2017. január 1., vasárnap

A Biblia első ígérete

"Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod ésaz asszony utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod."
 (1Mózes 3,15)

   A bűnbe esett ember számára ez az első ígéret. Benne van az egész evangélium és a kegyelmi szövetség lényege. Nagyrészt már beteljesedett. Az asszony magvának? Jézus Krisztusnak bizony mardosta a sarkát a Sátán, és ez rettenetes mardosás volt! De milyen rettenetes a kígyó fejének végleges széttiprása! Ez lényegében már megtörtént, amikor Krisztus eltörölte a bűnt, legyőzte a halált és megtörte a Sátán hatalmát; de végső beteljesedése Urunk második eljövetelére és az utolsó ítélet napjára vár. Számunkra ez az ígéret azt a jó hírt jelenti, hogy bár a gonosz nagy erővel támadja testi természetünket, mintegy a "sarkunkat mardossa", mi azonban győzedelmeskedhetünk a Krisztusban, aki lábával az ősi kígyó fejére taposott. Egész éven át tapasztaljuk majd ezen igevers első felét, a Sátán kísértéseit és a Sátán magvából való gonoszok támadásait. Lehet, hogy úgy sarkunkba marnak majd, hogy belesántulunk; de ragadjuk meg igénk második felének biztatását, és akkor nem csüggedünk el. Hit által örvendezzünk, hogy mégis győzni fogunk Jézus Krisztusban, az asszony magvában.


A LÉLEK ÍGÉRETE

  "És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké." (Jn 14:16)
 
  Amikor Jézus megígérte tanítványainak a Szentlelket, tanítói működésének befejezéséhez közeledett. Ott állt a kereszt árnyékában, a bűnteher súlyának teljes tudatával, amit neki, mint Bűnhordozónak kellett viselnie. Azonban mielőtt feláldozta magát, kioktatta tanítványait a legfontosabb, legtökéletesebb adomány felől, melyet követőinek adni akart. Olyan adományról, mely kegyelmének határtalan segélyforrását tárja fel előttük. "És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad." (Jn 14:16-17) Az Üdvözítő ezzel utalt a jövőre, amikor eljő a Szentlélek, mint földi képviselője, és hatalmas munkát végez. Annak a sok rossznak és gonoszságnak, mely évszázadokon át halmozódott fel, az ember ezentúl a Szentlélek isteni ereje által álljon ellen.
  A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem korra, sem fajra. Krisztus kijelentette, hogy Lelkének szent befolyásában követői a világ végezetéig részesülnek. Pünkösd napjától mind a mai napig el is küldte a Vigasztalót mindazoknak, akik életüket Krisztus szolgálatára szentelték. Mindazokhoz, akik Krisztust elfogadták Üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek, mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot Megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a Lélek segítségét nagymértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt. Angyalok és emberek előtt bizonyították be a megváltó Szeretet átformáló hatalmát. (The Acts of the Apostles, 47-49. oldal)


Áldj meg, Istenem, fényeddel ebben az új évben!

    Krisztus mondja: Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. (Jn 12,46)

Világ és világosság szavainknak közös a töve. A világ nem azonos a világossággal, de onnan ered, abból teremtődött, fényből. A modern fizika szerint mindennek hullám természete van. Ez azt jelenti, hogy e világ dolgainak alkotóelemei rezgésben vannak, sőt ez a rezgés maga a világ alkotóeleme. A fény is egyfajta rezgés, hullám. Tér-idő világunk szövete hullámokból van szőve. Innen azonban, a mi világunkból nézve e hullámok, e világ fénye, maga ez a világ: sötétség, vagyis ur. Még a legragyogóbb csillag fizikai fénye is sötétség a világ eredetébol nézve, a Teremtés világosságából szemlélve. S annak a természete, aki a Kezdetből jön, aki a Teremtés közeléből jön, aki az e világot megtartó Istentől jön, az maga a világosság. Őhozzá fizikai eszközökkel, érzékszerveinkkel nem lehet közelebb jutni. Az aki hisz énbennem mélysége kell ahhoz, hogy közelebb kerüljünk e forráshoz, hogy minden érzékünket és minden minket alkotót, mindent, ami bennünket önmagunkká tesz, e forrásba vetve, e forrásra szegezve megmaradjunk, s ne a sötétségbe vesszünk bele. Mert e világ szépségei, színei és fényei mind Istentől elfordult árnyékai annak a világosságnak, amelyből mindezek keletkeztek. A világosság azonban megjelent a világban. S bár a világ nem fogadta őt be, nem fogadta be azt, aki által maga is létrejött, de ez a világosság, aki Jézus Krisztus, megnyitotta a lehetőségét annak, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.

    Vigasztalódj! Nem keresnél, ha már meg nem találtál volna. (Pascal)    Istenünk! Kérünk téged, hogy őrizz meg minket ebben a világban, de őrizz és óvj meg minket e világ sötétségétől. Adj erőt nekünk ahhoz, hogy valódi eredetünk fényét felismerhessük Fiadban, Jézus Krisztusban. Ámen.


Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt,mielőtt még anyja méhében megfogant. (Lk 2,21)


Életének nyolcadik napján a törvény rendelése szerint Jézust körülmetélték, ezzel Izráel népének tagja lett, hiszen a körülmetélkedés az Isten és népe közötti szövetségnek a jele. Ezen a napon kapta a nevét is. Követői számára tehát január elseje nemcsak az esztendő első napja, de Jézus névadásának ünnepe, neve napja is. Elsősorban őt ünnepeljük ma. A névadással József és Mária az Istentől kapott utasításnak engedelmeskedett. A név jelentése: Jahve - az Úr - megsegít, illetve üdvözít. Az ünnep kétféle tartalma nagyszerűen kapcsolódik össze egyik újévi énekünkben:


Jézus legyen jelszavunk,
Midőn egy új évbe lépünk.
Jézus neve jó pajzsunk,
Mellyel harcol s győz is népünk... (182)


Jézus neve jelszó: követőinek jelszava. Összetartozunk, együvé tartozunk, hozzá tartozunk mind, akik az Ő nevét hordozzuk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevére kereszteltettünk meg, Jézus neve - ha láthatatlanul, de - letörölhetetlenül a homlokunkon van. Ő számon is tart mindnyájunkat, nekünk sem szabad elfeledkeznünk sem Róla, sem az övéiről. Jézus neve pajzs, hitünk pajzsa. Naponta megújuló csatában állunk az ősellenséggel, az Isten ellen lázadó és lázító szellemi hatalommal, a Sátánnal. Ellenségünk arra biztat, hogy vonjuk kétségbe Isten jó szándékát, forduljunk el Tőle, s tetteinkkel szegjük meg rendelkezéseit. Jézus neve pajzs, segítségével kivédhetjük az ellenség nyilait, megcáfolhatjuk érveit, s így hűségesek maradunk Urunkhoz. Lehet, hogy bukásokkal, sőt vereséggel zártuk az elmúlt esztendőt. Kezdjük a szabadító Jézus nevével!
. . .

URAM!
Neveddel indulunk, Jézus! Áldott légy az új esztendőért, amelynek reggelén kegyelmed ismét megújult rajtunk. Téged kívánunk és téged imádunk, aki ez esztendőnek is alapot vetsz igéddel, és utat készítesz, hogy kedved szerint éljünk. Maradj velünk az egész esztendőben! Eléd visszük veszteségeinket: azokat, akik az elmúlt évben elindultak a minden halandók útján. Nyugodjanak emlékezetedben, s támaszd fel őket ama napon. Tudjuk, hogy az új évben újakkal is fogunk találkozni, új családtagokkal, barátokkal, munkatársakkal. Segíts nekünk, hogy bizalommal tudjuk őket fogadni, s vonásaikon észrevegyük kezed nyomát. Segíts szeretni őket! Ámen.


Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa.
Máté 5,3

Uram!
Azt kínálod az embernek, amire legjobban éhezik: a boldogságot. Mégis egész tömeg emberrel együtt magam is legtöbbször boldogtalanság miatt sóhajtozom. Az oka? Mostani szavad fölvilágosít felőle. Gazdagságomban kéjelgek. Megvan a magam útja, melyrőlazt hiszem, a legbölcsebben választottam meg. Büszke vagyok műveltségemre, mellyel magamat embertársaim fölé emelem. Van napi, havi, évi, vagy egész életre szóló tervem, amelynek megvalósítása érdekében minden erőmet mozgósítom. Vannak elveim - értük kiállni életem értelmének vélem. Egyszóval: gazdagnak tudom magamat. S eközben úgy járok, mint a gyermek: két kezében színes kavicsokat szorongat, és ezért porba ejti a pirosarcú, ízes almát.


Uram!
Mutasd meg nekem boldogságom útját. Most, amikor imádkozó szívvel figyelek szavadra. Te azt mondod: szegénynek kell lennem, ha a menny boldogságát már e földön ízlelni akarom. Taníts meg: megüresített kézzel - persze, még inkább: megüresített szívvel - Istentől várnom, amit Ő kínál nekem kegyelméből ma is. Segíts arra az útra, amelyet Ő nyit meg előttem. Indíts arra a szolgálatra, amelyet az Ő akarata parancsol nekem. Szegénységemben taníts meg mindent tőle kérnem a mai napra és egész földi életemre, és tőle várnom a menny boldogságát.


MI LÁTTUK AZ Ő DICSŐSÉGÉT


"Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak." Máté 5,9 "És láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal." János 1,14


Az év első napjára szóló igerészt szerettem volna azzal kezdeni, hogy boldog új évet! Nemrég jöttem rá, hogy boldog év nincsen. Dátumokat nem lehet éltetni, azok nem élnek. Ezért nem lehet egy év boldog. Csak az ember lehet boldog! Az előtted álló év csak akkor lesz boldog, ha te boldog ember leszel az év minden napján. Az új fordítás így mondja: "Boldogok, akik békét teremtenek." Egy Teremtő van: Isten! Ő tud békét teremteni. Az első teremtés, az ember, megromlott. Isten azáltal teremtett békességet, hogy új Embert teremtett: Jézust. Ha téged újjászülhetett már Általa, akkor lehetsz békességszerző ember ezen a földön. Elmondhatod-e már, hogy láttad az Ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét? A látás a hit! A hited szemével látsz. Látod-e Őt igeolvasás közben, események közben? A tanítványok elmondhatták: "Mi láttuk." Benne vagy-e ebben a "mi"-ben? Amíg magamat látom, nem láthatom Jézust és az Ő dicsőségét. Jézus legnagyobb dicsősége a kereszten ragyog. Ott majdnem senki nem látja. A csőcselék ordít, a farizeusok, főpapok örülnek. Ketten látják: a mellette függő lator, aki azt kéri tőle: "Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a Te országodban." Látja a százados és vallja: "Bizony, Istennek Fia volt ez!" Lásd meg te is, hogy békességszerző emberré lehess. Akkor hozhat bármit számodra az év, ha Jézus vére árán megbékéltél már Istennel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése