2017. november 19., vasárnap

Az igazak öröme.
                                
     Az igazaknak reménysége öröm.
     Példabeszédek könyve 10, 28.
    
     Akármennyit bánt s keserít is a világ, akármennyi baj, betegség ér is, drágaság, háború, akárhogyan nyomorgat is, nem törődünk vele. Úgy vesszük, mintha savanyú almába harapnánk s keserű poharat kóstolnánk, csak azért, hogy annál jobban essék utána az édes s annál jobban kívánjuk megváltatásunk napját. Másként megkeményednénk, mint a gőgös; megátalkodott világ.
     Végtére nemcsak a szenvedést nem éreznénk, hanem Isten igéjére sem figyelmeznénk s az istentelenekkel együtt el kellene pusztulnunk.
     Isten csak kegyelmet gyakorol velünk, mikor megunatja velünk ezt a világot s egy jobb világgal vigasztal, amelynél jobbat szem nem látott, fül nem hallott.
     Ígéri, hogy eljön hamar nagy hatalommal és dicsőséggel az ég felhőiben s minden nyomorúságtól megszabadítva, örökkévaló örömre magához vész bennünket. Az istenteleneknek azonban ez nem lesz valami örvendetes látvány!
    
          Híveid közt engem állass,
          Hitetlenektől elválassz;
          Áldalak, hogy engem áldasz.
          Add hogy boldogságot nyerjek,
          És híveiddel örüljek,
          Mindörökké dicsérjelek.


Engedelmességből áldás

?Ettől a naptót fogva áldást adok" (Hagg 2,19).


   Az eljövendő dolgok rejtve vannak előttünk, ez az Ige mégis egy  tükör, amelyben láthatjuk a következő éveket. Az Úr így szót: ?Ettől a  naptól fogva áldást adok."
   Érdemes megjegyeznünk, mikor hangzott el először ez az ígéret. Aszály, gabonarozsda, jégeső pusztított mindenfelé, és ennek oka a nép  bűne volt. De meglátta Isten, hogy megfenyített népe elkezd  engedelmeskedni Igéjének, építi a templomot, ezért mondja ezt: ?Attól  a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját; gondoljátok csak meg! Ettől a naptól fogva áldást adok!" Ha bűnben éltünk, de a Szent Szellem világosságában erre rádöbbentünk és megtagadtuk a bűnt, akkor számíthatunk Isten áldására. Sőt, jótetszését, Szellemét, kegyelmét és a valóság mélyebb kinyilatkoztatását - mind gazdagabban fogjuk megtapasztalni. Hűségünk miatt az emberek részéről talán nagyobb ellenállásba ütközünk majd, de az Úrhoz való kapcsolatunk egyre bensőségesebb lesz és világosabban fogjuk látni, hogy Isten  elfogadott minket.

   Uram, elhatároztam, hogy hűségesebb leszek Hozzád, nagyobb  igyekezettel követem tanításodat és parancsaidat; kérlek ezért a  Krisztusért, tedd áldottá az életemet mostantól fogva mindennap. Ámen.


LELKI FORRADALOM
       
  "Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem." (Fil 3:8)
 
 
Krisztus által olyan erkölcsi erő birtokába jutunk, mely megváltoztatja érzelmi világunkat, és képessé tesz arra, hogy teljes akaratunkkal Isten ügyéért dolgozzunk. Ahol az elme és test minden ereje a gonosz dolgait cselekedte, ott Isten Lelke által most forradalom megy végbe. A Szentlélek megvilágítja, megújítja és megszenteli a lelket. Az angyalok kimondhatatlan megilletődéssel figyelik az emberben munkálkodó Szentlélek gyümölcseit.
  Krisztus vonzó kedvességének kinyilatkoztatása és annak tudata által, hogy Ő már kifejezte szeretetét irántunk akkor, amikor még bűnösök voltunk, a makacs szív megolvad és alárendeli magát, a bűnös átalakul és Isten gyermekévé lesz. A szeretet az az eszköz, amit Isten felhasznál a bűnnek az emberi szívből való kiűzésére. Általa a büszkeségből alázat, az ellenségeskedésből és hitetlenségből pedig szeretet és hit lesz. Nem alkalmaz kényszerítő eszközöket; Jézus megnyilatkozik a léleknek, és ha az ember hittel tekint az Isten Bárányára, élni fog...
  Krisztust úgy kell bemutatni az embereknek, hogy felfoghassák az Ő jellemét, az Ő tökéletességét. Mivel a modell minden részletében teljes és tökéletes, úgy azok az emberek, akik teljesen átadták magukat Neki, átalakulnak Krisztus képmására. Krisztustól távol az emberi szív sohasem igazulhat meg.
  Amikor a magasból kitöltetett a Lélek, a gyülekezetre fény áradt, de ez a fény Krisztus volt; a gyülekezetet öröm töltötte meg, ám Krisztus volt a tárgya ennek az örömnek. Amikor ezekben a napokban a Lélek kitöltetik az Ő népére, Krisztus neve ott lesz minden ajkon, szeretete betölt minden lelket; és amikor a szív átöleli Jézust, Istent öleli meg, mert Krisztusban van az istenség teljessége. Amikor Krisztus igazságának sugarai fénylenek a lelken, a tapasztalatokkal együtt öröm, imádat és dicsőség árad. (Signs of the Times, 1890. június 9.)


MENJ ÁT A JORDÁNON!

"Szólott az Úr Józsuénak... Kelj fel, menj át ezen a Jordánon." Józsué 1,1-2
Isten parancsa Józsuéhoz - Jézushoz - ez: "Kelj fel, menj át a Jordánon." A Jordán a halál folyója. Jézus átment, de nem tudta őt a halál fogva tartani - feltámadott! Aki hívő életet akar élni, csak úgy járhat hitben és az ígéret földjén, hogy átment a Jordánon, "arra a földre, amit én adok néked". Egyenként kell átmenni. Nem lehet együtt megoldani. Senki nem mehet át helyettem. "Minden helyet, amit talpatok érint, néktek adtam." Csak ott állhatsz, ahol Istennek neked szóló ígéretei vannak. Van határa a földednek, és ne menj túl! Csak azon a földön belül élvezheted a védettséget, amit Isten adott. Ahányszor túlmentem, megverettem. "Meg nem áll senki előtted" - ha abban jársz, amit az Úr adott. Mert "veled vagyok, sem el nem hagylak". Ott győzelmek sorozata vár rád. "Légy bátor és erős!" Úgy szeretem, amikor másodszor mondja: "igen erős". A német fordítás szerint "nagyon örömteli". Örömteli lehetsz, ha közösségben vagy az Úrral. "Vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél... attól se jobbra, se balra el ne hajolj." Mindent úgy tégy, ahogy az Úr mondja. Ehhez bátorság kell. Vizsgáld meg, egyezik-e az Igével, amit mondasz vagy teszel. Különben hitetők áldozata leszel. Amikor félsz, használhatatlan vagy! Akkor már nagynak látod a veszedelmet, kicsinek az Urat. "Te az Úrban bízzál!" (Zsolt 115,9). "Mikor félnem kellene is, én bízom Tebenned" (Zsolt 56,4). Jézus élete legrettenetesebb pillanataiban sem félt, a kereszten sem. Bátran ment elöl. Véghezvitte megváltásodat, amiért Isten küldte erre a földre.Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt a ti erszényetekbe, se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát. Mert méltó a munkás a táplálékára.
Máté 10,9-10

Uram! A tizenkettőt kiküldted evangéliumod hirdetésére. A nekik adott utasítások között olvasom ezt is. Szegényen bocsátottad el őket útjukra, amint magad is szegénységben járva hoztad el hozzánk Isten gazdag szeretetét. A tanítványok külső megjelenése nem fontos. Nem annak kell benyomást keltenie azokban, akikhez mennek. A hír, amelyet visznek, az a fontos. Személyi szükségletük kérdését - ezt már eddig is megtanulhatták - nyugodtan rábízhatják a mennyei Atya gondviselésére.

Uram! Így olvasgattam szavaidat, amikor egy hirtelen támadt gondolatom más irányt adott elmélkedésemnek. Bíráld el magad, helyes-e ez és a Te akaratodból támadt-e föl bennem? Úgy éreztem: amit itt mondasz, azzal nem annyira a szegénységre való elkötelezést akartad kifejezni, hanem inkább a sürgetést. Az ügy sürgős! Ne töltsék idejüket az útravaló anyagiak beszerzésével, hanem induljanak azonnal! Ha ez valóban benne cseng szavadban, akkor ezt ne csak a világ misszionáriusainak szívébe írd be, hanem az enyémbe is. Mert nekem is bizonyságot kell tennem Rólad, a magam körében - sürgősen.


Urunk! A te szereteted legyen életünk tartalma és mondanivalója!
    
          Jézus így válaszolt az ifjúnak: "Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat." (Mt 19,17)
    
     Valaki egy hasonlatot mondott arról, hogy az ember életének ideje olyan, mint egy könyv. A könyv tartalma pedig mindaz, ami az életünkből Istené. A könyv lapjai elfogynak az olvasó szeme előtt, de tartalma megmarad.
     Életünk ideje elszáll, de mindaz, ami belőlünk Istené, megmarad. Tartsd meg a parancsolatokat, és belátod, hogy egy van, aki jó és azt is, hogy ki ő. Ha megtudod és megismered, akkor megtudod, hogy szeret. És ha érzed szeretetét, akkor te is viszont szereted. Ha szereted, akkor közöd van hozzá, és részesedsz benne. Ha pedig részesedsz benne, akkor bemehetsz az életre, mert életed tartalma Istené. Mert Isten az Élet a halálon innen és túl, aki pedig ismeri és szereti őt, az él.
    
          Életem Jézus egyedül te töltsd be,
     És mindent, mindent adj meg énnekem,
     Mi lelkem hozzád vonja, hozzád kösse!
     Tekinteted kísérjen szüntelen!
     (Dorothea Hansen Kirsten)

    

     Mindenható Istenünk! Kérünk, add meg nekünk azt, hogy megláthassuk, te vagy, akiben bízhatunk. Kérünk, minél teljesebben ismerhessünk meg, hogy életünk legyen. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése