2017. december 4., hétfő

A biztosan meghallgatott kérés

Ha pedig valakinek fogyatékos a bölcsessége, kérje Istentol, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja.
(Jakab 1, 5)

Mi a bölcsesség? Isten lényébe és útjaiba való betekintés. „Isten adja meg nektek -írja az apostol - a bölcsesség és kijelentés Lelkét, az Ő megismerésében" (Ef 1, 17). Ezt a bölcsességet tehát nem ember, hanem Isten ajándékozza a Szentlélek megvilágosítása által. Bölcs továbbá az, aki nemcsak megismeri, hanem féli is az Istent. Tehát nem az ismeret, hanem a lelkiismeret dönti el, hogy valaki bölcs-e. Ismerheti valaki jól a Bibliát, és Isten szemében mégis bolond. A bölcsesség az életnek egyik titka, melynek gyökerei az istenfélelembe nyúlnak és az Istennek tetsző magatartásban mutatkoznak meg. „Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg jámbor életével az ő cselekedeteit bölcsesség szelídségében" (Jak 3, 13). Az a bölcs, aki beszédében és tetteiben helyesen jár el és mindig a helyes utat választja.

Sok bölcsességre van szükségünk a mindennapi életben, az emberekkel való érintkezésben, a gyermeknevelésben és földi hivatásunkban is. Akinek hiányzik még - és ki mondhatná, hogy teljesen az övé? -, az kérje Istentol. Ő bizonyosan meghallgatja.

Isten készségesen ad, szemrehányás nélkül. Ez Istennek csodálatos jellemvonása. Osztatlanul szerető szív, nincsenek hátsó gondolatai és eltitkolt szándékai. Isten maga a készség. Teljesen odaadja magát teremtményeinek. Az eléje tárt kéréseinket is szívügyének tekinti. - Bennünk a bűn tönkretette ezt az egyszerű készséget, őszinteséget. Az önző embernek, mégha jót tesz is, mindig vannak mellékgondolatai; saját hasznát és dicsőségét keresi.

Isten szemrehányás nélkül ad. Szeretete folytán semmi mást nem tart szem előtt, mint az ember javát. Nem vár mást, csak hálát. Nem is vet szemére senkinek semmit. Nem veti szemünkre, hogy tegnap kértünk utoljára, vagy éppen egy órával ezelőtt. Hozzá nem lehet elég sokszor jönni és inkább az bántja, ha túl ritkán jövünk. Isten tulajdonképpeni öröme, ha adhat. Elfedezi múltunkat, amint megalázkodunk miatta és bocsánatot kérünk tőle. Isten nagylelkűen elfedezi mulasztásainkat, tévedéseinket. Nem régi bűneinken át néz minket, hanem Jézus Krisztus ártatlanságán és igazságán keresztül. Milyen jó is az Isten!


AZ ELLENSZEGÜLÉS TÖRVÉNYE

"Aki győz..." (Jel 2,7).

Lehetetlen harc nélkül élni mind a természet, mind a kegyelem világában. Ellenségeskedés az alapja a természeti, értelmi, erkölcsi és szellemi életnek is. Ezt bizonyítja az élet. Az egészség sem más, mint egyensúly a fizikai életünk és a külső világ között, és csak elégséges belső életerő tarthatja fenn a külső dolgokkal szemben. A fizikai életemen kívül eső dolgok mind halálra szánnak engem. Ugyanazok a dolgok, amelyek amíg élek fenntartanak, felbomlasztanak, amikor meghalok. Ha elég erőm van a harcra, megteremtem az egészség egyensúlyát.

Így van ez az értelmi élettel is. Ha azt akarom, hogy értelmi életem erőteljes legyen, küzdenem kell; csak így jön létre az egyensúly, amit gondolatnak hívunk.

Erkölcsi téren is így van. Ami nem az erény tulajdonsága, az mind ellensége bennem az erénynek, és erkölcsi erőmtől függ, hogy legyőzöm-e ezt az ellenséget. Ha igen, akkor létrejön az erény bennem. Amint felvettem a harcot, már erkölcsös lettem. Senki sem azért erényes, mert másként nem tehet, hanem mert harc árán szerezte meg.

Ez igaz szellemi téren is. Jézus mondta: "E világon nyomorúságtok lesz" - azaz minden, ami nem szellemi, vesztemre tör, és le akar győzni; - "de bízzatok, én legyőztem a világot" (Jn 16,33). Meg kell tanulnom visszaverni a támadásokat, és így lesz meg az egyensúly: a szentség; így már öröm szembenézni a támadásokkal.

A szentség adja az egyensúlyt adottságom és Isten törvénye között, így jutott ez kifejezésre Jézus Krisztusban is.


Ő válaszol

Mivelhogy ragaszkodik hozzám… Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt…       — Zsoltárok 91,14. 15.
Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.             — Jeremiás 33,3.
És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.             — Máté 21,22.
Azért mondom néktek: Amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen néktek.             — Márk 11,24.
És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek… kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.             — János 16,23. 24.
Ez még messze nem az összes igehely az ima témájában. De arra elegendő, hogy lángra lobbantsa a szívünket. Elegendő arra, hogy elkezdjünk imádkozni. Miért? Mert El Shaddai mondta nekünk: „Én válaszolni fogok.” A mindenható Isten — az, aki több, mint elegendő — megígérte, hogy válaszol azoknak, akik szeretettel ragaszkodnak Őhozzá!


?Te pedig azokat szóljad, amelyek az egészséges tudományhoz illenek... Ezeket szóljad, ints és feddj teljes méltósággal, senki téged meg ne vessen.?
(Tit. 2:1, 15)

?Ápoljuk az Isten szava iránti tiszteletet, és becsületes szándékkal kutassuk az Igét. Ne úgy értelmezzünk mindent, hogy az előre kitűzött eredményhez jussunk. Ez az a pont, ahol a nagy hitújítók némelyike is elbukott, s ez az oka annak, hogy olyan emberek, akik ma Isten és az igazság bajnokai lehetnének, ellene küzdenek... Isten azt akarja, hogy olyan tanulók legyünk, akik elsősorban a ťkét tanúbizonyságtólŤ tanulnak és másodsorban embertársaiktól. Ez az Isten rendje szerint való eljárás. Isten igéje leleplezi a tévelygést... Ne fogadjuk el senki emberfia véleményét anélkül, hogy előbb össze ne vetnénk az Írásokkal. Amikor emberek a maguk okoskodása szerint értelmezik Isten szavát, akkor ezzel azt bizonyítják, hogy nem tartják tiszteletben Isten ihletett igéit. Amikor összevegyítik az istenit az emberivel, a közönségest a szenttel, Isten szavát becsülik le...

Nem csak az ige pontos értelmezését várja el Isten tőlünk! Azt kívánja, hogy ne csupán ismerjük, hanem gyakoroljuk is az igazságot. Annak a valakinek a szellemét és lelkületét kell bevonnunk mindennapi életünkbe és embertársainkkal való érintkezéseinkbe, aki az igazságot adta nekünk... Aki kész cselekedni Isten akaratát, az felismeri a helyes tanítást. Az ilyen ember szent teljességében fogja látni az igazságot...?

(1888. Materials, 201?202. l.)


Tiszteld Istent, és Ő is tisztelni fog téged

Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi.

– Példabeszédek 3:9-10

 A Példabeszédek a siker kulcsfontosságú alapelvére világít rá. A következőről van szó: ha azt akarod, hogy Isten megtiszteljen téged, és megáldjon az életed valamilyen területén, akkor meg kell Őt tisztelned azon a területen.

Ha szeretnéd, hogy Isten anyagilag megáldjon, akkor tisztelned kell Őt a pénzeddel, vagy, ahogy ez a vers fogalmaz, az egész jövedelmed zsengéjével. Más szóval tizedet szükséges fizetned. [A tized a különböző címen beérkező jövedelmek tíz százaléka. – bf]

Ken és én tapasztalatból tudjuk ezt. Amikor elkezdtük az életünket az Úrral, szörnyű anyagi helyzetben voltunk. Abban is maradtunk még sok évig, mert nem fizettünk tizedet állhatatosan [kitartóan, következetesen]. Ó, próbálkoztunk, de soha nem tartott sokáig az elhatározás.

Aztán egy napon egy minőségi döntést hoztunk, hogy bármi történjék is, tizedfizetők leszünk.  Ezután kezdtünk el kimászni az anyagi problémákból. Amikor elkezdtük tisztelni Istent a pénzünkkel úgy, hogy tizedet fizettünk, Isten csodálatos módon kezdett minket segíteni ezen a területen.

Talán azt mondod: „Gloria, én egyszerűen nem engedhetem meg most, hogy tizedet fizessek.”

Hadd mondjam el neked: nem engedheted meg, hogy ne fizess tizedet! Ha nem kezded el tisztelni Istent a pénzeddel, akkor ugyanabban az anyagi helyzetben leszel jövőre is, mint most.

Tehát tedd meg – akkor is, ha úgy tűnik, nem engedheted meg magadnak. Isten hűséges! Ha megtiszteled Őt azzal, hogy odaadod Neki azt a tíz százalékot, ami Hozzá tartozik, akkor meg fog segíteni a fennmaradó pénzeddel.

Add meg először Istennek, ami az Övé. Tedd meg hittel, elváró reménységgel. Amikor odaadod a tizedet, dicsérd Őt, és legyél hálás azért, amit már megtett az életedben. El fogsz ámulni, amikor meglátod, mi mindent tud még tenni.

Igei olvasmány:  Malakiás 3:8-12

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése