni.
A keleti nyelvekben a „valakinek fejére taposni”-kifejezés azt jelenti: megtörni valakinek az uralmát. Amikor Isten ezeket a szavakat mondta az 1Mózes 3,15-ben, a sátán épphogy csak szert tett arra a hatalomra, amelyet Isten az embernek szánt. Isten azonban előre megmondta, hogy az asszony ezen csodálatos magva el fog jönni, hogy megtörje a sátán uralmát.


EGYÉNISÉG

"Ha valaki jönni akar énutánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét" (Mt 16,24).

Az egyéniség beburkolja a személyes életet. Az egyéniség csupa könyöklés: elválaszt és elszigetel. A gyermek életére jellemző és ott helyén is van, de ha összetévesztjük az egyéniséget a személyiséggel, akkor mindig elszigeteltek maradunk. Az egyéniség: az Isten teremtette magház a személyiség védelmére. El kell törnie, hogy a személyiség előjöhessen belőle és Istennel közösségre juthasson. Az egyéniség csak utánzata a személyiségnek éppúgy, mint ahogy a testi vágy meghamisítása a szeretetnek. Isten a magáénak szánta az emberi természetet, az egyéniség pedig a sajátjává alázza le azt.

Az egyéniség jellemző vonása a függetlenség és az önmaga igenlése. Az egyéniség állandó önérvényesítése minden másnál jobban akadályozza szellemi életünket. Azért mondod: "Nem tudok hinni", mert utadban áll az egyéniséged. Az egyéniség soha sem tud hinni, a személyiség sem tudja hitre segíteni. Figyeld meg magadat, amikor Isten Szelleme munkálkodik benned. Odataszít egyéniséged szélső peremére s itt vagy kimondod: "Nem akarom", vagy alárendeled magad a Szent Szellemnek, és megtöröd egyéniséged magházát, hogy előtörhessen belőle személyiséged. A Szent Szellem mindig erre szorít téged (Mt 5,23-24): Az a makacs valami, ami benned nem tud kibékülni testvéreddel: az egyéniséged! Isten eggyé akar tenni téged önmagával, de nem teheti ezt meg addig, amíg nem vagy kész odaadni neki a magadhoz való jogodat. "...tagadja meg magát...", azt a jogát, hogy önálló, független legyen: csak akkor van lehetősége a valódi, az isteni életnek a kibontakozásra.


?Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.?
(I.Pt. 5:5)

?Ritkán rendelkezik egyetlen prédikátor mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek a gyülekezet tökéletesítéséhez szükségesek. Isten tehát sokszor újabb prédikátorokat küld, akik rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyet a többiek nélkülöztek. A gyülekezetnek olyan hálásan kell fogadnia Isten szolgáit, mintha a Mestert fogadná... Az az ember, aki állandóan csak a saját akaratát akarja keresztülvinni és nem hajlandó másokkal együttműködni, akik pedig gazdag tapasztalatokat szereztek Isten művében, elvakult az önbizalomtól és képtelen megkülönböztetni a tévelygést az igazságtól.

Az ilyen embereket nem tanácsos vezető tisztségre választani a gyülekezetben, mivel testvéreik ítéletét mellőzve, saját akaratuk és tervük szerint járnának el. Könnyű azután az ellenségnek az ilyen embereken keresztül tevékenykedni, akik annak ellenére, hogy nem tanultak szelídlelkűséget Krisztustól, mégis lelkek vezetésére vállalkoznak a saját erejükből... Az ellenség gyakran ringatja az embereket abban a tévhitben, hogy Isten vezetése alatt állnak, holott a valóságban pusztán emberi érzéseiket követik. Ha éberen figyelünk és tanácskozunk hittestvéreinkkel, akkor az Úr közli velünk akaratát, ígérete így szól: ťIgazságban járatja az alázatosakat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosakatŤ (Zsolt. 25:9).?

(Apostolok története, Apollós Korinthusban c. fejezetből)


Igyekezetünk végcélja

Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba
(Zsid 4, 11)

Isten nyugodalma vagy szombatja nem tétlen, rest nyugvás. Nem minden tevékenység nélkül való, de szabad a kapkodástól, rohanástól, a gondteli sürgés-forgástól és hajszától. A földi ember sok hiábavaló nyugtalanságot szerez magának. Kapzsiság és becsvágy forr állandóan benne és nem hagyja nyugodni. Az ilyen ember nem mehet be Isten nyugodalmába; oda csupán a belsőleg megcsendesült lelkek illenek. Igyekezzünk tehát úrrá lenni nyughatatlan testünkön és minden felinduláson, ami bűnös természetünkből tör elő!


Bizonyos fajta nyugtalanságon természetesen át kell mennünk, ha be akarunk jutni Isten nyugodalmába: ez a felébredt lelkiismeret nyugtalansága. Aki ezt a nyugtalanságot elkerüli, sohasem talál igazi nyugalmat, nem jut el a lelkiismeret boldog békességére, amit már itt megkapunk, mint a menny előízét. Vessük alá magunkat Isten Lelke megítélésének, és soha ne adjuk át magunkat a hamis biztonságérzetnek, amire rettenes felébredés következik. Az is igaz, hogy Isten nyugodalmába csak azok mennek be, akik elvégezték a rájuk bízott mindennapi munkát. A rest szolga, aki semmit sem tett Uráért, nem mehet be annak örömébe. Ne sodorjon el a földi hajsza és nyüzsgés, hanem végezzük földi dolgainkat is istentiszteletként (Ef 2, 10.) Aki fáradtra dolgozta magát, elemésztődött Ura szolgálatában, azt boldog nyugalom várja. Ott is folytatódik persze a szolgálat és tevékenység, de tövis és bogáncs nélkül, amelyek most gátolják és hiábavalóvá teszik munkánkat. Ott nem lesz fáradtság, kimerültség, gyengeség és erőtelenség, amik itt megnehezítik vagy lehetetlenné teszik munkánkat. Örökre fiatalok és frissek maradunk, és éjjel-nappal tevékenykedhetünk majd, fenséges nyugalomban. Nyugalom a munkában és munkálkodás a nyugalomban: ez Isten szombatja.

Isten népének nyugodalma győzelmes megpihenés a harc és tusák után. Mindenki harcol a földi létért, de kevesen veszik fel a harcot a belső ellenséggel szemben; változatlanul megkötözöttségeikben és bűneikben élnek. Vannak, akik nem szabályszerűen küzdenek és nem jutnak el a győzelemig. Hiányzik náluk a komolyság és a hit, ami egyedül biztosítja a győzelmet. Ne a magunk erejéből harcoljunk, hanem tartsunk ki hitben az Úrral, aki végül is győzelemre vezet minket.


Vidd el az embereknek Isten békességét karácsonykor


És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és jó akarat az emberekhez!

– Lukács 2:13-14


     A karácsony az év rendkívül fontos időszaka. Ilyenkor az egész világ Jézus születésének hírét hallja. Az emberek szelídek… tökéletes alkalom arra, hogy elültesd a szeretet magjait az életükben.

Ezek a magok megnyilvánulhatnak néhány kedves szó formájában a sietős vásárlás közepette. Máskor alkalmad nyílik imádkozni és szolgálni valaki felé. Bármi legyen is a helyzet, keresd a legkisebb alkalmat is, amikor mások szolgálatára lehetsz.

Többször volt nagyszerű élményben részem, amikor néhány dollárt adtam olyanoknak, akik szükségben voltak. Amikor elvették a pénzt, azt mondtam nekik: „Ez a pénz az Úr Jézus Krisztustól származik. Ő mondta nekem, hogy segítsek.”

Döbbenetes, milyen sokan készek meghallgatni a mondandódat, ha szeretetben szólsz. Éhesek arra, hogy valaki igazán törődjön velük. Legyél te is ilyen karácsonykor. Vidd hírül a Jézusban található békesség Igéjét. Vidd hírül az Ő jóakaratát az emberek iránt.

Ki tudja, mennyi kis mag gyökerezik meg egy napon, és visz be még egy drága embert Isten dicsőséges királyságába?

Igei olvasmány: Lukács 2:1-20
A gonosznak álljatok ellen!
    
     És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével és megsemmisít az ő megjelenésének feltünésével.
     Thessalonikai második levél 2, 8.
    
     A keresztyének kis serege a Mester szavával ma is azt mondja az ördögnek: "Távozz tőlem sátán; mert meg van írva: Az Urat a te Istenedet imádd és csak néki szolgálj." E sereg Isten igéjével jár, azt szorgalmazza s élesíti szakadatlan olvasással, tanítással, prédikálással, feddéssel, intéssel és vigasztalással. Ezzel éri el a kiválasztottaknál, hogy azok többé nem saját cselekedeteikben és maguk-csinálta istentiszteletben bizakodnak, hanem egyedül Isten véghetetlen kegyelmére építenek, melyet a Krisztusban ígért és adott.
     Így emészti meg Isten szájának lehellete a törvénytaposót azzal az élőszó-igével, melyet szolgái prédikálnak. Már most is ez történik, de még inkább ezután, míg majd egyszer elközelget végleges megváltásunk üdvösséges órája, melyet várunk. Mi, akikben Krisztus értelme van, valamennyien azt  reméljük.
     Mert bár Krisztus ma mintha gyenge és szegény volna s e világ Őt követőiben hovatovább, egyre jobban gyalázza, köpdösi, ostorozza és gyilkolja - mi tudjuk, hogy dicsőségének e vigasztaló és boldogító megjelenése már küszöbön van s véget ér a sok temérdek szörnyűség. Akkor majd úgy jelenik meg Krisztus, amilyennek mi most hisszük s hirdetjük. Megvált ugyanis bennünket ínségtől, nyomorúságtól, amit drága igéjéért és szent nevéért szenvedünk testben-lélekben a gonosz világtól s annak atyjától az ördögtől, aki folyvást csak bűnt okoz és pusztulást szerez.
    
          Ne csüggedj el kicsiny sereg,
          Szívedet ne rémítse meg
          Sok ádáz ellenséged.
          Bár dühök ellened fordul
          S te félsz és könnyed kicsordul
          Nem árthatnak tenéked.


A KÜLDÖTT"Azután megmutatta nekem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állott, és a Sátánt, aki a jobb keze felől állt, hogy vádolja." Zakariás 3,1

Jósua, a főpap, egy ember, aki az Úr angyala előtt állott. Vannak mennyei küldöttek, és vannak földi küldöttek, akik Isten szolgái. Isten küldöttével együtt mindig világosság jár. Adventkor álljunk az Úr világosságába. Amikor karácsonykor örömöt hirdetni jött az angyal, a pásztorokra is fényesség ragyogott. Isten szolgája az a mennyei vagy földi lény, akinek kapcsolata van az Úrral. Akiken keresztül beszél és cselekszik Isten. A földi küldöttek olyan emberek, akik engedik magukat újra és újra megtisztítani. Az Istennek szentelt élet tiszta, és az is marad. A földön él és jár. Azt a részét, amelyik érintkezésbe kerül a földdel, mindig újra meg kell mosni. A mennyei lények nem szennyeződnek. Jósua Isten színe előtt áll, és egyik oldalán ott van a Sátán. Ez a helyzetünk! Olvassuk az Igét, de hátul ott áll a Sátán, aki beleszól, és jönnek a gondolatok, érzések, indulatok. Nevetségessé szeretné tenni az Igét. Különbség van Isten és a Sátán vádolása között. A Sátán szomorúságot, kételkedő gondolatokat támaszt. Isten is okozhat szomorúságot - a bűn miatt. De ez megbánhatatlan megtérést szerez. Az Ördög szerint való szomorúság elkeseredésbe visz. Az Isten szerint való gondolatok Hozzá való megtérésre visznek. Ha jó az Isten - mondják sokan -, miért engedi meg ezt a sok nehézséget az életemben? Csak azt szeretné általa kimunkálni benned, hogy egyre közelebb kerülj Hozzá. Ketten vannak körülöttünk: a Sátán, aki csüggedésbe visz, és Isten Szentlelke, Aki az öröm, békesség felé terel.


Betelt az idő, és elközelített Isten országa! Térjetek meg, és higgyetek az evangéliomban!
Márk 1,15

Uram!
A puszta kiáltó szava: János, ehhez hasonlót mondott. Néhány szót - megtérésről, Isten országa eljöveteléről - pontosan úgy hirdetett, mint Te. Csak az evangéliumról nem szólt még. Nem is tehette. Ő csak a szigorú követeléseket tartalmazó szent törvényt ismerte. Ezt szólaltatta meg. Megtérést sürgetett. Te Keresztelő János szolgálatát igazoltad és jóváhagytad. Jó hírt hoztál - a megtérőknek.

Uram! 
Megértem, a sorrend mindig ez: először az útegyengető, azután a Király. Először a megtérés, azután a találkozás. Először a bűnbánat könnye, azután a bocsánat vigasztalása. Mert a bűnben megkeményedett szívnek nincsen evangéliuma. Így értem meg azt is, miért nem tud a Bibliájával mit kezdeni sok ember. A Biblia szava nem talál utat a szívébe, mert az az út el van torlaszolva. Engem segíts most igazi ádventi előkészületre. Hadd adjak számot önmagamban mindarról, ami Istennel szembeni hűtlenséggel vádol, ami embertársaimmal szembeállít és a saját életemet olyan sivárrá teszi. És igaz számvetésem után mondd el nekem a karácsonyi hírt - Isten megbocsátó szeretetéről.


Bízzál és tégy jót, és ha a jót teszed, bízzál!

?Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz" (Zsolt 37,3).

   Jól összeillik ez a két Ige: bízzál és cselekedjél, méghozzá ebben a Szent Szellem által megadott sorrendben. Először hitünk kell legyen, hogy azután a hitünk munkálkodhassék. Az Istenben való bizalom szent, munkára indít: bízunk abban, hogy Isten jót fog adni, és mi is a jót tesszük. Ez a bizalom nem tétlenné tesz, hanem felserkent és biztat,hogy számítsunk arra, hogy az Úr munkálkodik általunk. Nem szabad aggodalmaskodnunk és a rosszat cselekednünk, hanem bíznunk kell és a jót tennünk. Nem bízhatunk tettek nélkül, és nem cselekedhetünk bizalom nélkül.
   Ellenségeink szívesen kiirtanának bennünket, ha ez sikerülne nekik. De mert bízunk és a jót tesszük, nyugodtan élhetünk ott, ahova Isten állított bennünket. Nem akarunk visszamenni Egyiptomba, hanem Immánuel földjén maradunk - Isten gondviselésének, a szövetségi szeretet Kánaánjának földjén. Nem olyan könnyű megszabadulni tőlünk, mint azt az Úr ellenségei gondolják. Nem tudnak bennünket kiszorítani vagy kiutálni: ahol Isten a helyünket megjelölte, ott maradunk.
   De biztonságban élhetünk és meglesz mindenünk? Az Úr megnyugtat: amilyen biztos, hogy Isten él, olyan biztos, hogy táplálni fogja népét. Csak az a dolgunk, hogy bízzunk Benne és a jót cselekedjük, az Úr gondja, hogy hitünk szerint tegyen velünk. Ha nem a hollók, Abdiás vagy egy özvegyasszony által gondoskodik rólunk, akkor majd másképpen, de biztonságban élhetünk. Felre hát a félelmekkel!


MINDEN GYŐZELEM MEGKÖNNYÍTI A KÖVETKEZŐT  "De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett." (Róm 8:37)
 
  Életed hátralevő részét használd ki arra - ez legyen feladatod - , hogy jellemedet alakítsd ki és emeld. Új élet egy megújult szívben kezdődik. Krisztus a bennünk élő Megváltó. Amiről azt tartják, hogy nehéz feladni, mindarról le kell mondani. Az elviselhetetlen, diktatórikus szavakat kimondatlanul kell hagyni, és akkor értékes győzelmet arathatunk.
  Igaz boldogságot eredményez minden önmegtagadás, az "én" rendszeres megfeszítése. Az egyik győzelem után a másikat már könnyebben érhetjük el. Ha Mózes elhanyagolta volna a lehetőségeket és előnyöket, amelyekről Isten gondoskodott, a mennyei fényt vetette volna meg, és csalódott, nyomorult ember lett volna belőle. A bűn a mélyből származik; amikor engedékenyek vagyunk vele szemben, akkor Sátánt őrizzük kegyelettel a lelkünkben, aki akkor a pokol valóságos tüzét fogja szítani. Isten parancsolatait nem azért adta, hogy ezzel a lelkek üdvösségét akadályozza, éppen ellenkezőleg. Azt akarja, hogy minden ember megmeneküljön. Az ember rendelkezik világossággal és lehetőségekkel, és ha ezek javára használja fel, akkor győzni fog. Győzelmeidben életed által mutathatod be Isten kegyelmének erejét.
  Sátán megpróbálja felállítani trónját minden szív-templomban. Amikor ő uralkodik, akkor hallatja és érezteti jelenlétét a haragos szenvedélyekben, a sötétség szavai által. Krisztusnak semmi köze sincs Béliálhoz; az embernek teljességgel az egyikhez, vagy a másikhoz kell tartoznia. Aki engedékeny az önzéssel, a kapzsisággal, a csalással, megtévesztéssel, vagy bármely egyéb bűnnel szemben, Sátán elveit támogatja lelkében, és bezárja maga előtt a menny kapuját. Sátánt a bűn miatt vetették ki a mennyből; egy ember sem mehet a mennybe, aki engedékeny a bűn iránt, mert akkor Sátán újra megvethetné ott a lábát.
  Amikor egy ember nap mint nap lelkiismeretesen felveszi a harcot jellemhibái ellen, akkor Krisztust tiszteli meg az ő szív-templomában, és Krisztus világossága lakik benne. Krisztus tekintetének fénylő sugarai alatt egész lénye emelkedettebbé és nemesebbé válik. (Testimonies, 4. kötet, 345-346. oldal)


Vágyom a közösségre veled, Uram!


Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre.
(1Móz 17,9)


Péntek délután van, és csak ülök egy padon. Az életemen és rajtad gondolkodom, Uram. Nagyszüleim két világháborút éltek át és éltek túl. Mindvégig hitben, meg nem inogva, benned reménykedve. Apám is benned talált támaszt, pedig sokszor bántották hitéért, és sok olyan hónap volt, melyben fizetése már annak közepén elfogyott. Én gyermekként küzdelmeiből nem érzékeltem semmit. Mindig vidám, erős és őszinte ember volt. Bármit is hozott az élet, nagyszüleim és apám Istenbe vetett hite olyan erő és támasz volt, amely nem csak megőrizte őket, hanem megcsillantotta szemükben az örömöt. És én: a szabadság idején, viszonylagos anyagi biztonságban, most tanácstalanul kereslek téged. Uram, mutasd meg magad nekem is! Kösd meg velem szövetségedet, melyet eddig családom minden tagjával megkötöttél! Csak ülök, Uram, és arra vágyom, hogy célt adj nekem. Csak ülök, Uram, és új Szövetségedre gondolok, amit Krisztusban kötöttél velünk, emberekkel. És ahogy múlik a délután, szívemben egyre inkább megnyugodva érteni kezdem, hogy te mindig itt vagy velem.


Átadom magam:bIsten erős vezetésének. Tudom, Isten őrködő szeme rajtam van, füle figyelemmel hallgat, oltalmazó keze fölém borul. Isten szót emel értem: Bölcsessége egyszerű utakon vezet engem, oltalmaz és megvéd hatalmas erejével. (ősi ír áldás)

Krisztusom, légy ott, ahol vagyok, ahol megtaláltál,
ne engedj el! Maradj velem, járj előttem, bennem élj!
Végy körül engem, te légy erőm és oltalmam. Ámen.
Életünk...

A mai nap imádsága:
Uram! Életünk házának alapját Te készítetted el... Add, hogy ne szalmából építkezzünk rá, hanem olyan "építőanyagokat" használjunk fel benne, melyek kiállják az élet nagy viharainak megpróbáltatásait! Ámen


Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve.
Lk 6,47-48

Keveseknek megadatik, hogy házukat valóban sziklára építsék... Nincs is talán megnyugtatóbb érzés a kandalló mellett ücsörögve nézni a háborgó hullámokat! Az elrejtettség, a biztonság léleknyugtató érzése lehet ez. Ahhoz azonban, hogy átérezzük a biztonságot, szükséges az emberhez méltó környezet, azaz legyen tető a fejünk felett, hogy ne fázzunk a házunkban, ne éhezzünk, s persze az is, hogy ne legyünk magányosak, tartozzunk valaki(k)hez.

A Mester a Hegyi Beszédében nem statikai jótanácsokat vagy belsőépítészeti ötleteket ad, hanem valami egész másról beszél. Arról, hogy mindannyiunk élete egy házhoz hasonlítható, melyet jól meg kell alapozni... A szikla, az maga az Isten, az építőanyagok az értelmünk, az összetartó erő pedig a szeretet. A "szikla" Jézus-szimbólum, de ha valaki csak azt hallja: "Építsd életed házát Jézusra!" - akkor vagy kiszalad a szobából vagy értetlen tekintettel mereszti szemeit, hogy most ezzel meg mit akartak neki mondani. (Az első keresztények legalább két évig, de volt ahol 4-6 évig tanították a leendő keresztényeket, hogy kicsoda Krisztus... A modern prédikátor/ember azonban spórol az idővel - nos, meg is van a negatív eredménye!)

De mit jelent valójában kősziklára építeni életünk házát? Elsősorban azt, hogy Isten lehetőségeket adott, melyekkel egyszer el kell számolnunk... Másodsorban adott munkát, melyen keresztül alkothatunk, s szolgálhatunk egymásnak, harmadsorban közösségbe helyezett, ahová tartozhatunk. Ez a közösség lehet párkapcsolati, családi, kisközösségi vagy gyülekezeti, de mindenféleképpen szeretetre-épülő hordozó közösség. Ezeket a közösséget soha nem ember hívja létre, munkálja, s tartja meg, hanem a Szentlélek ÚrIsten, Akinek beszédeiből okulva "boldogulhatunk" földi életünk során.

Jövőnk...

A mai nap imádsága:
URam! Kezedből vesszük jövőnket. Add, hogy ne türelmetlenkedjünk, ne hozzunk gyorsan rossz döntéseket, hanem szereteted ereje által bölcsen élhessünk a mában! Ámen


Tudom, hogy van benned állhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.
Jel 2,3-4

Nincs a Bibliában még egy olyan, a kultúrára, az emberek általános jövő-elképzelésére alapvető befolyást gyakorló könyv, mint a Jelenések könyve! Különösen a középkorkorban tolódott el elképesztő mértékben a hangsúly a jelenésekkönyvbéli Pantokrátor(mindenség URa)-Krisztusképre, egyértelműen túlszárnyalva nemcsak a páli levelek, de az evangéliumok jelentőségét. Egyrészt az ismeretlen jövő izgalma bír hatalmas vonzással, másrészt e legfiatalabb kanonizált újszövetségi könyv szimbolikus képeinek ereje - nem csoda, hiszen szimbolikus lények vagyunk, lelkünk szimbólumokban "gondolkodik" - minden kor emberét rabul ejti.

Nyugati zsidó-keresztény kultúránkba jól "belenőtte magát" ez a könyv... Titkos erőket és hatalmakat sejt az átlagember a politikai és gazdasági mozgások mögött - valójában kőkemény következetességgel végigvitt csoportérdekekről van szó, melyben nem számít se 'haza', se 'haladás', csak egyedül a még nagyobb hatalmat biztosító extra-profit(!) -, ahogyan a Jelenések könyvében is hatalmak folyamatos "birkózásáról" kapunk tudósítást. Azt, hogy ki mit tud kezdeni ezekkel a hírekkel, nagyban függ attól is, hogy ki milyen háttérismerettel bír eme prófétikus könyvvel kapcsolatban...

De hogyan értelmezhetjük azt, hogy tkp. "minden rendben van veled", hiszen teszed a dolgodat, de - s ez a panasz - "nincs meg már benned az első szeretet". Csak ez? - gondolhatják sokan. Miért olyan nagy baj, ha valaki nem úgy, hanem másképpen szereti társát/párját, mint szerelmük távlatokat-nyitogató hajnalán? És egyáltalán... mi ez az "első szeretet"?

Az első szeretet nem más, mint a szabad akaratból fakadó, áldozatkész szeretet. Az a sokszor emlegetett, bizonyos 'agapé'. Ami nem kötelességtudatból fakadó elhordozása a terheknek, hanem önként vállalt 'iga', s ettől olyan gyönyörűséges, ahogyan Jézus URunk is mondja: "Az én terhem könnyű, s az én igám gyönyörűséges." Ahogyan egy párkapcsolatban is, ha csak parancsosztogatással akarjuk formálni társunkat, annak nem lesz jó vége, ugyanígy a JóIsten sem "muszáj-szagú szolgálatot" kíván tőlünk, hanem olyat, amiben kiteljesedhet az örömünk. A jó feleség, dicséri a férjét - többre megy vele(!) -, de az Ószövetség az ékes bizonyítéka annak, hogy az Isten sem jutott sokra a törvénnyel, ezért volt szükség, a jézusi/kegyelmi megoldásra.

Az igazi pedagógia az, amikor nem megtanítunk valamit egy gyermeknek, hanem inspirálva tanítva megmutatjuk neki, hová is juthat el tudása által. Nos, valami hasonló pedagógiával "dolgozik" az ÚRIsten is, csak jobb hatásfokkal, egészen észrevétlenül és csöndben, gondviselő kegyelme által...

Lelki béke...

A mai nap imádsága:
Uram! Bocsásd meg hűtlenségeimet, melyeket teremtettséged ellen követtem el, s engedd, hogy mégbékéljek Veled és önmagammal! Ámen


Isten megbékéltetetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
2 Kor 5,18

Örök harag! - mondtuk vagy mondták nekünk gyerekkorunkban. Már létünk zsengeségének osztatlanidős gyönyörűségében, a játék csodájában is megízleltük a lélek keserűségét, amikor igazságtalanság ért minket. A harag nemcsak rossz tanácsadó, de ráadásul olyan "vendég", akit ha egyszer beengedsz a házadba (lelkedbe) igen nehéz onnan kiebrudalni... Jób is azt mondta: "Haragszom mindhalálig!" Ha sérelem ért minket - vagy úgy éljük meg, hogy bizony mi nem ezt érdemeltük - akkor bizony nagyon tudunk haragudni. A hűtlenség példáján jól látni ezt. Ha valakit megcsal a férje vagy a felesége, abból igen hamar még tragédiák is származhatnak... Kriminológiai statisztika szerint az elkövetők a súlyos bűncselekmények mintegy háromnegyed részét a szociális kontaktusok rendezetlenségéből fakadóan, hirtelen felindulásból követik el...

Kijelenthető: A teremtés csúcsa az ember, sokszor haragszik Teremtőjére. Az emberek átkozódnak-szitkozódnak, ha nem sikerül valami az életükben. Mindenért természetesen az Isten a hibás! A békétlenség folyamatos, az ideges hétköznapok csak újabb problémákat termelnek, s egy idő után kifakul az élet, szürkévé és közömbössé, rosszabb esetben pokollá válik.

Isten azonban nem haragra, hanem nyugalomra, nem békétlenségre, hanem békére hívott el mindannyiunkat. Békétlenségünkben velünk együtt szenved, látva életünk eltorzultságát, melyből szabadítani szeretne, hiszen ilyen állapotunkban istenképűségünk csak groteszk karikatúra... Nem Istent kell kibékíteni, hanem nekünk kell kibékülni önmagunkkal. Ebben a megbékélésben Partnerünk az Isten. A Krisztus-ügy lényege, hogy a Teremtő Szeretet lényegiségéből fakadóan részesedni akar gondjainkból, hogy eljussunk a felismerésre: Isten "kész" a megbékélésre.

Aki nem hargszik az Örökkévalóra és magára sem, az Isten megváltott gyermekének tudhatja magát. Ez az evangélium. A "jó hír" azonban csak akkor válik örömhírré, ha Isten valósága olyan magától értődő a mindennapi életünkben, hogy meg tudunk bocsájtani nemcsak magunknak, de még az Istennek is... Innentől kezdve él bennünk a Krisztus, s magunk is a békeltetés, s a megbékülés követeivé válunk.


Várakozásaink szép beteljesüléséért.

A mai nap imádsága:
Uram! Te látod életem gondjait. Kérlek Téged, emelj ki belőlük néhány pillantra, hogy szereteted apró csodáit átélve magam is jóságod eszközévé válhassak! ÁmenGondom van rá, hogy igémet beteljesítsem.
Jer 1,12
"Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó!" - figyelmeztet a régi bölcsösség ma is, mert csak nem akar kihalni az emberből ez a régi rossz tulajdonsága; lelkesen ígér, és gyorsan felejti vállalt kötelezettségét... Felelőtlenül ígérgetni nemcsak csúnya dolog, de veszélyes is. Gondolhatjuk, talán azért, mert elveszíthetjük hitelességünket embertársaink előtt. A hiteltelenségen túl a bizalom is megrendülhet bennünk, de ami még ennél is veszélyesebb: Elveszítjük életünkben azt a tiszta hangot, mely lelkiismeret gyanánt időről-időre visszhangzik bennünk és az Isten végső, nagy számonkérését juttatja eszünkbe. Ha ez kimarad életünkből, akkor... már nem számolunk az Istennel.

És ez olyan nagy baj? Manapság is sokan "fütyülnek" az Isten-problémára, s nem látszanak boldogtalanabbaknak, mint a többiek. Reprezentatív felmérés szerint, az élet delén (40 év) túljutottak közel nyolcvan százaléka, még soha(!) nem gondolkodott el komolyabban az élet értelmén, az Isten esetleges szerepéről személyes életükben. Ez azt jelenti, hogy az emberek háromnegyed része leélte a szociológiailag aktív életének túlnyomó részét - belső, etikai motívációk nélkül! Magyarul: magának élt. Ennyivel "szegényebb" lett a világ, ennyivel kevesebbet kapott a közösség. Mert életünk második felében inkább kapni szeretnénk a közösségtől, hiszen az erőnk fogyatkozik. De mi van azzal a társadalommal, ahol mindenki csak kapni akar? Az, amit tapasztalunk manapság: elaljasodik. Az önzés apránkénti növekedésében sokan észre sem veszik, hol lépték át az önszeretet és a gonoszság határát. Ha nem volt ott Isten, akkor a látáshoz szükséges világosság is hiányzott. Lemerült zseblámpával szakadék szélén "táncikálni" - meglehetős botorság...

Isten beteljesíti ígéreteit, ahogy az Írás mondja: "Nem ember az Isten, hogy hazudna." Ez azt jelenti, hogy a törvényt, azaz a teremtettség rendjét Isten betartatja: a bűnt(hibát) követi a büntetés(következmény). Az Isten tehát következetes. Jó levonni ebből a következtetést, hogy következetlenül élni nem érdemes... Fejjel nekirohanni a falnak lehet, de nem érdemes. Isten meg-megállít minket, hogy elgondolkozzunk életről és halálról, szépről és jóról, a megismerés ajándékairól, a reménységről, a hitről. Miért? Hogy szívünkben megfogalmazódjanak gondolatok a világról, s a Gondviselésről, s ezeket megosszuk másokkal is. Így ádventben különösen is...
ISTEN MÓDSZERÉVEL MEGELÉGEDÉST TALÁLÁST


„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon…” (János 10:10)

A tévébemondó Brandon Brooks saját házán mutatta be a nézőknek, hogyan védjék meg otthonukat a betörőktől. Dupla zárat szereltetett az ajtókra, ablakokat, melyeket kívülről nem lehet kinyitni, és bonyolult riasztóberendezéssel is ellátta a házát. De elfelejtette számításba venni, hogy a betörők is néznek tévét, és így ők is megismerhetik a biztonsági rendszer részleteit, és azt, hogy hol vannak a házban értékes tárgyak. A következő héten, miközben Brooks éppen adásban volt egy műsorban, kirabolták – mert a tolvajok már csak ezt teszik!

A Sátán tolvaj, rabló! Jézus azt mondta róla, hogy „csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt bőségben éljetek” (János 10:10 NIV). Henry Blackaby mondta: „Ádám és Éva óta az embereknek választaniuk kell, hogy kinek hisznek. A Sátán meggyőzte őket arról, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, elnyernek mindent. Ehelyett elrabolta tőlük mindazt, amijük volt, és életük további részében csupán töredékét élvezhették mindazoknak az áldásoknak, amiket Isten nekik akart adni… A világ meg akar győzni arról, hogy kielégülést találhatsz, ha elfogadod az ő erkölcsi mércéjét házasságodra, gyermeknevelésedre és karrierépítésedre nézve… Ha azt elhiszed, soha nem fogod megtapasztalni mindazt az áldást, melyet Isten készített számodra. A bűn halált hoz (ld. 6:23)… Jézus azt akarja, hogy biztonságban élj, tudva, hogy Isten szeretett gyermeke vagy. Ha ma nem érzed szeretetét, örömét és békességét, akkor megelégszel kevesebbel, mint amit Isten számodra tervezett. Ha régebben mindenfélével megmagyaráztad, hogy miért nem élsz bővölkedő és örvendező életet, most határozd el, hogy nem fogod beérni kevesebbel, mint a legjobbal, amit Isten nyújthat. Ahelyett, hogy a világ módszereit követnéd… hallgass a Megváltó hangjára és… találj beteljesedést!”


Tedd lelkesen!

„Mi tehát építettük a várfalat…” (Nehémiás 4:6 NKJ*)


Nehémiás újjáépítette Jeruzsálem várfalát kevesebb mint két hónap alatt! Hogy csinálta? Szenvedéllyel! Feladta magas beosztású állását, legyőzte a kérlelhetetlen ellenzéket, és szenvedélyesen dolgozott. „Mi tehát építettük a várfalat… mert a nép nagy kedvvel dolgozott” (Nehémiás 4:6 NKJ). De előtte ezt olvassuk: „Elmondták nekem, hogy… Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam…” (Nehémiás 1:3-4). Figyeld meg: 1) Az eredményhez az első lépés a szenvedély. Nem az IQ-d vagy a DNS-ed határozza meg a sorsodat, hanem a vágyaid. Minél nagyobb benned a vágy, annál többre vagy képes. 2) A szenvedély meg fogja sokszorozni az akaraterődet. Csak ha nagyon akarsz valamit, akkor leszel hajlandó megfizetni az árat, ami az eléréséhez kell. Isten megveti a langyos hozzáállást: „Bárcsak hideg volnál, vagy forró!” (Jelenések 3:15). A határozatlan, „a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember” (Jakab 1:8) nem ér célt nála. 3) A szenvedély megváltoztat. Ha a vágyaid összhangban vannak Isten akaratával, és te ezeket a vágyakat szenvedélyesen követed, akkor sokkal gyümölcsözőbb leszel. 4) A szenvedély lehetővé teszi a lehetetlent. Óvakodj a „szakértőktől”! Amit bölcsességnek tartanak, az sokszor csak rövidlátás. 1895-ben Lord Kelvin, a Royal Society [Királyi Természettudományos Akadémia] elnöke azt állította: „A levegőnél nehezebb repülő szerkezetet építeni egyszerűen lehetetlen”. 1905-ben Grover Cleveland, az USA elnöke ezt nyilatkozta: „Értelmes és felelősségteljes nők nem akarnak szavazni”. 1923-ban a Nobel díjat elnyert fizikus, Robert Millikan ezt mondta: „Nem valószínű, hogy az ember valaha is képes lesz felhasználni az atom erejét”. Jézus azt mondta: „…Istennel minden lehetséges” (Márk 10:27 NKJ). Ha szenvedélyesen szeretnéd elérni Isten szándékait, akkor megmutatja neked, hogy mi minden lehetséges! *Tisztelt olvasónk! A különböző bibliafordításokban a versszámozás eltér: a Károli fordításban az idézett ige a 4. rész 6. vers, de a Magyar Bibliatársulat által 1990-ben kiadott új fordításban a 3. rész 38. verse.
Engedelmeskedj Istennek késedelem nélkül!


„Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat.” (Zsoltárok 119:60)


Amikor az angyal megjelent Józsefnek álmában, azt mondta neki: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.” (Máté 1:20b) József pontosan ezt tette: „József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét.” (Máté 1:24) Nem tétovázott, nem vonakodott, megtette.

Ez mutatja József élő, közvetlen kapcsolatát Istennel. Amit Isten mondott neki, azt József megtette.

Ha hiszed, hogy Isten szeret téged, és szeretetére válaszként engedelmes életet akarsz élni, ez az a mód, ahogyan válaszolnod kell. Isten iránti azonnali engedelmességben kell élned, és ezt az életet járja át a lelki izgalom és öröm.

Lehetőségem volt találkozni szerte a világban sok nagyszerű hívő férfival és nővel. Mindegyikük más, különböznek egymástól, de egy dolog közös bennük: Mikor érzékelik, hogy Isten szól nekik, tegyenek meg valamit, akkor nem késlekednek. Meggyorsítják lépteiket, és megteszik.

1János 5:3 azt mondja: „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.” Ha tehát Isten kéri tőled, hogy valamit tegyél meg, és azt tehernek érzed, akkor mi a baj? Ez rendszerint halogatás. Ha valamit nem teszünk meg rögtön, akkor annál nehezebb megtenni, minél tovább várunk. Ha azonban megtesszük, amit Isten mond, az a legfrissítőbb szabadságot hozza az életünkbe.

Beszéljetek róla:

* Mire hívott Isten, hogy megtedd? Talán egy telefonhívás, vagy egy cselekedet, amit meg kell tenned?
* Bármi is az, írd le most, mondd el Istennek, hogy meg akarod tenni, és kérd, adja meg a szükséges erőt neked, hogy meg tudd tenni.


Értelmünkkel is engedelmeskedjünk Istennek


"Ő (József) pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza; és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek". (Mt 21-23)

Sok ember úgy gondolja, hogy az engedelmes hívő élet azt jelenti, hogy agyunkat üresbe tesszük, és hagyjuk, hogy Isten irányítson minket, mint egy robotot akkor, amikor Ő akarja. De ez tévedés.

A Bibliában ez áll: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből" (Lk 10:27).
Fontos, hogy az elménket is Isten foglalja le, és megvalósuljon életünkben az Ő akarata.

Ezt tette József is, amikor engedelmeskedett Isten parancsának és visszament Izraelbe. Hallotta, hogy Heródes fia uralkodik Júdeában, ezért félt oda menni. "Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza; és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek". (Mt 22-23)

A Názárettel kapcsolatos bibliai prófécia az, hogy ezen a helyen él majd Jézus, tehát József teljes mértékben Isten akaratában járt. És ezt úgy érte el, hogy mérlegelte az akkori helyzetet, azt, hogy Heródes fia uralkodott, és rájött, hogy nem lenne biztonságos ott élni, és elméjét Istenre hangolva meghozta a helyes döntést.

Honnan szerezzünk tudomást arról, hogy mi Isten életünkre vonatkozó parancsa? Lehet, hogy nem fog megjelenni egy angyal, aki eligazít bennünket, de rendelkezésünkre áll több száz oldal Isten Igéjéből. Ahhoz, hogy engedelmes életet tudjunk élni, ismernünk kell, mit mond nekünk Isten.

Jézus erről a Máté 7:24-ben ezt mondta: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát."

Nekünk ott van Isten Igéje, hogy eligazítson minket, hogyan éljük meg Istennel való kapcsolatunkat, és ez nem egy száraz olvasmány, ami csak utasításokat tartalmaz. Ez Isten hozzánk írt szerelmes levele, egy Apa levele, amelyben útmutatást ad nekünk arról, hogy hogyan élhetjük azt az életet, amely az Ő tervében szerepel.

Szeretnélek bátorítani arra, hogy amikor Isten Igéjét olvasod, imádkozz a 119. Zsoltár 34. versének szavaival: "Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel."


Fizesd meg az árát


És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid." (Lukács 5:18-20)


Hét napon keresztül, máig, arról volt szó, hogy mi a hétféle módja annak, ahogy egy kis csoport el tudja érni az embereket a karácsonyi időszakban. A mai nap mondanivalója: A csoportnak akarnia kell megfizetni az árát annak, hogy valakit Jézushoz hív.
A történetben szereplő négy ember nem bontotta volna ki a tetőt, ha nem akarták volna aztán megjavítani is. Meg kellett fizetniük az árat azért, hogy a barátjukat Jézus elé vigyék.
Ha egy barátodat Jézushoz hívod, mindig áldozathozatalra van szükség. Egy csoport számára ez például a saját csoporton belüli kényelmük feláldozása lehet. Sokan annyira hozzászoktak már a saját csoportjukhoz, hogy félnek attól, új résztvevők felborítanák a csoport működését.
Azonban mielőtt a barátaink érdeklődni kezdenek Jézusról, látniuk kell, ahogy kilépünk a komfort zónánkból. Cserébe tudjuk, hogy valakit Jézushoz vezetni örökkévaló jelentőséggel bír - ez a legfontosabb dolog, amit Istenért tehetünk földi életünk során.
Tehát, így karácsony előtt, "testvéreim, imádkozzatok ...hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is" (2 Thesszalonika 3:1).
És aztán, ha elmondtad ezt az imát, te magad légy az eszköze, hogy teljesüljön. Végezd el azt a munkát, amivel Jézushoz vezethetsz másokat.