2011. február 15., kedd

2011. február 10. Szent Skolasztika szűz A nap liturgikus színe: fehér

Skolasztika az imádság és a lelki beszélgetés embere, aki Istenhez akar közelebb kerülni testvére segítségével. Ha figyelünk egymásra, megláthatjuk Isten akaratát a másik, a hozzánk közelálló szükségében.

forrás: Hankovszky Miklós
Szent Skolasztika a nyugati szerzetesség alapítójának, Szent Benedeknek volt az ikertestvére. Fiatalon az Úr szolgálatára adta magát. Eleinte otthon élt, majd testvére példájára kolostorba kívánkozott. Benedek Piombariolában egy kis zárdát épített számára, de ez rövidesen kicsinek bizonyult. Sokat böjtölt, imádkozott, és fáradhatatlanul tevékenykedett az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában. Szerette a magányt, még testvérével is évente csak egyszer találkozott. Életét Nagy Szent Gergely pápa örökítette meg.
Szent Skolasztika megértette és követte az Úr szavát. Erről szól a szentmise Kezdőéneke:

Jöjj Krisztus jegyese, fogadd a koronát,
amelyet örökre neked szánt az Úr!
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Csak bűntelen lélek hallja meg az Úr indításait. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy meghalljuk és kövessük az Úr szavát.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki egészen nekünk adtad magad, hogy mi teljesen Neked éljünk:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki szolgálatodra hívtál minket:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a Téged szeretőknek megadod Országod dicsőségét:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Az élet példája nemcsak vonzó, hanem másoknak is életcélt adhat. Életünk eszménnyé válásáért kérjük Urunk, Jézus Krisztus segítő kegyelmét.


    Adj, Urunk, korunknak önfeláldozó szenteket, akik egész életükkel szolgálnak Téged.
    Erősíts minket, hogy gondolkozásmódunkban és viselkedésünkben egyaránt keresztények lehessünk.
    Érintsd meg a fiatalok lelkét, hogy szeretetüket az örök célra irányítsák.
    Tedd vonzóvá híveid életét, hogy mások is vonzódjanak Hozzád.
    Engedd, hogy itt a földön is, és Országodban is nyomodban járjunk.


Urunk, Jézus Krisztus! Te a szenteket adtad vonzó és követendő példának, hogy az üdvösség útjára biztosan rátaláljunk. Kérünk, Szent Skolasztika példájára add, hogy a szeretetben megnövekedve eljuthassunk Hozzád, életünk Végcéljához és boldogságához; Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Uram, Istenem, hallgasd meg a kiáltást és az imádságot
Szent Skolasztika a nyugati szerzetesség alapítójának, Szent Benedeknek volt az ikertestvére. Fiatalon az Úr szolgálatára adta magát. Eleinte otthon élt, majd testvére példájára kolostorba kívánkozott. Benedek Piombariolában egy kis zárdát épített számára, de ez rövidesen kicsinek bizonyult. Sokat böjtölt, imádkozott, és fáradhatatlanul tevékenykedett
az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában. Szerette a magányt, még testvérével is évente csak egyszer találkozott. Életét Nagy Szent Gergely pápa örökítette meg.
           


A év, évközi idő, 5. hét, csütörtök
Ter 2,18-25

Azt mondta továbbá az Úr Isten: ,,Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzá illő segítőt is!'' Az Úr Isten ugyanis megalkotta a földből a föld minden állatát és az ég összes madarát, és odavezette őket az emberhez, hogy lássa, minek nevezi el őket -- mert minden élőlénynek az lett a neve, aminek az ember elnevezte. -- Meg is adta az ember a maga nevét minden állatnak és az ég összes madarának és a föld minden vadjának, de az embernek nem akadt magához illő segítője. Ezért az Úr Isten mély álmot bocsátott az emberre, s amikor elaludt, kivette egyik bordáját, és hússal töltötte ki a helyét. Azután az Úr Isten asszonnyá formálta a bordát, amelyet az emberből kivett, és odavezette az emberhez. Az ember ekkor azt mondta: ,,Ez végre csont az én csontomból, és hús az én húsomból! Legyen a neve feleség, mert a férfiből vétetett!'' Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy testté lesznek. Az ember és a felesége mezítelenek voltak mindketten, de nem szégyellték magukat.
Mk 7,24-30

Ezután továbbment onnan, és Tírusz és Szidon vidékére ment. Betért egy házba, de nem akarta, hogy valaki is megtudja; mégsem maradhatott titokban. Mindjárt hírét vette egy asszony is, akinek a lányában tisztátalan lélek volt; odajött és a lábaihoz borult. Az asszony pogány volt, szír-föníciai nemzetiségű, s kérte őt, hogy űzze ki lányából az ördögöt. Ő azt mondta neki: ,,Hadd lakjanak jól először a gyermekek; mert nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és a kutyák elé dobni.'' De az csak kérlelte: ,,Ez igaz, Uram! Csakhogy a kiskutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból!'' Erre ő azt felelte neki: ,,Mivel ezt mondtad, menj, kiment az ördög lányodból.'' Amikor hazaért, a kislányt az ágyon fekve találta, és az ördög már kiment belőle.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése