2011. február 17., csütörtök

2011. február 17. A év, évközi idő, 6. hét, csütörtök (A Szervita rend hét szent alapítója) A nap liturgikus színe: zöld

A mai világ különösen is az emberi módon gondolkodást helyezi előtérbe. Az a fontos, amiből nekem hasznom van. A másik ember nem fontos. Jézus, azzal, hogy értünk meghalt és feltámadt, megmutatta, hogy másokért kell élnünk. Megmutatta a szeretet lényegét, a másikért való életét.


    Ter 9, 1-13
    Isten szövetséget köt az emberrel.
    Jak 2,1-9
    Mk 8, 27-33
    Te vagy a messiás!

    Nyilvános működése első évének végén Jézus maga köré gyűjti a tanítványokat, és fellebbenti a fátylat a misztériumról. Kikérdezi őket: Kinek tartják őt az emberek és a tanítványok? Péter pontos válasza még nem minden. Jézus kiegészíti és saját szenvedéséről beszél.

    Hívek könyörgése:


        Adj figyelmes, jóra érzékeny lelkiismeretet, hogy mindenben kövessük a minket vezérlő Szentlélek irányítását! Hallgass meg, Urunk!
        A Szentlélek ereje, bölcsessége tegye egészen szilárddá a hitben János Pál pápát! Figyeljen az ő szavára az egész egyház, és figyelmeztetéseit, tanácsait egyre inkább fontolja meg a világ is, az államok vezetői is! Hallgass meg, Urunk!
        Hogy az igazságnak megfelelő választ adhassunk a minket kérdezőknek arra kérdésre, kinek is tartjuk Jézus Krisztust! Hallgass meg, Urunk!
        Köszönjük, hogy a Szentírás ma arról beszélt, hogy te hűséges vagy a bűnösnek bizonyuló emberhez is! Őrizz meg minket minden személyválogatástól! Hallgass meg, Urunk!
        Hálával gondolunk arra, hogy a szivárvány szép jele mindig rád és emlékeztet. Áraszd ránk a vigasztaló Szentlelket, hogy ne okozzunk többé "csalódást" Neked! Hallgass meg, Urunk!
        Bátoríts az evangélium erejével minden megalázott embert, hogy képesek legyenek megbocsátani az őket megalázóknak! Hogy hamarabb eljöjjön a te Országod! Hallgass meg, Urunk!    forrás: magvető lista 2003

    Ti kinek tartotok engem?"

    Amikor Jézus fölteszi ezt a kérdést az apostoloknak, azok még leginkább Jézus
    emberi arcát látták. Ma Krisztus emberi arcát leginkább az egyházban láthatjuk.
    Jogos tehát feltennünk a kérdést, hogy mi kinek/minek tartjuk az egyházat? Valóban
    úgy tekintünk rá, mint Krisztus titokzatos testére? Vagy minket is elhomályosítanak a
    mulandó jegyei?

    Ahogy az evangéliumi id?kben se volt könny? felismerni a Krisztust a Názáreti
    Jézusban, a ma emberének se könny? a dolga. Ha hisszük és valljuk, hogy az
    egyház Krisztus titokzatos teste, akkor ez kett?s cselekvést kíván t?lünk: egyrészt
    Jézust tisztelni a másik megkereszteltben, különösen a szent szolgálattev?kben.
    Másrészt a keresztségben kapott hármas meghívásnak eleget téve
    cselekedeteimmel mind jobban megjeleníteni Isten akaratát, hogy a külvilág magát
    az alapítót ismerje fel Katolikus Anyaszentegyházunkban.

    LMK


A Szervita rend hét szent alapítója


A hét firenzei férfinek érzékeny volt a szíve Isten hívására. Előbb remeteként, majd rendalapítóként a Szűzanya iránti tisztelettel élték meg hitüket, és tanították kortársaikat. Isten ügyére érzékeny szívvel akarom én is keresni Isten akaratát életemben.

A XIII. században, amikor annyi pártviszály volt, a florenci (ma Firenze) nemesek közül hetet választott ki a Gondviselés egy új szerzetes család alapítására (Monaldi, Bonagiunta, Antella, Amidei, Uguccione, Sostegna, Falconieri). A Szent Szűz megjelent nekik, és a tökéletesebb életre hívta őket. Elhagyták otthonukat 1233 szeptember 8-án, és egy vidéki házacskába vonultak vissza. Rendi alkotmányukat ötödik általános főnökük, Benizzi Szent Fülöp (+1285) tökéletesítette. A Hét Szent Rendalapító a Monte Senario-n van eltemetve Firenze mellett.

Urunk, Jézus Krisztus! Egyházadban a fokozódó buzgóság jeléül Édesanyádnak, a Boldogságos Szűznek tiszteletét adtad. Kérünk, hogy a Szervita Rend Alapító Szentjeinek példájára a Szent Szűz tisztelete és szolgálata hasonlóvá tegyen minket Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

A hit Isten ajándéka, de a bűn által el lehet veszíteni és ez még súlyosabb bűnök forrásává lesz. A bűnök egymásutánisága rabbá teszi az embert és elveszíti kegyelmi életét. A szabadulás Isten kegyelmének műve, de csak ha őszintén megtérünk.
A szervita rend Szűz Mária szolgálinak rendje. Szűzanyánk példája a bűnök elleni küzdelemben segít minket.
       
Ter 9,1-13

Ezután Isten megáldotta Noét és fiait, és azt mondta nekik: ,,Szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet! Féljen és rettegjen titeket a föld minden állata, az ég minden madara, és minden, ami mozog a földön; a tenger minden halát is kezetekbe adtam! Minden, ami mozog és él, eledelül szolgáljon nektek: mint a zöld növényzetet, íme, ezeket is mind odaadtam nektek, csak a húst a vérével ne egyétek. A ti életetek vérét is számon kérem minden állattól és az embertől: számon kérem az ember életét az embertől, a testvérétől. Aki embervért ont, ember ontsa ki annak vérét, mert az ember Isten képére alkottatott. Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok: járjatok-keljetek a földön, és uralkodjatok rajta!'' Majd ezt mondta Isten Noénak, s vele fiainak: ,,Íme, szövetséget kötök veletek és utódaitokkal, és minden élőlénnyel, amely veletek van, a madarakkal, a lábasjószággal és a mező minden vadjával, amely kijött a bárkából, s a föld minden állatával. Szövetséget kötök veletek, hogy nem pusztul el többé minden test az özönvíz által, s nem lesz többé vízözön, amely elpusztítja a földet.,, Azután Isten azt mondta: ,,Ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet megkötök velem és veletek, és minden élőlénnyel, amely veletek van, örök időkre: szivárványomat a felhőkbe helyezem, s az lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
Mk 8,27-33

Jézus ezután elment tanítványaival Fülöp Cézáreájának falvaiba. Az úton megkérdezte tanítványait: ,,Kinek tartanak engem az emberek?'' Ők azt felelték neki: ,,Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig egynek a próféták közül.'' Erre megkérdezte őket: ,,És ti kinek tartotok engem?'' Péter felelt neki: ,,Te vagy a Krisztus.'' Ő ekkor a lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla. Ezután elkezdte őket tanítani arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. El kell, hogy vessék a vének, a főpapok és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és három nap múlva föl kell támadnia. Egész nyíltan mondta el nekik ezt a dolgot. Ekkor Péter félrehívta őt és kezdte lebeszélni. De ő megfordult, a tanítványaira tekintett, és megdorgálta Pétert ezekkel a szavakkal: ,,Távozz előlem, Sátán! Mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.''

2011. február 17. - Csütörtök

Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezáreája környékén fekvő
   falvakba. Útközben megkérdezte őket: ?Kinek tartanak engem az emberek??
   A tanítványok azt felelték: ?Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások
   Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.? Ő tovább kérdezte őket:
   ?Hát ti kinek tartotok engem?? Erre Péter így válaszolt: ?Te vagy a
   Messiás.? Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se
   mondják el róla.
   Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell
   szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de
   harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik. Péter ekkor
   félrevonta Jézust, és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult,
   tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: ?Távozz tőlem, sátán,
   mert emberi módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint!?
   Mk 8,27-33


   Elmélkedés:
   Az emberek nagyon különbözőképpen és bizony elég furcsán gondolkoznak
   Jézusról. A mi számunkra legalábbis szokatlannak tűnik, hogy azt
   képzelték róla, hogy az ószövetségi idők valamelyik nagy lakja támadt
   fel Jézus személyében. Ehhez képest Péter egészen okosnak tűnik, amikor
   Jézust Messiásnak nevezi. Ezt követően azonban hamar kiderül, hogy
   Péter apostol sincs egészen tisztában azzal, hogy mit jelent Jézus
   messiási címe. Amikor ugyanis a Mester arról kezd el beszélni, hogy az
   o messiási sorsához hozzátartozik a szenvedés és a halál, az apostol
   nem érti e szavakat és elutasítja Jézus kijelentéseit.
   Nem elég nekünk sem Jézust szép szavakkal illetnünk. Nem elég emberi
   módon gondolkoznunk Jézus személyéről. Tanuljunk meg Isten tervei
   szerint gondolkozni és élni!
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal,
   hogy tanúsíthassuk: Te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása
   vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek
   szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes
   küldetésében mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja.

17. csütörtök (A szervita rend hét szent alapítója)

Ter 9,1-13; Zs 101; Mk 8,27-33
    Szivárványívemet helyezem a felhôkre, az lesz a jele szövetségemnek

Ter 9,1-13

Ezután Isten megáldotta Noét és fiait, és azt mondta nekik: ,,Szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet! Féljen és rettegjen titeket a föld minden állata, az ég minden madara, és minden, ami mozog a földön; a tenger minden halát is kezetekbe adtam! Minden, ami mozog és él, eledelül szolgáljon nektek: mint a zöld növényzetet, íme, ezeket is mind odaadtam nektek, csak a húst a vérével ne egyétek. A ti életetek vérét is számon kérem minden állattól és az embertől: számon kérem az ember életét az embertől, a testvérétől. Aki embervért ont, ember ontsa ki annak vérét, mert az ember Isten képére alkottatott. Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok: járjatok-keljetek a földön, és uralkodjatok rajta!' Majd ezt mondta Isten Noénak, s vele fiainak: ,,Íme, szövetséget kötök veletek és utódaitokkal, és minden élőlénnyel, amely veletek van, a madarakkal, a lábasjószággal és a mező minden vadjával, amely kijött a bárkából, s a föld minden állatával. Szövetséget kötök veletek, hogy nem pusztul el többé minden test az özönvíz által, s nem lesz többé vízözön, amely elpusztítja a földet.,, Azután Isten azt mondta: ,,Ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet megkötök velem és veletek, és minden élőlénnyel, amely veletek van, örök időkre: szivárványomat a felhőkbe helyezem, s az lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között.

Zs 101

A szegény imádsága, amikor bajban volt, és panaszát az Úr előtt kiöntötte. Uram, hallgasd meg imádságomat, és kiáltásom jusson eléd. Ne fordítsd el tőlem arcodat soha, amikor engem szorongatás ér; Hajtsd hozzám füledet, amikor csak segítségül hívlak, sietve hallgass meg. Mert füstként enyésznek el napjaim, és csontjaim szárazak, mint a forgács. A szívem, mint a lekaszált, kiszáradt széna, még azt is elfelejtettem, hogy kenyeremet megegyem. Annyit jajveszékel szavam, hogy a bőr már a csontomra szárad. A puszta pelikánjához hasonlítok, olyan lettem, mint a bagoly a romok között. Virrasztok és olyan vagyok, mint a magános veréb a háztetőn. Ellenségeim szüntelenül gyaláznak, gyűlölőim összeesküdtek ellenem. Bizony kenyér gyanánt hamut eszem és könnyel vegyítem italomat haragod és bosszúságod miatt, mert felemeltél s a földre sújtottál engem. Napjaim hanyatlanak mint az árnyék, magam pedig mint a széna száradok. De te, Uram, megmaradsz örökre, és emlékezeted nemzedékről nemzedékre. Te majd felkelsz és megkönyörülsz Sionon, mert itt az ideje, hogy megkönyörülj rajta, valóban itt az ideje! Hisz szolgáid szeretik köveit, és romjait fájdalommal látják. De félik majd nevedet a nemzetek, Uram, s a föld minden királya fölségedet. Mert felépíti az Úr Siont, és megnyilvánul dicsőségében. Figyelembe veszi a nyomorultak imádságát, és nem veti meg könyörgésüket. Jegyezzék fel ezt a jövendő nemzedéknek, hadd áldja az Urat az a nép, amelyet majd teremt. Mert letekint szent magasságából, lenéz az Úr a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok jajgatását, és megmentse azokat, akiket halálra szántak; Hogy hirdessék Sionon az Úr nevét és az ő dicséretét Jeruzsálemben, amikor majd egybegyűlnek a népek és az országok, hogy az Úrnak szolgáljanak. Megtörte erőmet az úton, rövidre szabta életemet. Így szóltam: ,,Istenem, ne ragadj el engem életem közepén, hiszen a te éveid nemzedékről nemzedékre nyúlnak. Kezdetben megteremtetted a földet, s a te kezed művei az egek. Azok elmúlnak, de te megmaradsz; Mint a ruha, mind elavulnak, váltod őket, mint az öltözetet és elváltoznak. Te azonban ugyanaz maradsz és éveid nem fogynak el. Szolgáid fiainak mindenkor lesz lakásuk, és utódjuk megerősödik majd színed előtt.'

Mk 8,27-33

Jézus ezután elment tanítványaival Fülöp Cézáreájának falvaiba. Az úton megkérdezte tanítványait: ,,Kinek tartanak engem az emberek?' Ők azt felelték neki: ,,Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig egynek a próféták közül.' Erre megkérdezte őket: ,,És ti kinek tartotok engem?' Péter felelt neki: ,,Te vagy a Krisztus.' Ő ekkor a lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla. Ezután elkezdte őket tanítani arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. El kell, hogy vessék a vének, a főpapok és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és három nap múlva föl kell támadnia. Egész nyíltan mondta el nekik ezt a dolgot. Ekkor Péter félrehívta őt és kezdte lebeszélni. De ő megfordult, a tanítványaira tekintett, és megdorgálta Pétert ezekkel a szavakkal: ,,Távozz előlem, Sátán! Mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.'
Uram, add hogy az igaz szivvel szeresselek mindörökké! Ámen


Uram, adjál nekem irgalmas szivet, hogy a Te szereteted uralkodjék és vezessen engem. Ámen!


Uram bocsáss meg nekem, hogy miközben másokat ítélgetek, nem veszem észre a magam hibáit és bűneit. Kegyelmezz nekem, és a Te kegyelmed mértékével mérj, mert másképp elveszek. Ámen


Uram, ha arra gondolok, hogy nekem életem minden percében a Te dicsőségedet kellene tükröznöm, akkor csak mély bűnbánattal mondhatom el, hogy sokszor nem a Te dicsőségedet öregbítettem, hanem a magaméra törekedtem, sokszor szégyent hoztam a Te nevedre. Kérlek könyörülj rajtam, és légy kegyelmes hozzám Krisztusban. Ámen.


Uram! Igédet olvasni és hallgatni nagy áldást jelent számomra. Sokszor fel sem fogom, hogy mekkorát. Igéd, szavad által tisztul az életem. Add, hogy ne a melletted eltöltött idő rövidítésével akarjak értékes perceket nyerni, mert akkor valójában tönkreteszem a saját életemet. Valójában mindenre lehet időm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ámen


Uram, Istenem azért esedezem hozzád, hogy minden hivő gyermeked hasznos tagja legyen a mi társadalmunknak. Kegyessége mögött pedig legyen becsületes, munkás élete és  tisztessége hadd utaljon Rád. Hallgass meg engem ezért kegyelmesen. Ámen


Uram, Jézus! A világban folynak a dolgok úgy, ahogyan, de a tieid között nem kell, hogy úgy történjenek. Sőt, nekünk fel kellene mutatnunk a Rád tekintő másságot, amely azt jelenti, hogy ha a világban acsarkodnak és gyűlölködnek, mi akkor is szeretjük egymást, ha a világban békétlenség és széthúzás uralkodik, mi akkor is békére és összetartásra törekszünk. Segíts, hogy az az indulat legyen bennünk, amely Téged jellemez. Ámen


Uram Jézus, adj nekem alázatos lelket, hogy mindig hálával áldozzam neked a Te kegyelmedért! Ámen!

Úgy tekints magadra, ahogy Isten néz rád!

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van…” (2Korinthus 4:7)
A Biblia azt mondja, hogy Isten cserépedények felhasználásával dolgozik, „…hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak…” (2Korinthus 4:7). Így, ha az emberek valami jót látnak bennünk, tudják, hogy az Istentől van. Jézus beszélt arról, hogy ha egy lámpást letakarnak, akkor bármennyire is fénylik, az emberek mégsem látják. De ha a lámpást letakaró edény töredezett, akkor a fény át fog sugározni a tökéletlenségek között – „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!” (Máté 5:16). Istent semmi sem lepi meg veled kapcsolatban: „Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket… hogy egyetlen ember se dicsekedjék…” (1Korinthus 1:27-29). Ezt tudva képes vagy-e szeretni és elfogadni magad úgy, ahogyan Isten teszi? Ha magaddal szemben elítélő vagy, akkor ellentmondasz Isten Igéjének, és megnyitod magad a sátán támadásainak. Pál azt mondta: „Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon; sőt magam sem ítélkezem önmagam felett” (1Korinthus 4:3).
Pál megtanulta elengedni a múltat, és előre törekedni, de tudta, hogy még nem érkezett meg. „Nem mintha már elértem volna mindezt… ami… előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…” (Filippi 3:12-14). Tudatában volt annak, hogy mik azok a területek, melyeken még dolgoznia kell, de nem volt hajlandó folyton ostorozni magát miattuk. Sose felejtsd el, hogy Isten olyan nagyra tartott téged, hogy elküldte a Fiát, hogy megmentsen bukott állapotodból, és a rád váró ítélettől: „…aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik” (Titusz 2:14). Ki tesz minket tökéletessé? Isten!
Te még a formáltatás folyamatában vagy, tehát lásd magad olyannak, amilyennek Isten lát téged!

A KITAKARÍTOTT HÁZ

  "Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem." (Zsolt 51:12)
 
  "Tiszta szívet teremts bennem." Ez a keresztényi jellem legalapvetőbb kiindulópontja; mert a szívből erednek az élet dolgai. Ha mindenki - lelkészek és tagok egyaránt - gondoskodnának arról, hogy szívük Istennel rendben legyen, akkor az elvégzett munkának sokkal több eredményét látnánk. Minél fontosabb és felelősségteljesebb a munkátok, annál szükségesebb, hogy szívetek tiszta legyen. Isten biztosítja a szükséges kegyelmet, és a Szentlélek ereje fogja kísérni minden ilyen irányú erőfeszítésedet.
  Ha Isten minden gyermeke komolyan és kitartóan keresné Őt, akkor a kegyelemben való növekedésük sokkal nagyobb mértékű lenne. Megszűnnének a pártoskodások, a hívőknek szívük-lelkük egy lenne, tisztaság és szeretet uralkodnék az egyházban. Szemlélés által alakulunk át. Minél többet szemléled Krisztus jellemét, annál jobban átalakulsz az ő képmására. Jöjj Jézushoz úgy, ahogy vagy! Ő elfogad téged, és új, Istent dicsérő éneket ad ajkadra.
  "Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem." (Zsolt 51:13) A megtérés, ugyanúgy mint a megbocsátás, Isten Krisztus általi ajándéka. A Szentlélek befolyására győződünk meg bűneinkről, és érezzük meg, hogy megbocsátásra van szükségünk. Csak a töredelmes lélek kap bűnbocsánatot, de az Úr kegyelme az, mely bűnbánatra készteti a szívet. Ő ismeri minden gyengeségünket és gyarlóságunkat, és segíteni fog nekünk. Meghallgatja a hittel mondott imát; de imánk őszinteségét csak úgy tudjuk bizonyítani, ha erőfeszítéseket teszünk azért, hogy összhangba hozzuk önmagunkat a nagy erkölcsi mércével, mely által minden ember jelleme megítéltetik.
  Meg kell nyitnunk szívünket a Szentlélek befolyása előtt és tapasztalnunk kell átformáló erejét. Ha nem kapsz többet Isten megmentő segítségéből, annak az az oka, hogy a mennyet és a lelkedet összekötő csatornát eltömítette a világiasság, a kérkedés szeretete és a hatalomvágy. Míg sokan egyre jobban és jobban idomulnak a világi szokásokhoz és elvekhez, addig nekünk az isteni mintához kell mindjobban igazítanunk életünket. Akkor a vele kötött szövetséghez hű Istenünk visszaadja nekünk szabadítása örömét és az engedelmesség lelkével támogat minket. (Review and Herald, 1884. június 24.)

2011. február 17. csütörtök Donát napja 1304.

A mai nap meditációs fogalma:
Életvezetés...

A mai nap imádsága:
URam! Csődbe jutottunk, elbuktunk... Harcolni már se kedvünk, se erőnk nincs. Szánj meg minket, hogy megújulhassunk Általad, s újra szereteted követeiként élhessünk, s szolgálhassunk a világban! Ámen


Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.
Róm 8,28

Gyakran, vigasztalásként idézet mondata ez a Római levélnek, melyet a mágikusan gondolkodó fundamentalista keresztények vagy azok, akiktől távol áll ugyan a szélsőséges, rajongó világnézet, de nem gondolkodnak, csupa jószándékból idézgetnek... felejtve a mondat másik felét! Naponta történnek tragédiák utakon, munkahelyen, s persze a családban is. Míg a tőlünk távol történőket megszoktuk - hozzánevelt minket a média -, addig a közvetlen környezetünkben történőket csak elviselni tudjuk. Ez utóbbiban - mert ugye a család az a biztonság, az elrejtettség, a testi-lelki felüdülés, az érzelmi regeneráció Istentől rendelt helye -, történnek az igazi tragédiák. Alkoholista családtag mindennapos jelenetei, a férj vagy feleség, féltékenységből, egzisztenciális nehézségekből fakadó érzelmi, s egészen tettlegességig fajuló terrorja, célt-, s talajt-vesztett fiatalok visszafordíthatatlannak tűnő menekülése, alkoholba, drogba vagy egyéb devianciába... Nos, ilyen helyzetben kinek válik ez a javára?

Nagy valószínűséggel a fentebb felsorolt dolgok nem a keresztény családokban történnek meg. Hisszük. Akarjuk hinni... Sajnos nem így van! Ha így lenne, akkor nem lenne ennyi zátonyra futott házasság, kisiklott élet - a keresztények között. Csodálkozunk, hogy lenéznek minket másvallásúak - de még a másfelekezetűek is(!) - s hiteltelennek tartanak minket a nem hívők is? Mit hiszünk mi tulajdonképpen? Azt hogy elrejtettségben élhetünk, mint keresztények? A hegyre épült város nem takarható el, a fáklyát nem lehet véka alá rejteni! A törvényt prédikáljuk, s mi magunk szegjük meg a törvényt? Ne feledjük, akit elhívott az Isten, s tudatában van bűnei következményeinek, s mégis vétkezik - az súlyosabb ítélet alá esik!

Lutherünk a parancsolat-magyarázatait így kezdi: "Istent félnünk, s szeretnünk kell..." Féled-e a Te életedet is létrehívó Istent? Szereted-e Őt? Ha igen, akkor kerülöd a hamisságot, a két úrnak való szolgálatot, s akkor nem magadat mentegeted és sajnáltatod, hanem építed a közösséget. Teremtő Istened ugyanis nem arra hívott el, hogy botránkoztass és rombolj, hanem hogy építs, s életeddel íz legyél a világban...

2011. február 17. csütörtök

AZ ÚR NAPJA:

  A feltámadás másik bizonyítéka az Úr napja, amelyet a korai egyház óta a feltámadás napjaként ünnepelünk.

A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította.
ApCsel 20:7

A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek.
1Korinthus, 16:2,

Egyetlen zsidó sem változtatná meg a szombat napot, és tenné a hét első napját különlegessé  Istentiszteleti nappá. Krisztus feltámadása változtatta meg a naptárt az egész világ számára.
Igyekezzünk az ünnepet az embereknek úgy magyarázni, hogy a locsoláson és a nyuszik világánál sokkal nagyobb és bensőségesebb ünnep az.  A mi megváltásunké,  Krisztus Jézus feltámadásának csodálatos ünnepe az.

Lélekben elragadtam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, emely ezt mondta: '"Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába".
Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót : hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve: feje és haja fehér volt, mint a tűz lángja,lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez: hangja olyan mint a nagy vizek zúgása: jobb kezében, hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.
Jelenések 1:10-16,

Jánost, kedvenc tanítványát  nemcsak hosszú élettel elégítette meg az Úr, hanem még életében megmutatta mi vár rá, és ránk. János az Ázsiában lévő hét gyülekezetnek írta le mit is látott, de nekünk a ma emberének is szól az üzenet.

Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.
Jelenések 1:3,

Február 17.

Add nekem elsőszülöttségi jogodat!

"31De Jákób azt felelte: Add nekem érte azonnal az elsőszülöttségi jogodat!" (1Mózes 25,31)
A cél szentesíti az eszközt - gondolta Jákób tévesen, amikor cselszövéshez folyamodva megszerezte Ézsautól az elsőszülöttségi jogát. Ez az elv azt a téves elgondolást hordozza magában, miszerint elfogadható rosszat tenni akkor, ha abból valami jó származhat. De bármennyire vonzónak is tűnik, mégis ez egy gonosz és álnok alapelv. Azért is veszélyes, mert a jó szándék leple alatt a rossz és a bűn terjedését támogatja és segíti elő. Jákób részéről nemes és jó cél volt az elsőszülöttségi jog birtoklása, hiszen ennek folytán nemcsak anyagi előnyökben részesülhetett, hanem lelki áldásokban is. De bármilyen jó vagy kívánatos egy cél, nem kényszeríthet minket arra, hogy azt álnok módon érjük el. A sötét eszközök besötétítik magát a célt is! Ha úgy látjuk, hogy egy célt csak gonosz eszközökkel lehet elérni, akkor az a cél nem igazán jó. Ez azt jelenti, hogy szentségtelen eszközökkel nem lehet az embereket a szentség és az igazság útjára vezetni. Ha a cél szent és tiszta, akkor ennek elérése érdekében minden egyes eszköznek is szentnek és tisztának kell lennie. Ahhoz, aki az út, igazság és élet, csakis igaz és egyenes utakon lehet eljutni. /PF/

Áldott, aki adni tud

"7Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, 8hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget szenved. 9Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat: közeledik a hetedik esztendő, az adósságelengedés éve. Ne nézd rossz szemmel szegény testvéredet, mert ha nem adsz neki, az ÚRhoz kiált miattad, és vétek fog terhelni téged. 10Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened, az ÚR minden munkádat és minden szerzeményedet. 11Mert a szegény nem fogy el a földről, azért parancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő nyomorult és szegény testvéredhez." (5Mózes 15,7-11)
Hívő életünk legalább három területét érinti az, ahogyan viszonyulunk a szegények megsegítéséhez. Először - imáink meghiúsulhatnak, ha nem adunk a szegényeknek: "Aki bedugja fülét a nincstelen segélykiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált" (Péld 21,13). Másodjára - a mi javaink és áldott állapotunk a rászorulók és a szegények megsegítésétől is függ: "mert éppen azért fogja megáldani Istened, az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet" (10. v.). Harmadjára pedig - aki nem adakozik a szegényeknek, az nem ismerheti közelről az Urat: "Jogához segítette... a szegényt, ezért ment jól a dolga! Így tesz, aki ismer engem - így szól az Úr!" (Jer 22,16).
Egy elszegényedett misszionárius levelet küldött haza a gyülekezetének, amiben valahogy ki akarta fejezni, hogy nagy szükségben van. Az írásában ez állt: Isten embere kéri Isten népét arra, hogy Isten pénzét küldjék az Isten munkájába. És igaza volt! Imádkozzunk azért, hogy az Úr hozzon egy szegény embert az életünkbe, hogy segíthessünk rajta, és Jóbbal együtt mondhassuk: "Mert megmentettem a segítségért kiáltó nyomorultat, és az árvát, akinek nem volt segítője" (Jób 29,12)! /PF/

Február 17.

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden Igéjével.
Lukács 4,4

Uram! A kenyérre testi életünk fönntartásához szükségünk van. Ezt minden ember jól tudja. Sokan csak ezt tudják. Testi vágyaik kielégülését tartják az életnek. A lélek igényeit elhallgattatják. Mások így gondolkoznak: ha a test szükségei kielégültek és marad mód, marad idő, akkor kapja meg a lélek is, amire vágyódik. A sorrendet így tartják be. Ez a mondatod, amelyen ma elgondolkoztatsz engem, a pusztai megkísértetésben született meg ajkadon. Éhes voltál. Ezt a kísértő jól tudta. A kísértést elutasítottad. Bár neked is szükséged volt tested táplálására. Máskor ettél is, ittál is. Ellenfeleid amiatt meg is vádoltak. Nem tartottak eléggé lelki embernek. De itt a pusztai jelenetben magatartásodat elfelejthetetlen példának szántad. A helyes sorrendet szabtad meg.

Uram! Reggelenként Isten igaz Igéjével táplálsz. Eztmegköszönöm. Az Ige utáni vágyat is köszönöm. Ébrentartásával a lelkem egészségét gondozod. Kegyelmeddel add meg nekem mindig, ami az első: Isten Igéjét. Gondviseléseddel pedig add meg nekem azt a kenyeret is, mellyel testi életemet táplálom, amíg e testben élek.