2011. január 13., csütörtök

2011. január 13. A év, évközi idő, 1. hét, csütörtök (Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító) A nap liturgikus színe: zöld

Isten a hétköznapi élet apró eseményeivel szólít meg minket, és csodáinak tanúi lehetünk ha nem keményítjük meg szívünket. Krisztus társai lehetünk, ha a hitben állhatatosan kitartunk hiszen van hatalma hozzá, hogy az Őt szeretőket felmagasztalja.

Szentlecke: Zsid 3, 7-14
Ne keményítsetek meg szíveteket!
Evangélium: Mk 1, 40-45
Ha akarod, megtisztíthatsz engem.


A greccio listáról ollózva:


„Engedelmeskedj, ne viszálykodj, oszd meg gondolataidat az emberekkel.” Egymásért. békességben élni, jót tenni, a másik épülésén fáradozni.
Ferenctől: -„Fölséges és dicsőséges Isten!”

1902.-ben egy leírásból Johannes Jörgensentől a greccio-közeli ferences remeteségből:
- „Alig tudnék megrendítőbb élményre emlékezni, mint erre a néhány percre a ferencesek között. Eleven középkor! Nagyon messzire került a huszadik század. Messze a hegyláncokon túl volt a modern világ: a fény, lárma, őrültség, bohóckodás, hiúság és romlottság. Valószerűtlen volt, hogy …kocsik, fényár, paloták, varieték is vannak. Az igazán valóságos csak ez a pici, szegény, ősrégi kolostor volt, ..az ima, a hálaaadás, az örök Istendícséret. A sötétben és magányban mindent betöltő Isten-valóság. Teljes hallgatás, elmerülés az imában. Harangszó a csendes völgy fölött.”

Igen. A hallgatás: alászállás a szív mélységeibe. Vágyakozó szeretettel való fülelés, hogy lényünk legmélyebb rétegével megpillantsuk Krisztus láthatatlan arcát. Az Istenarc ebből a mélységből, a szív mélységéből bukkan elő, mert a klasszikussal:-„Jól, csak a szívével lát az ember!” Hallgatás közben buzog fel az ima. Menj Istenhez üres kézzel, de a szív készültségével!

Oltalmazz, segíts rajtam, tekints le rám! Bölcsességed teremtett, s gondviselésed kormányoz minket. Add, Urunk, hogy nyílt szívvel, hűségesen járjunk utadon, türelmet és állhatatosságot tanúsítsunk a bajok viselésében!

Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító
Ünnepe: január 13.

A mai ember milyen sokszor megtapasztalja, hogy a maga ereje kevés, de nem találja a megfelelő erőforrást. A Szentírás ismerete megtanít arra, hogy Istenhez mindig bátran forduljunk, és Ő teljesíti szívünk vágyát.
Hilarius a mai Franciaország területén, Poitiers-ben született 315-ben. Az emberi élet céljáról gondolkodott, és ezért a Szentírást kezdte tanulmányozni. Kereszténnyé lett, majd hamarosan püspökké választották. Küzdött az arianizmus ellen, ezért Konstancius császár Kisázsiába száműzte. 356-59-ig tartó száműzetésében a görög egyházatyákat tanulmányozta, és ott is küzdött az arianizmus tanításai ellen; ezért hazaküldték. 361-ben részt vett a párizsi zsinaton. Saturninus arlesi érseket letétette arianizmusa miatt. Több könyvet írt, különösen a Szentháromság-tan kifejtésében van nagy érdeme.


Tanítói bölcsességét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:

Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban,
a Bölcsesség és az Értelem Lelkével töltötte be őt az Úr.
A dicsőség ruháját adta reá.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Csak a bűntől mentes lélek jut el az igaz Isten-ismeretre. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel helyesen ismerjük meg az Istent.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki a világba jövet megvilágosítasz minden embert:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki egylényegű vagy az Atyával:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megtanítottál minket az üdvösség útjára:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, az igazság Napját, Jézus Krisztust, igazságának fényével világosítsa meg gondolatainkat, hogy megerősödjünk a hitben és az igazi keresztény életben.


   1. Add, Urunk, hogy bátran és félelem nélkül valljuk meg hitünket.
   2. Távolíts el tőlünk minden tévedést és kételyt.
   3. Erősíts bennünket, hogy a korszellem ellenére is ragaszkodjunk Egyházad tanításához.
   4. Engedd, hogy életünk példája nyomán mások is rátaláljanak az emberi élet értelmére és céljára.
   5. Add, hogy egész életünk hitvallása elvezessen minket Országodba.


Urunk, Jézus Krisztus! Te híveidet Egyházad szent tanítóival akartad elvezetni a teljes igazságra. Kérünk, Szent Hiláriusz püspök tanításával megerősítve, életünk minden pillanata hitvallás lehessen Általad, Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké.

       
Zsid 3, 7-14

Ezért -- amint a Szentlélek mondja: ,,Ma, amikor meghalljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek szíveteket, mint a megkeseredésben, a kísértés napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem a próbatételben noha látták cselekedeteimet negyven éven át! Megharagudtam ezért arra a nemzedékre, és így szóltam: Mindig csak tévelyednek szívükben! Ők azonban nem ismerték fel az én útjaimat. Amint megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmamba!'' [Zsolt 95,7-11] Vigyázzatok, testvérek, ne legyen közületek senkiben hitetlenségre hajló gonosz szív, hogy el ne szakadjon az élő Istentől! Inkább buzdítsátok egymást minden egyes nap, amíg azt nem mondják: ,,ma'', nehogy megkeményítsen valakit is közületek a bűn csalárdsága. Mert Krisztusnak részesei lettünk, de csak akkor, ha az általa vetett alapon mindvégig erősen kitartunk.
Mk 1, 40-45

Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: ,,Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.'' Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s közben azt mondta neki: ,,Akarom, tisztulj meg!'' Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. Nagyon ráparancsolt, és mindjárt elbocsátotta őt: ,,Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak [Lev 13,49], és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.'' De az, mihelyt elindult, híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek mindenfelől.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése