2011. január 9., vasárnap

2011. január 9. A év, Karácsonyi idő, Urunk megkeresztelkedése A nap liturgikus színe: fehér

A mai vasárnapon Jézus megkeresztelkedéséről hallunk az evangéliumban. Jézus beáll a bűnösök sorába, hogy ő is részesüljön a bűnbánat jánosi keresztségében. Ő, aki soha nem követett el bűnt. Ezzel, hogy megkeresztelkedik Krisztus tulajdonképpen megkezdi kereszthordozását, hiszen abba a Jordán folyóba lép, mely előtte sok-sok ember bűnétől lett szennyes, és ő, a legártatlanabb ember, ezektől a bűnöktől szennyes folyóba lép, magára véve bűneink terhét büntetését.

Most szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Lépjünk mi is a Jordán folyóba, hogy megszabadíthasson bennünket ő, az Isten Báránya bűneinktől, hogy méltóképpen vehessünk részt mennyei lakomájának előízén, a szentmisén.

Kedves Testvérek!

A minket körülvevő világból rengeteg új ismeret, információ áraszt el bennünket. Kezdve már az iskolában. A szülők talán értetlenkedő csodálkozással tapasztalják, hogy gyermeküknek mennyi mindent meg kell tanulni, amit ők még nem tanultak ebben a korban. Aztán a középiskolában, a főiskolán csak növekszik ez az információáradat. De nem csak az oktatásban van ez így. Elég csak bekapcsolni a televíziót vagy a rádiót. Folyamatosan mennek a reklámok, a hirdetések, a hírek, a különböző műsorok, ami a jobbnál jobb tanácsokat osztogatja, ami a bonyolultabbnál bonyolultabb adó- és egyéb törvényekre rendelkezésre oktat ki bennünket... Szinte képtelenség lépést tartani ezzel, képtelenség mindent megjegyezni, mindent pontosan tudni. Ezért sok mindent elfelejtünk, vagy meg sem jegyzünk, fontossági sorrendben. Ami nem olyan fontos, azt egyhamar elfelejtjük, amit fontosnak tartunk, azt jól megjegyezzük. Ez eddig rendben van. A baj ott kezdődik, mikor rosszul állapítjuk meg a sorrendet. Minden mást előnyben részesítve a vallást és az Istent a listánk valami utolsó helyére helyezzük: majd ha jut rá idő... Aztán megfeledkezünk róla.

Gabriel Gracia Marquez "Száz év magány" című regénye egy mese formájában tárja elénk ezt a feledékenységet.

Az új hazát kereső, őserdőkön keresztül vándorló embercsoport egy gazdag tisztásra bukkan, ahol letelepedik, és nagy szorgalommal lát hozzá jövője megalapozásához. Egy idő után ennek a kis csoportnak a vezetője megdöbbenve tapasztalja, hogy egy titkos kór, az álmatlanság ejtette rabul a népet. Az álmatlansággal aztán a feledékenyég jár együtt. Fia, aki tökéletesen kitanulta az ötvösművészetet, egy napon a kis üllőt kereste, amin a fémeket szokta kalapálni, de nem jutott eszébe a neve. Az apja mondta meg: üllő. A fiú leírta a szót egy darab papírra, és az aljára ragasztotta: üllő. Apjának tetszett a módszer és festékbe mártott ecsettel az egész házban, később az egész faluban ráírta mindenre a nevét: asztal, szék, óra, ajtó, stb. Kiment az udvarra, az állatokat és a növényeket is megjelölte: tehén, kecske, búza, kukorica. Később már bővebb magyarázatokhoz folyamodott. Az a tábla, melyet a tehén nyakába akasztott, kitűnő példa lehet rá, hogy ez a kis falu milyen elszántan harcolt a feledés ellen: ez a tehén, melyet minden reggel meg kell fejni, hogy tejet adjon, a tejet pedig fel kell forralni, majd kávét kell beleönteni, hogy tejeskávé legyen belőle. A falu főutcáján pedig egy táblát állított fel, egy nagyobbat, melyre nagy betűkkel kiírta: VAN ISTEN.

Ez az író, Marquez, az emberiség fennmaradásának egyik feltételét az Isten megvallásában látja. Szerinte Isten az az alap, melyen az emberi lét áll, és ezért soha nem szabad elfelejteni. Ebben igaza van ennek az írónak, de magának az Isten létének puszta elfogadása még nem üdvözíti az embert. Mert hiszen a Sátán is elfogadja Isten létét, az, aki legszögesebben szegült szembe az Istennel. tehát bármilyen furcsán is hangzik, de a Sátán nem ateista - Istentagadó. De ezzel még abszolúte nem került közelebb az Istenhez.

Ha Isten létének puszta elfogadása nem üdvözít, akkor mi? Pusztán saját erőnkből elérhetjük az üdvösséget? Soha. Az ember nem üdvözítheti magát.

Egyedül Isten üdvözíthet Jézus Krisztus által, mert ő az Isten Báránya. aki elveszi a világ bűneit, ahogyan Keresztelő János hirdette. Jézus az, aki beáll az emberek közé, hogy János bűnbánati keresztségében magára vegye a világ bűneinek terhét. Ő az, aki megfürdik abban Jordán folyóban, mely bűneink mocskával van teli.

Ez a Jézus nem más, mint a régtől várt Megváltó, aki megszabadít bennünket a bűn rabságából. Ez nem kitalálás: erről tanúskodik a Szentlélek, aki galamb képében leszállt Jézusra, s rajta marad, vagyis az Istenség elválaszthatatlanul hozzátartozik Krisztus személyéhez.

De mi vajon megfürdöttünk-e a Jordán folyóban, beálltunk-e a bűnbánók sorába? Van-e bűntudatunk, Egyáltalán van-e igényünk az örök üdvösségre? Úgy tekintjük-e kereszténységünket, mint ami alapvetően meghatározza életünket, vagy pedig úgy mint egy kulturális értéket, ami ma hozzátartozik életünkhöz, mert valamennyire divatos, holnap pedig elhagyom.

Rá kell bízni, mindenestől életünket Krisztusra. S ez nem pusztán abból áll, hogy elhiszem azt, hogy van Isten. Ez azt jelenti, hogy az ő tanítása szerint rendezem be életemet. De sajnos sok ember nem veszi ezt a fáradságot mondván: valamilyen Istent hiszek és kész. És azok, akik tagadják Isten létét legtöbbször nem is a létét tagadják, hanem azt, hogy ennek az Istennek megtartsák a tanítását. Inkább tagadják a létét, semhogy engedelmeskedjenek neki.

Pedig Jézus tanítása nem lehetetlen dolgot kíván tőlünk, hiszen ő mondta: az én igém édes, az én terhem könnyű. Nem tudunk hinni az igazi szeretetben, különösen azért nem, mert a világ szelleme mindenestől az önzésre biztat bennünket. Csináld meg karriered, a fontos az, hogy te boldog és sikeres légy bármi áron. Még a reklámokból is ez árad: ha ezt, meg ezt megveszed, akkor boldog leszel. Mindent reklámoznak, csak a szeretetet nem. az igazi önátadó szeretetet. Azt, ami meri magát mindenestől a másiknak ajándékozni, meri magát mindenestől az Istennek ajándékozni. Mert az igazi szeretettől visszatart bennünket az, hogy benne elveszítjük magunkat. Ha mindenestől odaadom magam a másiknak és feltárom magam, akkor nem marad bennem semmi. Ez félelemmel tölt el bennünket nem alaptalanul.

Alaptalan a félelem, mert Isten megtartja szavát: aki elveszíti értem életét, megmenti azt - aki lemond magáról énértem, megtalálja az ÉLETET a nagybetűs életet bennem.

De hogyan tudom én szeretni az Istent, akit nem látunk, nem hallunk, kezünkkel nem tapintunk, akiről bár azt mondják mindenütt jelen van, de oly nehéz vele találkozni sokszor.

Van egy ősi igazság: Ha nem megy az Istenszeretet, akkor gyakorold az emberszeretetet, és akkor az Istenszeretet is növekedni fog benned. Mert minden ember Isten képmása, s ezért minden embert úgy kell tisztelnünk és szeretnünk, mint magát az Istent.

Igaz bűnbánattal merjük életünket Krisztusra bízni. Lélekben álljunk be mi is a sorba Keresztelő János bűnbánati keresztségéhez. A sor végén megpillanthatjuk Jézust, az Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Aki elveszi a te bűneid terhét is, csak add már oda neki a terhet, csak szeresd már az Isten és az embereket!

Kérjük, kedves testvérek, a mai vasárnap a mindenható Istent, hogy Krisztus eljövetele, megváltó műve ne legyen hiábavaló életünkben, hanem adjon bátorságot, hogy Krisztusra, s az Istenre bízzuk életünket. Hogy ne feledjük soha: Van Isten, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz el ne vesszen, hanem örökké éljen.
           
Iz 42,1-4.6-7

Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek. Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzeteknek világosságul, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.
ApCsel 10,34-38

Péter így kezdte beszédét: ,,Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató, mindenki kedves előtte, aki féli és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fia is. A tanítást ugyan Izrael fiainak adta, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által. Ő mindenki Ura. Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után Galileától kezdve egész Júdeában. Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.
Mt 3,13-17

Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani: ,,Nekem van szükségem a te keresztségedre - mondta -, s te jössz hozzám?'' Jézus ezt mondta: ,,Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.'' Erre engedett neki. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.''

2011. január 9. ? Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése

Abban az időben: Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz,
   hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: ?Neked kellene
   megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?? Jézus azonban így szólt: ?Hagyd
   ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.? Erre
   János engedett neki.
   Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az
   ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang
   hallatszott az égből: ?Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!?
   Mt 3,13-17


   Elmélkedés:
   Szeretett gyermek
   A kereszténység legfőbb kérdése az évszázadok folyamán mindig is az volt,
   hogy kinek tartjuk Jézust, mit hiszünk személyéről. Jól emlékszünk rá, hogy
   egy alkalommal o is éppen ezt kérdezi tanítványaitól: kinek tartják őt az
   emberek és mit gondolnak róla a tanítványok, akik közelebbről is
   megismerhették. A kérdésre adott válaszok egészen különbözőek, s e
   különbözőség mélyén nem csupán az húzódik meg, hogy egyesek felszínesen,
   mások közelebbről ismerik meg őt, hanem az is, hogy személyes hitéről ki-ki
   hogyan képes tanúságot tenni.
   A Jézusról szóló vallomások és tanúságtételek ugyan különféle formában
   nyerhetnek megfogalmazást, de mindegyik közös eleme, hogy Jézust az Isten
   Fiának tartja. Minket, keresztény embereket az különböztet meg a többi
   valláshoz tartozóktól, hogy Jézust az Isten Fiának valljuk. Jézus
   Krisztusnak, mint Isten Fiának megvallása egész keresztény hitünk lényege.
   Ezen a hitvalláson áll vagy bukik keresztény hitünk.
   Amikor magamban felidézem néhány közéleti személyiség, tudós vagy művész
   ember válaszát a Jézus személyét illető kérdéssel kapcsolatban, akkor
   egészen személyes vallomások jutnak eszembe, amelyekben felidézik
   gyermekkori és későbbi istenélményeiket, találkozásaikat az élő Istennel, az
   emberekben élő, a szentírásban felfedezhető, a szentségekben
   megtapasztalható Istennel. Észrevettem, hogy ha püspököknek, papoknak vagy
   szerzeteseknek tették fel a kérdést, hogy ki számukra Jézus, ok sokkal
   óvatosabbak. Ők is mondanak személyes élményeket, mert hiszen többek között
   hivatásukat is Jézustól kapták, de szívesen indulnak ki abból, hogy mit mond
   Jézus önmagáról. Egészen izgalmas útra lépünk, amikor arról kezdünk el
   elmélkedni, hogy mit mondott, tanított, vallott Jézus önmagáról és ez milyen
   nyomot hagy lelkünkben. Jézus kijelentéseit természetesen a szentírásból, az
   evangélisták, főként Szent János révén ismert számunkra. Idézzünk fel
   néhányat! Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14,6), Én vagyok az
   élet kenyere (Jn 6,35), Én vagyok a világ világossága (Jn 8,12), Én vagyok a
   jó pásztor (Jn 10,14), Én vagyok a feltámadás és az élet (Jn 11,25).
   Bizonyára mindenkinek feltűnt, hogy ezekben a mondásokban Jézus nem nevezte
   magát Isten Fiának, és tegyük hozzá, hogy más kijelentéseiben sem
   találkozunk ezzel. Az Atyával való szoros kapcsolatáról, egységéről viszont
   több alkalommal beszélt tanítványainak. ?Én és az Atya egy vagyunk (Jn
   10,30). E szempontból legfontosabb vallomása halála pillanatában a kereszten
   hangzott el, amikor Istent Atyjának vallotta: ?Atyám! Kezedbe ajánlom
   lelkemet!? (Lk 23,46). Ha Jézus kevés utalást tett beszédeiben Istenfiúi
   mivoltáról, honnan tudunk arról, hogy ő valóban az Isten Fia? Mindenekelőtt
   nem emberi vallomásokból, hanem a mennyei Atya tanúságtételéből, ami Jézus
   megkeresztelkedésekor hangzott el: ?Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem
   telik!? (Mt 3,17). A mai napnak, Jézus megkeresztelkedése ünnepének az a
   legfontosabb mondanivalója, hogy a mennyei Atya tanúságot tesz arról, hogy
   Jézus az ő fia.
   Isten talán olyan büszkén akar ránk tekinteni, ahogyan a földi édesapák és
   édesanyák tekintenek gyermekükre, aki sikereket ér el. Jézus
   megkeresztelkedése azért fontos esemény, mert ekkor válik nyilvánvalóvá,
   hogy ő az Isten Fia. Ehhez hasonlóan elmondhatjuk, hogy a keresztség
   felvétele mindenekelőtt azért jelentős számunkra, mert ekkor válunk a
   mennyei Atya gyermekeivé. Őrizzük meg magunkban az istengyermekség
   kegyelmét, amelyet a keresztségben kaptunk, hogy Isten mindig büszkén
   mondhassa rólunk, hogy az ő szeretett gyermekei vagyunk!
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Uram, Jézus, hálás szívvel köszönöm meg azt a kegyelmet, amit a
   keresztségben kaptam. Segíts engem életem folyamán, mindig az Atya kedves
   gyermeke maradjak. Lakjék bennem a Szentlélek, ő irányítsa cselekedeteimet
   és indítson tanúságtételre. Tisztíts meg engem a bűnbánat szentségében, hogy
   a lelki újjászületés pillanatában újra és újra átérezzem, hogy a mennyei
   Atya szeretett gyermeke vagyok.

9. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)

Iz 42,1-4.6-7; Zs 28; ApCsel 10,34-38; Mt 3,13-17
    Ez az én szolgám, akiben kedvem telik

Iz 42,1-4.6-7

Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvemet találom. Ráadtam lelkemet, igazságot visz majd a nemzeteknek. Nem kiált, nem emeli fel hangját, és nem hallatja az utcán. A megroppant nádszálat nem töri össze, és a kialvó mécsbelet nem oltja el; hűségesen visz igazságot. Nem alszik ki, és nem roppan össze, míg igazságot nem tesz a földön; és tanítására várnak a szigetek. ,,Én, az Úr, hívtalak meg téged igazságban, és fogom a kezedet; megőrizlek, és a nép szövetségévé teszlek, a nemzetek világosságává, hogy megnyisd a vakok szemét, kihozd a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétségben ülőket.

Zs 28

Zsoltár Dávidtól. Adjatok az Úrnak, Istennek fiai, adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet, adjatok dicsőséget az Úr nevének, imádjátok az Urat szent ragyogásban! Az Úr hangja zeng a vizek fölött; A fölséges Isten mennydörög, ott van az Úr a nagy vizek fölött. Az Úr szava erősen zeng, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, a Libanon cédrusait összetöri az Úr. Szökell szavára mint a borjú, a Libanon s a Szirjon, mint a fiatal bölény. Az Úr hangja tüzes lángokat szór, az Úr hangja megrendíti a pusztát, megremegteti az Úr Kádes pusztáját. Az Úr hangja a szarvasünőket vajúdásba hozza, a sűrűséget megritkítja, s templomában mindenki így szól: Ó, mily dicső! Az Úr a vízár fölött trónol, és az Úr trónol, mint király örökké. Az Úr hatalmat ad népének, és békességgel áldja meg népét az Úr.

ApCsel 10,34-38

Akkor Péter beszélni kezdett: ,,Valóban azt tapasztalom, hogy Isten nem személyválogató, ellenkezőleg, kedves előtte bármelyik nép fia, aki féli őt és igazságot cselekszik. Isten elküldte igéjét Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, aki mindennek az Ura. Ti is tudjátok, hogy mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, a János által hirdetett keresztség után; hogy miképpen kente föl Isten Szentlélekkel és erővel a Názáretből való Jézust, aki körüljárt, jót tett, és meggyógyította mindazokat, akiket az ördög a hatalmába kerített, mert Isten vele volt.

Mt 3,13-17

Akkor Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az megkeresztelje őt. De János igyekezett visszatartani: ,,Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám?' Jézus azonban ezt válaszolta neki: ,,Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságot.' Akkor engedett neki. Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből, és íme, az ég megnyílt neki, és látta az Isten Lelkét, mint galambot leereszkedni és rászállni. És íme, egy hang hangzott az égből: ,,Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik' [Iz 42,1].
Istenem! Ha nagyon bíznék Benned, akkor a hit lépéseit nem fontolgatnám hosszan, és olykor azzal a szándékkal, hogy keressem, nincs-e valami más út előttem. Szeretnék bízni Benned maximálisan, és hitben járva lépni előre napról napra! Ámen


Istenem! Te nagyon sok lehetőséget adsz az újrakezdésre, amelyet én hálás szívvel megköszönök Neked! Segíts, hogy éljek, és ne visszaéljek a Tőled kapott lehetőségekkel! Ámen


Jó Atyám! Add, hogy ne csak úgy éljek bele a világba, hanem céltudatos gyermeked legyek. Kellenek a célok, mert azok nélkül nem tudja az ember, hogy hová tart. Én pedig tudom: az örök élet, az üdvösség a nagy cél, mely már itt a földön az enyém. Dicsőítelek érte! Ámen


Mennyei Édes Atyám! Köszönöm neked, hogy a karácsony csodáját én is megérthettem, és élhetek általa. Hálás a szívem azért, hogy mindenünk megvan, hogy nincsenek napi megélhetési gondjaink, hogy mindennap van meleg étel az asztalunkon. Köszönöm, hogy egész évben gondod volt reánk, és nemcsak a testi, hanem a lelki szükségleteinkre is. köszönöm, hogy tudhatom, érthetem, és hihetem szavadat, miszerint: nem hagylak el, nem maradok el tőled. Ámen


Mindenható Atyám! Mennyire bele tudok ragadni a múltba, pedig nem kellene. Szükség van a visszatekintésre, a tanulságok levonására, de előre kell néznem. Taníts engem ennek bölcsességére! Jézusért! Ámen


Uram Jézus! Hányszor nézem a földet, járok szemlesütve, mert lehúznak gondjaim, vagy a bűneim, pedig Rád tekintve megváltozik minden. Szívemben remény támad, kegyelmet, erőt kapok – Tőled. Így áldj meg ma is, és az új év valamennyi napján! Ámen


Uram! Sokszor nem tulajdonítok nagy jelentőséget annak, hogy hogyan beszélek valakivel, hogy észreveszek-e egy szomorú szívű embert a környezetemben. Rohanok át az életen, az élet pedig elfut mellettem, de nem kellene, hogy így legyen. Szeretnék a Te nevedben szólni és cselekedni, mert ez felelősséget jelent, de egyben áldások sokaságát is! Ámen


Uram! Új év kezdődik életemben, Neked legyen hála érte! Szeretném idén is Rád bízni magam és szeretteimet. Áldd meg kérlek életemet, családomat, gyülekezetemet, munkámat, településemet, nemzetünket! A boldog jövő azon múlik, hogy Téged és akaratodat keressük-e, szeretném, ha napról napra így lenne ez életemben és ebből a körülöttem élők is erőt meríthetnének. Jézus nevében kérlek, hallgass meg! Ámen

A KI NEM FOGYÓ OLAJ

  "És másodszor is felelék, és mondám néki: Micsoda az olajfának az a két ága, amelyek a két arany cső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat? És szóla nékem, mondván: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram! És mondá nékem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, akik az egész föld Ura mellett állnak." (Zak 4:12-14)
 
  A Szentléleknek az egyházzal való folyamatos kapcsolattartását Zakariás próféta egy másik képpel ábrázolja, mely csodálatos, bátorító tanulsággal szolgál számunkra. "Majd visszatére az angyal, aki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel. És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak; és mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán.
  És felelék, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem, mondván: Mik ezek, Uram? ... És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura. ... És másodszor is felelék, és mondám néki: Micsoda az olajfának az a két ága, amelyek a két arany cső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat? ... És mondá nékem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, akik az egész föld Ura mellett állnak." (Zak 4:1-14)
  A két olajfából az arany színű olaj arany csöveken keresztül áradt a gyertyatartó olajtartójába, majd onnan a szentélyben világító arany lámpákba. Isten szentjeitől tehát, akik az ő jelenlétében élnek, kiárad a Lélek az ő szolgálatára szenteltetett emberi eszközökbe. A két felkent küldetése az, hogy világosságot és erőt közvetítsen Isten népének. Ahogy az olajfák olaja az arany csövekbe árad, úgy szeretnék megosztani a mennyei követek is mindazt, amit Istentől kapnak. Az egész mennyei kincsestár arra vár, hogy kérjünk és elfogadjunk; és ha megkapjuk az áldást, akkor már rajtunk a sor, hogy továbbadjuk azt. Így töltődnek meg a szent lámpások, s így válik az egyház a világ fényhordozójává. (Review and Herald, 1897. március 2.)

2011. január 9. vasárnap

Jézusnak tulajdonított isteni cselekedetek.

Jézus az Isten Fia, isteni munkát végez, a világegyetem teremtője, az angyalok és az ember teremtője. Teljesen egyenrangú az Atyával, mert a teremtésben is részt vett.

De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, a melyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, s melyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem.
János 5.36, (Károli)

Kezdetben vala az Ige,és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.
János 1:1,

Az ige maga Jézus. Vagyis ha behelyettesítjük így néz ki.

Vagyis ők egyek, együtt teremtették a világmindenséget, a Szent Szellemmel, a bölcsesség Szellemével együtt.

És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
Kolossé 1:17,

Cselekedeteiben is egy az Atyával, mert megbocsátó, gyógyító, kegyelmes, irgalmas, szerető, örök életet adó.

És én örök életet adok nékik: és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
János 10:28, (Károli)

Január 9.

Könyörgés a gyülekezet növekedéséért

" 9Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, 10hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. 11Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. 12Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek." (Kolossé 1,9-12)
A bűneink nemcsak Istentől, de embertársainktól, sőt testvéreinktől is elválasztanak. Ez nem a Teremtő jó terve. A közöny, a nemtörődömség, a felelősség elhárítása, egyik sem a lelki érettség jellemzője, hanem éppen ellenkezőleg, egyértelműen bemutatja, mennyire hiányzik belőlünk a Lélektől kapott szeretet. Egyébként az utolsó idők egyik meghatározó jele a szeretet meghidegülése, kiszáradása (Mt 24,12). Azonban Jézus Krisztus is végzi köztünk a maga csodálatos munkáját. Isten szeretete áradó folyamként hömpölyög át térben és időben is a világon. Ez akkor is így van, ha nem mindenki vágyakozik e mennyei víz után.
Igaz, hogy nem Pál apostol alapította a Kolosséban élő gyülekezetet, de lelki testvérei éltek ott, akik nem voltak számára közömbösek. Úgy gondolta, nekik is tartozik azzal, hogy törődjön életükkel és lelki fejlődésükkel. Ez a szeretet munkája. Az Úr Lelke egyre közelebb viszi és hozza is a testvéreket egymáshoz. Lehet gyönyörű magyarázatokat és igazságokat hangoztatni ott, ahol széthúzás és távolodás van gyülekezeten belül vagy közösségek között, de ez akkor sem az Isten terve. Az Úré a legkiválóbb út, vagyis a szereteté. Erre pedig pont ott van a legnagyobb szükség, ahol a viszálykodás jelzi a hiányát (1Kor 12,31-13,13).
Amikor a kolossébeli gyülekezet Lélektől kapott szeretetének jó híre eljutott Pálhoz, ő munkatársaival közösen azonnal buzgó imádságba kezdett a testvérekért. A hálaadáson túl további lelki fejlődésért könyörögtek. Mivel a hívők szívébe kiáradt az Isten szeretete, ez vált a legjobb talajjá a gyümölcsöző krisztusi élethez.
Könyörögtek, hogy a gyülekezet tagjai minél jobban ismerjék meg az Úr akaratát. Ehhez pedig a lelki, mennyei bölcsesség és értelem a kulcs. Tele van a fejünk és sajnos a szívünk is emberi (gyakorta ördögi) bölcsességgel és értelemmel. A világ folyamatosan ezekkel fertőz bennünket, legalább mi ne ezekkel gyengítsük a testvéreinket! A felülről való bölcsesség nem a saját igazságunkat keresi és őrzi, hanem a mennyeit. Ezért békeszerető, méltányos és engedékeny, tele irgalommal (Jak 3,14-17).
Az Úrhoz méltó élet azt is jelenti, hogy egyre tisztábban tükrözzük vissza Megváltónk világosságát. Itt nincs helye a képmutató viselkedésnek. Istenünk megismerésében kell növekednünk, ami kézzelfogható hitet, tetteket, szeretetből fakadó odaszánást fog eredményezni.
Mindezekért hálával tartozunk az Atyának. A hálaadás hasonló a veszélyes útszakaszok menti korlátokhoz. Amikor a köszönet kíséri az életünket, akkor ez menthet meg bennünket önmagunk alul- és túlértékelésétől is. Adjunk most is hálát az ige buzdítása szerint azért a kiváltságért, amiben Jézus Krisztus által részesülhetünk! /PZs/

A hittel áldozó Ábel

" 4Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. " (Zsidók 11,4;)
" 1Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az ÚRtól. 2Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. 3Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az ÚRnak, a föld gyümölcséből. 4Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az ÚR rátekintett Ábelra és áldozatára, 5de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. 6Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? 7Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. 8Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. 9Akkor az ÚR ezt mondta Kainnak: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? 10De az ÚR így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről." (1Mózes 4,1-10)
Valójában mit jelentett Ábel számára, hogy hittel áldozott? Észre kell vennünk, hogy Kainnak és Ábelnek - Ádámhoz és Évához hasonlóan - nem kellett hit Isten létezésének az elfogadásához. Tapasztalható valóság volt számukra, hogy az Úr ott van a közelükben. Természetes volt, hogy a Teremtővel lehet beszélgetni. A Mindenható megszólította őket, ők pedig válaszoltak: értették a szavát, és tudták, hogy ő is érti azt, amit mondanak. A Biblia első néhány oldalán ez teljesen nyilvánvaló igazság. Ez az állapot emlékeztet arra, ami a gyülekezeteinkben is kialakulhat. Több fiatalt hallottam arról bizonyságot tenni, hogy hívő környezetben nőttek fel, és teljesen természetes volt számukra, hogy van Isten, meg lehet őt szólítani, sőt válaszol is. Nekik a megtérést az jelentette, amikor a Kainban is megfigyelhető természetük helyett Krisztus kegyelméből eljutottak Ábel lelkületéig.
Ábel hit által felajánlott áldozatát kívülről arról lehetett felismerni, hogy az elsőszülött bárányokból és azoknak is a zsíros részeiből vitt az Úr elé. Akkor, ellentétben saját korunkkal, ez számított a legízletesebbnek. Látszott, hogy a legjobbat akarta adni. Áldozatát az a hite tette értékessé, hogy érdemes az Istennek a legszebbet adnia. A családjából neki vált igazán fontossá, hogy ne csak kapcsolata, hanem jó és békességes közössége legyen a Teremtővel.
Kain is bemutatta a maga áldozatát. Letudta a saját istentiszteletét. Megtette a kötelességét, és várta az eredményt, de nem jött. Illetve nem az lett, amit remélt. Ő volt az elsőszülött, az Úr mégis az öccse áldozatát fogadta kedvesen, akinek még a neve is azt jelenti, hogy lehelet, semmiség. Már akkor sem működött az az elgondolás, hogy Isten automatájába csak be kell dobni bizonyos tetteket, felajánlásokat, és neki ezek után kötelessége az áldások osztása. Ez nem a bibliai hit, hanem a pogány vallások elképzelése. A hit nem üzleti kapcsolatot, hanem szoros családi köteléket hoz létre az Úr és köztünk.
Kain "hitetlensége", gonoszsága két dologban nagyon egyértelművé vált. Először, ahogyan erre a helyzetre reagált. Fel sem merült benne, hogy ő mit csinált rosszul, miben kellene megváltoznia! Haragra gerjedt, de nem magára haragudott, hanem testvérére és ezzel együtt az Úrra. Másodszor, amikor még az Úr kedvéért, figyelmeztetésére se volt hajlandó lemondani a bosszúról. Sokkal fontosabb volt számára a saját elgondolása és elhatározása, mint Isten akarata.
Jézus Krisztus által eljutott hozzánk a világ legértékesebb áldozata. A bűneinkért ez a tökéletes engesztelés. Ez azonban hit általi életre hív bennünket. Egyik napunkat a másiknál, egyik tettünket a következőnél a hitünk teheti értékesebbé: az a vágy és hozzáállás, hogy érdemes és fontos az Úr tetszését keresni. Legyünk korunk Ábeljei! /PZs/

Január 9.

Aki nem úgy fogadja Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba.
Márk 10,15

Uram! Milyen bájos kép, gyermeket látni - szeretett gyermeket - amikor repeső örömmel nyújtja kezét az ajándékért! Milyen utolérhetetlenül szép ugyanazt a gyermeket látni, ha teljes bizalommal veti bele magát szülője ölébe! A gyermek mesterkéletlenül adja oda önmagát. Evangéliumod alaphangja ez. Mert Isten Atya. Lénye - a szeretet. Mi gyermekei vagyunk. Nagyon szeretett gyermekei. Tőle okoskodás nélkül fogadhatjuk el, amit ad. A kenyeret is. Az örömöt is. Akarata szavát is - még ha nehéz is ez. Az Ő karjaiba számítgató mérlegelés nélkül belevethetjük magunkat.

Uram! Megvádoltak téged: az együgyűeket, korlátolt szellemi képességűeket, a tehetetleneket Isten országában előnyben részesíted. Ennyire félreérthet téged az ember! A ragyogó értelem vagy férfias bátorság nem akadálya a keresztyén életnek. Bizonyítja ezt az Egyház történelme. De a boldog keresztyén élethez ez kell: Istentől elfogadni, amit ád, Istennek odaadni, amit vár. Minket vár - a gyermekeit.

2011. január 8. szombat

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek melyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. (Ézs 43,18-21)


Isten azt mondja ebben az Igében, hogy most kezd kibontakozni az új. Még nem látjuk az újat, nem mutatja meg Isten. Egykor népének is hitből kellett elindulni a babiloni fogságból hazafelé és azt sem tudták mi vár rájuk 70 évvel azelőtt látott hazájukban. Lehet romokban az ország, lehet, mások lakják egykori házaikat. Minden bizonytalan volt előttük, Isten pedig ennyit mond: most kezd kibontakozni. Ezt érezzük, csak hitben lehet elvenni. Többszöri deportálás volt hazafelé, de a legnagyobb jutalmát azok látták, akik először indultak el. Mire a második része elindult a népnek, akik arra akartak építeni, ami már biztos, azok azt írja a Biblia azt látták, hogy az elsők már elefántcsontházakban laknak. Jegyezzük meg: mindig a hitben első lépést megtevőké a jutalom! Ez most a kérdés az újév küszöbén is: azokkal tartunk, azokra hallgatunk, akik a biztosra indulnak el, vagy az Úrra hagyatkozunk és arra az ígéretre alapozunk, amit Ő mondd nekünk? Ő azt mondja ebben az Igében, hogy megitatja a szomjúhozó szíveket, folyókat fakasztva, s magáénak formálja, hogy dicsérje nevét. Isten nem titkolja el a célt sem: a maga dicséretére hív el bennünket, hogy hirdessük Őt az embervilágban. Azért cselekszik csodát velünk, hogy az Ő dolgai nyilvánvalóvá legyenek rajtunk. Mert tudja Isten, hogy akkor leszünk mi magunk is a legboldogabbak, mert teremtésében, megváltói tervében is a helyünkre kerülünk. Mint egy alkatrész egy gépezetben, amire teremtett, úgy funkcionálunk, és létünknek ez ad értelmet. Ezért induljunk el Vele együtt, bízzuk rá életünket! Várjuk, mit akar Ő cselekedni velünk.

/Berencsi Balázs/

2011. január 7. péntek

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek melyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. (Ézs 43,18-21)


Isten akkor íratta le ezt az Igét, mikor népét kihozta a babilóniai a fogságból. Círusz perzsa király által adott egy hihetetlen parancsot, amelyen megdöbbent az akkori világ, hogy a nép a pusztán keresztül, újra hazamehet, birtokba veheti régi földjét, sőt parancsba adják, hogy házakat kell építeniük. Isten itt lelkükre köti: előre nézzetek, lássátok, mi kezd kibontakozni, mert én újat cselekszem. Mélyen hihetjük, hogy Isten velünk is kész újat cselekedni. Az Ő célja az új ember. Pál apostol mondja: „Aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme, újjá lett minden.” A Jelenések könyvében pedig ezt olvassuk: „S láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt.” Az újév első napjaiban legyen számunkra biztatás, hogy Isten újat adhat. Az Igében Isten el akarja a múltról terelni figyelmünket: „Ne a múlton tűnődjetek!” Nem könnyű ez, hiszen számtalan dolog nyomaszthatja szívünket-lelkünket. Néha nagyon is nagy dolgok. Isten nem elbagatellizálni akarja ezeket. Nem azt mondja, hogy ezek nem terhek, nem gondok, nem akadályok. Bármi is legyen, amin mi töprengeni szoktunk. De egy biztos: a múlton való töprengés megbénít. Képtelenné válik az ember arra, hogy megoldást keressen és tovább lépjen. Ez az Ige ma evangélium lehet: lépj tovább Istennel! Zárd le Vele a múltat. Ez azt jelenti, tedd kezébe az eddigieket és engedd, hogy Ő gondoskodjon a folytatásról.

/Berencsi Balázs/

2011. január 6. csütörtök

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek melyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. (Ézs 43,18-21)


Isten ebben a mai Igében utat mutat nekünk. Ő jövőt készítő Isten. Arra buzdít szüntelen, hogy előre nézzünk – Vele együtt. Jézus intett arra, hogy aki hátratekint, nem alkalmas Isten országára, de aki előretekint az igen! Pál apostol is arról tesz bizonyságot, hogy ami mögötte van, azt elfelejtve, és ami előtte van, annak nekifeszülve fut egyenesen a cél felé. Az újév hatalmas üzenete mindig: tekintsünk előre Istennel együtt! Legyünk célra nézők, mert Isten kínál célokat. Ez teszi emberré az embert. Az üdvösség, az örök élet az a cél, amiért fut a keresztyén ember. Az örök élet az - mondja az Ige - hogy közösségünk van Istennel. Ez már itt elkezdődik ezen a földön. S újat kezdeni jelenti azt is, hogy megtér valaki, s annyi vívódás, tipródás, vagy közöny után igazán odafordul Istenéhez. Lehet Istennel újat kezdeni, Lehet könyörgéssel kezdeni az évet, Isten mindent megad ehhez az újhoz.

/Berencsi Balázs/

2011. január 5. szerda

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek melyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. (Ézs 43,18-21)


Az új esztendő egyik üzenete az, hogy újat kezdhet ilyenkor az ember. Ez mindig reményt ad, mert benne van az újrakezdés lehetősége. Amit elrontottunk, helyrehozhatjuk, vagy egészen új dolgokba kezdhetünk bele. Sokszor újévi fogadalmakat is tesz ilyenkor az ember. De ha megnézzük a valóságot, akkor azt látjuk, hogy sokszor ezek a nagy elhatározások, fogadkozások, milyen hamar szertefoszlanak. Egyébként semmi egyebet nem bizonyít ez, mint hogy sok ember kerget egy ideát, egy jobb életet, de évről évre meg kell látnia az embernek, hogy ennek megvalósítására mi erőtlenek vagyunk. Ez is aláhúzza azt, hogy mennyire szükségünk is van arra, hogy valaki utat mutasson nekünk… Kegyelem, hogy Isten kész erre. A dolog másik fele, hogy készek vagyunk-e ebben az esztendőben mi magunk is Őreá alapozni? Készek vagyunk-e követni, járni a nyomában?

/Berencsi Balázs/

2011. január 4. kedd

Amit pedig szóltok, vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek. (Kolossé 3:17)


Mi, hívő emberek hisszük és valljuk, hogy Istent képviseljük, bárhol járunk is. Milyen jó lenne, ha nem becsülnénk le aprónak tűnő mozzanatokat, mint egy bíztató szó, egy mosoly, egy barátságos vállon veregetés, egy sms, egy bátorító email. Életek változhatnak meg, emberek a mélységből felfelé indulhatnak, mert Isten használni tud ilyen apróságokat is. A következő történet erről szól:

Egyszer egy pap New York Bowery nevű részén járt, ahol sok a hajléktalan. Három barátjával épp a komp felé igyekezett. Útközben láttak egy rongyokba öltözött embert a járdán ülni. Nagyon piszkos volt, és szemmel láthatóan depressziós. Amikor a tekintete összetalálkozott a papéval, intett neki, hogy menjen oda hozzá. A pap meghatottan elindult felé. A barátai azonban gyorsan rászóltak:

- Csak nem mész oda ahhoz a csavargóhoz?!

A pap elengedte a füle mellett barátai figyelmeztetését, és odalépett a hajléktalanhoz. Pár szót váltott vele. Aztán rámosolygott és indult a komphoz. Amint a beszállásra várakoztak, a hajléktalan futva odajött hozzá, és zokogott, mint egy gyerek. Előhúzott egy fegyvert, és azt mondta:

- Atyám, ma reggel, mielőtt találkoztunk, arra készültem, hogy befordulok egy sikátorba, és szétloccsantom a fejemet. Amikor ön felbukkant, intettem és ön odajött. Válaszolt a hívásomra és a könyörgésemre. Aztán úgy beszélt velem, ahogy azzal beszélnek, akit szeretnek, de nem ez tartott vissza attól, amit terveztem. Távozóban a szemembe nézett, és rám mosolygott. Hét év óta ez volt az első jele az emberi szeretetnek, ami felém irányult, és el akartam mondani, hogy a mosolya visszaadta ma az életemet.

Aztán beszélgettek még egy kicsit kettesben, a pap megtudta, hogy ez az ember valamikor orvos volt a John Hopkins Kórházban. A pap megáldotta, majd folytatta útját.

Később a pap elment a kórházba, és kérdezősködött a férfi felől. Különböző orvosoknak és nővéreknek említette meg az illető nevét, és azt mondták, hogy tényleg orvos volt itt, de valami probléma miatt távozott. Senki sem tudta megmondani, hogy hol tudná megtalálni.

Három évvel később csörög a telefon, és egy kellemes hang üdvözli a papot.

- Halló, itt Dr. Lawson. Emlékszik még rám? A kikötőben találkoztunk. Ismét itt vagyok a kórházban. Csak azt akartam mondani, hogy milyen sok múlik egy mosolyon - néha minden egy mosolyon múlik.

Élj Krisztusban és ennek áldásából mások is részesülnek!

2011. január 3. hétfő

A vidám szív a legjobb orvosság. (Példabeszédek 17:22)


Magatartásunk, egymáshoz való viszonyulásunk valamit kivált embertársainkból. De nem mindegy, hogy mit. Vajon inkább magukba zárkóznak, vagy nyitottabbak lesznek? Morcosabbá vagy mosolygósabbá válnak általunk? Az alábbi történet segít választ ezekre a kérdésekre.

Nap és Szél azon versenyeznek, ki az erősebb. Mindkettő állítja, hogy ő. Szó szót követ, majd úgy döntenek, hogy a gyakorlat majd megmutatja, kinek van igaza.
Egyszer csak látnak egy vándort, aki köpenyébe burkolózva megy az úton.
Szél nagy örömmel felkiált:
- Nap, fogadjunk, hogy pillanatok alatt leszedem a vándor köpenyét! Én vagyok az erősebb.
Hirtelen hatalmas szélvihar lesz, tépi, cibálja a vándor köpenyét. Mire az még szorosabban beburkolózik, és valami menedéket keres a szélvihar elől. Látja, a szél, hogy nem sikerül a terve, még erősebben fúj. De kudarcot vall. Ekkor előáll a Nap, és elkezd mosolyogni, sugaraival simogatni a vándort, mire az a hirtelen melegtől egyből ledobja a köpenyét. Amit a Szél nem tudott elérni erejével, azt a Nap elérte mosolyával.
Mosolyogj, és megváltozik körülötted a világ!

Az Úrban való öröm letagadhatatlanul nagy hatást gyakorol embertársainkra! Bátran mutassák fel – ha van bennünk!

2011. január 2. vasárnap

Jézus erre ezt mondta: Aki engem lát, látja az Atyát. (János 14:9)


Mekkora vágy van bennünk arra nézve, hogy lássuk az Urat? És arra, hogy Vele járjuk életünk útját? Az alábbi történet gondolkodtasson el bennünket e témában:
A remete éppen meditált a folyó mellett, amikor egy fiatalember megzavarta őt, és így szólt hozzá:
- Mester, az Ön tanítványa szeretnék lenni.
- Miért? - kérdezte a remete.
A fiatalember elgondolkodott egy pillanatig.
- Mert szeretném látni az Istent!
A mesternek nem kellett több, megmarkolta nyakánál fogva a fiatalembert a folyóhoz vonszolta és fejét lenyomta a víz alá. A mester egy percig a víz alatt tartotta a férfit, aki igencsak kapálózott, küzdött az életéért, hogy kiszabadítsa magát. Végül a mester kihúzta őt a folyóból, felköhögte a lenyelt vizet, és levegő után kapkodott.
Amikor végre lecsillapodott, a mester megszólalt.
- Mondd meg nekem, mit szerettél volna legeslegjobban, amikor a víz alatt voltál?
- Levegőt! - válaszolta a férfi.
- Nagyon jó! - most menj haza, mondta a mester, és akkor gyere vissza hozzám, amikor annyira szeretnéd megtalálni az Istent, mint amennyire levegőt szerettél volna kapni az előbb...

Ady Endre sorai jutnak eszembe: Hiszek hitetlenül Istenben, Mert hinni akarok, Mert sohse volt úgy rászorulva. Sem élő, sem halott.
Aki nem látja Istent, annak azt tanácsoljuk: nézzen Jézusra és meglátja Őt!

2011. január 1. szombat

Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. (Máté 2:11.)


Mit adsz annak, akinek megvan mindene? Mit adsz Jézusnak? Azt, hogy belé veted a bizalmadat. Isten szabad akaratot és választási lehetőséget adott, választhatsz, hogy bízol benne vagy sem. A hit önkéntes. Isten sosem fog kényszeríteni, hogy bízz benne. Tőled függ, hogy mennyire fogsz bízni Istenben 2011-ben.
Mit vársz Istentől az életedre vonatkozóan 2011-re? Ha azt várod, hogy sok mindent meg fog cselekedni, akkor az úgy is lesz. Ha csak kicsi dolgokat vársz tőle, akkor Isten csak kis dolgokat fog tenni. Ha nem vársz tőle semmit, akkor Isten nem fog tenni semmit, mert Jézus mondja: „Legyen a ti hitetek szerint!” (Máté 9:29.)
Magadban fogsz bízni? Vagy a gazdaságban? Esetleg valaki másban? Vagy Istenben? Bízol annyira Jézusban, hogy neki add az egész életed? Jézus egy csodálatos ígéretet adott mindenkinek, aki benne bízik. Azt mondja: „De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Máté 6:33.)
De először az Ő országát kell keresnünk. Isten célját, tervét és igazságát kell keresnünk a mi életünkre. Ehhez viszont bíznunk kell benne. Kérd Istent, hogy segítsen belé vetni minden bizalmadat az elkövetkező évben, aztán csak figyeld meg, hogy hogyan cselekszik.

/Forrás: Napi remény