2011. január 28., péntek

2011. január 28. Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító A nap liturgikus színe: fehér

Szent Tamás, a nagy tudós, a hit rendszerezője. Magvetőként hirdette és élet Isten üzenetét. A magvető bártorságával és kitartásával akarok én is Isten ügyében tevékenykedni.

1225-ben született Roccaseccában, az Aquinoi grófok családjából. Ötéves korában Montecassinoba berült nevelésre. Tudományos képzését a nápolyi domonkosoknál kapta. 1244-ben Párizsba került. 1245 és 52 között Kölnben tanult Nagy Szent Albert iskolájában. 1256-ban a hittudományok magisztere lett. Egy évre rá Szent Bonaventurával együtt kezdte előadásait Párizsban. 1259-ben Itáliába ment, 1261 és 64 között IV. Orbán pápa udvarában élt Orvietoban. 1265-ben a római dominikánus főiskola igazgatója lett. 1269-ben újra Párizsba került, majd 1272-ben ismét Nápolyba küldték. A II. Lyoni zsinatra utazva, a fossanovai apátságban halt meg 1274 március 7-én. Holttestét 1369 január 28-án átvitték Toulouse-ba.
Mint az Anyaszentegyház tanítómesterét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:

Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban,
a bölcsesség és értelem lelkével töltötte be őt az Úr,
a dicsőség ruháját adta reá.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Az igazi alázatosság elvezet Isten igaz ismeretére. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a lélek alázatosságával eljussunk a helyes Isten-ismeretre.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki magad vagy a teremtetlen örök Igazság:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki kinyilatkoztattad a mennyei Atya titkait:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Egyházadra bíztad az örök élet igéit:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, a világ Világosságát, a tanítók Tanítómesterét, hogy adja meg a hit bizonyosságát, és a természetfeletti világos látást.


   1. Add, Urunk, hogy az eszmék megtévesztő kavargásában állhatatosan kitartsunk a hitben.
   2. Add, hogy a divatos szólamok helyett Egyházad üdvösségre vezető tanításához ragaszkodjunk.
   3. Add, hogy akik a tanítás feladatát kapták, mindig a Te igazságodat hirdessék.
   4. Adj nekünk értelmes szívet, hogy a megismert igazságokat szeretetben életté váltsuk.
   5. Add, hogy egykor Benned szemlélhessük a teremtetlen örök Bölcsességet.


Urunk, Jézus Krisztus! Titokzatos Testedben, az Egyházban különböző ajándékokat adtál, hogy a szenteket hivatásuk betöltésére neveljék, és felépítsék Egyházadat. Kérünk, add, hogy amint Aquinoi Szent Tamásban Egyházadnak szentet és tanítót adtál, úgy korunk tanítói is életszentségben mutassák az utat, amely elvezet Hozzád. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, aki Aquinói Szent Tamást az életszentség lángoló szeretetének és a szent tudományban való jártasságnak tükrévé tetted, kérünk, add meg nekünk, hogy értelmünkkel átlássuk, amit tanított, és szívünkkel kövessük, amit cselekedett!

Példája: Csendes, alázatos munkával szorgoskodj!
Élete: 1225-ben született az aquinói gróf gyermekeként Roccasicca (ejtsd: rokkaszikka) várában. Öt évig tanult a bencéseknél a Monte Cassinó-i kolostorban, majd Nápolyba került, ahol a domonkosokkal ismerkedett meg. 17 évesen lett domonkosrendi, a családja akarata ellenére: testvérei elrabolták, több mint egy évre egy várba zárták kötélen kimászott, Nápolyban lett domonkos.

20 évesen Párizsba viszik tanulni, később Kölnben tanul tovább, mestere Nagy Szent Albert. Néma ökörnek csúfolták társai, de Nagy Szent Albert megvédte, és tehetségét felismerve, külön feladatokat adott Tamásnak.

27 évesen tanár volt a Párizsi egyetemen, majd Rómában és Nápolyban is tanított 32 kötetet írt, tekintélyét mindenütt elismerték. Mégis megmaradt szerzetesnek, alázatosan.

A lyoni zsinatra főteológusnak hívta meg X. Gergely pápa, azonban útközben megbetegedett, ágynak esett. 1274. március 7-én halt meg Terracina közelében, a fossanuovai ciszterci kolostorban.

Emléknapját azért január 28-án üljük meg, mert földi maradványait 1369-ben ezen a napon vitték át Toulouse-ba, és március 7. már nagyböjtre esik..

Legfőbb műve a "Summa theologica" évszázadokon át az Egyházi ismeretek legfőbb kézikönyve volt.

Aquinói Szent Tamás a teológiai főiskolák és egyetemek védőszentje.
       


A év, évközi idő, 3. hét, péntek
Zsid 10,32-39

Emlékezzetek vissza a hajdani napokra, amikor, miután megvilágosodtatok, a szenvedések kemény küzdelmét álltátok ki, s részint gyalázásokban és szorongatásokban látványul szolgáltatok, részint pedig azoknak, akikkel így bántak, társai lettetek. Mert részetek volt a foglyok szenvedésében, és javaitok elrablását is örömmel viseltétek, tudva, hogy jobb és maradandó javatok van. Ne veszítsétek hát el bizalmatokat, mert nagy lesz annak a jutalma. Béketűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát megtegyétek, s elnyerjétek az ígéretet. Mert még egy kis idő [Iz 26,20], s az, aki eljövendő, eljön és nem késik [Hab 2,3G]. Az én igazam a hit által élni fog; de ha meghátrál, a lelkem nem leli benne kedvét [Hab 2,4G]. Mi azonban nem vagyunk a meghátrálás gyermekei a romlásra, hanem a hité az élet elnyerésére.
Mk 4,26-34

Ezután így szólt: ,,Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik, akár ébren jár éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik, maga sem tudja, hogyan. Mert a föld magától termi meg először a hajtást, aztán a kalászt, majd a fejlett szemet a kalászban. Mikor pedig megérett a termés, azonnal sarlót vág bele, mert elérkezett az aratás'' [Jo 4,13]. Majd így szólt: ,,Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan az, mint a mustármag. Amikor a földbe vetik, kisebb minden magnál, amely a földön van; de ha elvetették, felnő és nagyobb lesz minden veteménynél. Olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészkelhetnek az ég madarai [Dán 4,8k.18].'' Sok ilyen példabeszédben hirdette nekik az igét, hogy meg tudják érteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk; tanítványainak azonban külön megmagyarázta mindegyiket.

2011. január 28. ? Péntek

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:
   ?Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár
   alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba
   szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat,
   aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az
   ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.?
   Majd folytatta: ?Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel
   szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe,
   kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden
   kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az
   árnyékában laknak.?
   Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták
   megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt
   tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.
   Mk 4,26-34


   Elmélkedés:
   Két példabeszédet hallottunk az evangéliumban Jézustól az Isten Országáról.
   Mindkettő az Isten Országának szüntelenül növekedő és fejlődő természetét
   világítja meg számunkra.
   A magvetőről szóló példázat szerint, nekünk, embereknek az a feladatunk,
   hogy az Ország magvait, azaz Jézus tanítását, elhintsük a világban, de a
   növekedés már Isten kegyelmétől függ. A mustármagról szóló hasonlat pedig
   azt jelzi, hogy a legkisebb magból a legnagyobb növény fog kinőni.
   A mai két példabeszéd kapcsán azonban arra is felfigyelhetünk, hogy mennyire
   érthetően beszél Jézus az Isten Országának belső titkáról és természetéről.
   Az egyszerű emberek is könnyen megértik világos beszédét. Amikor tehát mi a
   magvetés szolgálatát végezvén szólunk ugyanerről a titokról, nekünk is szem
   előtt kell tartanunk, hogy közérthető legyen a beszédünk. De arról se
   feledkezzünk meg, hogy mi sem vagyunk minden ismeretnek a birtokában, mi is
   csak folyamatosan ismerjük fel Isten Országának kimeríthetetlen természetét.
   Törekedjünk arra, hogy bennünk és általunk a világban Isten szelíd uralma
   növekedjék!
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Egy a szükséges tehát, a tiszta, szép, nemes, Istent szerető lélek. Aki ezt
   választja, a legjobb részt választotta, s ez az egyedül ésszerű,
   következetes s erőteljes eljárás; aki a lelket s önmagát elhanyagolja, az a
   meghasonlást hordozza magában; sorsa az elsötétedés, elkeseredés s üresség.
   De az nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni; maradjunk
   pályánkon s ne veszítsük el az ,,egy szükségest'' szemeink elől semmiféle
   dolgunkban.
   Prohászka Ottokár

28. péntek: AQUINÓI SZENT TAMÁS

Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk 4,26-34
    Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához!

Zsid 10,32-39

Emlékezzetek vissza a hajdani napokra, amikor, miután megvilágosodtatok, a szenvedések kemény küzdelmét álltátok ki, s részint gyalázásokban és szorongatásokban látványul szolgáltatok, részint pedig azoknak, akikkel így bántak, társai lettetek. Mert részetek volt a foglyok szenvedésében, és javaitok elrablását is örömmel viseltétek, tudva, hogy jobb és maradandó javatok van. Ne veszítsétek hát el bizalmatokat, mert nagy lesz annak a jutalma. Béketűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát megtegyétek, s elnyerjétek az ígéretet. Mert még egy kis idő [Iz 26,20], s az, aki eljövendő, eljön és nem késik [Hab 2,3G]. Az én igazam a hit által élni fog; de ha meghátrál, a lelkem nem leli benne kedvét [Hab 2,4G]. Mi azonban nem vagyunk a meghátrálás gyermekei a romlásra, hanem a hité az élet elnyerésére.

Zs 36

Dávidtól. Ne irigykedj az elvetemültekre,ne féltékenykedj a gonosztevőkre; Mert mint a fű, csakhamar elszáradnak, s elfonnyadnak mint a zöldellő növény. Bízzál az Úrban s a jót cselekedd, akkor a földön fogsz lakni és betelsz hűséggel. Az Úrban leld gyönyörűséged, s ő megadja neked szíved kéréseit. Tárd fel az Úr előtt utadat, bízzál benne, ő majd eligazít. Mint a világosságot, felragyogtatja igazságod, és mint a delet, jogodat. Csendesülj el az Úrban és várd őt. Ne irigykedj arra, akinek szerencsés az útja, se arra az emberre, akinek cselekvése álnok. Állj el a haragtól és hagyd a bosszúságot; Ne irigykedj, hogy bűnbe ne essél, mert kiirtás vár a gonosztevőkre, s az Úrban bízók öröklik a földet. Kevés idő múlva a bűnös már nem lesz, a helyét sem találod, ha keresed. A szelídek pedig öröklik a földet, és élvezik a béke teljességét. Les a bűnös az igazra, fogát vicsorítja rá. Ám az Úr kineveti őt, mert előre látja, hogy eljön az ő napja. A bűnösök kardot rántanak, megfeszítik íjukat, hogy elejtsék a szegényt és a szűkölködőt, hogy megöljék az igaz úton járót. De saját szívükbe hatol a kardjuk, s összetörik íjuk. Többet ér a kevés az igaznak, mint sok bűnösnek a gazdagsága; Mert összetörik a bűnösök karja, de az Úr erőt ad az igaznak. Ismeri az Úr az ártatlanok napjait, s örökségük örökre megmarad. Rossz időkben sem vallanak szégyent, s az éhség napjaiban is jóllaknak. A bűnösök azonban elvesznek, s az Úr ellenségei eltűnnek, mint a mezők ékessége, eltűnnek, miként a füst. Kölcsönre szorul majd a bűnös és megfizetni nem tudja, de az igaz megkönyörül majd és adakozik. Mert az ő áldottai öröklik a földet, az átkozottak pedig elvesznek. Az Úr teszi szilárddá az ember lépteit, és útjában kedvét leli. Ha el is esik, sem üti meg magát, mert az Úr alátartja kezét. Ifjú voltam, meg is öregedtem, de sohasem láttam az igazat elhagyottan, sem gyermekét kenyeret koldulni. Könyörül és adakozik szüntelen, és áldott lesz gyermeke. Kerüld a rosszat, jót cselekedj, hogy megmaradhass örökkön-örökké! Mert az Úr szereti az igazságot, s szentjeit el nem hagyja. Örökre megbűnhődnek a gonoszok, és kipusztul az istentelenek magva; Az igazak pedig öröklik a földet, s örökkön-örökké rajta laknak. Bölcsességet beszél az igaznak szája, és igazságot szól nyelve. Szívében van Istenének törvénye, s nem ingadozik lépése. Leselkedik a bűnös az igazra, és halálra keresi; De az Úr nem adja kezére, s nem ítéli el, ha ítéletet mond felette. Várd az Urat és őrizd meg útjait, ő majd felmagasztal és öröklöd a földet; Látni fogod a bűnösök vesztét. Láttam az istentelent amint mindenek fölé emelkedik, zöldellő cédrusként magasodik; De íme, már nem volt ott, amikor visszatértem, kerestem és nem találtam. Ügyelj az ártatlanságra és figyelj az igazságra: mert a békés embernek van jövője, De egy szálig elvesznek a gonoszok, a bűnösök jövője pusztulás. Megsegíti az Úr az igazakat, oltalmazójuk a szorongatás idején. Megsegíti őket az Úr és megszabadítja, megmenti a bűnösöktől és megsegíti őket, mert őbenne reméltek.

Mk 4,26-34

Ezután így szólt: ,,Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik, akár ébren jár éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik, maga sem tudja, hogyan. Mert a föld magától termi meg először a hajtást, aztán a kalászt, majd a fejlett szemet a kalászban. Mikor pedig megérett a termés, azonnal sarlót vág bele, mert elérkezett az aratás' [Jo 4,13]. Majd így szólt: ,,Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan az, mint a mustármag. Amikor a földbe vetik, kisebb minden magnál, amely a földön van; de ha elvetették, felnő és nagyobb lesz minden veteménynél. Olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészkelhetnek az ég madarai [Dán 4,8k.18].' Sok ilyen példabeszédben hirdette nekik az igét, hogy meg tudják érteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk; tanítványainak azonban külön megmagyarázta mindegyiket.
"Én Atyám és én Istenem! Eméssze meg a Te tüzed bennem mindazt a hazug látszatot, amivel gyöngébb énem elámított engem! Tégy igazzá, amint Te is igaz vagy! Tölts el azzal a szenvedéllyel, amely hasonlatossá akar lenni a názáreti Emberhez, hogy úgy tudjak szeretni, amint Ő szeretett és abban találjam örömömet, mint Ő is, hogy jó legyek és jót tegyek! Lakozzál Te magad bennem és ajándékozz meg az Ő bátorságával, az Ő gyöngédségével, az Ő egyszerűségével, hogy átváltozzék így az én nyomorúságos árnyékvalóm az Ő igazságának és erejének hasonlatosságára!"
(Samuel McComb)


Én édes Istenem, mindig Te légy velem,
adj éber figyelmet, a jóra kegyelmet,
ó engedd, hogy legyek hűséges gyermeked,
számmal és szívemmel dicsérjem szent neved.
Én édes Jézusom, vezess a jó úton
ne hogy eltévedjek, bűnt szóljak vagy tegyek,
földi életemnek legyen a lámpása
a Te szent Igédnek áldott tanítása. ÁMEN


Én Jézusom, egészen megnyithatom előtted a szívem.
Bármit elmondhatok Neked, ami bánt engem.
Tudom, hogy minden gondom érdekel.
Taníts meg Uram azzal a tudattal élnem, hogy Te aki ma törődsz velem,
Törődni fogsz velem holnap is és életem minden napján.


Én nem tudom, hogy miért engem hívtál, Uram.
De köszönöm!
Köszönöm, hogy a magam korlátai között ismerhetem fel a Te bölcsességedet!
Köszönöm, hogy a Te bölcsességed által ismerhetem fel a magam korlátait!
Kérlek, hogy megejtő emberi szavak, önmagukért való bölcselkedések helyett tölts el engem, töltsd el a Tiéidet lélek, a Te Lelked szerinti bölcsességgel: hatalmad csendes belátásával.
Hogy méltatlanságunkban
– Általad mégis –
Hozzád méltók lehessünk!
Ámen!
/Hajdú Zoltán Levente/


Én Uram, ahogyan most előtted megállok, töltsd el szívemet és egész lényemet
Feléd való vágyakozással.


Én Uram, és Én Istenem! Sokszor belenézek a te Igéd tükrébe, és sajnos azt látom, mennyire nem tudok neki megfelelni. Bocsásd meg Uram, a hibáimat, a mulasztásaimat, és az indulataimat is. Olyan jó lenne, ha minden hibám ellenére is tisztán szolgálhatnálak Téged, ha átsugározhatna rajtam a Te kegyelmed fénye. Azonban köszönöm Neked a csendes perceim azon pillanatait is mikor tőled való öröm tölti be a szívemet. Köszönöm, hogy angyalaiddal is őrzöd a mi életünket, és vigyázol drága férjemre, és kisfiamra. Köszönöm azt a sok jót, amit csak Te tudsz adni nekünk. Ámen


Éreztesd ellenségeiddel,
Kik nem ismernek téged,
Hogy nekik is kegyelmeddel
Ajánlasz üdvösséget.
Térítsd meg őket, hogy velünk,
Kik téged híven tisztelünk,
Csak tebenned bízzanak.


Erősíts meg örök Isten! Csöndben és békességben várjuk, hogy a feltámadás fénye ránk ragyogjon. Ámen

NE SZÓLJ A LÉLEK ELLEN!

  "Még aki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik." (Mt 12:32)
 
  Röviddel ezelőtt történt, hogy Jézus másodszor művelt olyan csodát, mellyel megszállott, vak és néma embert gyógyított meg, ezért a farizeusok újból megvádolták: "Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket." (Mt 9:34) Krisztus nyíltan megmondta nekik, hogy ha a Szentlélek munkáját Sátánnak tulajdonítják, elvágják magukat az áldás kútforrásától. Akik úgy beszéltek Jézus ellen, hogy nem vették észre isteni természetét, azok a Szentlélek által még beláthatják és megbánhatják tévedésüket, és bocsánatban részesülhetnek. Krisztus vére minden bűnt lemos, bármilyen legyen is az, ha a lélek megbánja és hisz; ám ha valaki elutasítja a Szentlélek munkáját, az oda kerül, ahol nincs számára megtérés, sem hit.
  Isten Lelke munkálkodik a szívben, s ha az ember készakarva utasítja el, és sátáninak minősíti, akkor azt a csatornát vágja el, melyen át Isten kapcsolatba léphet vele. Ha egy lélek végleg visszautasítja a Szentlelket, akkor Isten már semmit sem tehet érte.
  Nem Isten vakítja meg az embereket, nem Ő keményíti meg szívüket. Ő világosságot küld, hogy kijavíthassák hibáikat, biztos útra vezeti őket. Ennek a világosságnak az elvetése miatt vakul meg a szem, keményedik meg a szív. A folyamat sokszor fokozatos, szinte észrevehetetlen. Az ember Isten igéjéből kapja a világosságot, szolgái által vagy Lelkének ereje által. Ám ha ezt a fénysugarat nem veszi figyelembe, a lelki felfogás részben eltompul, s a világosság következő megnyilatkozását kevésbé tisztán érzékeli. Így sűrűsödik a sötétség, míg végül is éjszaka lesz a lélekben. Ez történt a zsidó vezetőkkel is. Meggyőződtek a Krisztust kísérő isteni erő felől, de hogy ellenállhassanak az igazságnak, a Szentlélek munkáját Sátánnak tulajdonították. Ezzel tudatosan választották a csalást, alávetették magukat Sátánnak, és ettől fogva már az ő ereje befolyásolta őket. (The Desire of Ages, 321-323. oldal)

2011. január 28. péntek

A bűn törvénye.

Legjobban Jakab fogalmazta meg:

"Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Aztán a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz."
Jakab 1:15-16,

A bűn kimunkálásának négy folyamata van az ige szerint:

1) vágy,
2) szívének gonosz kívánsága,
3) kísértés,
4) elkövetés,

És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt,
János 13:2,

Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából?
ApCsel 5:3,

A megfogan szó a bűn születéséhez vezet, mint ahogy a nő vágyódik férje után és megfogan a gyermek, majd megszületik.

Igyekezzünk testünket megzabolázni és ellent mondani a fejünkben megforduló gonosz gondolatoknak. Van egy bölcs mondás.

Az nem baj, ha a fejünk felett madarak szállnak, csak ne engedjük, hogy fészket rakjanak a hajunkban.

Vagyis a gondolat is már bűn, de ha nem babusgatjuk akkor nem hatol a szívünkig. Van nekünk tanácsadónk az Úr Krisztus és kérdezzük meg őt ha bizonytalanok vagyunk. Mindig gondoljunk arra, hogy ő mindent lát és hall, még a kimondatlan szavakat is.

Január 28.

Minden ígéret benne lett teljessé

"20Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk." (2Korinthus 1,20)
Az emberi szó, ígéret elvesztette hitelét manapság. Azt mondja a közmondás, hogy nagyon szegény az, aki még ígérni sem tud. Valaki humorosan mondta: senki nem ad neked annyit, mint amennyit én ígérek. Ígéretet tesznek politikusok, hogy jobb lesz a sorsunk, ha megválasztjuk őket. Ígéretet kap a munkásember, hogy megemelik a fizetését, de az valahogy mindig elmarad. Ígéretet tesz az adós, hogy most már biztos törleszteni fog. Mi a garancia az adott ígéret teljesítésére, eskü, aláírt papír, becsületszó? Néha mind kevésnek bizonyulhat.
Isten csodálatos ígéreteket adott nekünk. Megígérte a kegyelmet, a bűnbocsánatot, a gondviselést, a vezetést, az örök hazát. Honnan tudhatjuk, hogy ezek kivétel nélkül működnek és beteljesednek? Hol a garancia? Isten minden ígéretére Krisztusban van az igen. Ő váltja valóra az ígéreteket, és közvetíti nekünk azoknak áldásait. Isten ígéretei szilárd alapon állnak, és lehet bízni bennük. Legyünk hálásak mindazokért az isteni ígéretekért, amelyek beteljesültek életünkben! Tegyük félre az aggódást, a hitetlenséget, és Isten tervére a mai napon is mondjuk rá az áment! /FGy/


Jézus figyelmeztetése

"15Jézus figyelmeztette őket, és így szólt: "Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától!"" (Márk 8,15)
Micsoda kiváltság jutott a tizenkét tanítványnak: Jézust követhették több mint három éven át. Lesték minden szavát, rezzenését, megnyilvánulását. Hallgathatták azokat a nagyszerű tanításokat, melyek mellett a nép elfeledte, hogy éhes és szomjas, és hogy várja otthon a házimunka. Mégis a legbensőségesebb pillanatok azok lehettek, amikor szűk körben beszélgettek Jézussal, és első kézből vehették át azokat a figyelmeztetéseket, amelyekre szükségük volt.
Ez esetben Jézus felhívja a tanítványok figyelmét a farizeusok lelkületére. Ők vitatkozni jöttek Jézushoz, nem tanulni. Hihetetlen, hogy egyeseknek örömöt szerez, ha vitázhatnak. Isten akaratát egyszerűen el kell fogadni, nincs helye a vitának vagy alkunak. Magas lóról beszéltek Jézussal, jelt "követeltek". Istentől lehet kérni, de alázatosan, mert aki nem így teszi, annak nem teljesíti Isten a kívánságát (Jak 4,3).
Miért nevezi Jézus a farizeusok lelkületét kovásznak? Azért, mert a lelkület, a magatartás ragályos. Hatalmába keríti azt, aki a környezetében van. Vannak olyan emberi megnyilvánulások, amelyektől óvakodni kell: harag, panaszkodás, viszályszítás, lenézés. Vigyázz, milyen lelkületnek kerülsz a hatása alá! /FGy/

Január 28.

Mit féltek, óh kicsinyhitűek?
Máté 8,26

Uram! A tenger viharzása közben kérdezted ezt tanítványaidtól. Honfitársaimmal, kortársaimmal együtt sok vihart láttam. Nemcsak a természet erői által támasztott vihart. Nagyobbakat ezeknél - amilyet csak a gyilkos szenvedélyű emberek tudnak támasztani. Láttam az embereket a viharban. A hitetlen embereket kétségbeejtette. Volt, aki önkezével vetett véget életének. Volt, aki meggyőződését vagy becsületét dobta prédául, hogy megmenekedjék. A kishitű embert - egykori tanítványaidhoz hasonlóan - a vihar megremegtette. Szemébe, szavába kiült a rémület, és a szíve a torkában lüktetett. Sok ilyen embert láttam. Egyet közülök még a tükröm is megmutatott. Olyan kevés emberrel találkoztam, akinek a viharban kiegyensúlyozott maradt a lelke.

Uram! Vihart nem Te támasztasz. De szolgálatodba tudod állítani. Úgy hiszem, a viharnak azt a rendeltetést adod, hogy ráébressze az embert a hit hatalmára. Ezt egykori tanítványaid bizonyára megköszönték neked utólag. Én mindenesetre hálával magasztallak azért, amit a hit által nekem nyújtottál - éppen a viharban.

2011. január 27. A év, évközi idő, 3. hét, csütörtök (Merici Szent Angéla szűz, nevelő) A nap liturgikus színe: zöld

Teljesíteni Isten akaratát. Napi feladat, egész életre szóló feladat. Szent Angéla is napról napra ezt tette, és ezáltal vált példaképpé korában, és segítőnkké nekünk is az Isten útján.

1474 március 21-én született Desenzanoban. Korán árvaságra jutott, és hamar elvesztette egyetlen nővérét is. 13 éves volt, amikor elsőáldozó lett. Nemsokára Szent Ferenc harmadik rendjébe lépett. 1497 nyarán látomása volt, és attól kezdve érett lelkében a leány-ifjúság nevelésének gondolata. 1516-ban Bresciába költözött. 1524-ben elzarándokolt a Szentföldre, a következő évben pedig Rómában részt vett a Szentéven. 1530-ban 12 leánnyal társulatot alapított, és Szent Orsolya oltalmába helyezte művét. Tíz év alatt már 76-an lettek, akik a leányok nevelésére szentelték életüket. 1540 január 24-én halt meg Bresciában.
Élete mozgatója volt az Úr mondása, amit a szentmise Kezdőénekében ismételünk:

Engedjétek hozzám a gyermekeket,
és ne küldjétek el őket,
mert ilyeneké az Isten Országa. - mondja az Úr.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Akik az igazságra oktatnak sokakat, tündökölni fognak, miként a csillagok. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy az igazság hordozói lehessünk.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki a szolgáló szeretetet adtad az üdvösség elérése eszközéül:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk az örök élet igazságait:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akit befogadhatunk, amikor gyermeket fogadunk vagy szolgálunk:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük Urunkat, Testvéreim, kegyelmével formálja a nevelők szívét, hogy ne csak az értelmi tudást, hanem a szív tudományát is ültessék el tanítványaik lelkében.


   1. Add, Urunk, hogy akik az ifjúság nevelésén fáradoznak, szeretetedre is megtanítsák a rájuk bízottakat.
   2. Add, hogy a nevelők példája legyen a leghatásosabb nevelési eszköz.
   3. Add, hogy az ifjúság gyakorlatilag is megtanulja az erényes életet.
   4. Add, Urunk, hogy az iskolai és a családi nevelés összhangban legyen, és a kegyelmi élet növekedését is megadja.
   5. Add, hogy a nevelők és tanítványaik egyaránt eljuthassanak Országod dicsőségébe.


Urunk, Jézus Krisztus! Te azt akartad, hogy a fiatal szívek ifjúságunk tiszta lelkesedésével szolgáljanak Neked. Kérünk, Merici Szent Angéla közbenjárására adj példás életű nevelőket, akik az örök élet tudományát is továbbadják tanítványaiknak. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Kérünk, Istenünk, Szent Angéla szűz szüntelenül ajánljon minket irgalmadba, hogy az ő szeretetének és okosságának nyomdokain haladva megőrizhessük és megvallhassuk tanításodat!

Példája: Segíts minden veszélyeztetett emberen!
Élete: (ejtsd: mericsi) 1470 körül született Desenzano del Gardában, Brescia (ejtsd: Bressa) közelében. Korán árvaságra jutott, egy rokona nevelte őt és nővérét Saló városában. Már ekkor remetéskedésről ábrándoztak, el is vonultak egy közeli barlangba, nagybátyjuk azonban szerencsésen megtalálta őket és visszavezette a két kis "remetét" a gondviselő házba.
Alig volt 13 éves, amikor nővére is elhunyt. Ekkoriban lett elsőáldozó, majd ettől kezdve napi áldozóvá vált. Ferences harmadrendi lett, 1516-ban a Szentföldre akart zarándokolni. Utközben Kréta szigetén egy szerencsétlenség következtében megvakult, Jézus életének útját vakként járta végig. Látását hazafelé jövet visszanyerte, de mindezt isteni intésnek tekintette.
1525-ben visszatért Bresciába, 12 lányt gyűjtve maga köré, azokat a szeretet gyakorlataira oktatta.
1535-ben Szent Orsolya pártfogása alatt női szerzetestársulatot alapított, szegény lányokat neveltek a keresztény életben.
Meghalt Bresciában, 1540. január 27-én, ekkor már közösségük létszáma 100 fölé emelkedett. Borromeo Szent Károly milánói érsek pártfogásával váltak szerzetté, kb 30 év múlva, később az orsolyiták közössége tanítórenddé fejlődött.
       
Zsid 10,19-25

Mivel tehát bízunk abban, testvérek, hogy Jézus vére által bemegyünk a szentélybe, amelyet nekünk mint új és élő utat a függönyön azaz a saját testén keresztül megnyitott, és mivel van főpapunk Isten háza fölött, járuljunk hozzá igaz szívvel a hit teljességében, hintsük meg és tisztítsuk meg szívünket a rossz lelkiismerettől, és mossuk le testünket tiszta vízzel. Tartsunk ki rendületlenül reménységünk megvallása mellett -- mert hűséges az, aki az ígéreteket tette --, és figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzduljunk, ne hagyjuk el összejövetelünket, mint némelyek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annál inkább, minél inkább látjátok a napot közeledni.
Mk 4,21-25

Aztán így szólt hozzájuk: ,,Vajon arra való a gyertya, hogy véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem arra, hogy a tartóra tegyék? Mert nincs rejtett dolog, amely ki ne tudódna, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!'' Majd így folytatta: ,,Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is, sőt ráadást is adnak nektek. Mert akinek van, annak még adnak; akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van.''

2011. január 27. ? Csütörtök

Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: ?Vajon azért gyújtanak-e
   lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a
   lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy
   nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért,
   hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!? Majd így
   folytatta: ?Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyan
   mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá. Mert akinek
   van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.?
   Mk 4,21-25


   Elmélkedés:
   A magvetőről szóló példabeszéd folytatásaként Jézus arról beszél
   hallgatóinak, hogy világítás végett szokás lámpát gyújtani, s nem azért,
   hogy a fényt aztán elrejtsék. Itt tehát világossá válik számunkra, hogy az
   Ige hallgatójából az Ige hirdetőjévé válni nem egyszerűen csak lehetőség,
   hanem kötelesség. Az éltető tanítás ugyanis fényt, világosságot jelent az
   ember számára, melyet látható helyre kell tenni, hogy mindenkire
   ráragyogjon. Az Igében önmagában életet alakító erő rejlik, amelyet nem
   szükséges emberi ?bölcsességgel? fokozni. Ahogyan engem, ugyanúgy másokat is
   formál, éltet Isten szava. Továbbadom-e az örömhírt?
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Istenünk, sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink
   szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
   Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat. Bárcsak
   Péterrel együtt válaszolhatnánk: Igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Bátoríts
   bennünket, hogy a Te segítségeddel éltetői lehessünk családunknak,
   közösségünknek, minden embertársunknak!

27. csütörtök (Merici Szent Angéla)

Zsid 10,19-25; Zs 23; Mk 4,21-25
    Járuljunk Isten elé igaz szívvel és teljes hittel!

Zsid 10,19-25

Mivel tehát bízunk abban, testvérek, hogy Jézus vére által bemegyünk a szentélybe, amelyet nekünk mint új és élő utat a függönyön azaz a saját testén keresztül megnyitott, és mivel van főpapunk Isten háza fölött, járuljunk hozzá igaz szívvel a hit teljességében, hintsük meg és tisztítsuk meg szívünket a rossz lelkiismerettől, és mossuk le testünket tiszta vízzel. Tartsunk ki rendületlenül reménységünk megvallása mellett -- mert hűséges az, aki az ígéreteket tette --, és figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzduljunk, ne hagyjuk el összejövetelünket, mint némelyek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annál inkább, minél inkább látjátok a napot közeledni.

Zs 23

Zsoltár Dávidtól. Az Úré a föld s ami azt betölti, a földkerekség és minden lakója. Mert ő alapította a tengerekre, s a folyók fölé ő állította. Ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent helyén? Az, akinek keze ártatlan, akinek szíve tiszta, aki magát hiúságra nem adja, s nem tesz hamis esküt. Az ilyen áldást nyer az Úrtól, s irgalmat Istentől, oltalmazójától. Ez azok nemzedéke, akik őt keresik, akik Jákob Istenének arcát keresik. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a harcban hatalmas Úr. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya.

Mk 4,21-25

Aztán így szólt hozzájuk: ,,Vajon arra való a gyertya, hogy véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem arra, hogy a tartóra tegyék? Mert nincs rejtett dolog, amely ki ne tudódna, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!' Majd így folytatta: ,,Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is, sőt ráadást is adnak nektek. Mert akinek van, annak még adnak; akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van.'
Életem adója vagy Uram... Add, hogy létem ajándék lehessen környezetemnek! Ámen


Életnek Ura, formáld át világi vágyaimat, hogy a te néped és országod iránt buzgólkodjak. Ámen


Elhallgatni és meghallgatni,
mások szelíd szavára adni,
tanácsot az Igéből kapni,
Isten-csendjében megmaradni.
(Füle Lajos)


Eljött hozzánk az üdvösség,
Mely kegyelemből árad.
Jóra nincs bennünk tehetség,
Erőnk hiába fárad.
A hit a Krisztusra tekint,
Ki örök érdeme szerint
Közbenjáró lett értünk.


Elolvasom Isten Igéjét, lassan, néhányszor,
és hallgatom, Isten mit mond nekem.Előtted, megváltó Urunk,
Imádkozva leborulunk:
Oltalmazd szentegyházad,
Hirdettesd buzgón igédet,
Melyből keblünkbe új élet,
Üdv és szent béke árad.


Emlékezetembe idézem, hogy Isten jelenlétében időzöm.
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
és elmondom, amin gondolkodom, ami a szívem nyomja,
beszélgetek Vele, mint barátok egymással.


Emlékeztetem magamat, hogy a Te jelenlétedben vagyok, oh Uram.
Menedéket keresek a Te szerető szívedben.
Mikor gyönge vagyok, Erősségem vagy.
Mikor szomorú vagyok, Vigasztalóm vagy.

Csak csináld!

„…aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt.” (Jakab 1:6)

A Biblia azt mondja: „…aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.” (Jakab 1:6-8). Ez az ige kifejezetten arra vonatkozik, amikor bölcsességet kérünk Istentől, aztán amikor megadja a választ, mégis megpróbálunk a saját eszünkre támaszkodni, és tétovázunk. Ugyanez az alapelv alkalmazható az élet minden területére. Láttál már valaha változékonyabb dolgot, mint a hullámok? A szél egyik nap erre hajtja őket, másnap pedig teljesen ellenkező irányba. „Hogyan vonatkozna ez rám?” – kérdezed.

1) Ha olyan családban nőttél fel, ahol mindig mások hoztak döntést helyetted; 2) ha olyan környezetben éltél, ahol az emberek könnyelműen, felelőtlenül döntöttek, és emiatt kialakult benned egy olyan érzés, hogy „túl könnyű elrontani és túl nehéz helyrehozni”; 3) ha a múltban hozott rossz döntéseid lerombolták az önbizalmadat – akkor a mai áhítat neked szól!

Jakab rámutat arra, hogy egyikünk sem tanul meg Istenre figyelni anélkül, hogy ne hibázna. Tehát ne légy túl szigorú magadhoz! Tanulj a hibáidból, hozd helyre, amit lehet, és légy továbbra is határozott, döntésképes! Ne ess vissza a tétovázás viselkedésmintájába csak azért, mert néhányszor rosszul döntöttél! Gyakran csak akkor jössz rá, hogy a helyes dolgot tetted – ha megteszed! Szánj elegendő időt arra, hogy Istenre figyelj, és ha szükséges, kérj tanácsot másoktól, de ne félj cselekedni! Hozz döntést, és vidd véghez, amit eldöntöttél! Más szavakkal: „Csak csináld!”

A SZENTLÉLEK ELLENI BŰN

  "Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek." (Mt 12:31)
 
  Azoknak címzem e sorokat, akiknek volt világosságuk, akiknek voltak előjogaik, akiket figyelmeztettek, akiknek könyörögtek, s akik nem tettek határozott erőfeszítéseket azért, hogy teljesen alárendeljék magukat Istennek. Figyelmeztetlek titeket, hogy féljetek attól, nehogy elkövessétek a Szentlélek elleni bűnt, s így - miközben erkölcsi közönybe süllyedtek - magatokra maradjatok, és sohase nyerjetek bocsánatot. Miért engeditek meg magatoknak, hogy továbbra is a Sátán iskolájába járjatok, és olyan tevékenységeket folytassatok, melyek lehetetlenné teszik a megtérést és a megújulást? Miért álltok ellen a kegyelem közeledésének? Miért mondjátok, hogy "Hagyj magamra!", hogy majd később kérjétek Istent, hogy adja nektek a vágyat, ami már addig is a tiétek volt?
  Akik ellenállnak Isten Lelkének, úgy gondolják, hogy majd egyszer a "jövőben" meg fognak térni, amikor felkészültek arra, hogy határozott lépést tegyenek a megújulás felé; de a megtérés akkor már felül fogja múlni erejüket. A nekik adott világosság és előjogok szempontjából sötétségben lesznek azok, akik visszautasítják, hogy a birtokukban lévő világosságban járjanak.
  Senki se tekintsen úgy a Szentlélek elleni bűnre, mint valami rejtélyes és meghatározhatatlan dologra. A Szentlélek elleni bűn az, amikor valaki kitartóan visszautasítja, hogy válaszoljon a megtérésre szólító hívásnak. Ha elutasítod, hogy higgy Jézus Krisztusban, mint személyes Megváltódban, akkor a sötétséget szereted és nem a világosságot, azt a légkört szereted, amiben az első nagy hitehagyás is megtörtént. Ezt a légkört választod ahelyett a légkör helyett, mely az Atyát és a Fiút övezi, és Isten szabad választást enged neked. Azonban egyetlen lélek se csüggedjen el: a Mester egyetlen lelket sem enged elesni, aki küzd azért, hogy az ő akaratát cselekedje. Bízz Istenben! Az Úr Jézus bizonyítékát adta annak, hogy végtelenül értékesnek tart téged. Elhagyta királyi trónját, elhagyta a királyi udvart, istenségét emberi természetbe öltöztette, szégyenteljes halált halt a Golgota keresztjén, hogy téged megváltson. (Review and Herald, 1897. június 29.)

2011. január 27. csütörtök Angelika napja 1289.

A mai nap meditációs fogalma:
Bocsánat...

A mai nap imádsága:
URam! Bocsánatod nélkül nem tudok továbbmenni az úton. Segíts, hogy segíteni tudjak én is másoknak! Ámen

   

Bocsásd meg vétkeinket.
Mt 6,12

Vannak, akik földi vándorlásuk egész ideje alatt sem képesek megtanulni, hogy az élet lényege az együttműködés. A kooperáció azonban olykor meglehetősen bonyolult, s eközben akaratlanul is hibázunk, amivel megnemértettséget és/vagy fájdalmat okozunk nemcsak 'felebarátainknak', de azoknak is, akiket nagyon szeretünk. Ezért a keresztény ember életének egyik alappillére a megbocsájtás, melyet hatásosan - azaz megnyugvásthozóan - csak Istennel együtt vagyunk képesek megtenni.

Nemcsak másnak nehéz megbocsájtani az ellenünk elkövetett szeretetlenségeiket, de vannak az életben olyan dolgaink - tegyük őszintén a kezünket a szívünkre, s sóhajtsunk egy nagyot(!) -, melyeket (bármennyire is nagyvonalúak vagyunk önmagunkhoz), nem tudunk megbocsájtani magunknak - gyakorlatilag soha. Életünk végéig - ha nem is azonos intenzitással -, de végigkísérnek minket ezek az "élményeink".

Isten nem a "baba-bűnök" miatt noszogat minket, hanem az olyan istentelenségeink miatt nem hagyja, hogy lelkiismeretünk megnyugodjék, amire csak Őnála van/lehet bocsánat: pl. "kényelemből" elkövett abortusz, szándékos emberölés, nyereségvágyból elkövetett, mások életét megrövidítő delictumok... Ha valaki életében legalább egyszer emberként néz a tükörbe, akkor az ilyen bűnök savként kezdik el marni lelkét. Isten törvénye ez is.

Elmondani tehát: "URam, bocsásd meg vétkeinket!" azt jelenti, tisztában vagyunk helyzetünkkel. Ismerjük készségünket a rossz megcselekvésére, s elismerjük restségünket a jónak elmulasztására. Ezért folyamodunk naponta Őhozzá, hogy képesek legyünk legyőzni önmagunkat, s Isten kegyelméből olyan életet éljünk, ami nemcsak hasznos nekünk és felebarátainknak, de még az Örökkévalónak is kedve telik benne, mert azt tesszük, amire teremtett minket... azaz szeretünk.

2011. január 27. csütörtök

Az isteni ítélet bejelentése és megvalósulása.

A kígyó ítélete:

A kígyó egy visszavonhatatlan átok részese lett. Ugyanakkor ennek az átoknak a kihirdetése közben elhangzott a Messiás szabadításának ígérete.
Az asszony magva összezúzza a kígyó fejét hamarosan.

Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak:

Mivel ezt tetted, átkozott légy  minden állat és minden mezei vad közt: hasadon járj, és port egyél egész életedben!
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt,
ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.
1 Mózes 3:14-15,

Az asszony ítélete:

Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad.
1 Mózes 3: 16,

A férfi ítélete, és a föld ítélete:

Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról,
amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben!
Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!
1 Mózes 3:17-19,

Kemény szavak ezek, az édeni állapot hirtelen átkozottá vált.  Ez az állatvilágra is hatással volt, amely elvadult, ellenségessé és lázadóvá vált az ember uralmával szemben.

A bűn ítélete:

A bűn zsoldja a halál.  Róma 6:23,
"Mert ha eszel róla meg kell halnod."  1 Mózes 2:17,

A) Fizikai halál- A szellem elválasztása a testtől. ( Az embernek nincs szelleme csak lelke)

B) Szellemi halál- a szellem Istentől való elválasztása, amivel Istennel közösségbe tudna lenni.

Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van: sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom néktek:  hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak.
János 5:24-25,

C) Örökkévaló halál.- A szellem és a lélek Istentől való örök halála a tűz tavában. Ez bizony nem a létezés megszűnése, hanem egy további élet az örökkévalóságban a pokolban. (amibe nem is jó belegondolni)
Ez az állapot ,Istentől való teljes elválasztás, többé nincs irgalom, kegyelem, nincs vissza út. Ez az ítélet.

az utolsó ítélet:

Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre.
Máté 25:41,

Félelmetes az élő Isten kezébe esni.
Zsidó 10:31,

Gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön-örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő nevének bélyegét.
Jelenések 14:11,

És kik azok akik imádják? Hát a világ és benne az emberek akik nem az Urat választották.

De akik az Urat választották:

De áldott az a férfi (nő is) aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma.
Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit,
Jeremiás 17:8,

ének:  Olyan lesz, mint a folyó víz mellé ültetett fa,
          amely idejében meghozza a gyümölcsét.
          Nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz.
          és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad.

Január 27.

A rászedés sokféle lehetősége

"3Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia." (2Thesszalonika 2,3)
Két alapvető módszerrel dolgozik a lelkünk ellensége. Az egyik az, amikor világosság angyalaként próbál Isten népének a közelébe férkőzni. Néha utólag gondolkodunk el rossz kimenetelű dolgok felől, és azt mondjuk: milyen szépnek látszott, milyen jól indult. A sátán nem szégyelli utánozni Isten munkáját. Az apostol elsorol néhányat a 2. versben. Kijelentést ad, de nem vezetés, hanem félrevezetés céljából. Megnyilatkozik, de nem épít, hanem rombol. Isten szolgáinak a tekintélye és hírneve felhasználásával is szeretne vizet hajtani a saját malmára. A rászedés ezen fajtájának az ellenszere a józanság.
A másik módszer az, amikor mint ordító oroszlán nyíltan támad, és eszköze a megfélemlítés. Ez esetben a tanács az, hogy "szilárdan álljatok" (15. v.). Az ellenség helyenként és időnként változtatja a módszereit. A történelem folyamán sokszor magasra csapott már az üldöztetés lángja és a tévtanítás hulláma is. Az utolsó időkben a "törvénytipró" mindkét módszert maximálisan ki akarja használni. Legyünk mindenre felkészülve! /FGy/


A figyelmeztetés célja

"1Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, 2akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. 3Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; 4és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is." ( Filippi 2,1-4)
A hívő ember legfőbb példaképe az Úr Jézus. Tökéletes jelleme, hibátlan cselekedetei és beszéde mintaként emelkednek ki az igéből. Célunk az, hogy Krisztus képmása kialakuljon bennünk. Ezt a munkát Isten végzi el, többek között a szeretetből fakadó figyelmeztetés által. Néha a Lélek szívünkre helyezi az igét, felhívja a figyelmünket a kiigazításra szoruló hibára, máskor indít atyafiakat, hogy intsenek minket. Az ige megemlíti életünk néhány területét, ahol gyakori figyelmeztetésre és állandó figyelmességre van szükségünk. Ilyen az egység. Krisztus tökéletes egységben, összhangban volt az Atyával, így tudta elvégezni a rábízott munkát. Jézus tanítványai is egységben tudják betölteni küldetésüket. Következő terület a szeretet. Az önfeláldozó szeretet területén Krisztus példáját jól ismerjük, hadd gyakoroljuk hát! Így kiszorul életünkből az önzés és a dicsőségvágy, és szem előtt tudjuk tartani a mások hasznát is. Szükségünk van figyelmeztetésre az alázat területén is. Krisztus megalázta magát a kereszthalálig. Nincs káros mellékhatása az alázatnak, a gond csak az, hogy az óember nagyon irtózik tőle.
Az intés célja a megszentelődés, nagyon hasznos eszköz a mennyország felé vezető úton, ha szeretettel van adva és elfogadva! /FGy/

Január 27.

Én annak aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok. Mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok.
János 4,38

Uram! Tanítványaid tekintete elé nem egy aratásra váró tábla búzát állítottál, amikor ezt mondtad nekik. Hasonlatoddal legalább egy város népére utaltál. De leginkább világtávlatokhoz igyekeztél őket szoktatni.

Uram! Emelj ki ma egyéni életem szokásos szűk szemléletéből, és segíts a messzibe néznem. Visszafelé is. Közel kétezer esztendős keresztyén múltnak és ezer esztendős magyar keresztyén múltnak vagyok az örököse. Kik mit dolgoztak ebben a múltban és minden egyes lépésemen munkájuk milyen eredményét élvezem, azt legföljebb csak sejti a lelkem. Az bizonyos: adósa vagyok a múltnak. Hálám érzését az ilyen emlékezéssel erősítsd meg bennem. Előrefelé is segíts néznem. Nem vagyok a nemzedéksor utolsó láncszeme. A keresztyénség áldására az utánam jövő késő utódoknak is szükségük van. Az én kezemen ne sikkadjon el az evangélium áldása. Az aratás mellett azért tedd kötelességemmé a folytatólagos vetés munkáját.

2011. január 26. Szent Timóteus és Szent Titusz püspök A nap liturgikus színe: fehér

Szent Timoteus és Szent Titusz püspökök, mindketten Szent Pál apostol tanítványai voltak. Timoteus Lykaonia tartományának Lisztra nevű városából származott. Atyja pogány, anyja Euniké és nagyanyja Loisz buzgó zsidók voltak. Szent Pál második útján maga mellé vette Timoteust és szinte állandóan a kíséretében volt. Szent Pál Efezus püspökévé tette. Pál második fogsága idején Rómába ment, de az Apostol vértanúsága után visszatért Efezusba. Nerva császár idején, 97-ben szenvedett vértanúságot.
Titusz antiochiai pogány szülők gyermeke. Az első apostoli, a jeruzsálemi zsinatra elkísérte Szent Pált és Barnabást. Szent Pál maga mellé vette apostoli útjain, és több fontos küldetést bízott rá és Timoteusra. Szent Pál Kréta püspökévé tette, majd magával vitte Rómába. 66-ban Dalmáciába küldte. Szent Pál halála után visszatért Kréta szigetére, és ott fejezte be életét.

Ezekiel próféta szavai igazolódnak be kettejük működésében:

Magam gondoskodom nyájamról - mondja az Úr,
pásztort rendelek föléjük, aki majd legelteti őket:
Én, az Úr leszek az Istenük!
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! A keresztségben Krisztus titokzatos Testének lettünk tagjai. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy az Egyház élő tagjaiként a kegyelem életét éljük.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk a mennyei Atya üzenetét:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki tanításodat hiteles tanúkra bíztad:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki apostolaidra és prófétákra építetted Egyházadat:
Uram, irgalmazz!
DICSŐSÉG
A SZENTLECKÉHEZ (2Tim 1, 1-8)
Szent Pál égő szeretettel figyelmezteti kedves tanítványát, Timoteust, hogy élessze föl magában azt a kegyelmet, amit a kézfeltétellel kapott, mert ezzel a kézfeltétellel nyerte el az apostoli küldetést, a püspöki hivatást.
vagy (Tit 1, 1-5)
A tanítványok feladata, hogy pótolják azt, ami még hiányzik, akár a tanításban, akár az egyházközségek irányításában. Szent Pál is tanítványait erre a feladatra küldte, mint szeretett "fiát": Tituszt is.
AZ EVANGÉLIUMHOZ (Lk 10, 1-9)
Isten úgy akarta, hogy helyettesei révén vezeti és kormányozza hívő népét. A nyájnak, Isten népének, kötelessége, hogy engedelmeskedjék az Isten által előre kijelölt vezetőknek, és imádkozzék új hivatásokért, mert amilyen a pásztor, olyan lesz a hívek sokasága is.
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, minden kegyelem forrását, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy a kinyilatkoztatás igazságának terjedésére adjon buzgó és szentéletű püspököket és papokat.


   1. Add, Urunk, hogy lelkipásztoraink tanítása nyomán gazdagon terjedjen a hit igazsága.
   2. Adj, Urunk, új papi hivatásokat, akik egész életük feláldozásával szolgálnak híveidben Téged.
   3. Add, hogy engedelmes lélekkel fogadjuk és kövessük tanító Egyházad irányítását.
   4. Add, hogy a pápa tanításával mi is apostol-tanítványok lehessünk.
   5. Add, hogy lelkipásztoraink irányításával eljuthassunk az örök életre.


Urunk, Jézus Krisztus! Te a hit homályával akartad növelni alázatosságunkat, és megadni az emberi élet célját: üdvösségünket. Kérünk, tégy minket Szent Timoteus és Szent Titusz közbenjárására készségessé a hitre, hogy valóban tanítványaid lehessünk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
       
2Tim 1,1-8

Pál, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és béke az Atyaistentől, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól! Hálát adok Istennek -- akinek, miként őseim, tiszta lelkiismerettel szolgálok --, szüntelenül, amikor éjjel-nappal megemlékezem rólad imádságaimban. Ilyenkor -- könnyeidre gondolva -- úgy szeretnélek látni, hadd teljek el örömmel, mert eszembe jut a benned levő képmutatás nélküli hit, amely előbb nagyanyádban, Loiszban, majd anyádban, Eunikében élt, és bizton tudom, tebenned is megvan. Éppen ezért figyelmeztetlek, szítsd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézrátételem által benned van. Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét. Ne szégyenkezz hát az Úrról való tanúságtétel miatt, sem énmiattam, aki őérte bilincseket hordok, hanem szenvedj velem az evangéliumért Isten erejének segítségével.
Lk 22,24-30

Versengés is támadt köztük arról, hogy ki a nagyobb közülük. Erre azt mondta nekik: ,,A nemzetek királyai uralkodnak a népeken, és a hatalmasok jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így tegyetek, hanem aki nagyobb köztetek, legyen olyan, mint a legkisebb, és aki elöljáró, legyen olyan, mint a szolga. Mert ki nagyobb: az, aki az asztalnál ül, vagy az, aki felszolgál? Nem az, aki az asztalnál ül? Én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért nektek adom az országot, amint nekem adta Atyám, hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett.

2011. január 26. ? Szerda, Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt,
   és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová
   menni szándékozott.
   Így szólt hozzájuk: ?Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az
   aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket,
   mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se
   tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba,
   először is ezt mondjátok: ?Békesség e háznak!? Ha békesség fia lakik ott,
   rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a
   házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga
   bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen
   látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a
   betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!?
   Lk 10,1-9


   Elmélkedés:
   Szent Pál apostol két hűséges segítőjének és az igehirdetésében társainak,
   Szent Timóteusnak és Szent Titusznak az emléknapja van a mai napon, akik
   Efezus, illetve Kréta püspökei voltak.
   A szentírás egyik legszebb buzdítása az, amikor Szent Pál apostol a
   bizonyára nagyon szerény vagy csak bátortalan Timóteusnak a következőket
   írja: ?éleszd fel magadban az Isten kegyelmét (2Tim 1,6). Ez az intelem
   mindannyiunknak szól, akiket időnként elfog a félelem, a bizonytalanság és
   akik időnként elbizonytalanodunk. Élesszük fel magunkban az isteni
   kegyelmet, amelyet megkaptunk és amelynek a segítségével újra bátran az
   evangélium hirdetésének szolgálatába állítjuk életünket, hiszen ez a
   hivatásunk! Élesszük fel a bennünk lévő kegyelmet, hogy tanúságtételünk a
   krisztusi igazságról újra hiteles legyen a világ előtt! Élesszük fel a
   kegyelmet, amelynek a segítségével az üdvösség útján célba érhetünk!
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Atyám, reád bízom magamat,
   tégy velem, amit akarsz!
   Bármit teszel is velem, köszönöm neked.
   Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent.
   Csak teljesedjék akaratod rajtam
   és minden teremtményeden,
   semmi másra nem vágyom, Istenem!
   Charles de Foucauld

26. szerda: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ (Szent Róbert, Alberik és István)

2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30
    Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van

2Tim 1,1-8

Pál, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és béke az Atyaistentől, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól! Hálát adok Istennek -- akinek, miként őseim, tiszta lelkiismerettel szolgálok --, szüntelenül, amikor éjjel-nappal megemlékezem rólad imádságaimban. Ilyenkor -- könnyeidre gondolva -- úgy szeretnélek látni, hadd teljek el örömmel, mert eszembe jut a benned levő képmutatás nélküli hit, amely előbb nagyanyádban, Loiszban, majd anyádban, Eunikében élt, és bizton tudom, tebenned is megvan. Éppen ezért figyelmeztetlek, szítsd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézrátételem által benned van. Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét. Ne szégyenkezz hát az Úrról való tanúságtétel miatt, sem énmiattam, aki őérte bilincseket hordok, hanem szenvedj velem az evangéliumért Isten erejének segítségével.

vagy

Tit 1,1-5

Pál, Isten szolgája, és Jézus Krisztus meghívott apostola, hogy Isten választottjait hitre és az igazi istentisztelet ismeretére vezesse, az örök élet reményében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik, s aki a meghatározott időben ki is nyilvánította szavát az igehirdetés által, amelyet Üdvözítő Istenünk rendelete rám bízott: Títusznak, a közös hit révén szeretett fiának. Kegyelem és békesség az Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől! Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy ami hátramaradt, elvégezd, és városról-városra presbitereket rendelj, amint meghagytam neked:

Zs 95

Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak minden földek! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek napról-napra szabadítását! Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, csodatetteit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó a dicséretre, minden istennél félelmetesebb. Mert a nemzetek istenei mind csak hamis istenek, az Úr azonban egeket alkotott. Színe előtt fenség van és szépség, szentélyében ékesség és hatalom. Ünnepeljétek az Urat, népek családjai, ünnepeljétek az Úr dicsőségét és hatalmát. Adjátok meg az Úr nevének a dicsőséget, hozzatok áldozati ajándékokat és jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le szent pompával az Úr előtt, rettegjen előtte az egész föld! Hirdessétek a nemzetek közt: ,,Király az Úr!' Megerősítette a föld kerekségét, hogy ne ingadozzék, s igazságosan ítéli a népeket. Örvendjenek az egek, ujjongjon a föld, zúgjon a tenger s ami betölti azt; Vigadjanak a mezők és minden, ami rajtuk van! Ujjongjon akkor az erdő minden fája az Úr előtt, mert eljön, eljön hogy megítélje a földet. Igazságban ítéli meg a föld kerekségét, s a népeket hűsége szerint.

Lk 22,24-30

Versengés is támadt köztük arról, hogy ki a nagyobb közülük. Erre azt mondta nekik: ,,A nemzetek királyai uralkodnak a népeken, és a hatalmasok jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így tegyetek, hanem aki nagyobb köztetek, legyen olyan, mint a legkisebb, és aki elöljáró, legyen olyan, mint a szolga. Mert ki nagyobb: az, aki az asztalnál ül, vagy az, aki felszolgál? Nem az, aki az asztalnál ül? Én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért nektek adom az országot, amint nekem adta Atyám, hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett.
Egy kicsivel több türelmet, hogy elviselhessem azokat, akikkel olyan nehéz együtt élnem. Egy kicsivel több állhatatosságot, hogy folytathassam kötelességeimet, melyek kívánságaimmal teljesen ellentétesek. Egy kicsivel több alázatosságot, hogy megmaradjak azon a helyen, ahová Isten állított, bár ez a hely nem vág egybe sem álmaimmal, sem terveimmel. Egy kicsivel több belátást, hogy az embereket olyannak vegyem, amilyenek, s nem amilyennek szeretném őket... (John Henry Newman)


Egy Urunk s Atyánk van,
Egy test tagjai vagyunk,
Illik, mint testvérek,
Szeretetben maradunk;
lsten úgy alkotá
Az egész világot,
Hogy csak a szeretet
Adhat boldogságot.


Egyedül erőtlen vagyok, de ha te támogatsz, Uram, szárnyra kelek! Ámen.


Egyedül Te tudod Uram, hogy igaz-e ez az ének most már nemcsak a szánkon, hanem a szívünkben is. Te tudod, hogy megbékélhettél-e már velünk az Úr Jézus véréért. Kérünk, ha ez eddig nem történt meg, vidd véghez bennünk ma. Kérünk, senki ne menjen el úgy, hogy nincs rendben Veled a dolga, és ha váratlanul hazahívnád, akkor nem tudná, hogy hova megy. Tedd komollyá számunkra életünk egyetlen nagy kérdését, hogy Veled, vagy Nélküled folytatjuk tovább az életünket. Köszönjük, hogy kérhetünk téged, hogy amit még el akarsz végezni bennünk, abban engedhessünk Neked. Köszönjük, hogy megteszed. Ámen.


Éjjel-nappal, bármikor felkereshetjük Jézust.
Ő mindig készen áll és figyel a hívásunkra.
Micsoda nagyszerű áldás, hogy sem telefon, sem e-mail nem szükséges, mindössze csak egy suttogás.


Él Isten az égben!
Légy jó reménységben,
Meggyötört szívem!
Bár zápor módjára
Hull könnyeid árja,
Véd, áld Ő híven.
Meglássad, könnyhullásod
Összeszedi tömlőjében -
Él Isten az égben!El ne vonjuk soha másoktól
Segélyt adó testvérkezünk,
Még akkor sem, midőn azoktól
Jutalmat nem remélhetünk.
Az igazi felebarát
Másoknak is nézi javát.Élet és halál Ura! Légy velem! Ámen

Isten csatornája vagy

„…mert Isten az, aki munkálkodik bennetek…” (Filippi 2:13 NKJV)

A csatorna közvetítő eszköz, mint a csövek, melyeket vízvezetéknek használnak, vagy a kábelek, melyek az elektromos áramot vezetik – te pedig Isten csatornája vagy! Arra terveztek, hogy maga Jézus Krisztus áradhasson át rajtad. Isten arra választott ki, hogy te legyél az ő közvetítője ezen a földön. Az Úr imája szerint így imádkozunk: „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod!” (Máté 6:10). Jézus már nem jár köztünk fizikai testben, de felhatalmazást és erőt adott arra, hogy akaratát véghezvigyük. Más szavakkal: ez rajtad keresztül fog megtörténni! Isten megígérte: „Tietek lesz minden hely, amelyre lábatokkal léptek…” (5Mózes 11:24). Isten országának befolyását és javait magunkkal visszük mindenhová, ahová megyünk. A gond csak az, hogy a „vevőkészülékünk” nem mindig működik. Hit kell ahhoz, hogy elhiggyük, valóban Isten utasításait hallottuk, épp úgy, ahogy hit kell ahhoz, hogy elhiggyük, egy láthatatlan rádióhullám halad át a nappalinkon. Mivel meg vagyunk győződve ennek valóságáról, ráhangoljuk a készülékünket, vesszük és sugározzuk az adást.

A tudósok azt mondják, hogy a fémek közül a legjobb vezető az arany. A Biblia azt mondja: „…a ti megpróbált hitetek… sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál…” (1Péter 1:7). Bizonyos dolgok akadályozhatják, hogy képesek legyünk venni és továbbítani Isten adását. Ha kemény a szívünk, ha vezetékeink leszakadtak, vagy ha nem vagyunk tudatában annak, hogy közvetítők vagyunk, akkor úgy megyünk végig az életen, hogy nem csatlakoztunk rá arra az energiahálózatra, amit Isten biztosított számunkra. Telve kell lennünk Isten Igéjével, és ami még fontosabb: időt kell töltenünk kettesben az Úrral ahhoz, hogy Isten csatornái legyünk.

A LÉLEK ELTÁVOZHAT

  "Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?" (Zsid 10:29)
 
  Akik elutasítják Isten Lelkét és távozásra késztetik őt, nem tudják, hogy Sátán hová fogja őket vezetni. Amikor a Szentlélek eltávozik az embertől, önkéntelenül meg fogja tenni azokat a dolgokat, melyeket egykor - helyesen - bűnnek ítélt. Ha nem hallgat a figyelmeztetésekre, akkor olyan csapdába fogja ejteni önmagát, amely - mint Júdás esetében is - árulóvá és vakká teszi őt. Lépésről lépésre Sátán nyomdokait fogja követni. Ki tud ezek után bármilyen célból harcolni vele? Talán a lelkészek fognak könyörögni velük és értük? Minden szavuk semmitmondó mesének tűnik előttük. Az ilyen lelkek Sátánt választották társuknak, félreértelmezik a kimondott szavakat és torz megvilágításban jutnak el elméjükhöz.
  Azok, akik Isten Lelkét megszomorították, az Isten szolgái által hozzájuk intézett minden kérlelést értelmetlennek találják. Félreértelmeznek minden szót. Kinevetik és kigúnyolják a Szentírás figyelmeztetéseinek legünnepélyesebb szavait is, melyek hallatán remegnének, ha sátáni megbízottak nem babonáznák meg őket. Hiábavaló minden hozzájuk intézett felhívás. Nem hallgatnak meg sem feddést, sem tanácsot. Megvetik a Lélek minden könyörgését és áthágják Isten parancsolatait, melyeket egykor védelmeztek és felmagasztaltak. Nagyon illenek magatartásukra az apostol szavai: "...kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?" (Gal 3:1) Saját szívük tanácsait követik, míg az igazság nem lesz többé igazság számukra. Barabbást választották, Krisztust pedig elvetették.
  Létfontosságú, hogy Isten minden igéjével éljünk, máskülönben régi természetünk újra és újra előtérbe kerül. A Szentlélek, az igazság megváltó kegyelme teszi szívben eggyé egymással és Istennel Krisztus követőit. Csakis ő tudja kiűzni az ellenségeskedést, az irigységet és a hitetlenséget. Ő szentel meg minden vonzalmat. Ő szabadítja meg Sátán hatalmából és viszi vissza Istenhez a vágyódó és sóvárgó lelket. Ez a kegyelem hatalma. Ez az isteni hatalom, melynek befolyására megváltoznak a régi dolgok, szokások és gyakorlatok, melyeket ha mégis dédelget a lélek, elválasztja magát Istentől. Így megy végbe lélekben a megszentelődés, folyamatosan előre haladva és növekedve. (Review and Herald, 1897. október 12.)

2011. január 26. szerda Pál napja 1288.

A mai nap meditációs fogalma:
Isten...

A mai nap imádsága:
URam! Rólad elmélkedem nappal, s Rólad álmodom éjjel, kimeríteni ismereted kútját mégsem tudom. Add, hogy bűneimmel ne rövidítsem meg a kötelet, s hogy életem végéig bőséggel tudjak meríteni Belőled! Ámen

   

Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett.
Róma 1,20-21

Jiszráél ben Eliezer Baál Sém Tóv (1700-1755) rabbi, a haszidizmus megalapítója 1698-ban született, és később Medzsibozs-ban (Miedzyboz, ma Ukrajna) telepedett le. Ő volt az akinek tanításai alapján összefoglalták 4 alapeszméjüket, melyek a következők: 1.) Isten előtt nem a tudás, nem a törvények szigorú betartása a fontos, hanem az odaadó szeretet, a jóakarat és a lélek tisztasága. A vallásos életmód, a sok rituális előírás és a számos jócselekedet lényege ugyanis az Istenszeretet, a felebaráti segítségnyújtás és az értelmes életvitel, egyszóval az emberszeretet. 2.) Nem önmegtartóztatással, nem szomorúsággal, hanem őszinte örömmel, tánccal-dallal kell szolgálni az Urat. 3.) A dvekut - vagyis a teremtőhöz való ragaszkodás fontossága: feltétel és kérdés nélküli Isten felé irányuló teljes szeretet és hűség. 4.) A zsidó ember nem csak a Tóra 613 kifejezett parancsolatának teljesítésével szolgálja az urat, hanem minden hétköznapi cselekedetével is - azzal is, ha eszik, azzal is, ahogyan jár.

Baál Sém Tóvnak számos misztikus története ismert, melyek között egyszerű hétköznapi tanulságos történetek is akadnak. Az egyik ilyen történetben utazótársával beszélgetnek - természetesen az Istenről -, mire a fuvart vállaló fiatal kocsis megszólal paraszti józanságával: "Rabbi, adok én magának egy rúbelt, ha megmondja, hol van az Isten!?" Mire a bölcs öreg rabbi csak ennyit válaszolt: "Édes fiam, én meg adok neked rögtön kettőt, ha megmondod, hol nincs ott az Isten!"...

Isten istensége - legalábbis így emberileg, a fogalmaink segítségével okoskodva -, mindenhatóságában, ebből kifolyólag mindenkor és mindenben jelen-valóságában fogható meg. Aki egyszer is feltekintett az égre úgy, hogy a csillagok végtelenjeivel szembeállította homokszem-életének múlandóságát, az nem kerülhette ki a kérdéseket: "Ki vagyok én, s kicsoda Az, aki ezt az egész mindenséget létrehozta? Honnan jöttem, s hová megyek? S leginkább izgató kérdésünk így hangzik: Mi az értelme ennek az egésznek?"... De nemcsak odafönn vannak ámulatbaejtő dolgok, a Teremtő mikroszkópikus alkotásait nézegetve is egyik csodálatból eshetünk a másikba! S ha a mikro- és makrokozmoszban megtalálható az Isten "ujjlenyomata", akkor miért ne lenne bennünk is?

Bizony bennünk is lakozik az Isten! Misztikusan és csöndesen, fenntartva életünket addig a percig, amíg tetszésére van, hogy legyünk. Isten a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén tehát meglátható! Ha valakinek az Isten csak keresztényként, muzulmánként vagy zsidóként elképzelhető, akkor nem Istenről gondolkodik, hanem csak egy tanítás-tolmácsolta/festette istenképről. Az Isten istensége nem állítható meg etnikai- és kulturális határoknál, Ő Isten a Napban, a Tejútrendszeren túl, sőt a világ számunkra ismeretlen túlsó végében is! Isten teremtő hatalmának korlátokat csak az Istent nem ismerő szűkkeblű ember szab, amikor kijelenti: a Föld lapos, s hogy élet csakis a Földön létezhet, mert ez a világegyetem közepe... De talán érdemes lenne csöndben és szerényen hozzátenni: Uram, Istenem! Én ezt most egyelőre így gondolom, de tudom, hogy igazán Te vagy mindennek tudója!"

2011. január 26. szerda

A bűn minden embernek tovább adatott.

Ádám a Sátán sötét országának szolgálatába adta a meg nem született nemzedékeket, így mindannyian az ördög gyermekei lettek. Mindenki a törvény átka alá került.

Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: " Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni." Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert "az igaz ember hitből fog élni". A törvény pedig nem hitből van, hanem "aki cselekszi, az fog élni általa".
Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: "Átkozott, aki fán függ"
Galata 3:10-13,

Krisztus által meg vagyunk váltva, ingyen kegyelemből, az ő kereszthalála által, csak el kell fogadnunk ezt a kegyelmet .
Az emberek az eredendő bűnt Ádámtól örökölték, míg a személyes bűnt, az ember maga követi el. Nem azért bűnös mert vétkezik, hanem azért vétkezik mert bűnös.

Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle, hanem mindenki a maga bűnéért hal meg: minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest eszik.
Jeremiás 31:29-30,

Isten a saját bűneiért vonja felelősségre az embert, nem az atyáiknak a vétkéért.
Isten az embert hallhatatlannak teremtette, de az engedetlenségnek a halál volt az ára. De Jézus vére az életre hív minket.

Az Atya gondoskodott a törvénye által, hogy mindenki tiszta lappal induljon, és mindegy milyen múltja volt az embernek, mert a megtérése után Jézus fehér ruhát ad neki ,hogy tiszta lappal kezdje az új életet.
Igyekezzünk hát, hogy a fehér ruhánk az is maradjon.

Január 26.

Testben távol, lélekben közel

"17Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. 18Ezért el akartunk menni hozzátok, én, Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a Sátán. 19Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor? 20Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk." (1Thesszalonika 2,17-20)
Az igét olvasva eszembe jut Júdás apostol mondása, aki közös üdvösségről beszél (Júd 3). Mennyi minden közös Isten gyermekeiben. Közös tapasztalatok: megtérés, új élet, közös élmények, ugyanaz a Megváltó, ugyanaz a hit, ugyanaz a misszió, ugyanaz a mennyország. Természetes jelenség, ha az ennyi közös dologgal rendelkezők vágynak közösségben lenni. Megindító az apostol vágyódása a thesszalonikai gyülekezet után, és tanulságos is most, amikor az emberek egyre önzőbbek, csak magukkal törődnek, és nem értékelik sokra a gyülekezeti közösséget. Íme néhány tanulság:
A közösségre törekedni kell (17. v.). Elfoglaltság, tennivaló mindig van. Akadályok gyakran gördülnek az utunkba, de a közösség utáni vágy késztet arra, hogy félretegyük azokat. Legyen szó istentiszteletről vagy imaközösségről, ne légy passzív, ne okold a körülményeket, hanem tégy meg mindent, hogy részed lehessen benne!
A sátán mindenképpen akadályozni akarja a közösséget (18. v.). Ha lehet, ne menj el, ha ott vagy, ne nyerj áldást. Félre kell tenni az akadályokat.
Értékelni kell a közösség tagjaiban azt, amit Isten kimunkált bennük (19. v.). Túl sokat "szolgálunk" a kritizálás "ajándékával", de ez nem az Úrtól van.
A hívők közössége nagy érték, becsüljük meg kellőképpen! /FGy/


Talán hallgatnak rá

"1Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 2Ezt mondja az ÚR: Állj az ÚR házának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból eljönnek leborulni az ÚR házába. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se végy el belőle! 3Talán hallgatnak rá, és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom, hogy gaztetteik miatt veszedelmet akartam hozni rájuk. 4Ezt mondd nekik: Így szól az ÚR: Ha nem hallgattok rám, és nem éltek törvényem szerint, amit elétek tártam, 5és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem - méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk -, 6akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Silóval; ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld minden népe! " (Jeremiás 26,1-6)
Jósiás király idejében lelki megújuláson ment át Isten népe, a király halála után azonban visszazökkent minden a régi kerékvágásba. Ekkor küldi Isten a prófétát azzal az üzenettel, hogy az egyetlen járható út az volt, amiről éppen most letértek. Vissza kell fordulni az igéhez. A hallgatók azonban reménytelen esetnek bizonyultak, mert elfogták Jeremiást, és meg is akarták ölni beszéde miatt. Hajlamosak vagyunk ilyen esetekben reménytelenül és csüggedten kijelenteni, hogy alkalmatlan az idő az ige hirdetésére. Ha így is van emberileg, nem kell csüggedni, mert az ige mindig élő és ható, és bármikor célt érhet.
Érdekes megfigyelni, hogy Isten nem mond le népéről. Küldi nekik az üzenetet a próféta által, amely világosan megmutatja a megmaradás útját. Megszólal a remény hangja: "talán hallgatnak rá, és megtér mindenki". Ma az emberek nem szeretik az igazságot hallani, de odafordulnak a mesékhez. Ha bizonyságot teszünk, lehet, hogy kigúnyolnak, megvetnek, lenéznek. Nem könnyű a jeremiási sors, de ne tegyük félre küldetésünket, hirdessük az igét azzal a reménységgel, hogy "talán hallgatnak rá"! /FGy/

Január 26.

Más a vető és más az arató.
János 4,37
 
Uram! Apostolod - Pál - ezt tanította: "Amit vet az ember, azt aratja is" (Efezus 6,7). Évek szűk forgásában ez így igaz. Mindenekfölött azonban igaz a Te szavad: "Más a vető és más az arató" - ha emberöltőkben vagy évszázadokban gondolkozunk. Tanítványaidat ilyen gondolkozásra nevelted. Ők a próféták vetésének aratói, de ugyanakkor vetőmunkásai késő nemzedékek aratásának. Ha valaki ezt a szavadat szívében forgatja, akkor ennek a szónak nyomán igen komolyan értékeli a múltat, és a jövőre gondoló lelke felelősségre ébred. A múlttól sokat kaptunk. Nemcsak nehéz küzdelmeinket, hanem sok kincset is. Köztük a legfőbbet: hitünket. A jövő iránt fölébredt felelősségünk pedig megszabadít az örökös önzés kötelékeiből. Megtanulunk messze nézni.

Uram! Színed előtt hálával gondolok azokra, akik előttem jártak. Akik megkereszteltettek, hitben neveltek, szolgáló szeretetükkel egyengették utamat és földiekben, lelkiekben oly sok mindent átruháztak reám. És könyörgéssel szólok hozzád: taníts meg úgy élnem, mint aki jól tudja, hogy mai szavaim és tetteim nyomán is megterem valami. Átok, vagy áldás. Engedj áldást vetnem.

2011. január 25. Szent Pál apostol megtérése A nap liturgikus színe: fehér

Szent Pál, az üldözőből Krisztus tanújává válik, és egész életét a megismert örömhír hirdetésének szenteli. Kitartásával és lelkesedésével akarok én is hirdetője lenni Jézus örömhírének.


A mai napon Krisztus Urunk végtelen irgalmát ünnepli az Anyaszentegyház. Szent Pál, ifjúkori nevén Saul, a farizeusok Írás-ismeretével és elvakult dühével ki akarta irtani a zsenge Egyházat. De úgy tetszett Annak, Aki anyja méhétől kiválasztotta, hogy amikor legnagyobb lánggal lobogott lelkében a gyűlölet, akkor hívja meg apostolának. Amikor Saul a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, többé nem hallgatott testre és vérre, hanem hittel követte Krisztust.
A meggyőződés erejével hirdette:
Tudom, kinek hittem, és biztosra veszem:
elég hatalmas ahhoz, hogy igazságos Bíróként
megőrizze a rábízott kincsemet az utolsó napig.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Krisztus maga hív általunk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a lélek ártatlanságával állhassunk Urunk, Istenünk elé.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki megjelentél a damaszkuszi úton:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki eleve arra rendeltél minket, hogy Isten gyermekei legyünk:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki mindenkit elvezetsz az üdvösségre:
Uram, irgalmazz!
DICSŐSÉG
A SZENTLECKÉHEZ (ApCsel 22, 3-16; vagy 9, 1-22)
Jézus isteni szeretetével megjelent Saulnak a damaszkuszi úton, hogy az üldözőt követésére hívja. Úgy tetszett neki, hogy rábízza az igehirdetést a pogányok között. Pál pedig - engedelmeskedve a hívó szózatnak - megtért, megkeresztelkedett, Krisztus követője lett.
AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mk 16, 15-18)
Jézus búcsúzásakor mintegy végrendeletként hagyta meg: Menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. A missziós küldetés nem csak az apostoloknak szól, hanem minden megkeresztelt ember hivatása.
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, Aki minden embernek Üdvözítője akart lenni, hogy nyissa meg értelmünket a hit titkainak befogadására, és töltsön el bennünket Szent Pál apostol buzgóságával.


   1. Add, Urunk, hogy halogatás nélkül kövessük jóra ösztönző indításaidat.
   2. Add, hogy szakítva a bűnnel, többé már ne vétkezzünk.
   3. Add, hogy megtérésünk cselekedeteinket teljesen akaratod szerint formálja át.
   4. Add, hogy soha gyűlöletet ne hordozzunk szívünkben.
   5. Add, Urunk, hogy a ránk bízott kincs az utolsó napon kamatot hozzon az örök életre.


Urunk, Jézus Krisztus! Te a gyűlölködő Sault meghívtad és átformáltad apostoloddá és szentté. Kérünk, Szent Pál megtérése ösztönözzön bennünket, hogy mi is állhatatosan munkáljuk üdvösségünk művét, és apostoli lelkülettel vezessük el a ránk bízottakat Hozzád. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

       
ApCsel 22,3-16

Ő pedig így szólt: ,,Zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarzusban születtem, de ebben a városban nevelkedtem fel Gamáliel lábánál. Az atyák törvényének szigorúsága szerint nyertem oktatást, a törvény buzgó követője voltam, amint ti is azok vagytok ma mindnyájan. Ezt az utat pedig halálra üldöztem, megkötöztem és őrizetbe adtam férfiakat és nőket. Ezt a főpap és a vének mind tanúsítják rólam. Kaptam tőlük leveleket is, úgy mentem el Damaszkuszba a testvérekhez, hogy az ottaniakat is megkötözve Jeruzsálembe hozzam, hogy megbüntessék őket. Történt azonban, hogy útközben, amikor Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban hirtelen nagy világosság áradt rám az égből. Leestem a földre, és szózatot hallottam, amely azt mondta nekem: ,,Saul, Saul miért üldözöl engem?'' Én pedig így feleltem: ,,Uram, ki vagy?'' Ő azt válaszolta: ,,Én vagyok a Názáreti Jézus, akit te üldözöl.'' Akik velem voltak, látták ugyan a világosságot, de nem hallották annak szavát, aki velem beszélt. Erre én megkérdeztem: ,,Mit tegyek, Uram?'' Az Úr pedig azt mondta nekem: ,,Kelj fel, és menj Damaszkuszba. Ott megmondják majd neked mindazt, amit tenned kell.'' Mivel azonban a ragyogó fény következtében nem láttam, a kísérők kézenfogva vezettek, s így értem Damaszkuszba. Egy bizonyos Ananiás nevű férfi, aki félte Istent a törvény szerint, s akiről az ottlakó zsidók mind jó véleménnyel vannak, felkeresett, és mellém állva azt mondta nekem: ,,Saul testvér, láss!'' Abban a pillanatban megláttam őt. Ő pedig így folytatta: ,,Atyáink Istene előre kijelölt téged, hogy megismerd akaratát, meglásd az Igazat, és szavait a saját szájából halld. Tanúskodni fogsz mellette minden ember előtt azokról a dolgokról, amiket láttál és hallottál. Most pedig miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, és hívd segítségül az Ő nevét!''
Mk 16,15-18

Azután ezt mondta nekik: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.''

2011. január 25. ? Kedd, Szent Pál apostol megtérése

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
   Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
   teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
   elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket
   űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami
   mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok
   meggyógyulnak.
   Mk 16,15-18


   Elmélkedés:
   A látványos külső eseménynél fontosabb a belső átalakulás, a szív megtérése,
   amelyről maga Szent Pál a következőket írja a galatákhoz írt levelében: ?Úgy
   tetszett Istennek, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, hogy hirdessem a
   pogányoknak? (Gal 1,16). Megtérése után három évi felkészülést követően
   indul csak el, hogy ezt a küldetést teljesítse. Megérti Krisztus szavát, és
   az igehirdetés szolgája lesz. Tudja, hogy nem elegendő a rendkívüli megtérés
   eseményével dicsekedni, hanem elkötelezetten és hűségesen hirdetnie kell
   Krisztus evangéliumát, aki meghívta őt erre a szolgálatra.
   Az egyházban minden korban akadnak megtérők. Sokan talán bizalmatlanul és
   gyanakodva tekintenek rájuk. De vigyázzunk! Ne vonjuk kétségbe megtérésük
   őszinteségét! Az évek majd úgyis megmutatják, hogy a megtérés kegyelme
   mennyire mélyen ivódik majd lelkükbe. Inkább imádkozzunk értük, hogy
   megerősödjenek és kitartsanak Krisztus mellett!
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket
   már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő. Erőm
   nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra pazaroltam.
   Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád könyörgök kegyelemért
   és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem! Érintsd meg lelkemet szerető
   kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald meg lelkemet, hiszen te
   vagy a legjobb vigasztaló!
   Svéd Szent Brigitta

25. kedd: SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep)

ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs 116 Mk 16,15-18
    Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát

ApCsel 22,3-16

Ő pedig így szólt: ,,Zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarzusban születtem, de ebben a városban nevelkedtem fel Gamáliel lábánál. Az atyák törvényének szigorúsága szerint nyertem oktatást, a törvény buzgó követője voltam, amint ti is azok vagytok ma mindnyájan. Ezt az utat pedig halálra üldöztem, megkötöztem és őrizetbe adtam férfiakat és nőket. Ezt a főpap és a vének mind tanúsítják rólam. Kaptam tőlük leveleket is, úgy mentem el Damaszkuszba a testvérekhez, hogy az ottaniakat is megkötözve Jeruzsálembe hozzam, hogy megbüntessék őket. Történt azonban, hogy útközben, amikor Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban hirtelen nagy világosság áradt rám az égből. Leestem a földre, és szózatot hallottam, amely azt mondta nekem: ?,,Saul, Saul miért üldözöl engem??'' Én pedig így feleltem: ?,,Uram, ki vagy??'' Ő azt válaszolta: ?,,Én vagyok a Názáreti Jézus, akit te üldözöl.?'' Akik velem voltak, látták ugyan a világosságot, de nem hallották annak szavát, aki velem beszélt. Erre én megkérdeztem: ?,,Mit tegyek, Uram??'' Az Úr pedig azt mondta nekem: ?,,Kelj fel, és menj Damaszkuszba. Ott megmondják majd neked mindazt, amit tenned kell.?'' Mivel azonban a ragyogó fény következtében nem láttam, a kísérők kézenfogva vezettek, s így értem Damaszkuszba. Egy bizonyos Ananiás nevű férfi, aki félte Istent a törvény szerint, s akiről az ottlakó zsidók mind jó véleménnyel vannak, felkeresett, és mellém állva azt mondta nekem: ?,,Saul testvér, láss!?'' Abban a pillanatban megláttam őt. Ő pedig így folytatta: ?,,Atyáink Istene előre kijelölt téged, hogy megismerd akaratát, meglásd az Igazat, és szavait a saját szájából halld. Tanúskodni fogsz mellette minden ember előtt azokról a dolgokról, amiket láttál és hallottál. Most pedig miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, és hívd segítségül az Ő nevét!?''

vagy

9,1-22

Eközben Saul, aki még mindig gyűlölettől lihegett és halállal fenyegette az Úr tanítványait, elment a főpaphoz, és levelet kért tőle a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és nőket, akiket ott talál ennek a tannak a követői közül. De amint haladt az úton és Damaszkuszhoz közeledett, történt, hogy hirtelen fényesség ragyogta körül az égből. Leesett a földre, és szózatot hallott, amely azt mondta neki: ,,Saul, Saul, miért üldözöl engem?' Erre remegve és ámulva megkérdezte: ,,Uram, mit akarsz, hogy tegyek?' Az Úr azt válaszolta neki: ,,Kelj föl és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.' A férfiak, akik kísérték, csodálkozva álltak. Hallották ugyan a hangot, de nem láttak senkit sem. Saul pedig fölkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott. Úgy vezették be kezénél fogva Damaszkuszba. Ott volt három napig, nem látott, nem evett, nem ivott semmit. Volt Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány, akihez az Úr látomásban így szólt: ,,Ananiás!' Ő pedig így felelt: ,,Itt vagyok, Uram!' Az Úr így folytatta: ,,Kelj föl, menj el az úgynevezett Egyenes utcába, keress fel Júdás házában egy Saul nevű tarzusi embert. Íme, épp imádkozik, és lát egy Ananiás nevű férfit, amint belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy látását visszanyerje.' Ananiás azonban azt felelte: ,,Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, hogy mennyi gonoszat tett szentjeiddel Jeruzsálemben. Itt meg felhatalmazása van a főpapoktól, hogy megkötözze mindazokat, akik segítségül hívják nevedet.' De az Úr azt mondta neki: ,,Csak menj, mert kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt. Én ugyanis megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.' Erre Ananiás elindult, bement a házba, rátette a kezét, és azt mondta: ,,Saul testvér, az Úr Jézus küldött engem, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy láss és eltelj Szentlélekkel.' Erre azonnal halpikkely-szerű valami hullott le a szemeiről, és visszanyerte a szeme világát. Fölkelt és megkeresztelkedett, azután ételt vett magához és megerősödött. Néhány napig még együtt maradt a tanítványokkal, akik Damaszkuszban voltak. Azonnal hirdette a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten Fia. Mindazok pedig, akik hallgatták, csodálkoztak és megjegyezték: ,,Nem ez az, aki Jeruzsálemben vesztére tört azoknak, akik ezt a nevet segítségül hívták, és ide is azért jött, hogy megkötözve elhurcolja őket a főpapokhoz?' Saul azonban mind nagyobb erővel lépett fel, zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, és tanúságot tett Krisztusról.

Zs 116

ALLELUJA! Dicsérjétek az Urat minden népek, dicsérjétek őt minden nemzetek! Mert megerősíttetett mirajtunk az ő irgalma, és jósága örökre megmarad!

Mk 16,15-18

Azután ezt mondta nekik: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.'
Édes Atyám hálát adok Neked, hogy betegségem, és nehézségeim közepette is jóságod vesz körül és nem a bajok uralkodnak rajtam, hanem szereteted. Ámen


Édes Atyám! Kérlek, adj tiszta látást a bűnöktől elhomályosodott szemünknek, hogy megláthassuk a Te véghetetlen szeretetednek naponként érezhető és látható jeleit. Add, hogy tiszta szívből áldjunk érte. Ámen (BM)


Édes Atyám, köszönetet mondok az értem mondott imádságokért. Tedd buzgóvá szívemet a másokért való könyörgésben és kérlek, hallgasd meg azokat. Juttasd eszembe azokat, akikről hosszú ideje megfeledkeztem. Szívemben éljen, hogy az imádságnak megtartó ereje van, amit már olyan sokszor megtapasztaltatott velem mérhetetlen szereteted. Tiéd mindenért a dicsőség. Ámen (B.M.)


Édes Atyánk, a Jézus Krisztusban! A Te világosságod által láthattuk meg a világosságot, Tőled való az igazi derű. Áraszd ránk Fényedet a SZENTLÉLEK által,hadd tükrözzük szeretetedet, békességedet mindazok felé, akikkel az életünk összeér. Végy el tőlünk rosszkedvet, magunkra nézést, csüggedést, tégy bennünket akaratod cselekvőivé, világosságod, meleged hordozóivá mindenütt és minden időben. Ámen.


Édes Jézusom, ma különös módon szeretnélek megkeresni.
Gyakran csak szívességeket kérek, mikor eljövök Hozzád.
Ma nem kérek, csak Eléd helyezem magam.
Engedd, hogy a szívem felelni tudjon a szeretetedre.


Édes Uram, köszönöm ezt a reggelt, köszönöm, hogy nap nap után kapok mindig újabb lehetőséget, újabb napot, hogy Szolgáljalak, hogy változzam, hogy egyre közelebb kerüljek Hozzád és Szeretteimhez. Nagy ajándék ez. A Tőled kapott IDŐ, a naponkénti lehetőségek. Bocsásd meg, hogy ritkán értékelem ezt az ajándékot. "Tégy Uram engem ma (is) Áldássá, Lelkedet úgy várom, tedd Te a szívem hálássá, hogy csak Neked szolgáljon..." Köszönöm, hogy elhívtál, véreddel Megváltottál! Ámen
(E.R.)


Édes Uram, segíts, hogy megnyíljak Feléd egészen, ahogy most félreteszem evilági gondjaimat.
Tölts el engem a Te békéddel, szereteteddel.Egek nagy Királya! Talán nem is kellene más szavakat, más mondatokat írni, hanem elég lenne folytatni, a 266. dicséretünk valamennyi versével imádságunkat. Ám mégis hadd bátorkodjunk saját szavainkkal megfogalmazni Hozzád intézett kérésünket, köszönetünket és hálánkat! URam! Könyörgünk azért, hogy e sokat próbált Nemzetet újból felemeld! Te adj nekünk ehhez erőt, kitartást, állhatatosságot, reményt, Tőled kapott bölcsességet, hogy az adott szó ismét értelmet kapjon! Add meg nekünk, hogy Jézus Krisztusnak, a mi Megváltónknak a szeretetfürdőjében megtisztíthassuk szívünket, lelkünket, gondolatainkat! Ámen (M. S.)

A LELKET MEG LEHET SZOMORÍTANI

  "És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára." (Ef 4:30)
 
  Szeretném minden testvér és testvérnő emlékezetébe vésni, hogy a Szentlélek megszomorítása komoly dolog. Ez akkor történik meg, amikor az emberi hírnökök a saját maguk útját járják, a hasznukért munkálkodnak és visszautasítják, hogy Isten szolgálatába lépjenek, mert a kereszt túl nehéz, vagy az önmegtagadás túl nagy ár számukra. A Szentlélek minden szívbe szeretne beköltözni. Ha mint tiszteletreméltó vendéget örömmel köszöntik, akkor azok, akik befogadták őt, teljessé lesznek Krisztusban; az elkezdett jó munka befejeződik; és a tisztátalan gondolatok, a visszás érzelmek és a lázadó tettek helyét szent gondolatok, mennyei érzelmek és krisztusi cselekedetek foglalják el.
  A Szentlélek mennyei tanító. Ha figyelünk leckéire, akkor bölcsek leszünk az üdvösségre. De jól kell vigyáznunk szívünkre, mert túl gyakran feledkezünk el a kapott mennyei utasításról, és szentségtelen szívünk természetes hajlamai szerint akarunk cselekedni. Mindenkinek meg kell vívnia a harcot saját énjével. Figyeljünk a Szentlélek tanításaira! Ha ezek szerint cselekszünk, akkor ő újra és újra megismétli ezeket, míg a benyomások olyanok nem lesznek, mintha örök sziklába véste volna őket.
  Isten megvásárolt bennünket, és minden emberi szívben igényt tart a trónra. Lelkünket és testünket alá kell rendelnünk neki; természetes szokásainkat és vágyainkat pedig lelkünk magasabb rendű szükségleteinél alábbvalónak kell tartanunk. Ebben a munkában azonban nem hagyatkozhatunk önmagunkra. Nem követhetjük biztonsággal saját iránytűnket. A Szentléleknek kell megújítania és átalakítania bennünket. Isten szolgálatában nem lehet félmunkát végezni. Akik azt vallják, hogy Istennek szolgálnak, s mégis természetes ösztöneik szerint élnek, azok félrevezetik önmagukat. Krisztus mondta: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből" (Mt 22:37), "...ezt cselekedd, és élsz." (Lk 10:28) (Manuscript Releases, 18. kötet, 47-48. oldal)

A jellem fontossága

„…akik igazan élnek, azokat kedveli.” (Példabeszédek 12:22)

George Jones pályafutását boltossegédként kezdte egy zöldségkereskedésben, és hamarosan jó hírnévre tett szert figyelemreméltó munkaerkölcse miatt. A jelleme volt az, amit az emberek észrevettek George-ban. Példája volt ennek az alapelvnek: „Utálja az Úr a hazug ajkat, de akik igazan élnek, azokat kedveli” (Példabeszédek 12:22). George jellemessége felkeltette Henry J. Raymond, a híres újságíró figyelmét. Barátok lettek, és együtt elindították a New York Timest. Évekkel később, amikor az újság keresztes hadjáratot indított Boss Tweed* ellen, Jonesnak felajánlottak 500 000 fontnyi kenőpénzt – ez akkoriban hatalmas összeg volt. Csak annyit kellett volna tennie, hogy nyugdíjba vonul, és Európába költözik. „Egész hátralévő életében úgy élhet, mint egy herceg” – mondta az ajánlatot tevő gengszter. „Igen” – felelte Jones – „és minden nap hitvány gazembernek tartanám magam”.

A költő így írt: „Együtt kell élnem magammal, ezért mindent rendben akarok tudni. Azt akarom, hogy minden nap képes legyek a saját szemembe nézni. Nem akarom, hogy úgy kelljen látnom a lemenő napot, hogy gyűlölöm magam mindazért, amit tettem. Nem akarok piszkos titkokat őrizni magamról, és nem akarom azzal áltatni magam, hogy úgysem fogja tudni senki, miféle ember vagyok valójában.” Semmi sem fontosabb, mint a jellemed. Nem számít, hogy milyen gazdag vagy milyen sikeres leszel, ha elveszted a becsületed, mindent elveszítesz. És még egy gondolat: ha mindig a helyes dolgot teszed, soha nem kell aggódnod amiatt, hogy eszedbe jut valami, amit tettél!

*William Magear Tweed (1823-1878) New York állam egyik legbefolyásosabb politikus-üzletembere volt, erre utal ragadványneve, a „Boss” Tweed is (boss = főnök). Hatalmas összegeket sikkasztott az adófizetők pénzéből, ezért börtönbüntetésre ítélték.